Bekendmaking;. Echte DEVENTERROER DEPOTHOUDERS, Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. Adolf Steiner's Handel in Manufacturen, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Tielsche lilitie-Verzekcrings- FRANS GEENE, eene groote fijne collectie Meubelen, MONTIJN, Directeur. De Katholieke Illustratie G. B. Versteegh, BJLIARTFABRIEK. Radicaal herstel van Klieriiiders. AANSTEKELIJKE ZIEKTEN1 I 5s£ i"3 MEUBEJjl'AERIKANT, l, asberg. specialiteit van M. FRUIN GEBROEDERS TAN HOL TEN, Langendijk, Gorinchem. Directeur: A. J. Tan Gelder. Th I ÏAWWI Kerkstraat A 118, nabij de Markt, lil. J- uAHMIjII, 's-HERTOGENBO SCH. il van liet huis Alexandre, père et tils te P a r ij s. PIANINO'S, van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsche fabrikanten. Tughterstraat II. 19 's-boscii, gedeeltelijke en gehcele Ameublementen voor post 80. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Auto grafische Drakin richting, fabriek hij Kampens den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden, NIE U W A A L.mmm Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. C. P. Wierts van Coelioorn, iFie in twife opexixgs-uren O De ondergeteekende L. ASBERG, Mr. Kleermaker te Ammerzoden, HERROEPT bij deze de advertentie, door hem geplaatst in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Her- togenbossche Courant van 6 Januari 18S2 onder het woord WAARSCHUWING waarbij de heer MAURITS REIS, Naai- machinenhandelaar te 's Hertogenbosch, op eene lasterlijke wijze wordt beleedigd. Hij verklaart bij deze tot het plaatsen dier advertentie te zijn uitgenoodigd door den heer H. A. BAKKER, Depothouder der Singer Company, Pensmarkt B 25 te 's Her togenbosch, die de advertentie heeft geschre ven en aan den ondergeteekende ter teekening heeft voorgelegd. Ammerzoden, 7 Januari 1882. Opgericht in 1C>^£Ï. j Klopman Baerselman, DEVENTER, Groote Poot. Hofleverancier van Z. M. den Koning. Bekroond Arnhem 1879 en Melbourne 1880. VRAAGT op flinke voorwaarden 3^"" Men gelieve op Naam en Straat te letten. Schapenmarkt B 319 's-BOSCH. Ten dienste der GEMEENTEBESTU REN is het navolgende materieel, ten gebruike bij de DRANKWET, verkrijgbaar gesteld bij L. Vee r m a n te II e n s d c n 1. Wet van 22 Juni 1881, in plano, Stbl. No. 97. 2. Besluit en verordening tot heffing van het ver gunningsrecht in plano (ter aanplakking.) 3. Besluit en verordening tot heffing van het ver gunningsrecht ter visie legging in folio. 4. Besluiten en verordeningen tot heffing van het vergunningsrecht, in 8°. boekjes ter opzending aan de rechterlijke macht enz. 5. Vergunning op karton met zegel van 50 cent, ter ophanging in de localiteiten. Vergunning op ongezegeld papier. Aanvragen vergunning, 8. Bekendmaking aanvragen. 9. Titels, Inlegv. Reg. Vergunningen, Model Min. Binn. Zaken. Schrijff. 10. Bekendmaking benoeming schatters */2 vel. 11. Mededeeling van aanwijzing van schatters 1/3 vel, 12. Procesverbaal huurwaarde 1/2 vel. 13. Aanschrijving betaling vergunningsrecht 1 vel. 14. Kwitantie gemeente ontvanger vel. 15. Kennisgeving van het bedrag der schatting Viveb 6. 7. nieuwe uitgaaf, a ƒ4.90. Voorhanden bij L. VEERMAN te Heusden. verzuim© van R i c h t e r 's I Boekhandel te Rotterdam I 1 een „Uittreksel" uit het. be- Dr. Airy's) N a t u u r g c n e e s w y 7. e te ontbieden. JWT TOEZENDING GRATIS en FRANCO. K Hamburg, Gansemnrkt 58, Milaan, Via Durini 31, Berliner Wespen,® geïllustreerd humoristisch week blad, oplaag 38,000 Ex. »Illustrirte Famillezeitung« te Hamburg, 32,000 Ex. »De Indische Mercur« te Amsterdam, 10,000 Ex. »Kikeriki« te Weenen, 27,000 Ex. en »Sondags Nisse® te Stockholm. Grossierderij in Tabak, Sigaren, "Koloniale waren en Commestibles. PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. tot bet STELLEN van De ondei-geteekende heeft namens de Directie aan Ouders en Voogden te berichGj, dat de deel neming tot bet stellen van PLAATSVERVANGERS en N OM MER VER WISSELAARS voor de lichting van 1882 ook bij hare kantoren te Tilburg, 's Bosch, Eindhoven, Uden en St. Oedenrodo geopend is^ De ondergeteekenden hebben zich bereid verklaard de noodige information te geven omtrent de soliditeit der Maatschappij De WelEd. Achtb. Heer J. van Hombergh, Burgemeester te Nuenen. 1* Heer A. G. Panken, Notaris te Son. 's Boseh, J. v. d. Heuvel, Markt B 12. Tilburg, Pb. de Winter. Eindhoven, Tijs Nelissen. St. Oedenrode, P. Rijken. Uden, A. Tcrneuzen. Namens de Directie, A. .1. VAN GELDER. Magazijn van Galantericn, Parfumerie», Byouteriën, Pendules, Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Porcelein en Kristal. Al/ bericht dat hij in zijn Magazijn steeds voorhanden heeft waarvoor hij, wat soliditeit aangaat, gaarne wil instaan. Door eigen ondervinding, zoowol in hot buiten- als binnenland, is hij in staat gesteld in iedere kwaliteit en in iedere style, alles onder zijn toezicht bewerkt, in den besten staat af te leveren. Hoewel hij voor het hier ingevoerd buitenlandsch fabrikaat, waarbij niet zelden de deugdelijkheid veel te wenscben overlaat:, niet kan instaan, is bij echter steeds bereid het tegen veel verminderde prijzen te leveren. bezit de goede eigenschappen van de beste liectografen doch mist de inconveniënten. Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief hij afwassching met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. DE PRIJZEN ZIJN: en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mochten voldoen, wordt bij franko terugzending binnen 3 dagen 11a ontvangst onmiddelijk per postwissel gerembourseerd. N.B. De firma MO NT UN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelervvaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzelfdeu prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. heeft haren vijftienden jaargang geopend, met eene boeiende historische Novelle getiteld: »Het be- tooverde kasteel,opgeluisterd met tal van prachtige gravuren. Verder zullen onder »de Kijkjes iu Nederland,® door prachtige gravuren worden voorgesteld: de Twee Ilaagsche Panorama's, liet Delftschc Aardewerk, zijne fabricatie en geschiedenis, afgewis seld door de beschrijving van een bezoek aan de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling eu Ameland, enz. enz. enz. Voorts worden flinke prijzen beschikbaar gesteld voor de oplossing der rebussen enz. Prijs per 3 maanden 90 Cent, franco per post 1.in wekelijksche of maandelijksche afleverin gen te ontvangen. Wed. W. L. Itiiijk A Zoon, Consultation ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur. Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. jj-ë c w-S«-S n n V; in a H 2? M '1" o fi-o c cOfi' o-g tn o 2 <0 -rtTJ O ««-'Ö O O g fl r; O I W'ZSö Jh .S5 a> -3 2 >"0 03 3 tl 2 </2 fl O 00 m a «u 2*3 c 3 o fl W T> '53 co fü O T3 53 o <*H 0Q a T f vA - Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78y2, 912, nam. 271/2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 271/s u- Zon- en Feestdagen. 79, nam. 21/26 n. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. VAN C. Keijzer. AD VERTENTIE-B UREA U, beveelt zich aan tot plaatsing van Advertentiën in alle Duitsche en Buitenlandsche bladen en vaktijdschriften tegen orgiuaalprijzeu. Om het adverteer end publiek zoo veel mogelijk voordeel te verschaffenheeft bovengenoemde firma besloten met advertentieorganen van specielle er kende beteekenis, de verhouding door contract vaster te makenen is het dezelve ook gelukt volgende bladen voor advertentiën te pachten Buitendien hoofdadvertentie-aanneming voor alle bla den in DenemarkenFrankrijk, Griekenland, Nederland, Italië, Noorwegen, Portugal, Bumenie, Spanje, Ziveden, Duitschland, Turkije, Oostenrijk enz. Advertentietarieven en kostenbegrooting op verlangen gratis en franco. Correspondentie in alle talen. li, B, Yail AlldelJZ,, Heusden y> M. J. de Ruiter, Burgemeester te Helvoort. Zeergel. Heer Dr. Behrens te Nijmegen. L. Peerbolte, Kassier te Zalt-Bommel. t> J. Formijne, Lid van den Gemeenteraad te Tiel. Kouwenberg, Gemeente-Ontvanger te Vrijhoeve-Capelle. G. van Ojen, Rentmeester te Ravenswaai. 1U Be Edison Autograaf Alle Boekhandelaren nemen "bestelling hierop aan. De Maatschappij „de Katholieke Illustratie" te 's Hertogenbosch. De Inspuiting van het Rode Kruis van A. Bouvier, apo theker to l'ariis,geneest in weinige dagen zonder eenige aiulere behandeling,pas ontstane of verouderde vloeingen. witten vloed e: z. De uitstekende resultaten van ditmladeJ eude duizenden gen. zingen sedert 25 jar«.n, zijn er den best en waarborg voor. Men volge nauwkeurig het voorschrift. DEPOT IN ALLE GOEDE APOTHEKEN of en in welke van de in de bladen aangepre zen geneesmiddelen hij vertrouwen mag stellen, dien raden wij aan van Richter's Boekhandel te Rotterdam te ontbieden„Gratis-Uittreksel," want in deze bro chure worden de meest beproefde geneesmiddelen uit voerig en zaakkundig besproken, zoodat men geheel op zijn gemak onderzoeken eu het beste kiezen kan. Geen zieke moest derhalve tegen de moeite opzien een brief kaart aan bovengenoemden Boekhandel te schrijven, te meer daar hij per omgaande gratis en franco be doelde brochure ontvangt, en hij dan geen verdere on kosten te maken heeft. -■ <V -* c O-h <a si P-4 JZ a u 0 to rj 8 ffl 03 03 Winterdienst. Van Heusden: 's morgens 6.30 ure. Van 's Bosch: 's nam. 2.15 ure. Winter dienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. aeBstr-: Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4