Bekendmaking. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerii 308ste S Gemengd Ni( [w e zien ergeen nut in, dit ons oordeel nader j te werken, al zou dat moeilijk zijn. Ons hl was eenvoudig de prostitutiekwestie kn onze lezers voor te stellen. Waarschijn- R; zal ze ook binnenkort hare intrede hou- n in de Staten-Generaal. Bij een eventueele iquête zal men vreemde, ongehoorde zaken weten komen, die de pen weigert neer schrijven. Want het water is tot de kruin iö dea -plijk gestegen en vandaag of morgen pet er iets gedaan worden om den vernie- rden stroom binnen de perken te houden, staat v'eel op het spel. Geheel e fauiiliën jaggelen, de huisgezinnen worden uit elkaar érukt, de waarde der vrouw zinkt steeds meer. Een flinke doortastende rijkswet hebben we noodig. De regeering mag het kwaad ^et ignoreeren, doch moet het in het oog buden. LËÏL behalve van deze, wachten we veel il van kennisneming van den toestand en bliekmaking der gepleegde schandalen, dat het volksgeweten wakker geschud worde ii wederom als van ouds het huwelijk in •rekome en de omgang met geprostitueerden n schande zij voor de zonen van ons volk. Buitenlandsch Overzicht. Zaterdag j.l. werd Gambetta door de Kamer commissie voor de herziening der Grondwet gehoord, peze commissie bestaat uit 33 leden. De commissie nam het volgende besluit: j Overeenkomstig art. 8 der constitutie van 25 Ifebr. 1875 en op verzoek van den Pro«>;!?nt der :ï|i?njibbck, verklaart de Kamer, overwegende de noodzakelijkheid om te herzien de art. 4, 7 en 8 der Grondwet, betreffende de organisatie van den Senaat en paragraaf 3 van art. 1 der con stitutioneel wet van 16 Juli 1875, betreffende de onderlinge verhouding der staatslichamen, dat er reden is tot herziening der constitutioneele etten. Dit besluit werd genomen met 24 tegen ^^N.nmende anderen bleven buiten stemming. in zóóverre heeft Gambetta iets gewonnen, dat e onbeperkte herziening der Grondwet, waar de o minis si a eerst vóór was, is verworpen. Tegen ,.c onbeperkte herziening zou het kabinet zich jiepaald verzetten. Toch is het Ministerie onvol- jlaan, want de scrutin de liste, het troetelkind |ran Gambetta is niet in de plannen der commissie Dpgenomen. Bovendien wil de commissie het con gres, (d. i. Senaat en Kamer vereenigd), als Souverein en oppermachtig beschouwd zienGain- ketta daarentegen wil dit congres slechts vrijheid keven te beraadslagen over punten, die vooraf Ier bespreking zijn vastgesteld. Waarschijnlijk zal iij zich thans op de Kamer zelf beroepen, die JLhter blijkbaar heel anders gezind is dan een paar maanden geleden, cn waarin bij sommigen |egen\ den Minister een besliste haat heerscht, door des Premiers prachtigste redevoering liet zou zijn te vernietigen. inoet zich tegen verscheidene afge- volgenderwijze hebben uitgelaten JiVanneer de commissie met haar werk gereed s en de zaak voor de Kamer komt, dan zullen ;ij vau gedachten wisselen en men zal zien, dat tvij tot een goed resultaat zullen komen. In elk eval zal ik mijn post niet verlaten; dit zou staan met het opgeven mijner taak en reeds ^oorbaat de erkenning zijn eener nederlaag, j Gambetta laardigden welke ik niet geloof De Burgemeester van Londen heeft ecue volks- jrgadering belegd om op te komen tegen de Jolging der Joden in Rusland, welke vervol den in Engeland meer en meer scherp worden ordeeld en veroordeeld, terwijl te gelijker tijd imelingen ten behoeve der Russische Joden '*sfciuffüén worden. In Rusland is men met deze zaken niet tevre den. Het „Journal de St. Petersbourg77, er over prekende, zegt, dat de drijfveer hier niet is men- icheuliefde, maar anti-godsdienstige, dus anti- iSerischlievende staatkunde. Het Journal zegt, dat X Engelsche bladen berichten bevatten over Jo- lenvervolgingen, die slechts gewrochten zijn hun ner verbeelding en klaarblijkelijk door boosaardig- eid worden ingegeven. Het blad ontkent, dat er •oden gevallen zijn bij de vervolgingen, dat alleen de eigendom is vernield. De inzameling gelden zou dan ook een anderen grondslag .ebben dan medelijden. Die grondslag vermeldt R blad tevens. Er zijn, gaat het blad voort, zekere lieden, die 1 er op toeleggen, dat de Engelsche maatschappij prhoop rake met de Russische. Op geene an- re wijze is de „leugenmeuschoumin77 verklaar- Utar. Eene zekere partij kan het niet veikroppen, dat Engeland onder het Ministerie Gladstone in goede verstandhouding staat met Rusland. De Russische Regeering, zoo eindigt het blad, houdt zich met een onderzoek van de vervolgingen be oog en de buitenlandsche drukpers moet den uit slag van dit onderzoek afwachten. Zoo vatten de Russische bladen dit vraagstuk op en als zoodanig staat het natuurlijk even open voor twijfel als de opvatting der vurigste ijveraars in Engeland. Geheel onbillijk schijnt de taal van Eet Russische blad niet. Er is in de Engelsche l beweging inderdaad iets, wat aan staatkundige bijmengselen doet denken. Men kan de Russische Israëlieten weldoen en tevens zorgen voor de vermeende belangen van de conservatieve partij. Maar ook buiten dat, kan men ijveren zonder verstand en zoodoende juist het tegendeel bewerken van hetgeen men wenscht. Het vraagstuk der Israëlieten in Rusland wemelt letterlijk van bezwaren. En het schijnt voor vreemdelingen nog al stout, zich op te werpen tot oplossers van raadselen, waar mede de laudgenooten niet weinig verlegen zitten. Hulp verzamelen voor noodlijdenden kan ieder en zal geen kwaad doen. Maar de Engelsche weldoe ners willen blijkbaar verder gaan en dan kon het wel zijn, dat zij ingewikkelde zaken nog ingewik kelder en de oplossing moeilijker maakten. De heer Scoville, de verdediger van Guiteau, heeft na in vijf achtereenvolgende zittingen van het gerechtshof te Washington het woord gevoerd te hebben, zijue pleitrede jl. Vrijdag ten einde gebracht. Zijn betoog strekte om aan te toonen, dat Guiteau krankzinnig was. De ware schuldigen noemde hij Grant, Conckling en Arthur, die door hunne opruiende geschrifteu de zedelijke verant woordelijkheid vau den moord droegen. Na afloop van het pleidooi werd het verbod aan Guiteau om tegen de gezworenen het woord te richten, weer ingetrokken. Van die intrekking maakte hij ge bruik, om het verweerschrift voor te lezen, dat reeds in de dagbladen bekend was geworden. Bij zijne godslasterlijke praat van „roeping der Voor zienigheid'7 had hij natuurlijk de oogen vol tranen. Bij het verlaten van de gerechtszaal sloeg hij nog een deurwaarder om de ooren. De advokaat van de beschuldigde heeft nu nog het laatste woord. De Fortschritts-partij in den Rijksdag heeft gevolg gegeven aan haar voornemen, om het be kende schrijven van den Koning van Pruisen aan het Pruisische Ministerie ter sprake te brengen. Men had Von Bismarck niet in den Rijksdag verwacht, maar nauwelijks had Hanel namens zijne partij het woord genomen, of de Rijkskanselier verscheen. Hiinel zeide, dat hij het stuk van 4 Jan. betreurde, omdat het niet constitutioneel was, dat de verantwoordelijke Minister zich met den persoon des Konings dekte; wie voor de ambts handelingen van Ministers het gezag des Konings bezigde, nam den grondslag weg van het geheele constitutioneele stelselhet einde van zulk eene handelwijze kon alleen de ondergang van het Koningschap of van het constitutioneele stelsel zijnhet schrijven van 4 Jan. was eer eene ver zwakking dan eene versterking van het Koning schap in Pruisen, en daarom ook van het Keizer schap in Duitschland. Bismarck antwoordde eerst kalm en bedaard, naderhand al heftiger, zoodat er tusschenbeide groot rumoer ontstond. Het constitutionalisrae kon, zeide hij, in Pruisen niet vergeleken worden met dat in andere landendaarom hetgeen in Pruisen mogelijk was, zou het in andere landen niet zijn. Na heftige woorden scheidde de ver gadering; opgewonden gingen allen naar huis, de breuk tusschen Regeering en vrijzinnigen was door dit debat niet kleiner geworden. Bismarck had volkomen gelijk, toen hij zeide dat het Pruisische constitutionalisme niet gelijk was aan dat van andere landen. Tegen en tijdens den val van Napoleon beloofden de Duitsche Vorsten gouden bergen aan de onderdanen, maar zoo spoedig zij weer vast op den troon zaten, waren alle beloften vergeten, en het was niet voor 1848, dat zij er aan herinnerd werden, door opstand en kanongebulderde toenmaals afge dwongen constituties hadden dus niet denzelfden oorsprong als in ons land en Engeland, om van andere landen niet te spreken. De moord op den Antwerpsehen advokaat Bar- nay gepleegd, geeft aan de Belgische bladen stof voor groote artikels. Het geheimzinnige van den moord, de wijze van ontdekking, de onzekerheid, waarin men in den beginne was, of misschien ook aan zelfmoord moest gedacht worden, geven stof te over. Van den vermoedelijken moordenaar heeft men door photographie brieven vermenig vuldigd en verspreid, zooals dat bij ons te lande in der tijd gebeurd is met den brief van den moordenaar de Jongh in 's Gravenhage. Het Belgisch-Eransche handelstraktaat is te Brussel bij de Kamer aan de orde, even als het Nederlandsch-Eransche bij ons. Het Belg-Er. trak taat laat van den totaal uitvoer van 457 millioen, 363 millioen op denzelfden voet. Voor 27 millioen brengt het een beteren toestandvoor eene waarde van 15 millioen worden deels grootere, deels ge ringere rechten geheven. Tot den uitvoer behoort ook 30 millioen aan vee, waarvan een groot deel uit Holland en Duitschland komt, dat over Bel gië naar Erankrijk gaat. Lil—I—.—— Burgemeester en Wethouders van IIeu s den Burgemeester en Wethouders voornoemd: Honcoop. HEUSDEN, 27 Jan. Op gedaan verzoek deelen wij mede, dat op Zondag 29 Jan. a. s. alhier des voormiddags ten 10 ure de godsdienstoefening zal worden gehouden, in de Hervormde Kerk, door Ds. Griethuvsen van Aalburg, in plaats van des namiddags, zooals eerst was medegedeeld. tEETHEN c. a* Het aantal geboorten in 1881 bedroeg 35, dat der overledenen 23 en dat der huwelijken 13, terwijl 26 van elders inkwamen en 55 naar elders vertrokken, zoodat het aantal zielen met 17 verminderde. t DROXGELEX c. a. Gedurende het jaar 1881 zijn in deze gemeente geboren 17 en overleden 14 personen. Het aantal huwelijken bedroeg slechts 2. Het getal der van elders ingekomeuen bedroeg 17 en dat der vertrokkenen 30. Aldus eene vermin dering van het zielental met 10. huizen Tz. en wegens het bedanken van B. de Jong en M. Bos beuoemd J. Kant en H. Ruis. t ZLILICHEM. De rivier de Waal leverde Dinsdag morgen een grootsch, maar treurig gezicht op. Schuin tegenover ons dorp stond een schip, geladen met stroo, in volle vlain. Door 't vallen van den lantaarn uit den mast, moet omstreeks half zeven de lading in brand geraakt zijn. Men- schenlevens heeft men gelukkig niet te betreuren. t Tot derden poldermeester in den polder ,/Zuilichem boven den Meidijk", is met groote meerderheid van stemmen gekozen de heer A. J. van Waardhuizen. t NIEUW-DORDRECHT. Tot ons genoegen kunnen wij melden dat onze leeraar, Ds. R. HoornsmaCaunegieter voor het beroep uaar Gie terveen bedankt heeft. t BREDA, 26 Jan. Gisteren avond ontstond tusschen twee personen twist in een kroegje. Plotseling bleef een hunner onder dien twist op de plaats dood. Of zijn dood moet worden toe geschreven aan drift, dan wel aan eene andere oorzaak is nog niet uitgemaakt. Sommigen zeggen dat de overledene, een oud man, op vrij onzachte wijze door den ander inoet zijn aangegrepen. t WELL en AMMERZODEN, 25 Jan. Uit het vroeger door ons vermelde twaalftal ter ver vulling van de predikants-vacature alhier is het volgende zestal opgemaakt, (alphabetisch) Van den Berg, Langerak b./z. de Lek J. B. Berkelbach v. d. Sprengel, Neder-HemertKrol, te ZaamslagG. J. v. d. Pol, te Babyloniën- broek Soeters, te Ingen Toorenenbergen, te Gro ningen. t TILBURG, 24 Jan. De werkzaamheden ter aansluiting van den Zuid-Oosterspoorweg, Til burg's Bosch—-Nijmegen, aan het stationster rein van het Staatspoor, worden met kracht voort gezet. De rails op het stationsterrein zijn reeds aangelegd en aan de aardebedding voor de lijn van af het hulpstation gehucht Enthoven tot den Heuvel werken een 40-tal personen, zoodat het uitzicht bestaat dat de aansluitingslijn nog voor half Eebr. a.s. ter berijding zal in gereedheid zijn. tBRAKEL, 23 Jan. Heden namiddag ten 1 ure heeft men hier weder een aanvang gemaakt met de zegenzalinvisscherij, op de Zandplaat in de Waal, met het gunstige gevolg, dat men voor den avond al 3 stuks gevangen had. Binnenkort denkt men bij deze visscherij eene belangrijke verbetering aan te brengen, door op de Zandplaat een kaapstander op te stellen, ten einde daarmee de vischnetten op te halen, welk werk tot dus verre door paarden of menschenhanden verricht werd. t DALEM. Van de 21477 aan de openbare school alhier over 1881 gehouden schooltijden, werden om verschillende redenen 7684 verzuimd waaronder 2167 wegens veld- en overigen arbeid. Wel een bewijs, dat de toepassing van art. 82 der wet op het lager onderwijs, waarbij den ge meenteraden de bevoegdheid wordt toegekend, verbodsbepalingen omtrent het arbeiden van kin deren beneden 12 jaar vast te stellen, ook daar niet overbodig, maar zeer ge wenscht zou zijn. t Als eene bijzonderheid, zoowel ten opzichte van het getijde des jaars als van den buitengewoon lagen rivierstand, kan gemeld worden, dat de Gor- kumsclie visschers dagelijks op de zandplaat vóór deze gemeente hun bedrijf met zeer goed gevolg uitoefenen. t Naar men zegt heeft het rijk aan de ge meente Gorinchem het voorstel gedaan, om tot daar- stclling derKeulsehe vaart,de huizen aan den Langen en Kortendijk dier gemeente te onteigenen en daar voor eene vergoeding te verleenen gemiddeld ad. f 15000 per huis. t BAARDYV IJK, 26 Jan. Wegens het over lijden van den heer A. Van Huiten, in leven lid van den gemeenteraad alhier, moest heden de verkiezing van een nieuw lid van den raad plaats hebben. Van de 112 kiezers zijn er 101 opgekomen, die te zamen 99 geldige stemmen uitbrachten, als volgt Op Joh. van Helvoirt Jz. 56 stemmen, op B. Baijens 27 st., op A. van Iersel 9 st., op L. Schoenmakers 3 st., op B. Sehrijnei 1 st., op N. Schonis 1 st., op P. van Woensel 1 st., op G. van Beijnen 1 st., zoodat J. van Helvoirt Jz. als lid van den raad gekozen is. tTIEL. Tot leeraar in de Hoogduitsche en de Nederlandsehe taal aan de H. B. School alhier, is benoemd Jhr. YV. H. A. Clifford te Nieuwer- sluis, op een tractement van 1800. t UITWIJK, 21 Jan. Bij het Herv. Kerkbe stuur is alhier herbenoemd tot ouderling de heer M. Bos en tot diaken J. Nieuwenhuizen Tz. Tot kerkvoogden, herbenoemd N. van der Wiel en benoemd in de plaats van den heer W. van Eeten, die als zoodanig had bedankt, de heer H. J. van Eeten. Tot notabelen, herbenoemd J. Xieuwen- r" V t AXDEL, 25 Jan. Benoemd tot lid van den gemeenteraad alhier, de lieer Johannes de Fijter. 's HERTOGENBOSCH, 22 Jan. Door de afdee- ling 's Bosch der Xoord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw is besloten aan de Tweede Kaïnei een adres te zenden, ter ondersteuning van het wetsontwerp tot verlegging der Maas, als zijnde zulks van groot belang voor den landbouw in deze streken. Door de politie, alhier is een persoon gearre steerd, die bezig was de offerbus in de Pieterskerk te bestelen door middel van lijmstokjes. t 23 Jan. Door de Bossche afdeeling der Noord-Brabantsche Maatschappij van landbouw al hier is besloten, bij gelegenheid der in April alhier te houden jaarmarkt uit te loven f 225, voor de beste hengsten en stieren en wel 1 premie van f 100 en van f 50 voor hengsten en 1 premie van f 50 en f 25 voor stieren. t De Kamer van Koophandel alhier besloot in haar jongste vergadering zich te wenden tot Z.Ex. den Minister van Financiën, met verzoek tot zoo streng mogelijke toepassing der wet van 28 Maart 1877 (Staatsbl. no. 48). De Kamer betreurt het ten zeerste, dat de regeering geen maatregelen neemt tot inwisseling der oude centen, waardoor het mogelijk blijft, dat steeds Belgische centen hier worden ingevoerd, hetgeen voornamelijk drukt op de arbeidende klasse, die het minst vermag zich hiertegen te verzetten. Gedurende het jaar 1881 werden, door de brigade-commandanten der divisie kon. maréchaus sees van Noorbrabant en Limburg, 6056 processen- verbaal opgemaakt, waarvan 5570 arrestatiën. Kleinste aantal te Middelburg 31grootste aan tal te Eindhoven 650 processen-verbaal. VENLOO, Aan den commissaris van politie alhier is het gelukt, den zoo berucht geworden en sluwen paardendief te arrestceren, op het oogen- blik dat hij een vierde gestolen paard in deze ge meente invoerde om te verkoopen. Hij heet Johan Belloni, is 19 jaar oud en woonachtig te Selstedt. WAALWIJK, 25 Jan. Van eene zijde, die zeer goed ingelicht kan zijn, vernemen wij, dat de mi nister van waterstaat van plan zou zijn, het gedeelte der spoorweglijn Zwaluwe's Bosch, van Zwaluwe tot den Baardwijkschen overlaat in Maart e. k. aan te besteden. Verder zou er order gegeven zijn, dat de baan van af den Baardwijkschen overlaat tot den Vlijmenschen dijk met 1 Mei vrij moet zijn. Verleden Zondag avond zijn aan een huis in de Putsteeg de ruiten ingeworpen. De daders zijn tot nog toe onbekend. WERKENDAM. Ook in deze gemeente is de zoo aanbevelingswaardige verordening op den kin derarbeid tot stand gekomen. Beneden 12 jaren zullen geene kinderen eenigen arbeid mogen doen onder de schooltijden, op boete van f 1,00 tot 3.00. YVeder had het gerechtshof te Amsterdam een geval van bigamie of dubbel huwelijk te behandelen. Constuntinus Vermandele, geboren te Harlebeeke in België, zetbaas van de meelfabriek te Vlaar- dingen, stond te dier zake terecht. Weduwnaar zijnde van zijn eerste vrouw had hij in 1863 te Leuze in Henegouwen een tweede huwelijk aan gegaan. Op het oogenblik dat bruidegom en bruid naar het gemeentehuis zich zouden begeven, bleek dat de moeder bezwaar had bij liet huwelijk tegen woordig te zijn. YVelke moeite ook werd aange wend om haar over te halen, het baatte niet. Om het huwelijk te doen doorgaan liet men een tante als moeder fungeeren bij de sluiting van het huwelijk, dat nog des avonds ten negen ure door den amb tenaar van den burgerlijken stand werd gesloten. De aanstaande echtelingen hadden intusschen in een koffiehuis een langen tijd moeten wachten en daar zooveel drank gebruikt., dat de man beweerde eigenlijk niet te hebben geweten wat hij deed. En wegens dat bedrog en wegens minder gunstige berichten omtrent het gedrag des mans, duurde de samenwoning der echtelingen slechts enkele dagen. De man werd ter zake van dat bedrog tot een gevangenisstraf van zes maanden veroordeeld, doch ontving gratie. Yterschillende iriformatiën werden ingewonnen over de vraag of het huwelijk niet nietig kon worden verklaard. De vraag werd ontkennend beantwoord, op grond dat de Belgische wet geen nietigheid bedreigt op het ontbreken van de toestemming der moeder, waar deze tot het huwelijk wordt geëischt. Toeu eenigen tijd later een weduwe uit Aarschot met beschuldigde wenschte te huwen en deze hem de toedracht der zaak mededeelde, weigerde zij dat te gelooven. Op een advertentie, waarbij zij inlichtingen over de vraag naar dat huwelijk ver zocht, gewerd haar die van wege den procureur des Konings. In 1876 ging beschuldigde te Amster dam een huwelijk aan met een andere vrouw, verzweeg voor den ambtenaar van den burgerlijken stand zijn tweede huwelijk en gaf zich op als weduwnaar zijner eerste vrouw. Zijn laatste vrouw ontkende ook ter terechtzitting iets van het vroeger huwelijk geweten te hebben en beweerde door haren man te zijn misleid, hetgeen deze ontkende. De wethouder mr. B. II. M. Driessen werd alsmede gehoord en verklaarde door een vraag van een notaris tof het inwinnen van informatiën in België en zoo tot ontdekking van het feit gekomen te zijn. De advocaat-generaal mr. Jolles achtte het bewijs geleverd en eischte tegen beschuldigde een celstraf van twee jaren. De advocaat mr. Ph. A. Haas trachtte aan te toonen lo. dat het bewijs ontbrak van boos opzet of dolus; en 2o. dat hier tal van hij op gunstige verklariiv door hem overgelegd. Na re- en dupliek bep op YVoensdag 1 Eebruar' Te Amsterdam is een v Ieder die het genot van beklaagde de nachtwach noodelooze voorzorg, vei voor hen de toch reeds gen nog onaangenamer Ten einde nu h oefening van de zware te gerieven, is bepaald, politie veroorloofd word uur 's avonds en 7 wanneer zij op post z' Te Goes is overledei boren in 1794 te M meester der huzaren bi Ten bewijze, dat de op de zoogenaamde m Struik, gevestigd blij i week door 't kantongere schillende personengeh te Oss heeft plaats vroeger leven en omst' te winnen. Zooals men weet, is dat de vrijers hun meis ken en dan een groot een afzonderlijk vertrek wijl de huisgenooten 17-jarige dochter van YTouweparochie, had zb loofde in een opkamei geilde ochtend, omstree het paar gelieven in bev grond uitgestrekt. Bij onderzoek bleek te zijn; de jongeling i; tenlucht gelegen te he gens sommigen zou h doorgebrande kolen in h om het te verwarmen zijn; volgens anderen kool in de stoof van het ongeval zijn. fWIJK ei Vau Geboren: YVilhel en D. MaüsAartje, kersloot. Overleden: M. JA Van f Geboren: Mathijs C. Crielaard. WE Gehuwd: F. Kra Geboren: Bastiaa C. A. Lindhout; Elisal1 zembinder en H. van d. v. J. van Oord en T. Kiebooin on P. Keu: drika, d. v. J. Biesht Paulus Hendrikus, z. v F. J. GoffauxJohanm M. Pieck Cornelia Eli S. Slagmolen. Overleden: M. B. C. van den Heuvel, 3de Klasse Prijs van 1000 no nos. 8840 en 18057 12179, 17978 en 2^01 3de Klasse. A Prijs van 1500; Bij Meppel is een afgebrand. Veertien run in de vlammen om. - sterdam zijn uit een h jas gestolen. Vermoedt inklimming toegang vt mer heeft zijn vrouw wekkeuden toestand vt nering op den Schieda uitgebrand, Het scl geraakte, heeft men la den brand was, dat m had aangemaakt, en d in aanraking kwam. verschoonende omstandigheden waren. Ook wees Door de politie te delijk gemaakt, die zoogenaamde kaarten te leggen spoorweg genieur had 5 ce nissen van binnen Naar do Ni?. houder S. uit 's Her! verwijderd had met t effecten, welke aan zijn i in hechtenis genomen, meerendeol nog in ziji L V;)ii c v- o O O Gelet oj) art. 175 der Gemeentewet; doen te weten: dat het afgekondigde besluit tot heffing van het vergunningsrecht met verordening op de invordering gedurende 3 maanden ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nederge- legd en tegen betaling van 23 cents in afdruk verkrijgbaar is. Heusden, 25 Jan. 1882. De SecretarisSp heng mts. o o De Commissaris des Konings in de provincie Noord-Bra bant heeft goedgevonden te bepalen, dat de loting der in het vorig jaar voor de nationale militie ingeschrevenen zal geschic- deu in de plaatsen en op de dagen en uren, als hieronder aan gewezen Heusden, Zaterdag 18 Febr. vm. 10 u. Heesbeen, Droiige- len, Drunen, Heusden, Meeuwen, Veen en Wijk; Maandag 20 Febr. vin. 10 u. Hedikhuizen, Ilerpt, Oudheusden, Nieuwkuik en Vlijmen. WoudrichemDinsdag 21 Febr. vm. 11 u. Almkerk, Amlel, Dussen, Giessen, Rijswijk, Werkendam, De Werken en Wou drichem. Waalwijk, Vrijdag 17 Febr. vm. 10 u. Baardwijk, Besoijen, Capelle, Sprang, Vrijhoeven-Cappel en Waalwijk. OisterwijkMaandag 13 Febr. vm. 10 u. Berkei, Haaren, Helvoirt, Oisterwijk, Moergestel en Udenhout. Tilburg, Dinsdag 14 Febr. vm. 10 u. Tilburg van de letters AK en de gemeente HilvarenbeekWoensdag 15 Februari, vm. 10 u. de letters LZ en de gemeenten Diessen en Goirlc. Loonopzand, Donderdag 16 Febr. vm. 11 u. Loonopzaud. Oosterhout, Vrijdag 10 Febr. vm. 10 u. Oosterhout. lonk. Zaterdag 11 Febr. vm. 10'u. Geertruidenberg, 'sGra^nmoer. Waspik en Raamsdonk. Zwaluwe, Maandag 13 Febr. vm. 10' u. Hooge en Lage Zwaluwe, Made en Terheijden. Prijzen van 3do Klasse. Prijs van 25.000: 1000 no. 15278 100nos. 6204, 62 2(019. Tweede Kamer Staten-Gene De commissie, belast me van de beeren A. Buma en derheid voor de heer A. Bu mer toe te laten en stelt 's Hertogenbosch als lid der de door de Grondwet gevor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2