Heusden. Horlogerie. MAGAZIJN ¥AI HUIS TAN VERTROUWEN. L. L. van (ieffen van der Weegen in alle stijlen MAUB1TS REISSchapenmarkt 's-Bosch, Magazijnen ter Meubileering. G. J SCHEEFHALS, s-BOSCHKerkstraat, 65 en ASSURANTIE - KANTOOR Ondergeteekende 'heeren zijden hoeden, "%*FANTAISIE HOEDEN, COMMUNIEHOEDJ ES en PETTEN, 's Bosch. FRITZ SCHUIL, (Mt Mt19. K E N N I SGE VTN G. h. a. BAKKER Jr., G. B. Versteegh, ah: BILLARTFABRIEK. Trottoir Steenen, Stoom ververij en Maurits V est er borg. wmm erstel ra Klier Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers enz, Gel)r. Palthe, te Almelo. SPECIALIT St. Jorisstraat G 150, 's-HERTOGENBOSCH, A. 7 O 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. ,v Wed. P. SLAGER. Fransclie gekleede Zijden Ileerenhoeden 's Bosch, C 400. Marmsren Schoorsteenmantels, Ornamenten ingips en cement. N IE U WA AL. Wed. W. Ij. li siijk Znon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Portland-Cement Reiikelooze Privaattoestellen, DAKLEÏJEN, Platte en gegolfde Dakpannen Chemische Wasselierij, 1 Rotterdam. van |l9, Steiger 19.| M\ Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Comrnestibles. "Reparatiën in alles wat het vak betrelt worden spoedig en soliede uitgevoerd. van Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. VEEL VERBETERDE London 1851. Miinchcn 1854. Kaiserslantern 18(50. Bekroond met de Zilveren Mctz 1861. London 1862. Kaiserslantern 1872. Weenen 1873. Arnhem 1870. Medaille op den Inter nation ale JSaaimachinen Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Koorden, Manchetten enz. Meubelen in alle houtsoorten. Tapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behianpersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele pebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. OPGERICHT IN 1830. g|| bericht bij deze, de ONTVANGST der nieuwste modellen, gekleede allen in verschillende prijzen en solide kwaliteit. Op verlangen van eenige nrjner Cliënten, zijn mede voorn dig tot model en kwaliteit, fijne van af f 7 tot f 10; welke Hoeden bij bestelling, binnen vier a zes dagen worden golevrr 1. In de ïantaisie Hoeden is een zeer goed model a f 2.50 zoo ook in de gekleede Zijden Heerenhocden, het nieuwe model Abonné, geheel vernieuwd, a f 3.75, welke beide zeer zijn gewild. Door eigen fabrikaat, worden zoowel de nieuwe Hoeden als herstellingen, solide en spoedig afgeleverd. DOOPVONTEN, Eiigelsehe, Fransclie, Luitsehe en Belgische E?m cd msg- Stootnbootclienst Heusden's Bosch. Maasstuoo m. Stoomboot Stad Heusden. OPENINGS-UREN van Andel Jz Als: Amerikaansche Walt ham (Mass) en Zwitsersehe Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Z i 1 v e r e n-, N i e 11 é-, N i k k e 1- en Koperen kasten, alsook Ancres, Cilinders, Saronnetten enz. Alles in groote sorteering \an de goedlcoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Volledige Ameublementen, Singer systeem laaimachinen Bekroond op de Tentoonstellingen ook lot Trapnaaimr.chine kunnen worden ingericht) zijn veel docl- d dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Oraada('snijder, minder gedruisch maken Deze Naaimachines (welke matiger ingericht on vee en zijn voorzien met werktuigen Zclfgareiiwinder enz. De levering dezer Machineu geschiedt met 3 a 5 tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van ue echte Singer Naaimachines Machines beter voldoen. jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con- mij bewijzen dat bovengenoemde ■N VA VfS - NATIONALE MUITE, Bovenstaand Kantoor heeft de eer Ouders en Voogden te berichten, dat van heden af wederom Contracten gesloten worden voor de 'lichting 1882, ten einde PLAATSVERVANGERS of N OM MER VER WIS SELAARS bij de Militie te stellen, met waarborg der vrijstelling voor den opvolgenden Broeder of Broeders volgens Art. 49 en 50 der MUitmoet. Ouders en Voogden worden ivel opmerkzaam gemaakt, dat ten onzen kantore hoegenaamd geen gelden worden vooruit gevraagd en de betaling kan geschieden na vol brachten vijfjarigen diensttijd van den Plaatsvervanger, verder de vervanging in dier voege geschiedt dat de belanghebbende of de Loteling met zijn Plaatsvervanger of Nommerverwisselaar nooit in aanraking komt. Voor de verschenen lichting 1881 zijn door ons Kantoor meer dan negentig Lotelingen zonder eenige moeite voor belanghebbenden alleen in deze provincie door verkunging van den dienst der Nationale Militie gevrijwaard. Tengevolge eencr advertentie, voorkomende in No. 4 vau de Prov. Noordbrabantsche en Bossche Courant en onderteekeud door deu Hoer L. ASBERG, Mr. Kleermaker Ie Ammcrzoden, viud ik aanleiding bet, navolgende onder de aandacht van belangstellenden te brengen: 1. De Heer ASBERG beeft wel is waar z'jn leedwezen te kennen gegeven, dat li Ij zich iu ceno openlijke annoncé ongunstig over den Heer M. REIS uilgelaten heeft echter van de eerst door hem beweerde feiten, aangaande de merkwaardige mercantiëele manieren van den Heer REIS, heeft hij geen woord herroepen. 2. Onder deze omstandigheden ligt het voor elke onpartijdige voor de hand, dat men bij bovengenoemde tweede annonce van den Heer ASBERG volstrekt met niets anders dan met eene om vredeswille gegeven halve toestemming te doen heeft, welke daarom hoegenaamd van geene waarde is. 3. Waaneer de Heer MAURITS REIS het onpleizierig vindt, dat ik er op uit ben en blijven zal, om zijne arglistige manier van concurentie onder de oogen van het publiek te brengen, dan kan hij dit gemakkeljjk genoeg beletten. Hij behoeft dan slechts op te houden, Naaimachines onder den naam Singer Machinesin den haudel te brengen, welke niet van de Singer .Maatschappij afkomstig zijn cu die (hoe goed of slecht ze overigens ook mogen zijti) dus toch volstrekt geene Singer Naaimachines genoemd kunnen worden. Eu hij behoeft er zich verder in de toekomst slechts toe te bepalen zijne handelswaren op te hemelen, in plaats vreemd fabrikaat te verachten, waarvan '•'j toch maar namaaksels verkoopt. 's-Boscn, 13 Januari 1882. Agent der Singer Maatschappij. FABRIEK en MAGAZIJN van li A F M O N U .11 E N T E N, en,.. NAM CXSC/fC, BREMERai Piii'ketttaemi. in diverse qualiteit en prijzen. Eng el s ch e gebak k e n P O T B UIZ E N, Frausebe en Belgische uit de Stoom-Paunenfabriek van Echt. vau O n> to 5. s en cf- «5'1/1 e g. o 5 'o 0 8 Ö"3 —t O tl- CL O CL pr-ft> fD o a> N "4 Ng-s: o 5 2.J. (9 S tj- 02 ui W (6 CS „O E fl> Oi E"® P. o e. a O co O cq a ro cd 2 s.3. Oo^ CD W CD 03 PT* O. Ef 8 to o c S f m P* S Ef S- or 2J 5 f- 13 ci; tftco CO O. ?*CQ CD CD O. a O CQ B 00 w o >-> 2 S È3 wIe 7 e-f (D j-jO hjCQ S l-i2 w nOf- - - P (Q CD m CQ 2 w® n cq S71 tri n"ö o. g I 2 CD i—1 Jr* CD' 5' QI 2 gC o g Ecg g"1 o D. 2 DEPöT te Zilt-Boinmel, J. Van G lessen. N.B. Door drukken toeloop van flinke personen, kan er met ons op zeer voordeelige voorwaarden gecontracteerd worden, betaling naar verkiezing. O Winterdicnst. Van Heusden: 's morgens 6.30 ure. Van 's Bosch: 's nam. 2.15 ure. 'Consultation ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, Tr j n i TT ,.i iiriiivinn tt 7.i rioKc j Kagelüks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur. ^4/5 Agent voor bovenstaand Jvcmtoor is aangesteld de Jleev II* IlLhAAKI), llaagdijL C o5o, T) 4 T j wien ook van heden af Contracten voor de Loting 1882 kunnen gesloten worden. ff U.L lOl tS Vail U0611001*11, Gewezen üfficior van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1S81. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Botterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 7S1/^, 912, nam. 2ll/2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 2— 7Vs ti. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 2y26 u. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. vau 9 12, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4