ASSURANTIE-KANTOOR Horlogerie. MAGAZIJN VAN HUIS VAN VERTROUWEN, L. L. van Heffen van der Weegen, Magazijnen ter Menbileering, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. G. VAN DER NEDLEN ft ZONEN. Magazijnen ter Menbileering. G. J.SCHEEFHALS, SENS ZOON, Korenmarkt, lensden. Stoom ververij en Maurits Wester bor; ïcaai 1 van Klicrli ders. GEEN ZiEKE= P. FREIJSSEN- VAN OPSTAL, Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers 's-BOSCHKerkstraaten 66. in (lebr. Paltlie, te Almelo. St. Jorisstraat G 150, 's-HERTOGENBOSCH, Wed. P. SLAGER. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Magazijn van Engelsen, Fransch, YVeener en Eigengemaakt Schoenwerk. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. E BELING. Horlogiemaker. Hoogcnsteenweg B 41. 's Hertogcnbosch. Tapijten, Meubelen, Bedden, Matrassen enz. Ontvangen eene groote sorteering Wollen, Gestikte en Molton Dekens en Spreijen, alsmede Reisdekens. OPENING YAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk, Heeren-Hoeden en Fantaisie-HoedenPetten, Gemaakte kleederen enz., van: Chemische Wasschcrij Rotterdam. van 19, Steiger 19. MA RITS REIS, Schapenmarkt 's-Bosch, C. P. Wierts van Coehoorn, Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. OPGERICHT IX 1839. Groote Markt koek Ridderstraat, 'S^JES C3 S3 O He Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. van Meubelen in alle houtsoorten, jten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. MAGAZIJW VEEL VERBETERDE Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale N aaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. De ondergeteekende L. ASBERG, Mr. Kleermaker te Ammerzoden, HERROEPT bij deze de advertentie, door hem geplaatst in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Her- togenbossche Courant van 6 Januari 1882 onder het woord WAARSCHUWING, waarbij de heer MAURITS REIS, Naai- machinenhandelaar te 's Hertogenbosch, op eene lasterlijke wijze wordt beleedigd. Hij verklaart bij deze tot het plaatsen dier advertentie te zijn uitgenoodigd door den heer H. A. BAKKER, Depothouder der Singer Company, Pensmarkt B 25 te 's Her togcnbosch, die de advertentie heeft geschre ven en aan den ondergeteekende ter teekening heeft voorgelegd. Ammerzoden, 7 Januari 1882. L, ASBERG. Stoombootdienst EIeusden's Bosch. M a a s s t 11 o o m. Stoomboot Stad Heusden. M. FRUiN, nieuwe uitgaaf, a ƒ4.90. Voorhanden bij L. VEERMAN te Heusden. OPENING S-UREN il.U. v aiiA iiiH U(u<i(n NATIONALE MILITIE. Bovenstaand Ka ntoor lieeft de eer Ouders en Voogden te berichten dat van heden af wederom Contracten gesloten worden voor de lichting 1882, ten einde PLAATSVERVANGERS of NOMMERVhRWIS- SELAARS bij de Militie te stellen, met waarborg der vrijstelling voor den opvolgenden Broeder of Broeders volgens Art. 49 en 50 der Militiewet. Ouders en Voogden worden wel opmerkzaam gemaakt, dat ten onzen kantore hoegenaamd geen gelden worden vooruit gevraagd en de betaling kan geschieden na vol brachten vijfjarigen diensttijd van den Plaatsvervanger, verder de vervanging in dier voege geschiedt dat de belanghebbende of de Loteling met zijn Plaatsvervanger of Nommerverwisselaar nooit in aanraking komt. Voor de verschenen lichting 1881 zijn door ons Kantoor meer dan negentig Lotelingen zonder eenige moeite voor belanghebbenden alleen in deze provincie door vervanging van den dienst der Nationale Militie gevrijwaard. N.B. Als Agent voor bovenstaand Kantoor is aangesteld de lieer II. J. BERNARD, Haagdijk C 356, te Breda, bij wien ook van heden af Contracten voor de Loting 1882 kunnen gesloten worden. Door drukken toeloop van flinke personen, kan er met ons op zeer voordeelige voorwaarden gecontracteerd wordenbetaling naar verkiezing. ONTVANGEN de fijnste tot beden bekende Fransebc en Woener Hoeren- en Daines-Bottines, alsmede eene groote sor cering Vilten Pantoffels, beste /.ware kwaliteit, tot ongekende lage prijzen. Hoeren Vilten Pantoffels f 1.10 idem met V ilt ea Ledereu Zooien 2. Dames 0.90 ƒ1.30 - 1.75 Meisjes 0.65 - 1.10 Kinder - 0.50 - 0.65 Dames Vilten Laarzen met Elastiek en met Pels gemonteerd 6. Pantoffels - 2. Nog meer diverse Heeren-, Dames- en Kinder Viltgoederen mot Vilt en Gntta-Percba Zooien. Winkeliers per gros gesorteerd 121/s pet. rabat. Verders van ouds bekend solied eigengemaakt Schoenwerk. Prijzen beneden concurrentie, mits kwaliteit en bewerking in aanmerking nemende. Heparatiën zeer- billijk. Alle te vroegtijdige repa ration, voor hetzelve versleten is, worden kosteloos hersteld. Als: Amcrikaanschc Waltham (Mass) en Zwitsersckc Remontoir horlogiën voor Dames en Hoeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Kop er on kasten, alsook Ancres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering \an de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. SJRUg Volledige Ameublementen Plannen en uitvoerige teckeningen op aanvrage verkrijgbaar. Op nieuw ontvangen s eene schoone sorteering Zijden Ileeren- Iloeden Fantaisie-IIoeden ui Kinderpetten in verschillende kleuren en soorten, alsmede een ruime keuze in Winter-Pctten, als Pelsmutsen enz., zoowel voor Heeren als voor Kinderen. Bevelen zich tevens aan tot het opstrijken van Zijden Heeren-Hoeden en het ^overtrekken met rouwband. Een fraaije sorteering in GEMAAKTE KLEEDEREN, alsDemi-Saisous van af 9 gulden en hooger. Winterjassen van ratinées en floconnées van 12 gulden. Echte Brabantsche Kielen enz. Alles solied eigengemaakt werk, net afgewerkt en billijk in prijs. Bestellingen en reparatiën worden ten spoedigste vervaardigd. Ten dienste der GEMEENTEBESTU REN is liet navolgende materieel, ten gebruike bij de DRANKWET, verkrijgbaar gesteld bij L. V e e r m a u te II e u s d e n 1. Wet van 22 Juni 1881, in plano, Stbl. No. 97, j 2. Besluit en verordening tot heffing van het ver gunningsrecht in plano (ter aanplakking.) 3. Besluit en verordening tot heffing van het ver gunningsrecht ter visie legging in folio. 4. Besluiten en verordeningen tot heffing van het vergunningsrecht, in 8°. boekjes ter opzending aan de rechterlijke macht enz. 5. Vergunning op karton mot zegel van 50 cent, ter ophanging in de localiteiten. 6. Vergunning op ongezegeld papie 7. Aanvragen vergunning. 8. Bekendmaking aanvragen. 9. Titels, Inlegv. lieg. Vergunningen, Model Min. Binn. Zaken. Schrijff. 10. Bekendmaking benoeming schatters 1/2 vol. 11. Mededeeling van aanwijzing van schatters 1j2 vel, 12. Procesverbaal huurwaarde vel. 18. Aanschrijving betaling vergunningsrecht 1 vel. 14. Kwitantie gemeente ontvanger i/8 vel. 15. Kennisgeving van het bedrag der schatting Vavel, van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giesseu. Oi inger systeem Bekroond op de Tentoonstellingen London 1851. Münchcn 1854. Kaiserslautern 1860. Metz 1861. London 18^2. Kaiscrslautern 1872. Wecncn 1873. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot. Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, lli'aadafsnijdor, Zei fgar en winder enz. De levering dezer Macbinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. ÜSf Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten pnz. Consultation ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur. Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. zuime van Richt er' s handel te Rotterdam een „Uittreksel" uit hot be- roemde geïllustreerde Boek: „ï>r. Airy's e" te ontbieden. IS TïS en FRANCO, b V. //y/È/yz GLL.G i_!LI\Lpen roemde geïllustreerde I $j X a t u u r s e n e c s w ij z e toezending gra V//7"77777777777ZZ7Z7777/77/777Z77Z777. Winterdienst.» Van Heusden: 's morgens 6.30 ure. Van 's Bosch: 's nam. 2.15 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. BVaMUiNWURK van het l'ost- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 781/2, 912, nam. 2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 2u- Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 2J/26 n. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4