FAILLISSEMENT. Echte Deventerkoeh DEPOTHOUDERS. AANSTEKELIJKE ZIEKTEN MANUFACTUREN. Winter-Artikelen H. van Hemert. M. I. Rooijakkers, Suikerpeën. TE KOOP EN TE HOOR: Baggermachines, STOOMBOOTJES Bakken. Trottoir Steenen, i tl met ERF De Notaris J. S. JISKOOT Een Gebouw, Drij WEI-, BOUW- GRIENDLAND VERKOOPEN: "marktberichten. Petrolev/mhandel, Tm-Cotta artikelen, als: DAKLEI JEN, Botermarkt, Heusden. j. s. JISKOOT H. VAN R0SSUM Hz. Parket vloeren. Veilen en Verkoopen, veilen en verkoopen: met tien kuipen. Wijk, Veen en Andei. Notaris Jiskoot te Yeen, berigt, dat het perceel Wei land in de Slagen onder Veen, groot 1.0510 Hectaren, toe- behoorende aan Gerrit Kraaij bij inzet staat op f 2200. Tabak,Sigaren,Koffie enThee, a oer- en kookerwten, Rijst en Rijstemeel, kruiden ie r S wa ren, Eau d'An vers. Wijksche Poort te Hemden. 's Bosch, C 400. Marmeren Schoorsteenmantels, doopvonten, Ornamenten in gips en cement. Beelden, Yazen, Consoles, enz. YLOERTEGELS. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegolfde Dakpannen u toorts 21 Hectaren, 53 Aren, 20 Centiaren Wei-, Bouw en Grienclland, onder Wijk, Yeen en Andel, ƒ37250.— I gewekte stemming wegens het behaale snceee, met volle teugen de genoegens van een gezelligen haard, van eene gewenschte rust en vau eene zeer wel kome versterking na een dag van zware inspanning. De gesprekken over de groote en kleine, de kromme en rechte politiek werden al spoedig vervangen door de vermelding van buitengewone, wonderbare, ja wondervolle jachtavonturen, die men had bijge woond en ondervonden. Men kon er de krachtige getuigenis hooren van hazen waarmee het gansch niet pluis was; die zich onder het jachtbedrijf, zoo maar naar verkiezing, aanmerkelijk konden ver- grooten of verkleinen, en mitsdieu den besten schutter deden missen van hazen, die, in piaats van als een natuurlijke, fatsoenlijke welopgevoedde haas op den loop te gaan, maar rondom den jager bleven draaien, en zich daarbij zoo behendig achter boomen, horden, schutten, hekken, stronken en stru- weelen wisten te verschansen dat het onmogelijk was er een goed schot op te krijgen terwijl zij vervolgens eindigden met spoorloos te verdwijnen van eendvogels, die zoo kaal geschoten waren dat do grond als met veeren bezaaid lag, en evenwel in plaats van neer te vallen, zoo als zulks zou be hoord hebben, nog harder doorvlogen, als waren zij van een moeilijk pak verlost gewordenvan gan zen die zoo hoog uit het luchtruim kwamen val len dat ze door den schok wel ®/4 Meter in de lucht terug stooten, en zoodra men ze daarop eene plaats in de weitasch wilde geven, weer opvlogen en hare reis vervolgden alsof er niets ter wereld gebeurd was van jagers, die wel is waar zonder wild thuis kwamen maar er, niet te min, zoo veel hadden aangeschoten, dat de gelukkige, welke ze allen vond, onmogelijk aan één kruiwagen genoeg zou hebben gehad om ze te vervoeren. Alles werd tot hiertoe als ver boven alle bedenking aangeno men maar toen de gastheer beweerde eens een baas in de vlucht te hebben geschoten vonden de vrienden dit zoo kras dat, in weerwil van alle ver zekeringen, do zaak in grooten twijfel getrokken werd. Jan de knecht moest dus geroepen, en deze gaf tot aller bevrediging de volgende oplossing «Onze Diaan dreef een haas naar een molen, die uit alle macht stond te malen, en waarbij mijnheer op post stond. Nauwelijks was de haas op de werf en voor een wiek gesprongen of deze sloeg hem zoo geweldig tegen de broek dat hij huishoog weg vloog en op dien tocht zulk een goed gemikt schot ontving dat hij morsdood neerviel, 't Is inderdaad een ongewoon geval en als mijnheer er soms nog weer van die soort te vermelden heeft, wensch ik vooraf in de gelegenheid gesteld te worden om het Journaal na te zien, ten einde plaats, dag en datum, die daarbij volstrekt noodig zijn nauwkeu rig aan te geven.* De steentjes, die de hoenders oppikken, zijn hunne tandon: zij helpen in den ki*op het voedsel fijn maken. Zonder zulke steentjes is de vertering ge stoord, ja het dier kan er zelfs door sterven. Er moet derhalve altijd voor gezorgd worden, dat de vogels, die wij kweeken, de sijs in de vogelkooi tot den struisvogel in zijn loopplaats, nooit gebrek hebben aan kiezelsteentjes of grof zand, die bij hen oplossend werken en eeu onmisbaar noodig ver- teeringsmiddel zijn. Om die reden is het geraden, om in onze naar het zuiden gelegen vogelperken een hoopje grof zand te doen. In tweeërlei opzicht zullen de vogels er door aan hunne behoeften kun nen voldoen: 1% om zich te voorzien van steentjes in de maag, en 2°. hunne vederen te reinigen, wat het hoen doet door er zich in rond te wentelen, of wil men, door er zich in te baden. Dat tegenwoordig sommige biljartballen van aardappelen gemaakt worden, is misschien iets, wat niet iedereen weet. Als geschilde aardappelen, 36 uren lang in een oplossing van 8 deelen zwavelzuur op 100 deelen water gelegd, tusschen vloeipapier gedroogd en daarna geperst worden, krijgt men een stof, die veel overeenkomst heeft met celluloid en waarvan allerlei voorwerpen, o. a. nagemaakt meer schuimen sigarenpijpjes, vervaardigd kunnen wor den. Bij zeer sterk persen krijgt men een soort van nagemaakt ivoor, waarvan zeer bruikbare biljartballen worden gefabriceerd. De Engelsche reddingbooten hebben in het afge- loopen jaar een gezegenden oogst binnengehaald, want zij hebben niet minder dan 966 schipbreuke lingen gered; daarenboven zijn zij in staat geweest 133 schepen voor vergaan te behoeden. De reddingboot-maatschappij heeft geen bijzondere fondsen maar wordt onderhouden door vrijwillige giften, die haar iu rijken overvloed toevloeien. Behalve de schipbreukelingen door haar eigen booten gered, heeft zij nog premiën toegekend aan visschers en andere zeelieden door het redden van 155 schip breukelingen. Sedert de maatschappij bestaat, hebben hare booten 28,724 personen van een wissen ondergang gered. De Stamboom. Alexandre Dumas (père), de bekende fransche schrijver, had zooals men weet van groot vaders zijde eenig zwart bloed in de aderen. Toen hij reeds op het toppunt van zijn roem stond, was bij eens op een avond in een talrijk gezelschap, en stond bij den haard mot een paar heeren over letterkundige onderwerpen te njgtaa. toen een jonge modegek naar hem toe kwam «tjem zonder de minste plichtplegingen brutaalweg vroeg: »Zijt gij mijnheer Dumas?* »Oin u te dienen.«Is het waar, dat uw vader een mulat was?« «Om Ti te dienen.Na een oogenblik zwijgens vervolgde de jongman op ietwat spottenden toon: »0, zoo, dus was uw grootvader een neger «Om u te dienen.«En uw overgrootvader »Eenaap, mijnheer! Mijn stamboom begint daar waar de uwe ophoudt Hoe de Czar bezems koopt, daarvan verhaalt men in de Russische hofkringen de volgende anecdote: Op eeu zijner wandelingen ontmoette die Keizer een boer, die een kar met bezems naar Petersburg bracht. Hij knoopte een gesprek aan met den man en vroeg hem waarom hij zijn bezems niet liever aan de Keizerlijke stallen te koop bood, waar er toch zeer veel verbruikt werden. «Daar betalen zij te slecht,was het antwoord. «Hoeveel neemt ge voor honderd?* «Acht roebels 50 kopeken.* «Als gij ze voor acht roebels geeft wil ik ze koopen.* De boer nam daarmee genoegen en de Keizer beval hem mede te gaan naar de Keizerlijke stoe terij. Hier vroeg hij den ambtenaar hoeveel voor de bezems betaald werd. Men wist het niet en kon het niet naziende eerste ambtenaar was afwezig en had de boeken weggesloten. De Keizer stond er echter op ze te zien er werd om den ambtenaar gezonden, en bj het nazien der bieken bleek, dat de bezems daar tegen 22 roebels per honderd be rekend waren. »Nu,« zei de Keizer, »ik heb honderd bezems tegen 8 roebels voor u gekocht, die moet ge op tnijn rekening zetten de andere 300 stuks die de man bij zich heeft, moet gij hem betalen tegen 22 roebels per honderd, doch slechts tegen 8 roebels in rekening brengen. Den volgenden morgen had de ambtenaar natuur lijk zijn ontslag gekregen. Zekere R., koopman te Lyon, had zich door een afzetter laten wijsmaken, dat hij een middel kende om het gewichr van goud door smelting te doen toenemen. R. huurde een lokaal en bracht 63,000 frs. aan goud iu, waarmede de kwakzalver proeven zou nemen. Ze zouden 24 uren in een bad blijven en dan driemaal zwaarder zijn geworden Den vol genden dag kwam K. zijn goud halen, maar het goud en de bedrieger waren natuurlijk gevlogen. f Ileustlen, 7 Jan. Dc prijs der boter 0.77 a 0.82 per stuk van 6 ons. Eieren 5 a 6 cent. K Rotterdam, 9 Jan. Er is heden geeue notering van de Graanmarkt uitgegeven. Gorinchem, 9 Jan. Bij een aanvoer van nau welijks 50 stuks vee, was de handel ook heden van weinig beteekenis. Varkens, vette op levering 50 a 54 ct. per KG. minder zware ct. per KG.; fokvarkens van 6 a 8 weken golden 6.50 a ƒ9 per stuk. De prijs der goêboter was ƒ1.34 a 1.50; der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 1.30 a 1.40 de 26 stuks. Waterhoogten in de floofd-Rivieren. Keulen, 7 Jan. vm. 7 u. 37,95 M. -f- AP. of 2,10 M. boven nul. Was 0.10 M. Lobitk, 7 Jan., vm. 8 u. 10,67 M. -j- AP. of 3.24 M. beneden nul. Was 0.14 M. Nijmegen, 7 Jan., vm. 8 u. 8,02 M. -j- AP. of 1.80 M. boven nul. Was 0.14 M. Gorinchem, 7 Jan., L. W., vm. 5 u. 10 m. 1.26 M. -f AP. Was 0,22 M. Gorinchem, 7 Jan., H. W., vm. 8 u. 5 m. 1.89 M. AP. Val 0.04 M. Arnhem, 7 Jan., vm. 8 u. 8.36 M. -f- AP. of 1,45 M. boven nul. Was 0,08 M. Deventer, 7 Jan., vm, 8 u. 3.17 M. -f- AP. of 2.58 M. boven nul. Was 0,09 M. Maastricht, (brug), 7 Jan., vm. 8 u. 43.78 M. -f- AP. of 1.58 M. boven nul. Val 0.02 M. Keulen, 9 Jan. De peilschaal teekende heden middag ten 1 uur 1.80 M. boven nul. Was sedert Zaterdag 30 cM. lADVERTENTLEN. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te 's Hertogenbosch, van den vijfden Januari 1882, zijn de Iieeren VAN HEELSBER- GEN Co., kooplieden en fabrikanten te Heusdenverklaard in staat van faillis sement, aangevangen den derden Januari 1882, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Jhr. Mr. L. VAN MEEUWEN, Rechter in gemelde Rechtbank tot Rechter-Commis- saris en den ondergeteekenden Mr. ALBERT BOSCH, Advocaat en Procureur, wonende te 's Hertog enboschtot Curator in dat faillissement. A. BOSCH. 's Hertogenbosch, 5 Januari 1882. Bij vonnis der Rechtbank te s Hertogenboschvan 5 Januari 1882, zijn de Heeren VAN HEELSBERGEN Co.', Kooplieden en Fabrikanten te Heusden, verklaard te zijn in staat van failissement. Belanghebbende is niet gehoord, protesteert tegen deze faillietverklaring en zal bij den bevoegden Rechter daartegen in verzet komen. 9 Januari 1882. Opgericht in 168S. 'Mv KLOPMAN BAERSELMAN, Deventer, Groote Poot. Hofleverancier van Z. M. den Koning. Bekroond Arnhem 1879 en Melbourne 1880. VRAAGT op flinke voorwaarden &&V Men gelieve op Naam en Straat te letten. f" Alle de nog in voorraad zijnde worden tegen veel verminderde prijzen OPGERUIMD BIJ De TOESLAG blijft bepaald op Dingsdag 17 Januari 1882, 's voormiddags ten elf ure, in het Rechthuis te Veen. Aanvangende 9 Januari, zal het vertrek van Heusden des Maandag plaats vinden 's mor gens 4.30 ure, (inplaats van 5.30) en van Gorinchem 's morgens 7 ure. DE DIRECTIE. Slijterij van GEDISTELEERD en LIKEUREN, Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij De ondergeteekende sluit CONTRACTEN, tegen elf gulden de ÏOOO kilogrammen, met dadelijk voorschot zonder rente, voor de Vennootschap JANSSENS, VAN WEEL, SMITS Co. te Rozendaal, waarvoor is Agent geweest P. LOKKER te Den Bommel. te Ooltgensplaat. EN Te bevragen bij L. KALIS Kz. te Sliedrecht. FABRIEK en MAGAZIJN van GRAF M O N U 31 ENTEN, euz. NAMENSCHE, BREMER en MARMEREN Engelsche, Fransche, Duitsche eu Belgische in divorse qualiteit eu prijzen. Engelsche gebakken POTBUIZENt Fransche en Belgische uit de Stoom-Pannenfabriek van Echt. NOTARIS TE VEEN, zal namens zijnen lastgever, krachtens artikel 1223 van het B. W., pnbliek PROVISIONEEL op Zaturdag 21 Januari 1882, FINAAL op Zaturdag 4 Februari 1882, telkens des avonds ten zes ure, in het Hotel «Het Wapen van Amsterdam* te T13 waarin wordt gedreven .Margarine Boterfabriek, aldaar bij het Kadaster bekend in Sectie A Num mer 948, benevens het Erf van het Kadastrale perceel Sectie A Nummer 936 aldaar. Betaling der Kooppenningen 18 Maart 1882. Aanvaarding bij de betaling der Kooppenningen. Nadere inlichtingen worden op aanvrage door voornoemden Notaris verstrekt. zal namens zijnen Principaalpubliek Provisioneel op ZATERDAG 21 JANUARI 1882, Finaal op ZATERDAG 4 FEBRUARI 1882, telkens 's avonds ten zes ure, iu het Hotel «Het Wapen van Amsterdam* te Heusden staande aan de Vischmarkt te Heusden, bij het Kadaster bekend iu Sectie A, Nummer 936 aldaar, waarin wordt gedreven I I TV ten dage der finale veiling, terzelfder uur en plaats, zal publiek worden geveild: Een groote Waterton inet Kraan, Tonnen, Schragen, Wagen, Tafels, '(waaronder één hardsteenen), Bas cule, Gewigt, Plet- en Snijmachine, Vleeschmessen en andere Gereedschappen tot het vak behoorende. Rektafel met ijzeren beugels, Kagchcl, Kolenbak en Pijpen. Onderscheidene dubbele en enkele Naairieincn, van diverse lengte en breedte. Kroon- en Engelseh lederen Croupous Bind- en Naairicmen. Informatiën worden verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris en den Heer Gérard Malingré te Heusden. EN P. C. A. KUIJPERS Notaris te Drunen, J. S. JISKOOT Notaris te Veen, zullen op Dingsdag 17 Januarij 1882, vm. 11 ure, in het Rechthuis te VEEN, finaal (jaarlijksche opbrengst f 2113.—,) op 2 dezer in 13 perceelen INGEZET en VERHOOGD tot Nota's der perceelen met dea inzet en alle verdere inlichtingen geven genoemde Notarissen. van De Inspuiting van het Rode Kruis van A. Bouvier, apo theker te Pari is, geneest in weinige dagen zonder eenige andere bchandeling.pas ontstane of verouderde vloeingen. witten vloed enz. De uitstekende resultaten van ditmiadel en de duizenden genezingen sedert 25 jaren,zijn er deu best en waarborg voor. Men volge nauwkeurig het voorschrift. DEPOT IN ALLE GOEDE APOTHEKEN Heusden: ONDER EN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3