BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEftWS. Publicatie. BINNENLAND. AANBESTE D I NG MN. 308ste Staatsloterij. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. t BRAK EL, 23 Jan. Op den 31 Dec. 1881 bedroeg het bevolkingscijfer dezer gemeente 627 m. 587 vr. samen 1214 zielen, tegen 1238 een jaar te voren. Alzoo eene vermindering van 24 pers. Er werden 14 huwelijken gesloten geb. 24 m. en 30 vr., of 54 terwijl er 27 m. en 22 vr. of 49 stierven. Het sterftecijfer is dit afgeloopen jaar betrekkelijk zeer groot, vooral onder de kin deren en moet geweten worden aan de velleden zomer alhier geheerscht hebbende mazel en-epide- mie, welke verscheidene kinderen ten grave sleepte. 22 Jan. Volgens de drankwet mogen er alhier slechts 4 vergunningen worden verleend. Van de bestaande 23 tappers en slijters is slechts door 12 aanvrage gedaan om toepassing van het vergunningsrecht. VEEN. Onze leeraar, Ds. Simons, heeft een beroep ontvangen naar Garderen, (gem. Barneveld). JAARSVELD, 20 Jan. Van de 11 tappers in deze gemeente hebben slechts 4 vergunning aan gevraagd tot verkoop van sterkendrank in het klein, zijnde 2 beneden het maximum. In deze geneente heeft zich een geval van be smettelijke ziekte (febris typhoïdea) voorgedaan bij een meisje van 14 jaren. Door den Raad dezer gemeente is de jaarwedde van den hulponderwijzer met f 50 verhoogd en alzoo gebracht op 650, op welke jaarwedde eene nieuwe oproeping zal plaats hebben. ANDEL, 19 Jan. Als eene bijzonderheid mag vermeld worden, dat de melkkoeien van den heer S. Naayen nog in de weide loopenderhalve deelt hij in het genot om dagelijks versche grasboter te kunnen gebruiken. BREDxk, 19 Jan. Een ex-politieagent dezer ge meente, J. de Leeuw genaamd, thans wonende te Tilburg, en reeds meermalen met de justitie in aanraking geweest zijnde, is door de marechaussee alhier geboeid binnengebracht, als verdacht van moedwillige mishandeling en verwonding. WERKENDAM. Op 1 Januari 1882 bedroeg de bevolking 2490 personen; er werden in 1881 geboren 109, er zijn overleden 67, 3 levenlooze werden gerekend onder de geborene. Huwelijken 22, vooruitgang in zielengetal 94. Door dames-directrices der Dorcas-veree- niging heeft weder een uitreiking plaats gehad van kleedingstukken, bestaande uit wollen rokken, borst- en hemdrokken, hemden enz. Als schatter der localiteiten tot verkoop van sterken drank in het klein is benoemd P. Verdoorn Lz. HOORNAAR, 23 Jan. De publieke verpach ting van liet 4<jarig houtgewas, een perceel van 0,5 H.A. bouwland, en het vischrecht in de wa teren van den polder Hoornaar, dit laatste voor den tijd van zes jaren, toebehoorende aan de fa milie Den Dekker te Andel, de armen fondsen en den polder Hoornaar, heeft 11. Vrijdag f 465 opgebracht. Met ingang van 22 dezer zal het rijkstelegraaf kantoor te Kaatsheuvel op Zon- en feestdagen geopend zijn: van 8 tot 12 uur. De diensttijd op werkdagen blijft onveranderd. In de afgeloopen week zijn door de justitie uit het Rijk verwijderd 25 vreemdelingen, als zijnde zonder eenig middel van bestaan wegens land- looperij, verdacht van zakkenrollerij en wegens gemis van de vereischte papieren. Te VHcrtogenbosch is Zaterdagavond overleden de 86-jarige oudstrijder van Waterloo, G. Bechtold. 's-Bosch telt thans nog drie van die zilveren kruisridders, die allen den leeftijd van 86 jaren bereikt hebben. Bij de door het Gemeentebestuur van Nijmegen gehouden veiling van geslechte vestinggronden tot bouwterrein, in twee blokken en 17 perceelen, ziin ingezet als volgtDie aan de Spoorstraat, groot 3962 M2., op 26,285 of 6.63 per M2. die aan de verlengde Hezelstraat en Nieuwe Markt straat, groot 3553 M2., op f 26,520, of 7.46 per M2. Deze prijzen kunnen vrij hoog geacht worden in vergelijking met de vroeger verkochte gronden, dewijl de thans geveilde minder gunstig gelegen zijn. Uit alles blijkt, dat Nijmegen een bloeiende toekomst tegemoet gaat. De Koning heeft in de tapijtfabriek te Deventer een kostbaar tapijt besteld, om te dienen als ge schenk voor prinses Helena, welke dezer dagen in 't huwelijk treedt. Een handelaar in manufacturen komt in eene brochure op tegen de beschouwingen van den heer E. L. Jacobson Lzn., over vrijhandel. De aan de HEUSDEN, 24 Jan. t Door den wachtmeester der Maréchaussee alhier is proces-verbaal opgemaakt tegen A. W. alhier, wegens zich te hebben schuldig gemaakt aan dief- stal van glaswerk en zwervels (klein vuurwerk,) waarvoor hij zich bij den rechter zal hebben te verantwoorden. Bij Kon. besluit van 29 Januari zijn tot voorzitter en burg. leden en hunne plaatsvervan gers in den militieraad voor de lichting van 1882 benoemd, iu de provincie Noord-Brabant, in het le militiedistrict tot voorzitter Mr. W. D. Bosch, lid der Prov. Staten tot zijn plaatsverv. L. van Meerwijk, lid der Prov. Statentot lid E. J. Pompe, weth. van 's Boschtot zijn plaatsverv. A. C. J. Smits, weth. van 's Bosch. statistiek ontleende argumenten zijn voor hem van luttel waarde en de toestand onzer fabriekplaatsen acht hij duister. Tilburg heeft z. i. zijn opkomst aan bescherming te danken, en zal thans zich tegen over Engelsche en Duitsehe concurrentie in half wollen bukskins niet kunnen handhaven. Boven dien wordt het bedreigd door den steeds toenemenden invoer van gemaakte kleedingstukken, hoofdzakelijk uit Berlijn, welke de schrijver met een invoerrecht van 20 a 25 wenscht te belasten. Zaterdag nacht omstreeks twee uur viel de visscher C. Van Houweningen, geboortig van Streefkerk, aan de zalmvisscherij Prins Hendrik te Delfshaven van den hoogen wal in de rivier. De visschers P. Kok en S. Van Dijk schoten onverwijld toe, doch toen zij den drenkeling op het droge hadden, waren de levensgeesten reeds geweken, zoodat de geroepen geneesheer slechts zijn overlijden kou constateeren. Twee personen zijn uit het huis van verzekering te Utrecht ontvlucht. Een van deze is Creveld uit Arnhem, die aldaar gegijzeld was wegens eene schuld van f 30,000. De kosten der gijzeling zegt de Arnh. Cf. zijn door de vereeniging betaald, voor wie de gijzeling plaats had, in het vertrouwen waarschijnlijk, dat op die wijze de schuld zou worden afgelost, maar nu de Staat den gijzelaar laat ontvluchten is dit geld voor niets uitgegeven. De vraag zal nu rijzen of de Staat verplicht is de betaalde kosten terug te geven; of zou men het force majeure moeten noemen, dat een gevangene door onvoldoende bewaking uit zijne gevangenis ontsnapt? Op het weder op sluiten van den ontvluchte zal niet veel kans be staan, daar hij zich wel wachten zal in het land te blijven en voor uitlevering geen termen bestaan. De heer H. Seret, le luit. der artillerie op non-activiteit, is door Z. M. benoemd tot kapitein. Daardoor moet hij als lid der Tweede Kamer af treden, doch is dadelijk herkiesbaar. In het hoofd kiesdistrict Gorinchem zal dus eerlang eene stem ming plaats hebben. Een later bericht meldt, dat de stemming is bepaald op Dinsdag 14 Eebr. en de herstemming, zoo deze noodig is, op Dinsdag 28 Febr. a. s. De rechtbank te Zutfcn heeft den tapper K. te Deventer, beschuldigd van sterken drank toe gediend te hebben aan kinderen beneden de 16 jaar, vrijgesproken. Bedoelde tapper had nl. aan een jongen van 7 jaar 2 dL. citroenbitter verkocht en afgegeven. Onder Diepenveen is een kind in een modder sloot gevallen en daarin gestikt. Te Rotter dam is een persoon in een roeiboot, geladen met tien zakken tarwe, aangehouden. Men vermoedt, dat die tarwe gestolen is. In de Vondelstraat te Amsterdam is een onderbaas in een in aanbouw zijnd huis door het trapgat van de vierde verdie ping gevallen en aan de gevolgen spoedig be zweken. De 17-jarige dochter van den arbeider B. te 's Heerarendskerke is in een schuur van een aanmerkelijke hoogte gevallen en op de plaats doodgebleven. Uit de Baangracht te Amsterdam is het lijk opgehaald van een persoon, die zich naar de cellulaire gevangenis moest begeven om, wegens een gering misdrijf, daar eenige dagen celstraf te ondergaan. Te Amsterdam wilde een man op een tram springenhij viel en ge raakte met een been er onder. Dat lichaamsdeel werd geheel verbrijzeld. f HEUSDEN. Op 21 dezer heeft te Weenen de herhaaldelijk aangekondigde, maar telkens door ingevallen dooi uitgestelde wedstrijd tnsschen schaatsenrijders plaats gehad. De ijsbaan was prachtig versierd en een groot aantal belangstellenden had zich lang vóór 2 uur des namiddags binnen het afgeperkte terrein vereeuigd. Onder de aanwezigen bevonden zich twee aartshertogen de prins von Schönburg, de beer von Rothschild beiden leden der jury, de prins Metternich een zeer groot aantal dames, meerendeels behoorende tot de voornamere klassen der maat schappij. Rondom de baan was niet veel publiek verzameld, want het zachte dooiweér, dat was in gevallen had ongeveer ieder den dunk ingeboezemd de wedstrijd is stellig andermaal uitgesteldHad men de voorlang aangekondigde wedstrijd eindelijk werkelijk doen plaats vinden, dan moest de aanlei ding daartoe grootendeels worden gezocht in den tamelijk sterkeren noordenwind en de daardoor ge durende den afgeloopen nacht verlaagde temperatuur, zoodat de hoop op goed ijs was ontstaan. Die verwachting werd echter niet verwezenlijkt, zoodat de mededingers naar de uitgeloofde prijzen ouder zeer ongunstige omstandigheden hebben gekampt. Het ijs was niet zeer »gezoud,« 't was vol scheuren en allerwege waren gedeelten daarvan met water bedekt. In spijt van al die bezwaren werd er gereden. Vijf gouden en zilveren medailles waren uitgeloofd, ter waarde van 500 tot 100 franken, voor de ver schillende nummers van het programma, waartoe ook behoorde figuur- en schoonrijden. Er wareu tien concurrenten, heeren rijders, drie uit Noorwe gen, de overigen uit Weenen; slechts van twee hun ner wordt bijzondere melding gemaakt, 't zijn beide inwoners van Weenen. Later volgde een wedstrijd tusschcn rijders van beroep, waaraan slechts twee concurrenten deelnamen, een uit Christiania en eeu uit Noord-Amerika. Ieder hunner had zijn eigen methode, die veel verschilde vau de manier zijner mededingers. Naar het algemeen gevoelen, overtrof de rijder uit Chris tiania den Noord-Amerikaan in vlugheid van bewe ging, terwijl deze laatste den Noorweger verre de baas was in 't figuunijden. Toch waren de afgelegde proeven als zeer onvol komen te beschouwen, uithoofde van den slechten toestand, waarin het ijs zich bevond. Het groote plan der legerorganisatie, door generaal Campenon in de Franscbe Kamer der afgevaardigden ontwikkeld, is bijna oveial in Frankrijk met ge noegen vernomen. Vooral is dit het geval met den driejarigen diensttijd, welke aan de nieuwe regeling ten grondslag ligt, en met de toezegging dat voor Afrika een koloniaal-leger zal opgericht worden, in dier voege dat 6000 man oumiddellijk, 6000 over 5 a 6 en 6000 over 10 dagen in hot veld kunnen trekken. Daarmede zou men in de eerste behoeften van een Afrikaanschen oorlog kunnen voorzien Deze troepen zullen door werving verkregen worden. Verder wil de Minister van oorlog een wetsont werp indienen, volgens hetwelk voortaan de mobi liseering van een enkel legerkorps door oproeping der reserven, enz. vergund wordt, terwijl naar de be staande wet slechts de mobiliseeiiug van het geheele leger geoorloofd was. In dit ontwerp zou eeue ver- oordeeiing liggen van de zoo vaak door den voor- maligen Minister Farre geuitte meening, dat door zijne wijze van mobiliseeren de orde en het verband in het leger niet verbroken werden. Want ware dit het geval, dan behoefde men thans tot deze verandering de toevlucht niet te nemen. Met betrekking tot do financieele moeilijkheden, welke in do laatste dagen aan de Parijsche beurs heerscheu, wordt aan R. O. onder dagteekening van gisteren geseind: »Naar men verzekert, heeft de Union générale haren toestand blootgelegd en hare boeken getoond. Daaruit blijkt, dat zij groote som men aan het parket der agents de change (effecten makelaars schuldig is, maar van de coulisse (de niet- officioel erkende effectenhandelaars) vrij wat meer heeft to vorderen. De kredietinstellingen zullen haar thans, naar men verzekert, op onderpand van stuk ken het vereischte bedrag leenen. Voor de regeling der nieuwe actiën zou eeu uitstel van t wee maanden worden toegestaan. Men hoopt nog steeds, dat eeno schikking tot stand zal komen. Iu eene latere dépêche van 11. O. wordt gemeld Naar men verzekert zal de Union générale heden (Maandag) hare betalingen hervatten. Te Palermo heeft zich eene maatschappij gevormd tot het leggen van een spoorweg op de Etna. Het slagen van den Vesuviusrspoorwcg gaf tot dit plan den stoot. Eindelijk heeft men dan toch zekerheid verkre gen omtrent het lot van Powell, het lid van het Engelsch Parlement. Het blijkt nu dat hij niet ver moord, maar in zijn luchtballon gestorven is. Een telegram uit Barcelona meldt toch dat in Pedroso, een onbeduidend plaatsje iu de Spaausche provin cie Galicië, de restes van don ballon, met het lijk van Powell er in, door een couranten-ombrenger zjjn ontdekt. Een later bericht van de »Libredon« van San tiago zegt echter, dat bij nader onderzoek geble ken is, dat de couranten-ombrenger zich had ver gist. Meer dan ooit is er thans in Amerika sprake van gebruikmaking der kracht van de Niagara- watervallen. Er zullen drie turbines, elk van 1.22 M. middellijn, opgesteld worden. Men berekent de wa termassa boven de Niagara-watervallen op 285000 kub. meter per minuut; dit cijfer vermenigvuldi gende met de gemiddelde valhoogte, worden 3 mil- lioen paardehkrachten verkregen. Het aantal landverhuizers, dat in 1881 in de Vereenigde Staten kwam, is (volgens officiëele op gaven) 716,868. De BURGEMEESTER van Heusden brengt ter openbare kennis, dat het kohier der grondbelasting dezer gemeente, dienst 1882, is executoir verklaard en aan den ontvanger ter invordering is toegezonden. Ileusden, 24 Januari 1882. j Det^urgemeester voornoemd, HONCOOP. o o O v_ O 3 Febr. 10 ure. Raadhuis te Borsele. De herstel ling van stormschade. Raming 15154.50. Aanw. 27 en 30 Jan., telkens van 1012 ure. Zamen- komst aan de directiekeet. 6 Febr. 12 ure. Raadhuis te Dordrecht. Het maken en stellen van het hoog-reservoir, de standbuis en verschillende andere ijzerwerken voor den water toren aldaar, met de leverantie der daartoe be- noodigde materialen. Inlichtingen eiken Zaterdag vóór 6 Fobr. van 9—12 ure, aan het bureau der gemeentewerken. 7 Febr. 2 ure. Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Moreelso Laan te Utrecht. Het leggen der tweede spoorbaan tusschen de halten Blerick en Helenaveen, het wijzigen der halte Blerick cn van het station Horst-Sevenum en van het maken van eenige bijkomende werken ten behoeve van den spoorweg van Maastricht naar Breda. Aanw. 25 Jan., 11 ure, te Horst. 8 Febr. 12 ure. Ministerie van Waterst., Handel en Nijverheid. Het maken, leveren en opstellen van 7 waterkranen voor den spoorweg GorinchemRes teren. Raming 8300. 15 Febr. 12 ure. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken en stellen van overwegafsluitingen, afstand- en andere teekens voor don spoorweg GorinchemResteren. Raming ƒ30300. Aanw. 6 en 7 Febr., 10y2 ure, aauvangende te Gorinchem. 22 Febr. 12 ure. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van stationsge bouwen, werken tot bewaking, beveiliging en af- deeling en eenige verdere werken voor het gedeelte SueekLeeuwarden van den spoorweg Stavoren Leeuwarden. Raming f 366810. Aanw. 13 en 15 Febr., 10 ure, aanvangende te Sneek. Prijzen van f 100 en daar boven. 3de Klasse Trekking van 23 Jan. Prijs van 5000: no. 19589; ƒ1500: no. 7051; 1000: nos. 15481 en 18098; 400: 1103. 1206, 1669, 4703, 15487 en 15641; 200: no. 9650; 100: nos. 4983, 13204, 20381 en 20988. Van 1627 Jan. Getrouwd: A. Kramer, jm. 21 j. en J. Heij- kants, jd. 25 j. Geboren: Gerrit. Johannes, z. v. J. Bruijstens en J. DollekeüsJocbem Wouter, z. v. P. J. de Groot en J. Maat. Overleden: S. Fraterman, 97 j. Een langverloren echtgenoot werd onlangs te Great Yarmouth door zijn vrouw teruggevonden. Acht en twintig jaren geleden verliet de man zijn vrouw en drie jonge kinderen, om naar Australië te gaan. Hij liet niets meer van zich hooren. en men hield hem voor dood. Voor een jaar of drie echter keerde hij naar Yarmouth terug, en zette er, ouder een aangenomen naam, een schoen- en laarzen winkel op. Niemand had hem tot nog toe herkend. Maar dezer dagen kwam zijn vrouw in den winkel een paar laarzen koopen. Zijn gezicht kwam haar bekend voor, zij deed een paar vragen en ontdekte dat de schoenmaker haar doodgewaande echtgenoot was. De wederzijdsche begroeting wa3 echter niet zeer hartroerend en de vrouw wil, evenals haar kinderen, niets meer met den onver schilligen man en vader te maken hebben. Donderdag is te Antonienhütte een ontzettend geval gebenrd. De jeugdige, eerst sinds eenige jaren getrouwde vrouw van eeu sedert 1879 daarheen ver plaatsten beambte op de grafelijke bezittingen van Hugo Henckelscheu heeft zich zelve en hare beide kindei'en vergiftigd. De aanleiding tot deze vreese- lijke daad i3 onbekend. Toen de man dor doode, een ingenieur, de lijken voor zich zag liggen, greep hij een revolver, om zich eveneens het leven te benemen en kon daarvan niet dan met, geweld weérhouden worden. Te Rouaan heeft een bende Italiaansche en Fransche spoorwegwerkers in beschonken toestand de van hout vervaardigde cantine van een Italiaan, met name Pincini eerst met steenen gebombardeerd en vervolgens in brand gestoken. De eigenaar der cantino moest de vlucht nemen, maar een van zijn gasten, die geen tijd meer had, om zich te redden, vond zijn dood in de vlammen. De aanleidende oorzaak tot deze schandelijke daad moet daarin gezocht worden, dat een beschonken Fransche werk man geen drank meer kreeg, toen hij die eischte. Hij werd daarover zoo toornig, dat hij zijne kame raden bijeen riep en de brandstichting pleegde mot het gevolg, 't welk we meêdeelden. Brand in het circus te Bucharest. Donderdagnacht j 1. barstte plotseling eon hevige brand uit in het circus-Kremscr, te Bucharest. De vlammen verspreidden zich met zulk een geduchte snelheid, dat het onheil de treurigste gevolgen na zich heeft gesleept. Het gansche gebouw van hout opgetrokken stond dan ook in eeu oogenblik in lichter laaie, zoodat er van den aanvang af geen hoop kon worden gekoesterd om zelfs een ge deelte van het gebouw tegen de vernielende kracht O O der hoogopslaande vlammen te beveiligen. Hetgeen men had gevreesd, verwezenlijkte zich in weinig tijds was van het gansche uitgestrekte gebouw niets overgebleven dan een smeulende aschhoop. Maar 't geen men niet had voorzien was het volgende, dat zooveel menschenlevens, zoovele edele dieren daarbij te grondo zijn gegaan. Het zoo brandbare materiaal, waarvan het gebouw was saaingesteld, had iu de eerste plaats aanleiding ge geven tot do ontzachelijk 3nello verbreiding—der vlammen. Ten andere daagde do hulp niet ter ge schikter tijd op, zoodat het hout on gebouw in één enkele vuurmassa was herschapen, toen do brand weer aanrukte. Van de 54 paarden, in de stallen van het cir cus aanwezig, zijn niet meer dan 34 gered. Daar enboven hebben verscheidene leden van het wer kend personeel, waartoe ook eeu der vrouwelijke artisten behoort, het leven verloren. Twee hand werkslieden zijn er insgelijks bij omgekomen. Gausch Bucharest was op de been en omringde de geduchte vuurmassa. Een bijzondere omstandig heid vermeerderde op ongekende wijze hot bestaande gevaar. Men stelle zich voor den geest, dat tegen over het brandende circus een reizende menagerie stond, waarvan de houten wanden door den hevi- gen brand, welke in de onmiddellykc nabijheid er van woedde, werden geroosterd. Opgeschrikt door de flikkerende vlammen, hot rumoer der saamgestroomde meuschenmassa en bijna stikkende in de hitte, die het brandende cir cus verspreidde, spanden leeuwen, tijgers en andere wilde dieren al hun krachten iu om aan 't gevaar te ontsnappen. Oorverdoovend was het gebrul dooi de beangstigde dieren aangeheven, die gelukkiger wijze geen verder nadeel hebben geleden en binnen de hun gestelde perkon zijn bewaard gebleven. Naar men verzekert, was het gebouw en de in ventaris verzekerd. Een Frauschmau geeft in bedenking op het reeds bjjua afgegraasde terrein van panorama's iets nieuws tot stand te brengen, namelijk een panorama waarin de bezoeker meer doet dan louter toekijken. Hij ontwikkelt zijn denkbeeld in de volgende aardige charge Het is b. v. 1 Juni 1794. Het doek stelt voor eene open zee, door jongens die er onder loopen in beweging gebracht. De zes-en-twintig schepen onder den Franschen admiraal Vilaret Joyeuse eu de acht- en-dortig Engelsche schepen ouder Howe dobberen op de baren rond den toeschouwer, wiens plaats het dek is van de »Vengeur« met masten, want, ra's en equipage. Men zou eiken toeschouwer oen matrozenpak moeten aantrekken om de illusie vol komen te maken. Het dek wordt door eene een voudige machinerie in voortdurende beweging ge houden, terwijl voor zeezieken liefderijk wordt zorg gedragen. Groote voetzoekers en slagen op de Turk- sche trom bootsen het gebulder der kanonnen na, en voor het oog verborgen figuranten kermen als gewonden en stervenden. Kapitein Renaudiu van ue »Vengeur« stoot, met eene stentorstem zijne bevelen uit door al dat ge weld heen. De masten kraken, de touwen breken, kartonnen kogels vliegen de toeschouwers tusschen de beenen eu bloed stroomt langs het dek. Eens klaps een groote slag, taratata! pif! paf! poem! pam! pam! Allen vliegen verward dooreen en de kapitein schreeuwt: »Tonnerre de Brest, wij zin kens Ieder hecht zich vast aan een stuk hout of bindt er zich aan met touwen. Een onzichtbaar koor heft de romance aan Des marins de la République Montaient le vaisseau »le Vengeur,® en door 6ene goed ingerichte machinerie verdwijnt het delUmet al de toeschouwers iu de diepte. Slechts

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2