KEUKENMEID. Aanbesteding* publiek aanbesteden: J. i. JESKOOT, met ERF Een Gebouw, t KEUKENMEID, NOODHULP, veilen en verkoopen: De Notaris J. S. JISK00T N00RDBRABANTSCHE Het vervoeren en verwerken van plus minus 1000 M8 yand naar de Wiel achter de Haarsteeg- Heriikluii jzen. Veilen en Verkoopen, veilen en verkoopen: met tien kuipen. MARKTBERICHTEN. Eene groote Landbouwers- woning met Stalling, Schuur, Erf en Tuin te Dussenaan cle Kornsche Sluis, groot 18.50 aren. airi, yooets een effen watervlak blijft over met niemand om er naar te kijken. De machine brengt de toeschou wers in de jassenkamer, waar zij hun matrozenpak weer verwisselen voor hunne gewone kleederen, en met den leveudigen indruk van een zeeslag het gebouw verlaten. Luidens het Paleis van Justitie heeft de procureur der milioenen-jufvrouw, die haar moest verdedigen tegen de vordering van den schuldeiseher welke 1250 op rekening zijner schuldvordering eiscbte, van de verdediging zijner cliente afgezien, daar deze hem geen gronden had aan de hand gegeven, ten einde de vordering te kunnen tegenspreken. De schuldeischer heeft hierop de stukken aan de recht bank doen overgeven en vonnis tegen de gedaagde verzocht. Tot dusverre is het niet mogen gelukken, om eenig bewijs te vinden voor de waarheid der mededeeliugen omtrent gevonden schatten, verwachte erfenissen, minnaars in Amerika of in Iudiè", oude kasteelen, enz. enz. Wat echter zeker is, is dit, dat het geloof aan al deze mysteriën velen, zoowel hier als elders, duur is te staan gekomen. Aan de LeeuwCt. wordt uit de hoofdstad ge schreven dat de millioenen-jutfronw Amsterdam metterwoon zal verlaten. »Ben ik wel iugelicht dan zijn reeds eenige koffers met goederen verzonden met bestemming naar Gorineheru. Een flinke schul denlast laat de geheimzinnige juffrouw achter. Hoe zij er toe kwam om zich zoo'n groot crediet te verwerven is te algemeen bekend, om daarvan nog te gewagen. Zij had geld en in tegenspraak van alles, wat omtrent den oorsprong daarvan tot hier toe gezegd is, meen ik uit goede bron te vernemen, dat zij eenige duizenden guldens vóór twee jaren erfde van een zekeren heer S. v. Z. in de Betuwe algemeen als rijk bekend. Haar moeder was bij dien heer dienstbaar geweest. Toen Jannetje die enkele duizenden guldens ontving, kroeg ze vrien den, die haar nu in den steek schijnen te laten. De algemeene opinie is, dat de millioenen-juffrouw de speelbal geweest is van eenige zwendelaars. Dat zij zich op dit oogenblik gelükkig^gevoelt, geloof ik niet.* - Een Nieuw-Schoonebeeker boer bracht dezer dagen een paar nagelhouten en eeu verscho koehuid ter markt. Een koopman beziet een en ander in don wagen en vraagt naar den prijs. De boer eischt 20 cent voor 't pond. Het aanbod wordt onmidde- lijk aangenomen. Maar nu blijkt dat de koopman de nagelhouten en de boer de huid bedoeld heeft. Heftig en aanhoudend gekibbelTen slotte noemt do koopman do nagelhouten ineo naar huis. Maar weinige oogenblikken later worden ze door den rijksveldwachter weder afgehaald en aan den boer teruggegeven. Onderscheidene getuigen hadden dit tooneel bij gewoond, o.a. ook de commiezen vau N.-Schooncboek, die zich maar niet konden herinneren, dat de boer in den loop der week een koe voor de slacht had aangegeven. Vandaar een tweede bedrijf ten huizo van deu boer zolven, waar de commiezen de ge slachte koe weer uit deu pekel halen. Van twee kanten proces-verbaal! Het slot zal nu verder te Assen worden afgespoeld. »Hak mij moar stille hollen,* zei de man, die do hoofdrol vervulde. Een schatrijk Engelsch markies veroorloofde zich dezer dagen de vrijheid, om met eeu paar zijner enden itr de vierde klasse op den spoorweg plaats te nemen. De ambtenaren van het plaatsbureau zochten een paar schoorsteenvegers op, die zij om kochten, ten einde met hunne door roet en vuil bedekte kleederen tusschen het aanzienlijk gezel schap plaats te nemen. Aan het eerstvolgende station echter nam do markies twee plaatsen voor de eerste klasse, gaf die den beiden schoorsteen vegers met de uitnoodiging daar to gaan zitteu, ten einde de damasten bloemen op de zij-fluweelen kussens eeu weinig op te halen. De politie te Nijkerk heeft dezer dagen ecne be langrijke ontdekking gedaan. Een ongehuwd alleen wonend persoon, die onder meer zaken ook appelen verkocht, waardoor hij de jeugd te zijneut lokte, legde zich er ook op toe, aan die jeugdige koopers togen buitensporig hooge rente gelden te leenen, of voor lage prijzen verschillende goederen van hen te koopeu. Wanneer nu do gelden teruggevoi-derd werden, was goede raad duur. In de plaats hier voor werden dan door de schuldenaars te zijuen huize bezorgd voorwerpen, door hen aan huuno ouders of bazen, naar men zegt met zijn medewe ten, ontvreemd. Zooveel is evenwel zeker, dat ten zijnen huize door den burgemeester onderscheidene voorwerpen zijn in beslag genomen, die allen ble ken ontvreemd te zijn. Welnu, antwoordde de predikant als gij dan Zondag zijt, waar uwe plaats is, dan zult ge mij wederom kunnen hooren. Waar dan? vroeg de schavuit. Wel, in de cellulaire gevangenis. De vorderingen van den zaakwaarnemer waren O tamelijk groot en de zieke kon het met dezen uiet eens worden. Eindelijk zeide hij ongeduldig: »Ik mag daarover niet meer hooren! Ik zal u O in eens 60 gulden geven; doch ik beding uiterlijk daarbij, dat wanneer ik sterf, ik mij dan verder om niets te bekommeren heb.» Reiziger. Hemel, lieve chef, bij dezen duren tijd is 30 franks in 't geheel niet te hoog, want een uur biljartspelen kost reeds tegenwoordig 1 frank! Schaaph. Ja wel, mijnheer. Rechter. Gij moest u schamen! Dat is nu de derde maal dat gij wegens stroopen wordt aange klaagd. Gij weet toch uit de Schrift, welke brave, eerlijke menscheu de herders van vroegeren tijd tijd waren. Het aantal ontworpen spoorwegen in de verschil lende Staten van Noord-Amerika, waarvan de aan leg binnen korter of langer tijd, maar toch in de Leute van dit jaar zal plaats hebben is zeer groot. De lengte der spoorwegen klimt tot over de 18000 Eng. Mijlen, dat is 21000 Kilometers. Het daartoe gevorderde materiaal kan door de iulandsche nijver heid hoogstens voor de helft worden verschaft, zoo dat al het overige door de vreemde industrie moet worden geleverd. Met het oog hierop bestaat on.Ier de groote industrieelen op dit gebied het voornemen, om aan hunne fabrieken en gieterijen in deu loop van dit jaar zoodanige uitbreiding te geven, dat Amerika zich reeds in het volgende jaar zal kunnen dekken en derhalve ook in dit opzicht niet langer afhan kelijk zal zijn van de Europeesche nijverheid. Wat is onze baas mager geworden, zei een Noord- Hollandsch varkensdrijver tot een ander, »Hij is bijpa, geslonken tot niets. Gij zijt mager en ik ben mager, ma&r Jijj is nog magerder dan wij met ons beiden. Men leest in het Maandblad van de Yereeniging tegen de Kwakzalverij: Sedert eenige jaren is Klaas Ursum, een Noord- Hollandsche boer uit den omtrek van Hoorn, be kend als een specialiteit in het genezen van fistels. Lijders aan die kwaal kunnen hem te Amsterdam eiken Maandag in een kroegje op de Prins Hen drikskade raadplegen, en omdat hij zich wel wacht zelf zijn middel to verkoopen, het adres bekomen waar de fistelpot bij oen expediteur in de nabijheid te verkrijgen is. De pot, vroeger goedkooper, kost thans 4.40 men meet er minstens zes gebruiken om over de uitwerking een oordeel te kunnen vellen, en, zoo als bij al dergelijke middelen een soort van leef regel volgen, bij voorbeeld: geen koppen van dieren en vooral geen varkensvleesch gebruiken, zich ont houden van melkspijzen, enz. Misschien hoeft deze of gene wel eens getracht achter het geheim van de samenstelling van dien fistelpot te komen, iets dat, zoo als men zal zien, tamelijk wel tot de onmogelijkheden behoort en het is dan ook alleen aan zeer toevallige omstandigheden te danken, dat een nauwkeurige opgave der bostanddeeleu in het Maanblad kan worden gedaan. Het voorschrift luidt als volgt: Neem poeder van karweizaad 30 gram, lavas 10, laulierbessen 40, wierook 10, sevenboom 30, schraapsel van ivoor 10, (vermoedelijk poeder van hertshoorn rasura ebores), kruidnagelen 5, witte pe per 5, kruipend hondsdraf 5, jeneverbessen 10 gram. Al deze poeders worden gezamelijk met 2 dooiers van eieren en versche roomboter tot de dikte van een likkepot gemaakt, waarvan men viermaal daags een hapje moet slikken, om na het gebruik van zes potten en eeu offer vau 26.40 tot de weten schap te komen of men al of niet van zijn kwaal is genezen. Dat deze likpot in alle gevalle niets tot de genezing heefr. aangebracht is duidelijk voor- elk, die bekend is met de werking der opgenoemde stoffen. Het voorschrift, klaarblijkelijk ontleend aan een of ander oud zoogenaamd medicijnboek, zal wel dezelfde geschiedenis hebben als zoovele derge lijke middelen, die, op de eene of andere wijze een zekere vermaardheid hebben gekregen en zeker velen in hunne verwachtingen zullen hebben teleur gesteld, behalve de man die er de geldelijke voor- deelen van genoot. Dat de fistelpot nog al wordt gebruikt en een niet onaardig inkomen aan Ursum oplevert, kan men nagaan uit het feit, dat, alleen de apotheker, die voor hem de potten bereidt, jaarlijks ongeveer 2000,zegge twee duizend guldon daarmede verdient. Men heeft wel eens nu en dan getracht dezen kwakzalver langs den wettigen weg te bestrijden, maar steeds zonder gevolg. Ursum werd telkens vrijgesproken, dewijl de rechtbauk geen overtre ding der geneeskundige wetten zag in de wijze waarop hij zijne potten aan den man weet te brengen. Om buiten het bereik der strafwet te blijven; verkoopt Ursum niet zelf zijn middel en bereidt het evenminhet laatste geschiedt door een apo theker en de verkoop door tusschenpersonen, zoo dat inderdaad geen termen aanwezig zijn om hem wegens overtreding dei geneeskundige wetten aan te klagen. Het is te betreuren dat de wet rogelende de uit oefening der geneeskunst, geen omschrijving bevat van wat onder geneeskundigen raad moet worden verstaan, waardoor een ruim veld geopend blijft voor het verkoopen van allerlei onbeduidende mid delen en straffeloos het grofste bedrog gepleegd kan worden. P. Kruysse. Amsterdam, Jan. 1882. Apotheker. •-» azsssju ■Mgj-yjLW f Heusden, 21 Jan. De prijs der boter 0.82 a 0.87 per stuk van 6 ons. Eieren 4 a 5 cent. Gorint' aan. Bij een aanvoer van slechts 80 stuks vtv us de handel heden vooral iu kalf- dragende koeien zeer geanimeerd. Prijzen: enkele zware kalfkoeien 225 a ƒ340; mindere quab 170 a 220; dito vaarzen ƒ130 a 220; melkkoeien a vare koeien a guiste vaarzen 70 a 95; graskalveren a pinken a nuchtere kalveren 7 a 14. Varkens, eenigzins vette op levering 46 a 53 ct. per KG. minder zware -- ct. per KG.; fokvar- kens niet aanwezig. De prijs der goêboter was 1.34 a 1.56; der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 1.25 a 1.35 de 26 stuks. Rotterdam, 23 Jan. Granen. De aanvoer was heden weder zeer klein uitgezonderd blauwe erwten, die 25 c. lager waren, zijn alle artikelen onveranderd. Buiteulandsche granen stil. Meel vast en '25 c. hooger. Vlas. Op het land bestond vrij goede vraag, de vaste houding der verkoopers evenwel liet niet toe, dat er veel verkocht werd. De aanvoer ter markt bestond uit 48,449 steen, waarvoor vooral in de mindere soorten veel geld gevraagd werd, zoodat slechts het kleinste gedeelte tot ongeveer vorige prijzen nemers vinden kon; van de mindere soorten bleef het ook ditmaal wederom onverkocht. grootste gedeelte Waterhoogten in de floofd-Rivieren. Keulen, 21 Jan. vm. 7 u. 37,70 M. -f- AP. of 1,85 M. boven nul. Val 0.11 M. Lobitli, 21 Jan., vm. 8 u. 10,60 M. -j- AP. of 3.31 M. beneden nul. Val 0.14 M. Nijmegen, 21 Jan., vm. 8 u. 7,99 M. -f- AP. of 1.77 M. boven nul. Val 0.14 M. Gorinchein, 21 Jan., L. W., vm. 3 u. 55 m. 1.15 M. -j- AP. Val 0,09 M. Gorinchem, 21 Jan., H. W., vm. 6 u. 45 m. 1.56 M. -j- AP. Val 0.05 M. Arnhem, 21 Jan., vm. 8 u. 8.35 M. -f- AP. of 1,44 M. boven nul. Val 0,11 M. Deventer, 21 Jan., vm- 8 u. 3.30 M. -)- AP. of 2.71 M. boven nul. Val 0,13 M. Maastricht, (brug), 21 Jan., vm. 8 u. 43.28 M. -(- AP. of 1.08 M. boven nul. Val 0.02 M. Keulen, 23 Jan. De peilschaal toekende heden middag ten 1 tinr 1.70 M. boven nul. Val sedert Zaterdag 10 cM. RTENTIEN FREDERIKS en Echtge- noote betuigen hunne erkente lijkheid voor de vele bewijzen van belang stelling, vriendschap en deelneming zoö-van hier als elders, inzonderheid de Stedelijke Harmonie van Heusden, hun betoond bij de herdenking hunner veertigjarige echtver- bindtenis, op den 21sten dezer maand. Heusden, 23 Januari 1882. Mevrouw de Wed. VERHAGEN—Tierens te Heusden, verlangt tegen 1 Mei eene nette zindelijke goed kunnende koken en eenig huiswerk ver richten, boven de 25 jaren oud, van de P. G. Aan hetzelfde adres wordt gevraagd een flinke voor MEID ALLEEN, P.G. van half Februari tot Mei. De onclergeteekende geeft liet geacht publiek te kennen, dat door zijne bemiddeling alle Levensverzekeringen, Lijfrenten, onverschillig van welken aard, gesloten kunnen worden voor de Nationale Levens-Verze- keringbank te Rotterdam. Beveelt zich mede aan tot het verzekeren tegen brandschade van Vee, Gebouwen, Meubilair en alle roerende goe deren den Landbouw betreffende, benevens het verzekeren van Vee tegen sterfte, ongelukken en brand, voor eene zeer lage vaste premie, voor de Neder - landsche Onderlinge Vee-Assurantie- Maatschappij te Leijden. z&T' Alle tarieven en inlichtingen zijn op franko aanvrage gratis verkrijgbaar. Ook belast hij zich met alles wat tot de be trekking van Zaakwaarnemer behoort. II c u s d e ïi. M. J. VAN IIANSWIJCK. De Directie maakt bekend dat van af 20 Janu ari as. trein no. 5 die tot heden ten 3.20 namiddags van Waalwijk vertrekt, des namiddags 2 uur zal vertrekken, en den volgende loop hebben WAALWIJK 2.— BESOIJEN 2.5 SPRANG 2.15 SPRANGSEVAART 2.19 KAATSHEUVEL N.W. J LOON OP ZAND 242 TILBURG (Station.) 3.20 TILBURG (Heuvel.) 3.25 Terwijl de treinen 21 en 22 in plaats ten 3.33 en 3.45 respectievelijk jten 2.12 van Kaats heuvel (Dorp) en 2.25 van Kaatsheuvel (Nieuwe weg) gullen vertrekken. Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap „DE HOOGEN MAASDIJK VAN STAD EN LANDE VAN HEUSDEN, c. a." zullen op Zaterdag den 28sten Januari 1882, des mid dags ten 12 ure, ten huize van H. Motrik te Heusden, De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrijdag den 27sten Januari 1882, des morgens te 11 ure. Inlichtingen worden verstrekt door den op zichter I. van Tuijl Gz. te Heusden. Heusden, 17 Januari 1882. ftgk» De Notaris VERBERNE te i''a Dus sen, zal op Dingsdagen 31 jfeU-Janna rij en 14 Februarij 1882, 's namiddags ten 5 ure, te Dussen, in den Boeren dans, in het openbaar NOTARIS TE VEEN, zal namens zijnen lastgever, krachtens artikel 1223 van het B. W., publiek PROVISIONEEL op Zaturdag 21 Januari 1882, FIN A AI>- op Zaturdag 4 Februari 1882, telkemUtnS^uavonds ten zes ure, in het Hötel »Het Wapens*--Iï*lïl Amsterdam* te Tij; waarin wordt gedreven Margarine Boterfabriek, aldaar bij het Kadaster bekend in Sectio A Num mer 948, benevens het Erf van het Kadastrale perceel Sectie A Nummer 936 aldaar. Betaling der Kooppenningen 18 Maart 1882. Aanvaarding bij de betaling der Kooppenningen. Nadere inlichtingen worden op aanvrage door voornoemden Notaris verstrekt. zal namens zijnen Principaalpubliek Provisioneel op ZATERDAG 21 JANUARI 1882, Finaal op ZATERDAG 4 FEBRUARI 1882, telkens 's avonds ten zes ux-e, in het Hötel »Het Wapen van Amsterdam* te Heusden staande aan de Vischmarkt te Heusden, bij het Kadaster bekend in Sectie A, Nummer 936 aldaar, waarin wordt gedreven i i tl fl R De Directeur. ton dage der finale veiling, terzelfder uur en plaats, zal publiek worden geveild: Een groote Waterton met Kraan, Tonnen, Schragen, Wagen, Tafels, '(waaronder één hardsteenen), Bas- !eule, Gewigt, Piet- en Snijmachine, Vleeschmcsscn en andere Gereedschappen tot het vak behoorende. Rektafel met ijzeren beugels, Kagchcl, Kolenbak en Pijpen. Onderscheidene dubbele en enkele Naairiemen, van diverse lengte en breedte. Kroon- en Engelseh lederen Croupous Bind- en Naairiemen. Informatiën worden verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris en den Heer Gérard Malingré te Heusden. O C O c De rechte plaats. Een aarts-gauwdief, die zich in de gunst van een predikant trachtte in te dringen zeide op zekeren dag tot dezen, dat hij hem met meer genoegen hoorde preeken, dan hij zeggen kon. Onmogelijk. Een rijke, hardvochtige woekeraar dong naar de hand van een schoon en braaf meisje, en zeide ouder meer, dat de liefde haar naam onuitwischbaar in zijn hart had geschreven. »Dat is onmogelijk, mijnheer,antwoordde zij, »want de liefde schrijft niet in steen. Een voorwaarde. Een oude gierigaard was gevaarlijk ziek. Zijn dood voor onvermijdelijk houdende, liet hij zijn zaakwaarnemer bij zich roepen, om alles omtrent de ter aardebestelliug van zijn lijk te regelen. Dure tijd. Chef. Gij weuscht dus bij mij als commis-voyageur in dienst te treden uw vraag van 30 franks per dag schijnt mij nochtans in elk geval te hoog. Vroeger en thans. Rechter. Gij zijt schaapherder in de gemeente Y Goed begrepen. In een stad, waar de bank juist tegenover den lommerd stond, kwam de korporaal den soldaat aflossen, die bij de bank de wacht moest houden. Hij vond den soldaat schilderend voor den lommerd. »Daar is uw plaats niet!* riep hjj hem toe. »Ja, ziet ge,« was het autwoord, »in de bank is er niets, waarop ik behoef te passen, en in den lommerd is mijn horloge!* Een raadsel. In een gezelschap gaf men elkaar eenige raadsels op. Onder anderen zeide iemand »Het kwam»in de verloopeu jaren niet, ook niet in dit jaar en het zal in het volgende niet komen. Wat is dat?* »Mijne promotie,* antwoordde een ambtenaar, die zich onder het gezelschap bevond. Klaas Ursum en zijn Jistelpot. Het volk noemt alle chronische etterende gezwellen fistels,of schoon het eigenlijk de ettergangen zijn, waarlangs do afscheidingen van een dieper liggend orgaan, zich naar buiten ontlasten. Deze zijn dikwijls moei lijk te genezen, gewoonlijk slechts door een heel kundige bewerking. Geen wonder, dat de kwak zalvers daarop speculeeren. De Dijkgraaf. HONCOOP. De Secretaris, DUIJSER. Heusden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3