IÉ l J. S. JISKOOT, met ERF veilen en verkoopen: onroerende goederen Een Gebouw, i en Jn KEUKENMEID, NOODHULP, IILD ris te Veen, De Notaris J. S. JISKOOT ZALF VAN HET R80DE KRUIS MARKTBERICHTEN. veilen en verkoopen: Li NOORDBRABANTSCHË Veilen en Verkoopen, n n o i, met tien kuipen. Ondertrouwd: GERARDUS FRANCISCUS VAN BOKHOVEN MARIA AD RIAN A BUIJS. Herpt, 13 Januari 1882. KAATSHEUVEL N.W. j J* TILBURG (Station.) 3.20 De Directeur. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te 's Hertogenbosch, van den vijfden Januari 1882, zijn de Heeren VAN HEELSBER- GEN Co., kooplieden en fabrikanten te Heusden, verklaard in staat van faillis sement, aangevangen den derden Januari 1882, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Jhr. Mr. L. VAN MEEUWEN, Rechter in gemelde Rechtbank tot Rechter-Commis- saris en den ondergeteekenden Mr. ALBERT BOSCH, Advocaat en Procureur, wonende te 's Hertogenboschtot Curator in dat faillissement. A. BOSCH. 's Hertogenbosch, 5 Januari 1882. ZEGT HET VOORT. TOORTS Toen het weder boven kwam grepen zij het dadelijk vast en brachten het naar het politie-bnrean. Het bleek een allerliefst meisje, van ongeveer tien jaren te zijn. Zij verhaalde hoe haar stiefvader haar 's avonds, nadat hij zich eenigszins door den drank had beneveld, met zich mede had genomen en hoe hij haar, op de brng gekomen, gevraagd had: «Kijk eens goed, kleintje, of er niemand aan komt en haar toen op haar antwoord, dat zij ner gens iemand zag, over de leuning in de Seine had geworpen. De ontaarde vader bevindt zich gelukkig reeds in handen der politie. Hij scheen zijn doch tertje niet te kunnen lijden en aasde op het geld dat haar vader had nagelaten. Zij woonde nu bij een tante in, omdat haar vader haar te huis vroe ger ook reeds mishandelde en was slechts een dag bij haar moeder komen eten. Bij zulke verhalen krimpt het hart ineen. En hoevele kinderen deelen misschien nog in een der gelijk lot! Omtrent de vermoedelijke kosteu van het rechts geding tegen Guiteau worden allerlei berekeniugen gemaakt, welke totalen opleveren, loopende van 100,000 tot 300,000 dollars. De heeren Porter en Daridge, die het O. M. vertegenwoordigen zullen naar men gelooft, elk 25,000 dollars ontvangen. De stenografen kunnen rekenen op tusschen de 10,000 en 15,000 dollars. Er zijn 200 getuigen gehoord, die ook goede schadeloosstelling ontvan gen, vooral de 25 experts, voor het O. M. opge roepen, die niet alleen de gewone vergoedingen zullen ontvangen, maar ook vacatiekosten in rekening zullen brengen, enz., enz. Te Edinbnrg had Delmonico, een bekend leeuwen temmer, bij een zijner voorstellingen het ongeluk, toen hij het hok zijner leeuwen verlaten ging, uit te glijden en te vallen. Aanstonds schoot een dei- leeuwen toe en greep hem bij dea arm. Hij had echter tegenwoordigheid van geest genoeg om den leeuw met de andere hand zulk een slag toe te dienen, dat het dier hem losliet, Hij ging even de bekomen wonde laten verbinden en was na ver loop van een uur weder bij de diereu iu het hok. Een schoenmaker te Montevilliers, in Frankrijk, zag geen heil meer in het leven en besloot daarom een einde aan zijn bestaan te maken. Op zijn kamertje gekomen, schreef hij zijn uitersten wil op de muur, nam daarop een koord, dat hij echter in plaats van het om zijn hals te slaau onder de kin aanbracht. Toen hij den stoel had wegge schopt hing hij ook werkelijk, doch was zeer verbaasd te bemerken dat zijn ademhaling volstrekt niet ophield. Eindelijk begon de onpleizierige positie, waarin hij zich bevond, hem te hinderen, en met een mes, dat hij als voorzorgsmaatregel in de hand hield, sneed hij zich los. Ongelukkig viel hij met het hoofd op den metalen rand van oen koffer, hetgeen den dood ten gevolge had. Dezer dagen is de dikste man van het Fransche departement Aube begraven, een restaurateur te Romilly, die 216 kilogram woog. Hij was 43 jaar geworden. Om zijne kist het huis uit te krijgen moest de deur worden verwijd en men had eene kraan noodig om haar in het graf af t.o laten. Aan eene verhandeling van den heer Marlett van Hontenisse over het paardenras ontleenen wij het volgenden Over het fokken van paarden wijdde spreker breedvoerig uit en zeide o. m. dat men vooral veel moet letten op de merrie, die men laat fokken en tevens ook den hengst, die men daartoe gebruikt; dat het niet goed is, om, zooals wel eens gebeurt, een te oude merrie daarvoor te nemen; dat men de veulens niet te vroeg van de moeder moet ver wijderen ook dient men in acht te nemen, dat de veulens in het begin aan vloeibare spijs gewoon zijn, en men dus niet te spoedig aan drooge spijzen moet beginnen, daar de overgang anders te groot is. Over het voederen van paarden gaf do heer Mar lett te kennen, dat hij tegen gebroken haver is, maar de haver wil vermengen met eenig kaf of haksel en wortelen te gebruiken als bijkost. Nu kwam aan de beurt de behandeling van paar den. Daar hing veel van af. Men moet eerst een paard leeren kennen en het paard eveneens zijn meester. Als men een paard africht moet men het eerst in den stap laten gaan en tevens laten gewen nen aan gebit en leidsels. Daarna late men het langzamerhand sneller loopen en eindelijk in den draf; naar spreker zeide, gebeurt dit gewoonlijk geheel anders, en is ds behandeling in den beginne meestal te ruw. Die moet eerst zacht zijn, want anders worden de paarden in het vervolg wild en dan zou men ze gaarne mak willen maken, maar dit gaat dan natuurlijk moeielijk. Vele landbouwers hebben gaarne vette paarden, daar deze, naar men zegt sterk zijn. Spreker is het daar niet mede eens. Vette paarden zijn in den regel mooi, en op de markt zeer gewild, zoodat men er daar in den regel veel geld voor krijgt. Maar volgens spreker doet het niets af. Dat de Fransche kooplieden het gaarne hebben, is natuur lijk, want de paarden moeten dan groote reizen maken, waardoor zij nog al afvallen. Het voornaamste voor een paard, dat zware arbeid moet verrichten, is groote spierkracht. Hier moet men dus vooral op letten. Dat dit niet altijd samen behoeft te gaan met vetheid, toont spreker aan door de vergelijking met een haas, die ondanks zijne magerheid naar verhouding tienmaal meer spierkracht bezit dan een paard. Iemand die goede prijzen voor zijn paarden wil maken, moet zorgen, dat bij het fokken hengst en merrie beiden in goede hoedanigheden overeenkomen ook moet men een hengst niet te vroeg laten dek ken, daar hij anders te gauw versleten is. Te Artern woont een schoenmaker, die onlangs een advertentie in het weekblad aldaar plaatste, waarin den volke werd medegedeeld dat de schoen maker Wiegmaun het beste middel ter verdrijving van likdoorns bezat. De apotheker in gemelde plaats gevestigd, die likdoornpleisters en zoo meer verkocht, scheen beducht dat een mogelijke concurrentie van «het bestemiddel tegen de genoemde kwaal hem schaden zou en 't gevolg daarvan was de onver wijlde indiening van een aanklacht tegen gemelden schoenmaker, wegens onbevoegd verkoopen van geneesmiddelen. De schoenmaker deswege in rechten vervolgd, stond dezer dageu voor de rechtbank. Hij verklaarde, dat hij de bewuste advertentie had doen plaatsen om zijn medeburgers en tevens zichzelven van dienst te zijn. «Ik ben inderdaad in 't bezit van het beste middel tegen likdoorns, maar ik zal mij wel wach ten het te verkoopen. Wel bedien ik me er van, want 't zijn mijn zeer doelmatige leesten, gevormd naar de behoeften mijner begunstigers, dat wil zeggen van hun voeten!* De rechtbank ontsloeg den bekwamen leest- en schoenmaker van alle rechtsvervolging. c o Tiet huis van Oranje. Een Antwerpenaar, die voor de eerste maal iu Den Haag was, werd er door een kennis rond geleid en met do merkwaardig heden en de voornaamste huizen bekend gemaakt. Na lang rondwandelen en beschouwen, zeide sin- joorke; dit is alles zeer fraai, maar wees zoo goed en wijs mij nu ook eens het huis van Oranje.* In de gevangenis. Twee boeven zaten een partij dam te spelen tot tijdverdrijf. «Waarom gaat het?« vroeg de een. «Om de eer!« was het antwoord. Zekerheid. Gast. »De rokening is ƒ3.50, schrijf maar op.« Kastelein. «Ja, maar ik ken u niet eens.* Gast. »Dat is niets. Leen mij je parapluie, dan heb je zekerheid dat ik terug kom. Vroolijk en onverschillig. «Wie is dat vroeg men in een gezelschap. «Dokter D.« »Die schijnt nog al vroolijk van natuur te wezen. «O, als je eens wist, hoe onverschillig hij voor het leven is. »Vau anderenliot iemand er opvolgen. Flatteerend. President. Je bent vroeger ook al eens veroordeeld? Beklaagde, (gracieuselijk). Wel, wel, weet meneer de president zich mijner nog te herinneren? Dat flatteert mij waarlijk! Een slimme student. Een student had in de con versatie-zaal van zijn groote en algemeene kunde gesproken, dat een der aanwezige gasten ten slotte het geduld verloor en tamelijk bar zeide: Thans hebben wij wel genoeg gehoord van hetgeen ge kent en kunt; zeg mij nu ook eens wat gij al zoo niet kunt en ik verzeker u dat ik dat kan. »Wat ik niet kan?* vroeg de student «Wel, ik kan mijn hotel-rekening niet betalen en het doet mij veel genoegeu, dat gij dit wel kunt.« Onder algemeen gelach kwam de gast zijn be lofte na en bleek het inderdaad dat hij kon, wat de student niet kon. De voorname punten van Brussel. Zeker iemand heeft eene zonderlinge wijze, om voor 10 franks aan ieder, op welke plaats ook, vijf voorname pun ten van Brussel te laten zien. Zoodra hij de 10 franks ontvangen heeft zegt hij op het geld wijzend «voila la Monnaie.« Dan steekt hij de franken in zijne portemonnaie, en zegt «voila la place de la Mounaie.« Zijn gevulde beurs nu toonende, «voila la Bourse.Hij steekt deze in den zak en zegt: «voila la place de la Bourse.* En eindelijk zich tot den goeden man wendend die hem de 10 franks gegeven heeft, zegt hij «Eu gij, gij vertegenwoor digt «la place des Martyrs.* A.M. Bij Ribérac kwam een boer met een zwaar pak aan hot station. Daar de trein er nog niet was, legde hij pak in de wachtkamer en sliep in. Een beambte zag het pak, nam het op en wierp het op de balans voor de bagage. Daar klonk een gil en uit het pak kroop een kleine jongen, dien de vader als bagage had willen meenomen In de geheele wereld verschijnen tegenwoordig 34274 couranten en tijdschriften, met een gezamen lijke jaarlijksche oplage van 10.592 000.000 exem plaren of ongeveer Gdfo, ex. per hoofd van de geheele menschheid. Europa houdt er 19.557 couranten, Noord-Amerika 12.400, Azië 775, Zuid-Amerika 609, Australië 661 en Afrika 132 bladen op na 16.500 couranten verschijnen in de Engelsche, 7800 in de Duitsche, 3850 in de Fransche en rnim 1600 in de Spaausche taal4020 couranten zijn dagbladen, j 18274 verschijnen drie, twee- of eenmaal 's weeks en 8508 maandelijks of met nog langer tusschen- poozen. Aldus deelt de Amerikaansche «Newspaper and Bank-directory of thv world* mede. In den loop van zijn rede van Donderdag be schuldigde de heer Davidge, Guiteau, dat hij krank zinnigheid veinsde, waarop Guiteau hem in de rede viel, zeggende: «Ik heb nooit krankzinnigheid geveinsd en na den 2den Juli nooit beweerd onge zond te zijn. Ik ben even gezond als gij, Davidge, en een beter mensch.* De heer Davidge gaf hierop ten antwoord: «Hoort gij dat, heeren? Vergelijk dat met hetgeen gij dag aan dag in dit gerechtshof hebt gezien.* Voor het hof uit elkaar ging, ont stond er een discussie over een verzoek van Guiteau. «Ik wil een slotrede houden,* zeide hij. «Ik zou de conclusie niet aan den besten rechter van Ame rika willen toevertrouwen.* De districtsadvocaat protesteerde er tegen, dat Guiteau weder een zit plaats aan de raadstafel zou krijgen welke aanmer king door het puliek sterk werd toegejuicht. Guiteau schreeuwde het nu uit, tevergeefs trachtten de ge rechtsdienaren hem tot bedaren te brengen. Judge Cox zeide dat hij er niets op tegen had, dat de gevan gene gehoord werd, wanneer hij zich als andere men sehen gedroeg, nl. in overeenstemming met de wet ten der welvoegelijkheid. De heer Porter vroeg aan den rechter, of hij voorstelde dat de gevangene van de raadstafel of van het «doek* af zou moeten spreken, waarop de rechter Cox antwoordde, dat hij tot nu toe niets vooi'stelde, doch er op wees, hoe Guiteau van de voorrechten misbruik had gemaakt. Hij (Cox) was derhalve bevreesd dat hij zich in het vervolg ook niet binnen de greLzen der welvoegelijkheid zou houden. Guiteau riep daarop uit: «Dat komt omdat ik bedrogen ben geworden. Ik moest mijzelf verdedi gen. Ik kan toch niet stil blijven en aan die menschen toelaten, dat zij mij vertrapten.* Toen de zitting werd opgeheven, bleef Guiteau nog schreeuwen. De slotscène toonde opgewondenheid onder den raad en hartstochtelijkheid bij den gevangene. De heer Davidge vervolgde gisteren zijn rede. Guiteau bleef een tijdlang stil, doch begon weder aanmerkingen te maken, toen de heer Davidge over zijn familie en zijn karakter sprak. Naar gelang. Josephine, waarom kijk je toch altijd eerst in de hoekjes van de schilderijen? Ik zie eerst welke naam er op staatdan weet ik, of ik het mooi moet vinden. In 1848 hield de Pruisische Koning Frederik W illem IV voor eenigen tijd verblijf te Charlot- teuburg, waar hij door een bataljon grenadiers werd bewaakt. Op zekeren avond ging de Koning, zooals hij meer placht te doen, omstreeks midder nacht eene kleine wandeling maken. Een schild wacht, die hem ziet aankomen, maakt front en presenteert het geweer. Weet gij wel, miju zoon, vraagt Frederik Wil helm naar den soldaat toe gaande, voor wien gij het geweer hebt gepresenteerd? Voor Zijne Majesteit, luidde het antwoord. En waaraan hebt ge mij dan herkend? vroeg de Koning. An die dicke Kopp, antwoordde de gre nadier zonder aarzelen. De Kouing lachte en ging heen, maar ontbood den soldaat den volgenden dag op het slot, waar hij een paar thaler kreeg en in tegenwoordigheid van de geheele Koninklijke familie en het hof moest herhalen, dat hij zijn Vorst, ook al droeg Z. M. geen uniform, altijd kon herkennen aan «zijn dik ken kop.* Vele landbouwers schijnen niet te weten, dat de scheuten van aardappelen vergiftige bestanddeelen iuhouden, die voor varkens nadeelig kunnen zijn. Indien deze dieren er niet altijd van sterven, zij zullen er toch door vermageren. In elk geval han delt men voorzichtig, door de aardappelen van de scheuten te ontdoen, alvorens ze aan het vee te geven. Gorinchem, 16 Jan. Bij een aanvoer van onge veer 100 stuks vee, was de handel vooral in kalfveo heden zeer geanimeerd. Prijzen enkele zware kalfkoeien 230 a 320 mindere qual. 160 a 240; dito vaarzen ƒ140 a 225melkkoeien a vare koeien 120 a 160; guiste vaarzen a graskalveren a pinken a enkele nuchtere kalveren 8 a 12. Varkens, vette op levering 48 a 52 ct. per KG. minder zware ct. per KG.; fokvarkens niet aanwezig. De prijs der goêboter was bij afloopende markt 1.60 a 1.30der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 1.20 a 1.30 de 26 stuks. t Hcusdcn, 14 Jan. De prijs der boter 0.77 a 0.82 per stuk van 6 ons. Eieren 5 cent. aeu i EN Temenmeid. Mevrouw do Wed. VERHAGENTierens te Hèusden, verlangt tegen 1 Mei eene nette zindelijke goéd kunnende koken en eenig huiswerk verrich ten, boven de 25 jaren oud, van de P. G. Aan hetzelfde adres wordt gevraagd een flinke voor MEID, P. G. van half Februari tot Mei. De Directie maakt bekend dat van af 20 Janu ari a.s. trein no. 5 die tot lieden ten 3.20 namiddags van Waalwijk vertrekt, des namiddags 2 uur zal vertrekken, en den volgende loop hebben WAALWIJK 2.— BESOIJEN 2.5 SPRANG 2.15 SPRANGSE VAART 2.19 LOON OP ZAND 2 42 TILBURG (Heuvel.) 3.25 Terwijl de treinen 21 en 22 in plaats ten 3.33 en 3.45 respectievelijk ten 2.12 van Kaats heuvel (Dorp) en 2.25 van Kaatsheuvel (Nieuwe weg) zullen vertrekken. faillissêmëntt NOTARIS TE VEEN, zal namens zijnen lastgever, krachtens artikel 1223 van het B. W., publiek PROVISIONEEL op Zaturdug 21 Januari 1882, FINAAL op Zaturdug 4 Februari 1882, telkens des avonds ten zes ure, in het Hotel «Het Wapen van Amsterdam* te Heusden J! t« fabb IJl te waarin wordt gedreven Margarine Boterfabriek, aldaar bij het Kadaster bekend in Sectie A Num mer 948, benevens het Erf van het Kadastrale perceel Sectie A Nummer 936 aldaar. Betaling der Kooppenningen 18 Maart 1882. Aanvaarding bij de betaling der Kooppenningen. Nadere inlichtingen worden op aanvrage door voornoemden Notaris verstrekt. J. s. zul namens zijnen lastgever, publiek DE NAVOLGENDE afkomstig van Coenelia *Bleijenbekg te Wijk, Provisioneel op Woensdag 25 January 1882, Finaal op Woensdag 1 Februarij 1882, telkens 's voormiddags ten tien ure, in het Regt- huis te Wijk. EERSTE KOOP. a Een Landbouwersbedrijf on Erf met Schuur, Moes- s?s^fj& tuin, Boomgaard en Dijkhof, ill. staande en liggende te Wijk aan den Dijk, nabij den Scheepstimmerwerf en aldaar bij het kadaster be kend in Sectie A Nummers 407, 409, 410, 411, 412 en 413, groot 43 ares, 97 eentiares. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. TWEEDE KOOP. Een perceel Bouwland, liggende op den Moleno-n- dert onder de gemeenteWjjk, en aldaar bij het kadaster bekend in Sectie ANommer 408, groot 53 ares, met binnenpaske. Deze koop is verhuurd tot en met 1885 voor 122.'sjaars, en in genot te aanvaarden in gaande 1882. Beide koopeu zullen ook in massa worden geveild. Betaling der kooppenningen 15 Maart 1882. Nadere inlichtingen worden door voornoemden Notaris verstrekt. zal namen3 zijnen Principaalpubliek Provisioneel op ZATERDAG 21 JANUARI 1882, Finaal op ZATERDAG 4 FEDRUARI 1882, telkens 's avonds ten zes ure, in het Hótel «Het Wapen van Amsterdam* te Heusden: staande aan de Vischmarkt te Heusden, bij het Kadaster bekend in Sectie A, Nummer 936 aldaar, waarin wordt gedreven t II T\ II w ten dage der finale veiling, terzelfder uur en plaats, zal publiek worden geveild: Een groote Waterton met Kraan, Tonnen, Schragen, Wagen, Tafels, Jvvaaronder één liardsteenen), Bas cule, Gewigt, Plet- en Snijmachine, Vleesclimessen eu andere Gereedschappen tot het vak behoorende. Rektafel met ijzeren beugels, Kagchel, Kolenbak en Pijpen. Onderscheidene dubbele en enkele Nuairiemen, van diverse lengte en breedte. Kroon- en Engclsch lederen Croupons Bind- en Naairiemeu. Informatiën wordeu verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris en den Heer Gehard Maungré te Heusden. MET TEER TOT BASIS Stellige genezing in weinige dagen van alle soorten van wonden brandwonden, kwaadsappige zweeren, spleten van den tepel, huid-en kankerachtige aandoeningen euz Men wachte zich voor namaak. DEPOT h\' ALLE GOEDE APOTHEKEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3