PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Afloop van Aanbestedingen. Gemengd Nieuws en Allerlei. rondom wel te doen en haar hooggeleerd pleegkind rijkelijk voedsel te verschaffen door aan de Kerk een oogje te geven, zal een uitwerking van tegengestelden aard hebben. Men breekt niet voor niet met een beginsel en wel met zulk een als thans met hand en tand moet vastgehouden worden, het beginsel van neutraliteit op 't gebied van onderwijs door Staat of Gemeente bekostigd. Scheiding van Staat en Kerk is om beider wille een dure eisch des tijds, waaraan elke handreiking een hinderpaal in den weg legt, daargelaten nog de groote onrechtvaardig heid, die men begaat tegenover alle andere kerkgenootschappen, wanneer men een van deze het werk, dat ze zedelijk verplicht zijn af te werken, uit de handen neemt. Nadut de woning van den hoogbejaarden Du Hen reeds een paar dagen gesloten was ge weest, heeft men die geopend en vond men den man, die alleen woonde, verstijfd dood liggen. t VEEN, 13 Jan. Heden had alhier bij inschrij ving de aanbesteding plaats van eene nieuwe onder wijzerswoning. De raming was f 4914. Er waren zeven biljetten ingekomen; de hoogste inschrijver was H. van Kleinloog van Genderen voor f5760, de laagste A. van Wijk te Veen voor f 4641, aan welke laatste het werk is gegund. t TILBURG. Alhier zal eene stoomfabriek opge richt worden tot het vervaardigen van elastiek voor de schoenmakerij enz. Dit is de eerste van dien aard in ons land. t Bij het afrijden van de Leidsche gracht te Amsterdam geraakte het paard van een vrachtkar in een kelder. Na veel tijd en moeite werd het dier min of meer gekwetst uit zijn netelige positie verlost. t SLEEUWIJK, 16 Jan. Van de 18 tappers en slijters in deze gemeente en de Werken, hebben er 11 vergunning aangevraagd om den kleinhandel in sterkendrank na 1 Mei te blijven voorzetten. t NIEUWAAL. Alhier bestaat de zonderlinge gewoonte, dat vele uitgaven betreffende het onder wijs uit de kerkekas betaald worden, als die voor schoolbehoeften, brandstoffen enz. Dat het gemeente bestuur van Gameren, waarvan Nieuwaal een onder deel uitmaakt, voor het kerkbestuur van hier respect behoort te hebben, behoeft niet betwijfeld te worden. fJl. Dinsdag begaf zich de 65 jarige weduwe J. v. H. te Vlijmen naar den zolder om eenige eetwaren te halen. Op den ladder zijnde, kreeg zij vermoedelijk eene duizeling in het hoofd en viel, van veertien sporten hoogte, met het hoofd op den grond, met het ongelukkig gevolg dat zij reeds des avonds overleden is. t HELLOUW. Naar men verneemt zal Ds. A. P. de Groot den 5 Februari a.s. van ons afscheid nemen, en zich dén 12 Februari aan zijne nieuwe gemeente te Ophemert verbinden. t ZUILICHEM. Door ds. E. C. van Baerle is voor bet beroep naar deze met Nieuwaal gecom bineerde gemeente bedankt. t V oor de nagelaten weduwen en kinderen der tusschen Woudrichem en Dalem jammerlijk omgekomen postbeambten, werd gecollecteerd te Brakel ƒ20.50; te Zuilichem ƒ20.85; te Aalst 12.75te Pouderoijen 5.25te Nieuwaal 15.50. f De meeste oude schoolgebouwen in deze streek zijn op last van het schooltoezicht opge meten. Hot is te verwachten dat weinige aau de bestaande voorschriften zullen beantwoorden. LEERDAM, 12 Jan. Door den gemeenteraad is 100 subsidie verleend aan de commissie, die zich ten doel stelt de weekmarkt alhier weder te doen herleveneven als vroeger zal ze in 't vervolg eiken Zaterdag worden gehouden. Op het verzoek van genoemde commissie, om van de marktschuiten geen havengeld te vordenen, is afwijzend beschikt. In die zelfde zitting besloot de raad, niet verder te dingen naar de eer van in zijne gemeente een vakschool voor zuivelbereiding te zien opgericht, aangezien uit de ingewonnen inlichtingen gebleken was, dat zulk een school der gemeente jaarlijks op minstens f 6000 a 7000 te staan zou komen. RIDDERKERK, 14 Jan. De uitslag der verkie zing voor een lid van den gemeenteraad is als volgt Uitgebrachte geldige stemmen 129, volstrekte meerderheid 65; herstemming tusschen Klaas De Koning met 59 en Cornell's Van Nes met 52 stem men verder verkregen B. Plaisier Jz. 11, J. Zwart 2, C. De Zeeuw, W. De Zeeuw, A. Bothof en M. Huizer elk 1 stem; de herstemming is bepaald op 26 Januari a. s. MEERKERK, 16 Jan. In het jaar 1881 zijn van het hulppostkautoor alhier verzonden 5 ongefr. brieven, 7542 gefr., 2805 briefk. 1300 drukw., 1459 kruisbanden, 21 monsters en stalen, 6 kwi- tantiën, 133 aanget. brieven, 420 postwissels tot een "bedrag van f 8028,88. Aangekomen zijn: 77 ongefr. brieven, 8374 gefr., 2855 briefk., 21066 drukw., 1799 kruisb., 131 monsters of stalen, 124 kwitantiën, 76 aanget. brieven, 113 postwis sels tot een bedrag van 1187,20. Dit maakt in 't geheel 51306 stukken. Voor de weduwen van de bij het overva ren te Gorkum verongelukte personen, is alhier gecollecteerd f 37.50. NIEUWPOORT, 14 Jan. Alhier is tot predi kant beroepen de heer J. Rijnenberg, cand. te Haarlemmermeer. DORDRECHT. 16 Jan. gehouden inschrijving voor Bij de heden alhier de eerste reeks ad. f 350,000 van de 4 geldleeninggroot ƒ500,000, ten laste dezer gemeente, waren de volgende aan biedingen ingekomen Herman Hover, lid van de firma van der Linden en Hover, alhier, f 1000 a 103 f 25,000 a 102'%, 5000 a 101%, 9000 a i009/16 I 15,000 5 lOOVs 19,000 a 100 f 10,000 a 9972 10,000 a 98 en 10,000 a 977a %J Ottodc Kat Zn., alhier, f 24,000 a 101 en 10,000 a 10072 Hooghwinkel Co., alhier, 20,000 a 101.03 en 5000 a 100.97 de Kat van Wageningen, alhier, 15,000 a 985.50 per f 1000; Mr. F. N. Sickenga, alhier, 1000 a 102 Chr. Oortman en Zn., te'Utrecht, f 10,000 a 100 Lissa Kann, te VHage. f 25,000 a 995/lc van Capelle Co., te Arnhem, f 10,000 a 997i6 en 10,000 a 977I6 Te zamen is dus ingeschreven voor een bedrag van f 234,000, waarvan f 144,000 tot pari en daarboven en f 90,000 beneden pari. Omtrent de toewijzing zal de gemeenteraad in zijne zitting van 17 Jan. beslissing nemen. In de afgeloopen week zijn door de justitie uit het Rijk verwijderd 71 vreemdelingen, waaronder 8 vrouwen, benevens 2 kinderen, als zijnde zonder eenig middel van bestaan, en wegens gemis aan vereischte papieren. Helena Bruno, het meisje van welks verdwijnen de heer J. A. De Bergh eenigen tijd geleden in de N. li. Ct. melding maakte, is terecht. Zij be vindt zich te Grand Rapids, Michigan, in de Ver- eenigde Staten. De Standaard, een aldaar verschij nend Hollandsch blad, deelt in zijn nommer van 30 Dec. 11. het volgende omtrent het meisje mede In het begin van Juni kwam Helena of Leentje Bruno van Rotterdam alhier aan en nam bij een vriend in deze stad, aan wien zij een aanbevelings brief had, doch wiens naam wij niet kuunen ver melden, haar intrek. Kort daarna trad zij in dienst bij Mr. Johnson, en als huisgenoot meer dan als dienstbare behandeld wordende, werden er som tijds vertrouwelijke gesprekken gevoerd, waaron der dat van Leentje's wedervaren vooral een avon tuurlijke zoo niet romantische tint kon worden toegekend. Het meisje gedroeg zich echter, en doet zulks nog, voorbeeldig zoodat nooit aan de waarheid harer woorden werd getwijfeld, doch veeleer in haar de heldin van een goeden roman werd erkend. Zij was, zeide zij, afkomstig van 's Gravenhage, waar hare moeder nog woont. Hoewel hare moeder met kinderlijke liefde beminnende, was er nochtans tusschen hun beiden van lieverlede eene verwijde ring ontstaan, daaruit voortvloeiende dat bare moeder de Roomsch Katholieke leer omhelsde en zij er nooit toe had kunnen komen om die doc trine met haar hart en ziel aan te kleven. Vandaar dat zij ook te VGraveuhage haar intrek had genomen bij protestantsche lieden, doch, haar positie onhoudbaar ziende en wetende dat haar moeder's geloofsgenooten druk aan het werk waren om haar (Leentje) in een klooster op te doen sluiten om voor haar verdere vor ming te zorgen, besloot zij, zoodra de gelegen heid zich daartoe aanbood, de vlucht te nemen. Waarheen? Zij betuigt niet het geringste denk beeld daaromtrent te hebben gemaakt, doch vluchten wilde zij, om de muren van een kloos ter te ontkomen, dat, zij was er van overtuigd, reeds voor haar open stond. De gelegenheid voor hare vlucht bood zich op den 24sten Mei aan, als wanneer zij van onder het oog harer moeder wist te ontkomen en de vlucht nam naar een plaatsje, op 4 uren afstand van V Gravenhage gelegen. Zij had op dat oogen- blik juist 4 centen in haar bezit. Van die plaats werd zij door vrienden voortgeholpen naar Rot terdam, waar zij andermaal bij vrienden terecht kwam, die haar van geld voorzagen voor haren overtocht naar Grand Rapids. Gedurende haar verblijf in deze stad heeft zij zich braaf en deugdzaam gedragen. Behalve bij de familie A. Johnson, heeft Leentje ook nog eenigen tijd in het gezin van Mr. J. A. Brummeler gediend, doch kon het daar in alle opzichten niet veens" worden met de vrouw des huizes. Op het oogetiblik is het meisje niet dienst baar, doch woont met de familie van eene De Groot aan den Brickyard alhier. Volgens het Vad. verdween Leentje Bruno niet den 24n Mei, maar den 25n. Op 24 Mei des avonds kwam zij terug bij haar moeder. Deze deelt nog de volgende bijzonderheden mede. Zij was den 25n des morgens, zoowat elf uur, met Leentje bezig buitenshuis goed te wasschen, toen een heer bij haar kwam en haar vroeg, of zij ook wist waar in de buurt een zekere Van Wijk, een voorsnijder woonde. Juffrouw Bruno bedacht zich even en verklaarde daarop aan den heer geen Van Wijk in de buurt te kennen. De heer verwijderde zich daarop. Een schoenmaker, die in hetzelfde huis als juffrouw Bruno woont, meent toen opge merkt te hebben, dat Leentje eenige teekens van verstandhouding met dien heer gewisseld had. Hoe dit ook zij, een uurtje later, toen juffr. Bruno boven de koffie had gezet en even op den zolder bezig was, verdween haar kind om niet terug te keeren. Leentje is blootshoofds weggegaan, op pantoffels, heeft haar regenmantel achtergelaten en had slechts 5 centen op zak. Voor een groote reis had zij zich dus volstrekt niet uitgerust. Enkele kleine sieraden, b. v. haar oorbelletjes, had zij echter medegenomen. De moeder verklaart uitdrukkelijk, dat er nooit sprake is geweest van Leentje in een klooster te doen en dat zij den bewusten morgen nog met haar dochter over een nieuwen dienst gesproken heeft. De landsverdediging maakt in den laatsten tijd verbazende vorderingen, althans in de koninklijke residentie. De bereden officieren moeten wijde pan talons dragen en mogen zich niet zonder rijlaarzen vertoonen. Allen, ook die in administratieve betrek- kingen zijn geplaatst, moeten tot 4 uur uniform dragen en ook na 4 uur mag zich geen officier in uniform zonder sabel vertoonen. De officier bij de grenadiers moet op een andere wijze de sabel trekken dan zijn collega buiten den Haag. Als op die wijze de lust om zich aan den milli- tairen dienst te wijden niet wordt aangewakkerd en het land niet tegen eiken buitenlandscheu vijand beveiligd wordt, dan weten wij niet wat er nog meer kan gedaan worden. Den minister van oorlog onze hulde voor deze uitnemende opvatting van zijn taak! In het jaar 1881 zijn door het koloniaal werf depot te Harderwijk uitgezonden 1467 militairen naar Oost-Indië, waaronder 919 Nederlanders, 445 Duitschers, 4 Franschen, 36 Belgen, 35 Zwitsers, 23 Oostenrijkers, 1 Zweed, 1 Afrikaan en 3 Luxemburgers. Van genoemd depot zijn naar West-Indië vertrok ken 80 Nederlanders 10 Duitschers en 1 Zwitser. De Verceniging Willem Barentsz" heeft Zaterdag hare algemeene vergadering gehouden in Felix Meritis te Amsterdam. De luit.-ter-zee van Broekhuyzen bracht verslag uit over den onder zijne bevelen verrichten vierden tocht van het poolschip en vervolgens werd besloten, dat de Willem Ba- rentsz het volgend jaar een vijfden tocht zal doen, onder anderen om Leigh Smith op te sporen en een gedenksteen te plaatsen in de IJshaven. De expe ditie zal staan onder bevel van den luit.-ter-zee Hofman. Aan eiken officier, die meer dan eene reis met de Barentsz deed, is een zilveren beker, aan eiken schepeling met meer dan ééne reis een zilveren tabaksdoos uitgereikt. Van hen allen waren alleen de heeren de Bruyne en van Broekhuyzen ter ver gadering aanwezig, die luide werden toegejuicht bij de overhandiging. Namens 874 ingezetenen van het eiland „de Hoeksche Waard," groot 30,000 Hectaren met 14 gemeenten en 32,000 inwoners, is aan den Minister van Waterstaat een adres aangeboden, waarin er op wordt gewezen dat de door de ont worpen werken voor den Rotterdamschen Water weg, thans reeds vooral 's winters geïsoleerde streek, nog veel meer belemmering zal ondervin den in het verkeer met Rotterdam. Daarom ver zoeken adressanten dat hun eiland door overbrug ging worde verbonden met den vasten wal. Tevens wordt in herinnering gebracht dat Ged. Staten van Zuid-Holland reeds in 1878 van oordeel wa ren, dat door een brug over de Oude Maas de belangen der Hoeksche Waard op de beste en meest afdoende wijzen zouden worden bevorderd, en Ged. Staten bereid waren daarvoor een pro vinciaal subsidie voor te dragen. De deputatie heeft tevens een bezoek aan den Commissaris des Konings gebracht, ten einde hem den wensch te kennen te geven, dat op de aanstaande begroo ting der provincie een subsidie voor de overbrug ging worde gebiacht. Breda zal de eerste stad in ons land zijn, die een electrischen tram verkrijgt met een leiding boven den grond, op dezelfde wijze als de beweeg kracht door electriciteit in sommige gedeelten van Parijs in toepassing wordt gebracht. Ilij zal loopen van den nieuwen schouwburg „Concordia" tot in het midden van het Ginneken. In verband hier mede wordt het stoomtramnet aanmerkelijk uit gebreid. De nieuwe lijnen zullen aanvangen bij het station, door de Willemstraat en verder tot de Marktvervolgens van /Concordia" tot de Markt, terwijl van daar een lijn zal loopen naar Prinseuhage en het Liesbosch. De geheele oude en nieuwe stad zullen op die wijze door stoomtram- lijnen zijn doorsneden en reeds in den aanstaanden zomer treedt een en ander in werking. Concessionnaris de heer S. Brons. LI. Vrijdag had zekere v. E. te Tricht, bij Gel- dermalsen, het geluk onder een tegel in zijn kel der een pot te vinden met ongeveer 2000 gouden munten. De grond onder den tegel was zeker door een muis los gewroet, waardoor de bovenge noemde pot te voorschijn kwam. De munt is iets grooter dan een gouden 10 guldenstuk, maar wat dunner. Heden werden wij door den directeur der Ne- derlandsche Cartonnagefabriek te Amsterdam in de gelegenheid gesteld om bovengenoemde fabriek in oogenschouw te nemen. Het is merkwaardig die inrichting te zien, welke de eerste van dien aard in Nederland is. Hgf merkwaardigste daarvan isbij het begin ziet men het bordpapier snijden in ritsen en aan het einde der tafel zijn de cloozen geheel gereed. Stoom 'en de noodige machines spelen hier de hoofdrol, zoo. dat geregeld duizend doozen per uur kant en klaar worden gefabriceerd. Wij wenschen dan ook, dat genoemde inrich ting zich voortdurend in hetzelfde succes moge blijven verheugen. Wij kunnen dan ook met recht zeggen, dat de nijverheid in ons land nip* is uitgedoofd; want wie zou durven denken, dat alleen door het maken van verschillende carton- nage een kleine honderd personen hun brood kunnen vindeu Alg. Gids. 1 Te 's Hertogenbosch is aan het gebouw van het gewestelijk bestuur aanbesteed het driejarig onder houd vau 's Rijks groote wegen in Noord-Brabant, in tien perceeleu. De uitslag was als volgtle perceel raming 17.550; 7 inschrijvers, minste G. J. Groot te St.-Anna bij Nijmegen voor 16.185; 2e perc. raming 18.150, 6 inschrijvers, minste H. J. Dek kers te Baardwijk, voor 16.650; 3e perc. raming 26.780, 7 inschijpvers, minste J. de Laat to Woensel, voor 23.700; 4e perc. raming 19.800, 7 inschrijvers, minste J. de Laat te Woensel, voor ƒ17.700; 5e perc. raming 15.600, 5 inschrijvers, minste A. Schellekens, te Vught, voor 14.040 6o perc. raming 7800, 5 inschrijvers, minste J. van Engel, te Tilburg, voor 6384 7e perc. raming 26.580, 6 inschrijvers, minste A. de Kort, te Baardwijk, voor 25.401 8e perc. raming 9000, 3 inschrijvers, minste G. W. Metsers, te Ginneken, voor 8295 9e perc. raming 25.470, 3 inschrijvers, minste J. Hack, te Oud-Gastel, voor 22.740; 10e perc. raming 26.640, 9 inschrijvers, minste J. vanTetering te Zevenbergen, voor 23.955. Op een onbewoond en onafgewerkt huis in een der nieuwe straten te 's Hage leest men: Besmettelijke ziekte. Geldgebrek. Het Berliner Tageblatt ontvangt, uit den Haag een uitvoerigen brief over de onverwachte terugroeping van den Duitscheu gezant von Canitz. Ronduit gezegd, zoo leest men in dio correspondentie, ge looft men hier niet, dat baron van Cauitz zijn ontslag heeft verkregen, wijl men voor graaf Eulen- burg een post wilde openhouden, maar de gezant werd zoo spoedig teruggeroepen, omdat hij in zekere verschillen, die tusschen Duitschland en Nederland hangende zijn, meer bonhommie aau den dag legde dan in 't oog van v. Bismarck geraden was. Daarbij komt, dat de rijkskanselier het steeds meer opheeft met diplomaten, die niet gehuwd zijn met dochters van het land, aan welks hof zij zijn geaccrediteerd, en volgens den correspondent is juist het huwelijk van baron von Cauitz met eene dame uit een aan zienlijk Nederlandsch geslacht, nevens zijne persoon lijke eigenschappen de oorzaak van het hoog aanzien waarin zich de gezant hier verheugt. Zoolang prins Hendrik en de grijze prins Frederik nog leefden, bestonden er mg dynastieke vriendschapsbanden tusschen den Haag en Berlijn, die er toe konden bijdragen de diplomatieke moeijelijkhedon bij te leggeu. Sedert eenigen tijd is echter de temperatuur tusscheu hier (Den Haag) en Berlijn merkbaar bekoeld. Er bestaan materieele twistvragen, waar over men het nog maar niet eens kan vvordon. De correspondent deelt vervolgens eenige bijzon derheden mede over de hangende strijdvragen. O. a, de bescherming van de zalmvisscherij op den Rijn hij wijst op de weigering van Duitschland alleen, om deel te nemen aan de koloniale ten toonstelling te Amsterdam in 1883 hij herinnert aau het verzet der Duitsche gedelegeerden bij de jongste visscherij-conferentie in den Haag tegen allo voorstellen van Nederlaudsche zijde; hij doet uitkomen, hoezeer Holland bij de pas tot stapd gekomen regeling van de kustvaart in Duitschland bij anderen is achtergesteld enz. Dezer dagen zijn er te Parijs misdaden aan het licht gekomen, die in de geheele Fransche pers een groote verontwaardiging hebben opgewekt. Een daad, waaraan noch hartstocht, uoch wraak ton grondslag lag, doch voortsproot uit de zucht om iemaud te kunnen pijnigen en te zien lijden. Wezens, die zich vader en moeder durfden noemen, sloegen in hun eigen huis een pijnbank op en maakten tot hun slachtoffer hun eigen kind, een teêr jongentje van nog geen zeven jaar. Zij mishandeldon het kind op de verschrikkelijkste wijze, niet omdat het iets misdeed, maar alleen om het genot van te pijnigen te kunnen smaken. Alles op te noemen wat deze wezens eiken dag bedachten om hun kind te laten lijden, is onmoge lijk. Dikwijls werd hij gedwongen rechtop met do armen horizoutaal tegen den muur te staan, terwijl men zijn handen met allerlei zware voorwerpen belastte. Waagde het ventje een der handen te laten zakken, dan sloeg men hem de vingertjes bont en blauw en wanneer hij eindelijk uitgeput van ver moeienis en pijn op den grond neder zak te, wierp ziju moeder zich als een dol dier op hem, beet, trapte, stompte en sloeg hem zoolang tot, hij flauw viel; dan liet men hem op den grond liggen tot hij bijkwam, om met dezelfde of met andere nog erger martelingen te beginnen. De pijnen, die het arme kind aan zijn wonden leed, werden nog onuit staanbaarder gemaakt, doordien pekel op de wonden werd gesmeerd. De rauwe, akelige gillen die het jongentje, niette genstaande de zware straffen, die er op stonden, van tijd tot tijd niet kon onderdrukken, wekten eindelijk de aandacht der buren, die den commissaris van politie bericht gaven. De ouders werden gevangen genomen ou verhoord Het uitgeteerde ventje, dat in het ziekenhuis weder een weinig was bijgekomen, verhaalde met een zwak stemmetje alles wat hij had moeten verdragen. Zjjn pijningen gingen alle beschrijving te boven, de schuld der ouders werd onloochenbaar bewezen en toch werden zij slechts tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld. Die korte straf maakte terecht de ver ontwaardiging van het publiek gaande. Wat zal er gebeuren, vroeg men zich af, als dat jongske weder thuis komt? Zeker zal een g«y?ngenisstraf zulke ouders niet veel béter voor hem stemmen. Mag men.eeit kind aan zulke wreedaards teruggeven Een andere misdaid is ook nog bijtij Is aan het licht gekomeu. Twee visschers zagen toch verleden week, dat een man omstreeks tegen middernacht op de pont de l'Estacade te Parijs een tijdlang heen en weer liep, telkens verdacht rondkeek, eensklaps een kindje opnam en het over de leuning wierp. Een doordringende gil werd gehoord, doch tot hun groote verbazing zag de mannen niets vallen. Het kindje 'had zich onder zijn val aan een der uitstekende ge deelten van de brug kunnen vastklemmen. LPapa, papa, riep het met een zacht stemmetje, mij toch, help mij.c ellendeling, die reeds de vlucht had genomen, kwam. 0p geroep terug, maakte de handjes snel ï°s e, wierp zijn dochtertje achterover in de diepte. fkkig hadden de visschers juist het punt, waar "Jfchtoffer in het water verdween, bereikt. ■y-' -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2