Aanbesteding. f MANUFACTUREN. publiek aanbesteden: Notaris JISKOOT Winter-Artikelen H+ van Hemert, De Notaris VERBERNE, veilen en verkoopen M. I. Rooijakkers, lOllu 0|)! IK ZOU 01IJZI6K clgCfltll. LAATSTE ANTWOORD op de Advertentie van den Heer Maurits Reis. M. Koster Mzn., Kortendyk no. 71, Gorknm. VLAGGEN in huur te bekomen. veilen en verkoopen: De Vraagbaak Petroleumhandel, Stand. itsloterij. s en Allerlei. MARKTBERICHTEN. It E cTl A M E S. liet vervoeren en verwerken va» plus minus 1000 zand naar de Wiel achter de Haarsteeg;- Ifedikiiiiijzeii. Waterschap de Hooge Maas dijk van Stad en Lande van Heusden,'vereenigd met denOudheusdenschen, Doe- verschen en Drongelschen Zeedijk. VEILING der Boterfabriek krachtens art. 1223 B. W. is GESTUIT. dat de VEILING der Leer- looijerij en Drijfriemenfa- briek voorloopig is UIT GESTELD. Botermarkt, Heusden. TE DUSSEN, 1.75.00 hectaren Eene groote Lakdbouwers- woning met Stalling, Schuur, Erf en Tuin te Bussenaan de Kornsche Sluis, groot 18.50 aren. voor Burger en Koopman. P. van Vollenhoven Jz. Tabak,Sigaren,Koffie enThee, Rijst en Rijstemeel, Eau d'Anvers. Wijksche Poort te Heusden Mr. 3. A. VkUlN, Voor Borst- en Teringlijders DE LONGEN, H. A. BAKKER Jr., COSTUMIER, im m [omtrent itbes& uldigde het Hof de uitspraak idig besluit genomen, pijp of sigaar kent, jien het, uit een geheel was te rookeu, wat elende nachtwandelin- tte. -personeel in de uit- rmoeiende nachtdienst [het. den dienaren van nachts tusschcn 11 morgens te rooken, er A. Le Due, ge- die als wacht- rloo medestreed. èht der justitie steeds luffrouw, alias Jantje |t, dat in de vorige Geldermalsen ver- Eijn, evenals vroeger om aangaande haar leden inlichtingen in (N. R. Ct.) jin Friesland gebruik, Zondagsavond bezoe- Llte van den nacht in ij ven minnekozen, ter- bed zijn gegaan. He leer G. B. te Lieve- [>odoende met haar ver- ifgezonderd. Hen vol- Ijf uur, vond de moeder iloozen toestand op den ïeisje reeds overleden eenigen tijd in de bui- ■weer bijgekomen. Vol- lige paar een pot met ïertjc hebben geplaatst >or den damp gestikt in aangeglommen doof- Jieisje, de oorzaak van LLBURG. Jan. d. van G. J. Bouraan ,n M. Vos en A. Dou- Steenhoven. IL. Jan. van G. van Audel en frDAM. Jan. jm. en C. Vos, jd. v. T. v. d. Worke en Pitronella, d. v. J. Be- foortJudith Johanna, KlopJanuigje, d. v. frrWillemijntje Hen en W. H. de Vries H. van Dussoldorp en v. A. van Loou en ,h, d. v. A. Potters en van Heusden, 5 w. j.A. Brienen, 3 w. :van 25 Jan. en 18017; ƒ200: nos. 4956, 11777 lg van 26 Jan. inwoning met inboedel en een paard kwamen e Vondelstraat te Am- zilveren lepels en een heeft de dief zich door ift. Een Amsterdam - eslageu, dat zij in zorg- t. Een aardappeleu- endijk te Rotterdam is Hervvijnen, dat in brand inken. De oorzaak van 3 kachel met petroleum jn met de lading stroo Is een oplichter onscha- oor ingenieur uitgaf en t maken voor een aan Ier de Zuiderzee. De in- en kende alle gevange- 'neemt, is de koffiehuis- [Osch, die zich heimelijk [drag van 60.000 aan ar toebehoorden, te Parijs ^effecten waren voor het St. f Waalwijk, 27 Jan. Vee: aanvoer dragend vlug. Boter: 2124 KG. 1.28 a 1.53 per kilogr, Dordrecht, 26 Jan. Graanmarkt. Noteeriugou zijn nog om den kleinen toevoer niet opgmaakt. Voor Tarw waren de prijzen over het geheel iets vaster. Hijktrraaf en Heemraden van liet waterschap VDE' HOOGEX MAASDIJK VAX STAD EX LAX DE VAX HEUSDEX, c. a." zullen op Zaterdag den 28stcn Januari lbS2, des mid dags ten 12 ure, ten huize van H. Mo fuik te Heusden, De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrijdag den 27sten Jauuari 1882, des morgens te 11 ure. Inlichtingen worden verstrekt door den op zichter I. van Tuijl Gz. te Heusden. Heusden, 17 Januari 1882. Be Dijkgraaf HÖXCOOP. Be Secretaris, HU1JSER. ADVERTENTIEN. Ondertrouwd: ARNOLDUS VAN KOIJK EN HUIBERTJE VAN DER BEEK. Algemeene kennisgeving DIJKGRAAF en HEEMRADEN maken bekend Dat de lijst van stemgerechtigde Inge landen, zoo als die door het Bestuur is vast gesteld, van af den 28sten Januari 1882, gedurende veertien dagen ter inzage van Ingelanden ligt, ten kantore van den Secre taris-Penningmeester te Heusden. Heusden, den 21 Januari 1882. Dijkgraaf, HONCOOP. Secretaris-Penningmeester, DUIJSER. maakt bekend, dat tengevolge VERZET der Firma VAN HEELSBERGEN en Co tegen het Vonnis van Faillietverklaring der Arrondissements-Rechtbank te 's Bosch, door deze Firma de VOORTS: 1 J Alle de nog in voorraad zijnde j worden tegen veel verminderde priyzen OPGERUIMD BIJ Nieuwe Oplaag van 10,000 Ex. i i zooals zij tot op het einde van het jaar 1881 zijn gewijzigd en aangevuld. jr zal op Dingsdagen 31 Januarij en 14 Februarij 1882, 's namid- (lags ten 5 ure, te Bussen, in den Boerendans, in het openbaar met het daarop staande IIOUT, gelegen te Bussen, in den Boezem, sectie I no. 170, 171, 172 en 173. .»«a. De Notaris VERBERNE te «PtSÉJ,?»sDussen, zal op Dingsdagen 31 Januarij en 14 Februarij 1882, 's namiddags ten 5 ure, te Dussen, in den Boereu- dans, in het openbaar concurreert met het Engelsche fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder alle soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij »hetHert«vuu J. A. CORMAN te Vlijmen. door r. DE GELDER, Oud-Dispecteur der Registratie. te IIP USB EN, beveelt zich aan tot het fourneeren van GELD, onder eerste hypothecair verband, rente 4 a 4J/g yoer- en kookerwten, kruidenie rsxvare n, Slijterij van GEDISTELEERH en LIKEUREN, Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij Nieuwste Annecdotenschat voor T'rienden van Luim en Scherts. Prijs80 Cents. Een allergrappigst Boekske met duizende Uoogleeraar te Utrecht. Bijgewerkte Uitgaaf. 4.90. Uitgave van J. L. BEIJERS, M. NIJHOFF en HENRI J. STEMBERG. annecdoten en aardigheden voor vroolijkezielen. Prijs 1*50. Uitgave van H. C. A. CAMPAGNE Sr Dif wefk fj fen Roemden NIEMEYER Direct te verkrijgen bij L. VEERMAN, N.B. Bij toezending van een postwissel a. f -1.50 boekhandelaar te Heusden wordt het werk franco door het gansche Rijk verzonden. In no. 9 van de «Provinciale Noordbr. en 's-Hertogenbossche CourauU lees ik een oneindig langdradig en Rechtvaardiginggetiteld opstel van bovengeuoemden Heer, dat iu de daarin aange voerde 4 punten zoovele onjuistheden en verdraaiingen bevat, dat ik genoodzaakt ben, nog eens het geduld van de geachte lozers van dit blad te vragen, om hot navolgende onder huuue aandacht te brengen. De eerste advertentie van den Heer ASBERG (waarschuwing tegen den Heer REIS) is niet door mij in het leven geroepenwel heb ik het echter uiet voor mijne taak kunnen houden, de Heer REIS voor de onaangename gevolgen van zijne manier van handelen to beschermen en heb ik daarom voor den Heer ASBERG op diens verzoek eene advertentie precies zoo opgemaakt als hij ze wilde hebben. Nu is de Heer REIS er wel in geslaagd, eene soort van herroeping van den Heer ASBERG te ver krijgen, echter zijn, zooals de Heer REIS (niet ik) nu openbaar maakt, de bewijzen in mijne haud dat zooals ik reeds vroeger gezegd heb de bedoelde herroeping niets is dan eeno oiu vredes wille gegeven halve toestemming. Verder komt de Heer REIS door eene hoogst wonderbare gevolg trekking tot do slotsom, dat ik deze bewijzen uit vrees niet zoude gepubliceerd hebben, terwijl het toch voor de haud ligt, dat uiet ik maar slechts do Heer REIS hier iets te vreezen had; ik heb de brieven van den Heer ASBERG uit discretie niet openbaar gemaakt, omdat ik er natuurlijk niet toe wilde bijdragen, de buitendien reeds onpleizierige situatie, waarin de Heer ASBERG zich door zijue herroeping gebracht heeft, nog onpleizieriger te maken, en ik kan den Heer REIS er daarom slechts oprecht dankbaar voor zijn, dat hij nu in mijne plaats het publiek over de juiste waarde vau deze dikwijls geplaatste herroepingde oogen geopend heeft, of (om bij eene door don Heer REIS go- bezigde uitdrukking te blijven) dat hij voor mij de kastanjes uit het vuur haalt. Wat de vraag van onedele concurrentie aangaat, zoo brengen ons de wederzijdsche mooielijk te controleeren beweringen wel niet verder. Honden wij ons daarom liever aan openbare feiten! Het is een feit, dat er onder de benamiug «Singer MachinesNaaimachines voor de verschillendsto huiselijke en handwerkers-doeleinden bestaau, die om hare deugdelijkheid eu duurzaamheid alom bekend en gezocht zijn voor zooverre de beschaving reikt. Het is verder een feit, dat do Singer Maatschappij deze hare beroemde Machines voor de verschillende doeleinden ook naar de meest verschillende systemen fabriceert en er dus loijaler wijze nimmer van een bepaald systeem Singer kan worden gesproken. En het is eindelijk een feit, dat desniettegenstaande de Heer REIS maar doodbedaard voortgaat, zijne Machines, die met de fabriek Singer hoegenaamd volstrekt niets te doen hebben, als «verbeterde Singer systeem Machines* aan te bieden. Ligt in dit niet te loochenen feit niet reeds begrip en bewijs van onedele concurrentie opgesloten? Is het ooit gehoord, dat iemand zijn goed eenvoudig met den naam van een beroemd fabrikant bestempelt en, om aan de gevolgen van ziju handeling voor de wet te ontsnappen, het voor wijdere kringen onverstaanbare woordje «systeem® bijvoegt? Ten slotte heb ik nog den openlijken wedstrijd te bespreken, waartoe de Heer REIS mij uit- noodigt en dien ik, aangezien de Heer REIS mij ook de keuze der voorwaarden overlaat, met genoegen aanneem; echter slechts op groote schaal en onder het gezag van het onpartijdige publiek Ik stel aau deu Heer REIS daarom voor, dat hij van heden af gedurende 2 jaren zijue volgens hem zoo uitmuntende Machines slechts meer onder den waren naam vau den fabrikant in den handel brengt, zooals ook ik zal voortgaan, mijne Machines slechts als «Singer .Machines® en niet misschien als «Reis Machines® te verkoopen, en wanneer alsdan na afloop van deze 2 jaar do naam van den betrokkene fabrikant mot het oog op Naaimachines hier in I)en Itosch meer gunstig bekend staat dan de naam «Singer,® dan zal ik vrijmoedig aan den Heer REIS de zegepalm toekennen. Iutusschen echter, zoolang de Heer REIS voortgaat niet slechts de Machines van mijne Maat schappij zoo precies mogelijk to doen iraiteeren, maar ook dezo namaaksels niet anders dan onder gebruik of beter gezegd misbruik van den naam SIXGER verkoopt, bedank ik voor de eer, mij verder met hem in te laten, zooals ik het ook beneden mij acht, op de mij cp onv>re wijze iu den mond gelegde bemerkingen of op de aau mijne Maatschappij verwetene «domheidte antwoorden. 's Bosch, 23 Januari 1882. Agent der Singer-Maatschappij. Beveelt zich aan tot het LEVEREN van welke door schoonheid vaa stof, al» doir netheid van bewer king, uitmunten; de huurprijzen zju zeer billijk gesteld. Ook zju aan hetzelfde g,dres en daar boven. ing van 24 Jan. 48; 2000: no. 9554; nos. 1163 en 3935; 10860, 19343 en f Avondzittiny 25 Januari. aderzoek der geloofsbrieven C. 't Hooft stelt bij meer- Hindeloopen als lid der Ka den beer P. C. 't Hooft te r toe te latennadat beiden eed zullen bebben afgelegd. f Zalt-Kouimcl, 24 Jan. Boter 70 a 80 ct. de 5 ons. Eieren 1.10 a 1.25 de 26 stuk, Tiel, 23 Jan. Tarwe met matigen aanvoer, als voren langzaam afgegaan. Rogge stil. Gerst, Haver en Boonen met gewonen aanvoer onveranderd. Erwten slap. Overigens geen omzet op de Graan markt. Granen. Jarige Ruwarige Ristarwe 12. a 12.50, nieuwe dito 11.50 a 12 50, jarige roode dito 11.a 12.nieuwe dito ƒ8.a 10.75 Rogge 7.25 a 8.25 Gerst. Winter- 6.50 a 6.75, Zomer- 5.a 0. Haver 2.75 a 4.50. lJuivenboonen 7.a 8.50. Erwten. Geld. Groene 8.50 a 10.50, Kroou- 11.a 12.—, Grauwe a alles per H. L. Boter per K. G. 1.30 a 1.60. Eieren per 26 stuks ƒ1.a 1.20. Aardappelen ƒ2.a 3. Kippen 40 a 75 ets. Kalkoenen 2.75 a 7. Vee. Varkens ƒ13.-- 4 44.—, Biggen 5.75 a 12.25. Koolzaad. Zeeuwsch en Ov. 60 a 63per April 366 laten, 363 geboden, Oct. f 362. Lijnzaad. 112 Azof 312, 110/111 ft Petersb. 310, per 2040 kilo. Raapolie, f 34.12 a 34.25, p°, Mei 34.25 a Najaar 34, Lijnolie, vliegend 28.a 27.75, p°. Febr./ p°. Maart./p0. Mei ƒ28.12. Zomermaanden 29.00. Najaar 28.50. Petroleum. Loco 9,25, Jan. 9.12, Najaar 10.12 Eutr. Charlois. Raapkoeken. Hardo 105 a 110 de 1040 stuks. Lijnkoeken. Harde a Zachte 14.50 a 15.50 de 104 stuks. "Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de achterstaande advertentiën van de Uitgevers H. C. A. Campagne Zn. te Tiel. Zoowel de Vraagbaak, door W. de Gelder, oud-inspecteur der registratie, als Claudius' Brievenboek, behooren tot de meest courante werken, waarvan niemand zich de aauschafiing zal beklagen. Ook het werk van Dr. Niemeijer, de Longen, is zoowel voor den gezonden als den zieken meusck nuttig ter kennismaking. In bet werkje „Houd op! Ik zou mij ziek lachen" wordt voor een geringen prijs een schat van anecdoten aangeboden. De heeren Campagne bebben door de uitgave van bovenstaand werk de verdienste van voor eiken stand iets degelijks te hebben geleverd. Babyhniënbroek, j 2? Januari M'Uien, U,y,WA: VITGEfiWEN DOOB. RIENDLAND Bij H. C. A. CAMPAGNE ZOON te Tiel, ziet bet licht, en is voorbanden in eiken Boekwinkel: Bevattende voorschriften van bijna alle akten en overeen komsten in burgerlijke en handelszaken, met ophelderende aanmerkingen, opgaven van verschuldigde zegel en registratierechten enz. Eene practische Handleiding om in het burgerlijk leven alle voorkomende onderbandsebe stuk ken zonder behulp van deskundigen zelf te kunnen opmaken; Prijs één gulden. ifiUT Wie dit Werk bezit kan in de meeste gevallen de hulp van Zaakwaarnemer, Advocaat of Notaris ontberen, en door de uitgave van een enkele gulden menigen gulden besparen. Terstond te bekomen bij den Boekbandelaar L. VEERMAN te Heusden. verscheen bij E. C. CAMPAGNE j ZOON, te Tiel, en is in ieder en Boekwinkel te'bekomen, hare verpleging en behandeling in gezondheid en ziekte, vooral met het oog op de Longtering, door Dr. P. NIEMEYER, Geneesheer te Maagdenburg, vertaald door Prof. J. P. v. BRAAM HOUCKGEEST. yriDAT T.' 1 zol voorzeker door ciüe borstlijders met vrucht geraad- AUUi\, te net. pleegd worden Voorhanden in den boekhandel van Ij. VEERMAN te Heusden. fy.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3