Originele Singer Naaimachines, NederiScheepsrer zekering.Maatschappij P. FREIJSSEN- VAN OPSTAL, Th I ÏAMFM Kerkstraat A 118, nabij de Markt, PIANINO'S, Levering binnen 24 uren. INDIA RUBBER STEMPELS, Handel in Manufacturen, II. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN 11 avana Sigaren. lefstel ra Klierliita. Hd$£- De Katholieke Illustratie Bedden, Matrassen. Teeren, Kapok. Zeegras. GOE DKOOP Y IIP KOOP EN Alsmede: eene geïllustreerde Editie, Hemden. J_ A. SENS. D. Hartkamp en H. Helmig' v. d. Yegt. RL A A UWB UIIG WAL, AMSTERDAM. Magazijn van Engelsch, Fransch, Weener en Eigengemaakt Schoenwerk. Groote Markt hoek Ridderstraat, 8- JL5 €D SS C H. lb n van het huis Alexandre, père et hls te P a r ij s. van Ludwig Tietz te Eerlijn en andere beroemde Eransehe en Duitsehe fabrikanten. uit de Stempelfabriek „de Brakke Grond11 te Amsterdam De afzending geschiedt binnen 24 uren na bestelling. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk.Gorinchem. Houttuinen, A 241, Dordrecht. van EN AANVERWANTE PRODUKTEN. C. Keijzer C. P. Wierts van Coehoorn, Kikeriki/l openings-uren HsaKiicr, Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. directie kantoor: De sedert 1848 te Amsterdam bestaande Nederlandsehe Maatschappij van Onderlinge Verzeke ring op Binnenlandsche Vaart, België en den Rijn tot Keulen, verzekert Zeilschepen met hunne resp. Inventarissen tegen totaal verlies en schaden, veroorzaakt door storm, bliksem, schipbreuk, stranden, over- en aanzeilen, ijsgang, brand en kosten van af- en binnenbrengen. Totale vergoeding bij totaal verlies. Ui- U. UmïUljil, 's-HERTOGENBO SCH. met 12 Houtgravures van Cn. ROC1IUSSEN en anderen. Prijs 4.25 in prachtband verguld op snede. Te ontbieden bij alle Boekhandelaren. Voorhanden in den Boekhandel van L. VEERMAN to Heusden. Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. India Rnbber Datum Stempels zijn verkrijgbaar in verschillende form, gemonteerd op nickel zilver, l'rijs 16. Zelf Iuktnemcndc Snelstempels, in 2 verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs ƒ12. en 16. India Rubber Zakstempels (zelf inktnemende) gemonteerd op nickel zilver, in 5 verschillende form, l rijs 5. PAR IJZER SYSTEEM. SPECIALITEIT VAN J. II. HELLER, Bern. Oplaag 27,000 Exemplaren. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. Hoofdbestanddeelen Extracten uit genees krachtige Zwitser sche kruiden. Heilzamer en goedkooper Onontbeerlijk voor iedere <j familie en huisgezin I als alle bitter- y wateren H Volgens spe- j o ijciaal genees- \cc kundig Voor- ij schrift bereid. y Tegen: Storingen 3 der spijsverte ing, gebrek aan eetlust, 1 Aambeien, onderbuiks- v kwalen, als liet best en I goedkoopst werkend huis middel aanbevolen. Aam beien Verstopping Lever en Galziekten Opstijgen Aangenaam en ge-! makkelijk te ne-ij men, zacht op-r (£*m\ lossend geheel ji zonder pijn te f; veroorzaken By Zweren, huid- L uitslag, Jicht er. j Rhumatiek heil- zaam werkt nd doof fi hunne hloedr» i:.i t gende kracht. v| Het kan bij pf-r-o t nenvaualteu M'ofiijfl worden aangewetui H. B. van Andcl Jz„ Heusden. verkrijgbaar tegen vaste fabrieksprijzen, bij den Agent voor Heusden en Omstreken Drie vierde vergoeding van de verzekerde som bij beloopen schade (averij grosse) boven de vijftig gulden. Totale vergoeding voor reddingskosten, hoe gering ook. Halfjaarlijksehe omslag der schade. De verzekering wordt aangegaan voor drie jaren. De inleg voor ééns is t/2 percent van bet verzekerd kapitaal, waarvan 3/4 bij uittreding teruggegeven worden. De administratiekosten bedragen A percent per anno. Voor de vaart op de Zeeuwsche Stroo men en België, te beginnen met de Dordtsche Killen, wordt 1,/2 percent extra bijdrage per anno geheven. Voor de vaart boven Keulen tot Mannheim wordt bovendien y2 percent per anno gevorderd. Verzekeringen kunnen ook plaats hebben tegen vaste premiën, nader met de Directie overeen te komen. Nadere information zijn te bekomen bij den heer J. G. KART HON, Correspondent der Maatschappij te Heusden. ONTVANGEN de fijnste tot heden bekende Fransehe en Weener Hceren- en Dames-Bottines, alsmede eene groote sorteering Vilten Pantoffels, beste zware kwaliteit, tot ongekende lage prijzen. JPIeeren Vilten Pantoffels 1.10 idem met Vilt en Lederen Zooien 2. Dames - 0.90 ƒ1.30 - 1.75 Meisjes - 0.65 - 1.10 Kinder 0.50 - 0.65 Dames Vilten Laarzen mot Elastiek en met Pels gemonteerd - 6. Pantoffels - 2. Nog meer diverse Heeren-, Dames- en Kinder Viltgoederen met Vilt en Gutta-Percha Zooien. Winkeliers per gros gesorteerd 121/3 pet. rabat. Verders van ouds bekéud solied eigengemaakt Schoenwerk. Prijzen beneden concurrentie, mits kwaliteit en bewerking in aanmerking nemende. Reparatiën zeer billijk. Alle te vroegtijdige repa- ratiën, voor hetzelve versleten is, worden kosteloos hersteld. Magazijn van Galanterie», Parfuineriën, Byoutcriën, Pendules, Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Porcclein en Kristal. ffiSlIII itiiiiiliiiiiiiiiiiaiiiiitiiiiuiimiiiiiiitiiiiifiMitiiiiiiiiiiiiiii Bij de Uitgevers-Maatschappij ELSEVIERte Rotterdam, is verschenen DeGénestet'sBichtwerken NIEUWE GOEDKOOPE UITGAAF, in 2 deelen post 80. Prijs ingenaaid 1.95. Gebonden in één deel 2.40, met portret 2.60. iiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiliiitiiiiliniiiiilnniniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuimiiii 6.75 (met doos en inkt.) 5.75 (met doos en inkt.) 6.75 (met doos en inkt.) Zie verder de uitgebreide prospectussen welke op aanvrage verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden, Alles a contant en ongekend lage prijzen. Asphalt üikpafier igRcmwv Si9ar«n;iaiaziin- I Export nar Schapenmarkt B 319 VBOSCH. Cousultatiën ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur, Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 81. Melbourne 1S81. le Prijs. Zilveren Medaille. die 4 tot 200 airs spelen; met of zonder uitdrukking van mandoline, trommel, klokken, castagnetten, hemel stemmen, enz. nn met 2 tot 16 verschillende Aria's; voorts Nécessaires, Sigarenstandaards, Zwitsersche huisjes, Photographie-al- bunis, Inktkokers, Ilandschoendoozen, Brie vendekkers, Bloemvazen, Sigarenkokers, Tabaksdoozen, Werktafeltjes, Flessclien, Bierglazen, Portemonnaies, Stoelen, enz.; alles met muziek. Sreeds tot levering van het nieuwste en voortreffelijkste beveelt zich aan £jy* Alleen bij reehtstreekschc bestelling wordt voor de echtheid ingestaan. Geïllustreerde prijscouranten gratis en franco. •ppopaaA aiuiojd sje judy io; laqniaAovj uba najpia.ujaadg uba saadooj[ ap aapuo uapao.w 'sauwj OOO'OS UBA ioupaq uaa na^aa.w a^saooqas aap ooi Die in Oostenrijk afzet bereiken of voor een of ander doel bekend worden wil, bereikt dit doel het beste door adverteeren in het meesl gezochte Oostenrijkscb humoristisch blad De Kikerikiwordt in iedere stad tot zelfs het kleinste dorp van Oostenrijk gelezen. Wie soms eens Oostenrijk bezocht, zal deze algemeene verbreiding toestemmen. De advertentieprijs is laagwant de gewone regel kost slechts 20 Cent of 35 pfenning. Voor Duitschland is het advertentiedeel van dit blad aan het advertentiebureau van ADOLF STEINER te Hamburg ve.ff^ffpdocli heeft deze firma maatregelen genomen, dat ook ieder ander advertentiebureau voor de Kikerikiadvertentiën kan aannemen. _jp Winterdienst. Van Heusden: Van 's morgens 6.30 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden: 's Maandags 's rnorg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorin, van 7 912, nam. 27y3 u. Telegrcuif kantoor. Voorm. 912, nam. 27y3 u. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 2y36 u. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9 12, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. 'è'beti.g; ^«depoiteerd fubririUittMsrk. 1 j* f ^0 fluim, Onzuiver bloed van het bloed naar Hoofd er Borat, Volgens overeenstemmende beonrdee- lingen van een groot aantal geachte Zwitsersche, Duitsehe en Oostenrijk- i»f.«rti8.ïreiide geneesliceron en van verscheidene geneeskundige tijdschriften, zijn de, door den Apotheker Ito randt te Schafï'iiausen in Zwitserland bereidde Zwitsersche pillen, een werkelijk zeker, zacht werkend e I In r-!>y go-dkoop geneesmiddel, dat aan een ieder kan worden aanbevolen en wel om hunne goedgekozene en j 5 - .-eimdelijke samenstelling, in die gevallen, waar het noodig blijkt, ontlasting te veroorzaken, Gal en Slijm weir mmen, Int bloed to reinigen, zoo ook het gansche verteeringsproces te bevorderen en te versterken. Eene! j-:i mi- -ji- prospectus, met vele beoordeelingen van geneeskundige Zijde voor hunne aanwending, is op aan- jvia.e ^mris te bekomen in dieAootlmken alwaar de Zwit- «ehe l'illeu te bekomen zijn. Men vrage nitdrukke- j I jk A ;e tlieker Ri- li. liraodis In- Z - rsorsche pillen die slechts 0 1/1 blikken dnoze 1 van -10 pillOn >id tl. 0,70 en '/t van 15 i idllen nd II. 0,25 te bekomen zijn. "s8»iZ Iedere doos is roor- t /..en -.an e.-n i-iod .-i q iet et h-t Zvit»"-selie kruis waarin /.u-li o -veim .-juidi' b n.dc-ekoning van den labriekant moet bi-vin ien. rl.io'il -p.,1 >.,ii N- l rland bij den II «er F F van lanter Kj'ff te Rottcrdanr beeft haren vijftienden jaargang geopend, met eene boeiende historische Novelle getiteld: Het be- tooverde k;isteel,« opgeluisterd met tal van prachtige gravureu. Verder zullen onder »de Kijkjes iti Nederland,door prachtige gravuren worden voorgesteld: de Twee Ilaagsckc Panorama's, Het Delftsche Aardewerk, zijne fabricatie en geschiedenis, afgewis seld door de beschrijving van een bezoek aan de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling eu Ameland, enz. enz. enz. Voorts worden flinke prijzen beschikbaar gesteld voor de oplossing der rebussen enz. Prijs per 3 maanden 90 Cent, franco per post 1.in wekelijksche of maandelijksche afleverin gen te ontvangen. Alle Boekhandelaren nemen bestelling hierop aan. De Maatschappij „de Katholieke Illustratie" te 's Hertogenbosch.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4