een Meii(liiialtiiio'. Echte DEVENTERKOEK a veilen en verkoopen: .1. S. JISKÖOT, Notaris te Veen, veilen en verkoopen: onroerende goederen W00P1 Onroerende Goederen HUIZEN WEI-, BOUW- &RIEOLMD VERKOOPEN: DEPOTHOUDERS. Notaris JISKÖ0T te Veen, Boekaankondiging. INERAAL. 308ste Staatsloterij. Burgerlijke Stand. MARKTBERICHTEN. l, asberg. M. FRUiN. Wijk, Veen en Andel. 21 Hectaren, 53 Aren, 20 Centiaren Wei-, Bonw en Griendland, onder Wijk, Veen en Andel, ƒ37250.— Notaris Jiskoot te Veen,#* berigt, dat het perceel Wei land in de Slagen onder Veen, groot 1.0510 Hectaren, toe- behoorende aan Gerrit Kraaij bij inzet staat op f 2200. een perceel ANDEL en VEEN. publiek verkoopen Noord Brabant, waar [arbeiden van kinderen jaren, tijdens de dag roepen, wordt allengs odanige verordeningen lm Bokhoven, Engelen, ;n, Oeffeit en Schaijk. heer S., te Gelder- week een net gekleed lanieren een ieder voor logeerde daar, besprak rdraer tegen 's middags jmenthouder zijn koffer jenhij zou inmiddels its visites gaan maken, rruggekomen en heeft [ng aan de slagtoffere j2 Oct. 11. te Rotterdam [iiet Vod.De postbe- been werd gekwetst, dienst kunnen komen. weekloon uitgekeerd, [t hij niet te wachten, haar been ernstig be- In klein niet noemens- feden stellen. Evenzeer politie Wink, die haar zij dien nog moeielijk [persoon, die toenmaals werd genoemd, doch lar zijne woning is ge- Iweest te zijn en 750 spoorwegbeambte J. J. lijdende moet zijn, ont- zijn vast wekelijksch iten. Van vergoeding geen sprake te zijn. ïens tot de toenmaals [hoorde, kreeg dadelijk Sen einde in de eerste j 'eischte als schadever- jvan baarbeen 1000. [erd 500 geboden, ;stemd in eene schade- |Aan de nagelaten be- niet herkenden Pieter )den behoorde, wonende |er Kralingen, is 6000 I zij te weinig en hebben advokaat gesteld. Heerewaardensche overlaten, in het ontwerp met geen enkel woord van die dichting sprake is, dat bij aanneming das van 't ontwerp de Kamer niet zon knnnen weigeren de dichting, ofschoon deze wet de Regeering de verplichting tot het maken van dat werk volstrekt niet oplegt. Sommige leden meenden ook, dat niet algemeen rivierbelaug (gelijk de considerans het doet voorkomen) bij deze aangelegenheid voorop -tond, maar veeleer de be lang van een klein gedeelte van N.-Brabant. Ondertrouwd: GERARDUS FRANCISCUS VAN BOKHOVEN en MARIA ADRÏANA BUIJS. Herpt13 Januari 1882. Heden overleed, na een langdurig lijden, zacht en in vrede mijne geliefde Moeder Mejuffrouw N. BRAAMSMouthaac, in den ouderdom van bijna 63 jaren. R. BRAAMS, Hoofdonderwijzer te Genderen. Delft, 11 Januari 1882. ma O De ondergeteekende L. ASBERG, Mr. Kleermaker te Ammerzoden, HERROEPT bij deze de advertentie, door hem geplaatst in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Her- togenbossche Courant van 6 Januari 1882 onder het woord WAARSCHUWING, waarbij de heer MAURITS REIS, Naai- machinenhandelaar te 's Hertogenbosch, op eene lasterlijke wijze wordt beleedigd. Hij verklaart bij deze tot het plaatsen dier advertentie ie zijn uitgenoodigd door den heer H. A. BAKKER, Depothouder der Singer Company, Pensmarkt B 25 te 's Her togenbosch, die de advertentie heeft geschre ven en aan den ondergeteekende ter teekening heeft voorgelegd. Ammerzoden, 7 Januari 1882. Aanvangende 9 Januari, zal het vertrek van Heusden des Maandag plaats vinden 's mor gens 4.30 ure, (inplaats van 5.30) en van Gorinchem 's morgens 7 ure. DE DIRECTIE. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te 's Ilertogenbosch, van den vijfden Januari 1882, zijn de Heeren VAN HEELSBER- GEN Co., kooplieden en fabrikanten te Hemden, verklaard in staat van faillis sement, aangevangen den derden Januari 1882, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Jhr. Mr. L. YAN MEEUWEN, Recliter in gemelde Rechtbank tot Rechter-Commis- saris en den ondergeteekenden Mr. ALBERT BOSCH, Advocaat en Procureur, wonende te 's Ilertogenboschtot Curator in dat faillissement. A. BOSCH. 's Ilertogenbosch5 Januari 1882. Opjgericïit in 168S. Klopman Baerselman DEVENTER, Groote Poot. nieuwe uitgaaf, a ƒ4.90. Voorhanden bij L. VEERALIN te Heusden. ANaU en Erf met Schuur, Moes- llllljj>~« tuin, Boomgaard en Dijkhof, ZEGT HET VOORT. van onder Notaris DE GIER te Heusden, zal voor zijn 'principaal, krachtens onherroe pelijke volmacht Provisioneel op Dinsdag 17 Januari 1882 en Finaal op Dinsdag 31 Januari 1882, beide dagen d ts voormiddags ten 11 ure, ter herberge van Joost Kalis te Andel. en breeder bij biljetten omschreven. EN onder P. C. A. KUIJPERS Notaris te Drunen, en J. S. JISKOOT Notaris te Veen, zullen op Dingsdag 17 Januarij 1882, vin. 11 ure, in het Rechthuis te VEEN, finaal (jaarlijksche opbrengst 2113.op 2 dezer in 13 perceelen INGEZET en VERHOOGD tot Nota's der perceeleii met den inzet en olie verdere inlichtingen geven genoemde Notarissen. OO O O Deze beschouwingen lukten echter ernstige tegen spraak uit. Men was van oordeel, dat bij deze voordracht wel degelijk rivierverbetering op den voorgrond staat, welke zoowel de Maas als de Waal en Merwede ten goede komt. En wat de verbetering van den wati-r-Uaarkandigen toestand langs de te graven rivier wel hoog genoeg zijn ontworpen, daar men meende dat de tegenwoordige dijken, zoowel te Dussen als elders, in het vorige jaar zijn overgeloopen. Sommigen achten het subsidie niet groot genoeg. De meesten ook van hen die het subsidie wel vol doende vonden, achten de voorwaarden door Noord-Brabaut gesteld onaannemelijk. Vrees werd geuit dat de kosten der aan te leggen werken de raming verre zullen overtreffen. Sommigen wen- schen zich te bepalen tot sluiting der overlaten te Hcerewaarden zonder het Oude Maasje te openen. 3meld: Er schijnt eenig ['.onderlinge geschiedenis [-juffrouw Janske Struik. Ie dat wijlen hare moe- [1 hare jeugd kennis, had oper X., die haar vurig [aerdo dan haar tot zijne fschoon niet onverschil- [hter niet toe besluiten, lanvaarden, dewijl zijne listig waren. De betrek- meten spiit-afgsibrojion. met een metselaar A. in haar oog beter wa- [Haar vroegere minnaar, ichter nog wel eens be- laar men verhaalt, haar hebben om met hem te mdvastig weigerde, jende, is hij daarop alleen [en schijnt daar zeer voor- Hoe ver ook van haar genegenheid voor haar [daar hij haar vele jaren Ids overmaakte. Hoewel mvoudig leefde, trok het 1, dat men haar bij on- jelgelds in haren schoot [zij indertijd voor haren ;r het beroep van met link huis. Van hare beide doch reeds overleden, [eder bleef inwonen, die m overleden is. naar en weldoener is in lijnt aan Janske, op wie lad, zijn geheele vermo- Dat hij werkelijk niet >t zijn blijkt daaruit, dat millioen gulden begroot of 12 millioen zou bij Jtrecht gedeponeerd zijn, kan trekken, terwijl de harer beschikking zijn. I "begonnen heeft, is van echter met al hare blijft even twijfel- fe hier medegedeelde ifüeid behelzen. R. Ct. .liaansch schip te Rotter- een val beide beenen ge it ziekenhuis gebracht. n het station te Venlo is chen sleutel geopend en De horlogemaker A. die met een groot aan- )rloges, welke hij te repa ss, is door de gemeente oord en aangehouden. tering en opvoeding van e Alkmaar is Zondag de e Delftontvlucht. Te Been 21jarige ongehuwde Mui, beschuldigd van kiu- werd in haar tuin be steren sprong te Arnhem op den arm in het wa de vrouw zal vervolgd moord. mding van de Maas. lig over dit ontwerp werd voor- en tegenstanders, er feeu der bedoelingen, ook foei,, is de dichting der iu Xoord-Brabant betreft, heeft het ontwerp Hecht de st'.ekking deze provincie te redden uit den tegenwoordigen benarden en onhondbareu toestand en een herhaling der rampeu, die haar zoo veel vuldig teisterden, te voorkomen. Vrij algemeen werd geklaagd over onvolledige toelichting van 't ontwerp. De Mem. van Toel. gaf den indruk, dat de zaak nog niet behoorlijk door dacht en iu al haar onderdeden bestudeerd is een behoorlijk uitgewerkt plan scheen nog niet te bestaan, zoodat men de gevolgen van het werk niet kon overzien. Algemeen wenschte men, dat de Regeering in meerder bijzonderheden zou treden en een volledige omschrijving van het voorgenomen werk zou geven. Velen konden zich vereeuigen met hetgeon in de Mem. van Toel. wordt aangevoerd tot aanbe veling van 't ontwerp nit het oogpunt van rivier verbetering. Men miste echter elke inlichting om trent de verandering, die wellicht ten gevolge van de verlegging van den Maasmond zal moeten wor den aaugebracht in de normaliseering van Boven-, de Beneden- en de Nieuwe Merwede, on den invloed der opening van den nieuwen Maasmond op de werking van eb en vloed op de Merwede en de Dordtsche Kil. De quaestie van dichting der Heerewaardensche overlaten gaf aanleiding tot een uitvoerige gedachten- wisseling. De voornemens der Regeering omtrent die overlaten schenen niet duidelijk. In de meeste afdeelingen meende men dat de Regeering te ver ging met te beweren, dat geen enkel deskundige zich daartegen en tegen het verwerpelijke van zijde- lingsche afleidingen in 't algemeen heeft verklaard. De deskundigen zijn wèl voor de opening van een nienwen Maasmond geweest, maar ten onrechte stolt de Memorie van Toelichting het voor alsof velen ook de dichting der overlaten te Heerewaarden voorstellen. Door eenige leden werd bij de Regeering er op aangedrongen ten deze behoedzaam te werk te gaan. Zij drongen aan op een nauwkeurig on derzoek alsvorens tot dichting over te gaan en vereenigden zich dan ook met de beschouwingen van de besliste tegenstanders dier dichting ten opzichte van de voorwaarden waaronder het subsidie van de Staten van Noord-Brabant is toegestaan. Zij meenden dat de Reg. haar vrijheid van handelen moest behouden en in de door die Staten gestelde voorwaarden sub 1° en 8° in geen geval moest treden Door velen der aanwezige leden werd het wen- schelijko van de dichting der overlaten beaamd. De vraag of de Staat zoo niet naar streng recht dan toch naar billijkheid verplicht is, alvorens tot de dichting of beteugeling der Heerewaardensche overlaten over te gaan, vooraf van Rijkswege vol doende versterking der betrokken Waaldjkeu te doen uitvoeren, werd in alle afdeelingeu besproken en in verschillenden zin beantwoord. Ook bestond er verschil van gevoelen omtrent de vraag hoever de verplichting moet gaan, de verhooging dier dijken geheel voor Staatsrekening of subsidie aan waterschapsbesturen. Sommige leden konden ook niet toestemmen dat de opheffing der Noord-Brabantsche overlaten aan het provinciaal bestuur kan overgelaten worden. Met aandrang werd gewezen op de bezwaren door waterschappen uit 'tland van Heusden en Altena geopperd. Men wees daarbij op het adres van een aantal waterschappen in het noordwesten van Noord- Brabant, waarin gevraagd wordt, dat het wetsont werp niet zal worden aangenomen, dan nadat daarin vele veranderingen zijn gebracht. Vele leden, zonder de billijkheid van alle boven staande eischen toe te geven, wonschten het oordeel der Regeering omtrent dit verzoek te vernemen, benevens eene opgave der kosten, die hieruit zouden voortvloeien. Door verschillende leden werd opgemerkt, dat zij het den Minister niet kondou toegeven, dat de waterspiegel aan het Keizers veer niet zoude worden verhoogd. De bewering dat men den stand van het water te Keizersveer kan vergelijken met dien te Vlaar- dingen, scheen niet op te gaan, daar de afstand van zee aldaar veel grooter is dan te Vlaardingen. Men deelde dan ook vele bezwaren, in de toege zonden adressen opgeworpen-, en gaf den Minister iu ernstige overweging daaraan voor zoover moge lijk te voldoen. Op de verlenging van de dijken der nieuwe rivier werd aangedrongen. Wel spreekt de Regeering van het maken van stoomgemalen, om ten deze te helpen, doch stelt ze in een ver verschiet. Dit kan men niet goed keuren. Door de nieuwe rivier kan belemmering in de uitwatering van Heusden en Altena ontstaan, en door dadelijk en vooraf daartegen maatregelen te nemen, handelt men rechtvaardiger, dan door af te wachten, met het doel om later, na werkelijk geleden ongerief, hulp te verleenen. Tegenover het oordeel, dat aan de bezwaren, door de waterschappen in het noordwestelijk gedeelte van Noord-Brabant aangevoerd, zooveel mogelijk moest worden tegemoet gekomen, stond dat van hen, die meenden dat daarin groote overdrijving heerscht en er dan ook op dien grond geene reden in zagen om hunne goedkeuring aan de denkbeelden der regee ring te onthouden. Zij wezen er op dat de prov. Staten van dat gewest het ontwerp ten krachtigste ondersteund hadden door het toezeggen van een be langrijk subsidie, hetgeen zij voorzeker niet zouden gedaan hebben, wanneer de uit te voeren werken tot nadeel van een gedeelte der provincie zouden strekken. De scheepvaart- en handelsbelangen werden daarna besproken. Men meende die evenmin aan nadere regeling te kunnen overlaten. De ontworpen afvoer kanalen zag men gaarne meer naar den mond der rivier verlegd en tevens voor de scheepvaart ge schikt gemaakt. Verder werd de vraag gedaan, of de nieuwe dijken H. B. VAN ANDEL te Heusden, vraagt, om over twee maanden in dienst te treden, Hoewel het jaar 1882 is ingetreden en voor dat jaar eene groote menigte scheurkalenders, wand- almanakken enz. is verschenen, mogen we niet na laten de aandacht onzer lezers alsnog te vestigen op den Xederhindschen Almanak, verschenen bij den heer H. D. Tjeenk Willink te Haarlem, prijs 75 ct. Deze almanak onderscheidt zich van alle andere door zijne prachtige gravuren, 0. a. de bedwingers van Aljeh, de Transvaalsche helden en hunne be middelaars, Prins Frederik der Nederlanden, Mr. W. H. Dullert, het buitenverblijf GruDsfoort bij Wa- geningen, enz., door zijne opgaven van 's lands be stuur, telegraaftarief, waarde van vreemde munt- specieën, instellingen van onderwijs, brievenposten) in haar geheelen omvang en meer wetenswaardige zaken, te veel om Ie noemen. Bovendien is hij van een net spoorkaartje voorzien. Ieder, al is hij reeds van een almanak voorzien, kan van dezen een nut tig gebruik maken, omdat hij zaken bevat, die da gelijks noodig zijn te weten. Als legger op de lees- of schrijftafel zal hij alzoo uitmuntenden dienst kunnen bewijzen. Om den inhoud en om de fraaie uitvoering moet hj in ieders handen zju en daar om bevolen wij hem ten sterkste aan. W. Prijzen van 100 en daar boven. 2de Klasse. Trekking van 10 Jan. Prjs van 1500: no. 8349; 1000: no. 3009; 400: nos.'10162, 14215, 20669 en 20859j 100: nos. 2557, 3395 en 17072. 2de Klasse Trekking van 11 Jan. Prijs van ƒ5000: no. 20513; ƒ1000: no. 7604; 200: nos. 1526 en 17568; ƒ100: nos. 917, 12228, 16647 en 20897. 2de Klasse Trekking van 12 Jan. Prijs van ƒ20000: no. 7086; f 400: no. 19013 200: no. 8001; 100: no. 13912. t HEUSDEN. Van 912 Jan. O ver led on: S. A. A. Verhoeven, 17 d. t DUSSEN. Geboren: Gjsje, d. v. D. Schouten en W. .Verhoeven. Overleden: A. van Boxel, 19 m.; A. van Dortmont, 15 m.T. van der Plujm, 15 m. t WIJK en AALBURG. Van 21 Dec.5 Jan. Getrouwd: D. van Loon met M. van Rjswjk. Geboren: Johanna, d. van W. Bljenberg en A. van Helden Nelis, z. van L. van der Steen hoven en van J. de Koning. Overleden: W. van Wfjk, 27 j.T. Miüenaar, 2 j.J. J. Honings, 3 w. WERKENDAM. Van 19 Jan. Ondertrouwd: F. Kramer, jm. met C. Vos, jd. O. van der Schuit, wedr, met W. K. Advocaat. G e h u w d: F. Kieboom, jm. met P. Keukelaar, jd. Geboren: Aaltje, d. v. M. Brienen en 0. Schreu- ders; Antonie Jan, z. v. C. Ippel en G. Verhagen; Jacob, z. v. P. van der Mjl en G. Damen. t Dussen, 12 Jan. Prjzen der boter1.32 a 1.50 per kilo. f Zalt-Bominel, 10 Jan. Boter 60 a 85 ct. de 5 ons. Eieren 1 a 1,25 do 26 stuk. *Dordrecht, 13 Jan. Grasboter, stukken: a Hooi- 0.90 a 0.75; tonnen: Gras- f a Hooi- 13.50 a Kunstboter: 0.55 a 0.40. Dordrecht, 12 Jan. Graanmarkt. Tot meerendeels onveranderde prjzen ruimde de kleine aanvoer langzaam op. Koolzaad. Zeeuwseh en Ov. 60 a 63per April 372, Oct. 368. Lijnzaad. 112 t Azof 312, 110/111 S Petersb. 310, per 2040 kilo. Raapolie, f 35.50. a 35.25, p°. Mei 35.a Najaar 34,25. Lijnolie, vliegend 27.36 a 27.50, p°. Febr^ 27.50, p°. Maart/p°. Mei 28.Zomermaanden 29.00. Petroleum. Loco 8,87. Dec. Jan. 8.75, Najaar 9.75 Eutr. Charlois. Raapkoeken. Harde 105 a 110 de 1040 stuks. Lijnkoeken. Harde a Zachte 14.50 a 15.50 de 104 stuks. aaaarew11 mimwi 1 TTUlffnl goed kunnen lezen en schrijven. Die met paard en kar kunnen omgaan, komen het eerst in aanmerking. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. van Hofleverancier van Z. M. den Koning. Bekroond Arnhem 1879 en Melbourne 1880. VRAAGT op flinke voorwaarden Men gelieve op Naam en Straat te letten. 8—BEMEMI Ill l| II zal op D1NGSDAGEN 3 en 17 JANUARIJ 1882, telkens 's voormiddags ten elf ure, in het Regthuis te Veen, PUBLIEK WEILAND, in de Slagen, onder Veen, kadastraal Sectie B, no. 60, groet 1.05.10 Hectare. Terstond te aanvaarden. zal namens zjnen lastgever, publiek DE NAVOLGENDE afkomstig van Cornelia Bleijenberg te Wijl:, Provisioneel op Woensdag 25 Januarij 1882, Finaal op Woensdag 1 Februarij 1882, telkens 's voormiddags ten tien ure, in het Regt huis te Wijk. EERSTE KOOP. Een Landbouwersbedrijf |gp8slj|?y staande en liggende te Wijk aan den Djk, nabij den Scheepstimmerwerf en aldaar bj het kadaster be kend in Sectie A Nummers 407, 409, 410, 411, 412 en 413, groot 43 arcs, 97 centiares. Te aanvaarden b j de betaling der kooppenningen. TWEEDE KOOP. Een perceel Bouwland, liggende op den Molenon- dert onder de gemeenteWjk, ijUxi en aldaar bj het kadaster bekend in Sectie ANommer 408, groot 53 ares, met binnenpaske. Deze koop is verhuurd tot en met 1885 voor 122.'sjaars, en in genot te aanvaarden in gaande 1882. Beide koopeu zullen ook in massa worden geveild. Betaling der kooppenningen 15 Maart 1882. Nadere inlichtingen worden door voornoemden Notaris verstrekt. De TOESLAG bl.jfc bepaald op Dingsdag 17 Januari 1882, 's voormiddags ten elf ure, iu het Rechthuis te Vee n.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3