Buitenlandsch Overzicht. T'LTATSFrrAAKNlElTWS. BINNENLAND. achting aan allen die er onder 'zuchten; zij brengt den behoeftigen nadeel en ongeluk aan, in alles wat hij 'onderneemt. O, zoo weinigen trachten het ongeluk der armoede te verlichten en zoo men het doet, toont men meer verachting en onheuschheid dan medelijden en christelijke liefde. Immers de armen moeten gevoelen dat zij arm zijn? Ze moeten weten dat ze afhankelijk zijn van de genadegiften van anderen, die gaarne in het openbaar weldoen opdat het van de menschen gezien worde. Moet dat menschen- min, moet dat Christelijke liefde heeten, een arme als 't ware zijne armoede te ver wijten en hem een deel van den overvloed toe te werpen, even als men een hond een been of een stuk brood toesmijt? Het: ,/Wat gij aan den minsten der broederen gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan" wordt helaas maar al te zelden begrepen en in beoefening gebracht. Men bedenke toch, dat het geheele menschdom uit éénen bloede is voortgebracht, dat wij alle schepselen zijn van gelijke beweging als alle behoeftigen en nooddruftigen en dat het dus onze plicht is, jegens die ongelukkigen medelijdend te zijn en hen in hun' dikwijls wanhopigen staat met liefderijke toespraken en vaardigen onderstand te vertroosten. In Spanje heeft eene poging plaats gehad, die aan Russische toestanden doet denken. De Koning en de Koningin zouden per spoor van Lissabon terugkeeren naar Madrid. Bij een der kleine stations, Carawlla, hadden acht vermomde en gewapende mannen onder begunstiging der invallende duis- o o o ternis, twee spoorwegrails weggenomeneen boer, die hen bezig had gezien, zonder juist te weten, wat zij uitvoerden, ging den stationschef waar schuwen. Een zestal gendarmen sprong op den trein naast den machinist, en de schade werd hersteld, zoodat de Koning eerst na zijne aankomst te Madrid van het gebeurde kennis kreeg. Zooals bekend is, had de onlangs afgetreden Minister Blaine te Washington het plan ontwor pen tot het houden van een anti-Europeesche conferentie van alle Staten van Amerika, Noord en Zuid, om door onderlinge aaneensluiting tegen elke inmenging van Europeesche Staten in Ameri- kaansche zaken zich te verzetten. De stelling, waardoor Europa onbevoegd wordt verklaard zich in de zaken van Amerika te mengen, is de zoo genaamde Monroe-leer, dus genoemd naar den President van de Yereenige Staten, Monroe, (van 18171825 President.) Toen de Spaansche kolo niën in Zuid-Amerika zich onafhankelijk hadden verklaard en door de Unie als vrije Republieken waren erkend, dreigde Monroe, dat elke poging tot herstel der Spaansche heerschappij door de Europeesche Staten, als een vredebreuk zou worden opgevat door de Unie. Het plan van Blaine, dat meer bepaaldelijk betrekking had op de landengte van Panama, heeft zijn opvolger (Frelinghuijzen) laten varen, omdat hij vreesde, dat de deelneming niet alge meen zou wezen en dan slechts tot verkeerde gevolgtrekkingen zou aanleiding geven. Gissingen meer dan genoeg over liet nieuwe Ministerie in Frankrijk. Leest men sommiger overtuiging, dan zou Gambctta in de verte er niet aan denken, het nieuwe Ministerie te bemoei lijken, juist het tegendeel. Tegen het laatste pleit de houding der Gambettistische bladen. In die bladen worden de Kamers reeds uitgescholden en wordt Gambetta verklaard voor den groeten held zonder vlek of rimpel. Dat is een overmaat van lof die den gewezen premier schaden moet. Er zijn Gambettisten, die beweren dat het nieuwe Kabinet een levensduur zal hebben van ten hoog ste vier maanden, om dan plaats te maken voor een nieuw Ministerie Gambetta. Om deze moor dende tactiek te doen slagen heeft men natuur lijk de hulp der rechterzijde noodig. Deze zal, als zij helpt, dat zeker niet doen om den ex-dic tator een genoegen te doen, maar in de hoop, dat het tweede Ministerie Gambetta het begin zal zijn van het einde der Republiek. De namen van de ambtgenooten van Freycinet hebben een goeden klank, beter dan de meeren- deels geheel onbekende grootheden waarmede Gambetta optrad en waardoor hij terstond een ongunstigen indruk mnakte. Freycinet zocht en vond mannen, van wien men met reden iets goeds kan verwachten. Vooral de opneming van Sav maakt een gunstigen indruk, en het eenige, dat misschien tegen hem in te brengen zou zijn, is, dat hij wel wat op al te goeden voet staat met de //hooge financiers." Het programma van Sav, waarop hij het over de voornaamste punten met Freycinet is eens gewoaden, luidt„geen con versie, geen leeningen, geen aankoop van spoor wegen." Het nieuwe Ministerie bestaat uit zes senatoren en vijf afgevaardigden. Uit Londen wordt geschreven, dat de alles beheeischende geldelijke crisis en de benrs-crisis voor het oogenblik alle staatkunde verdringen. Zaterdag failleerde te Dublin weer eene groote firma tengevolge van speculatie in Mexicanen, het passief bedraagt meer dan 24 tonnen gouds. Der gelijke faillissementen bedreigen andere groote huizen te Dublin, zoodat er waarschijnlijk nog meer zullen vallen, als geen hulp wordt verleend. Vele winkeliers lijden zwaar en de handel is zeer gedrukt. De Oostenrijksehe strijdkrachten in de Herzo- gewina zijn verdeeld in drie divisiën. Opperbevel hebber is de veldmaarschalk Schauer. Iedere af- deeling bestaat uit drie bergbrigudos, elk van een regiment infanterie, een bataljon jagers en 24 stukken geschut. Daarbij komt nog eene extra bigade van twee regimenten infanterie en twee bataljons te Ragusa, die voor Dalmatie be stemd zijn. Mahomedaneu zijn er, naar voor vast beweerd wordt, onder de opstandelingen niet. Wel zijn ze ontevreden, maar ze willen geene gemeene zaak maken met de Christenen, tenzij ook hun de cons criptie worde opgedrongen of de Oostenrijkers eene nederlaag lijden. De opstandelingen doen hun best, de bergpassen te bezetten en de gemeenschap tusschen de Oostenrijksehe garnizoenen af te snijden. Door de Oostenrijksehe Regeeriug wordt 8 mil- lioen florijueu gevraagd, maar zoowel Regeering als gedelegeerden weten, dat die som onvoldoende is, zij was dan ook oorspronkelijk slechts bestemd voor de onvermijdelijke onkosten der eerste drie maanden. Voor de aanstaande krooning van Keizer Ni- colaas van Rusland te Moskou worden de uitge breidste toebereidselen gemaakt. De Keizer zou niet als gewoonlijk per spoor van St. Petersburg naar Moskou vertrekken, maar langs den gewo nen straatweg met rijtuig. Gedurende den gehee- len weg zou hij tusschen eene haag van troepen doorrijden; de straatweg zou afgesloten worden door slagbooinen en eene gracht, zoodat de be volking onmogelijk in de nabijheid kan komen, dus ook niet de nihilisten, als zij zich deze reis ten nutte zouden willen maken. In Moskou zelf zou de politie de huizen aauwijzen, waarvan de ramen mochten gebruikt worden om den stoet te zien voorbijgaan. In elke kamer, die toeschou wers bevatte, moest een lid van den gemeente raad aanwezig zijn, die persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor ongeregeldheden, die konden plaats grijpen. Of het plan werkelijk zoo door zal gaan, is nog niet zeker, maar wel is het zeker, dat het in overweging wordt genomen, en dat zulke maatregelen nog niet overbodig zijn, blijkt uit een geval, dat juist dezer dagen te Samara plaats had. Samara is eene vrij aanzienlijke stad (22,000 inwoners) aan de Wolga in het Oosten van Rus land. De aartspriester predikte en sprak over de gevaren, waaraan de Keizer dagelijks bloot stond, en veroordeelde de handelingen van de mannen, die op dergelijke wijze de toestanden wilden ver anderen. Zijne toespraak had onder zijn gehoor eene groote opgewondenheid teweeg gebracht, die tot baldadigheid oversloeg, en waarbij het aan bedreigingen tegen, of mishandeling van gewaande of werkelijke nihilisten niet ontbrak. De nihilis ten belegden eene vergadering, waarin besloten werd, dat de ophitser (de aartspriester) moest gedood worden. Het lot zou beslissen, wie de daad zou uitvoeren. Het lot viel op een jong meisje van 18 of 19 jaar, pas toegetreden. Zij was de dochter van den aartspriester, en doodde zich zelf om zich niet aan vadermoord behoeven schuldig te maken. Hare medestanders verried zij echter niet. Guiteau heeft een beroep gedaan op het Ame- rikaansche volk, opdat zij hem de middelen ver schaffen, om zijne zaak nog eens te onderzoeken. Zijn advocaat Scoville wil een nieuw onderzoek. Het schijnt echter vrij zeker, dat het niet zal worden toegestaan. In elk geval kan hij niet voor den 30 Juni gehangen worden. Op 2 Juli wordt het een jaar, dat hij den moordaanslag pleegde. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van II eu s d en Ileusden3 Febr. 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd: Honcoop. De Secretaris, Spreng Rits. Heusden, 3 Februari 1882. Do Voorzitter voornoemd, HONCOOP. De BURGEMEESTER van Hf. us won brengt ter kennis van belanghebbenden Ileusden, 3 Februari 1882. De Burgemeester voornoemd, HONCOOP. HEUSDEN, 3 Febr. t Het Was een genoeglijke en genotvolle av md voor de leden van de afdeeling Heusden van de Maatschappij tot Nut van T Algemeen op Maandag 30 Jan. jl. Als spreekster trad voor de vergadering op Mej. Groote uit Yelp. Het eerste gedeelte van hare voordracht was eene novelle, getiteld„Een muziek-avondje." Wij wisten werkelijk niet wat meer te bewonderen, haar sterk geheugen of het boeiende harer voor dracht; de ademlooze stilte, die voortdurend heerschte, bewees, dat Mej. G. er" slag-van.heeft, de aandacht te ketenen en geselend te houden. Na de pauze werden wij op^eriige keurige stukjes in poëzie vergast, o. .v%Eliza's vlucht," „het jurkje," hoog ernstig ei)Woerend meer komisch „De gebroken schaats," en „Het is wat te zeggen met. die meiden." Het was voor de eerste maal, dat Mej. Groote voor ons optrad; bij het einde was de algemeeue weusch: wij hopen, dat het uiet voor de laatste maal geweest is. f Jl. Dinsdag is de bijna 3 jaren oud zijnde C. Th. Leijten, die met andere kinderen buiten het oog zijner ouders aan het spelen was, in den Demer gevallen en eenige oogenblikken daarna er uitgehaald. De toegesnelde hulp en het spoedig ter plaatse zijn van den chirurgijn de heer Ch. Prillevitz, heeft niet mogen baten en is door laatst genoemde alleen den dood kunnen geconstateerd worden. Als bizonderlieid mag hier vermeld worden dat J. Hartog, die zich op een circa 3 meter hoogen zolder bevond, op het geroep er afsprong, zich te water begaf en het kind er uithaalde, evenwel niet met die zelfvoldoening, welke voor de be- o' droefde ouders zoozeer gewenscht was. t HAARSTEEG (gem. Hedikhuizen), 31 Jan. Heden namiddag had hier een droevig ongeval plaats. Een meisje, dat spelende over den weg liep, geraakte onder een volgeladeu kar met hout, zonder dat dit door den geleider bemerkt werd, met het ongelukkig gevolg dat het rad eerst over den voet en daarna over het borststuk liep, zoodat de toestaud zeer bedenkelijk is. t BRAKEL, 31 Jan. Tot derden poldermeester van onzen dorpspolder is verkozen de heer Jielis Grandia. t 1 Eebr. Bij het overhalen van een boom, die gerooid werd, had zekere H. het ongeluk daar onder te geraken, met het noodlottig gevolg, dat hij op de plaats dood bleef. t BAARDWIJK, 31 Januari. Heden avond had alhier ten huize van den heer N. Dekkers eene vergadering plaats van de pas opgerichte schoen rnakersvereeniging. In deze vergadering werden stalen van schoen- makersartikelen vertoond, die uit de eerste hand te verkrijgen waren, tegen veel mindere dan de gewone prijzenmen is besloten van de voordee- lige aanbieding gebruik te maken. Tevens werd besloten, dat door de bazen voor hunne knechts die gereedschappen zouden aangekocht worden, welke dezen in staat zouden stellen werk te leve ren, dat in sierlijkheid en sterkte met het bui tenland kan concurreeren. t AALST, (Bominelerwaard) 2 Febr. Heden na middag werd de eerste proef genomen met de nieuw gebouwde stoommachine, door het algemeen waterschapsbestuur opgericht, die geheel aan de verwachting voldeed. Door den gemeenteraad van Geldermalsen is een verordening samengesteld op den verkoop van brood. Voortaan mag alleen verkocht worden brood van een bepaald gewicht en voorzien van den naam des bakkers. VHERTOGENBOSCH, 30 Jan. In de woning van den huisschilder W. ontstond hedenochtend, terwijl W. zich had verwijderd om brandstof voor de kachel te halen, brand in de slaapkamer, waar zijn echtgenoot en drie kinderen sliepen. De vrouw, die nog gewekt inoest worden, ont vluchtte met twee der kinderen. Buiten gekomen zijnde, herinnert zij zich dat het derde kindje zich nog in het brandend vertrek, bevindt. Terstond keert zij terug, dringt het vertrek binnen en redt haar kind. De hevige brandwonden, die zij hierbij bekwam, zullen waarschijnlijk haar dood ten gevolge hebben. De brand was ontstaan doordat een der kleinen uit het bedje was gestapt en een brandende petro leumlamp had omgeworpen. 1 Febr. De echtgenoote van den huisschilder AV. is hedenmorgen aan de Maandag-ochtend be komen brandwonden bezweken. Het kindje, tot welks redding de moeder haar leven waagde, waarbij zij nu ook het slachtoffer harer moederliefde is geworden, verkeert in betrek kelijk gunstigen toestand, zoodat men hoopt het in het leven te behouden. Wij zullen hier niet trachten de droefheid te schetsen van den man, die radeloos is wegens het verlies zijner liefhebbende, zorgzame vrouw, die op zoo treurige wijze den dood vond. De Natuurkundige Vereeniging alhier heeft eene som van 80 bijeengebracht voor de inter nationale pool-expeditie. De Gedep. Staten van Noordbrabant hebben de aandacht der gemeentebesturen gevestigd op de bepaling der gemeentewet, dat zij minstens eenmaal in de vijf jaren moeten verklaren, welke plaatse lijke verordeningen nog van kracht zijn. Tevens zijn genoemde besturen uitgenoodigd om bij de afkondiging van plaatselijke verordeningen de daar voor vastgestelde formulieren letterlijk te doen opvolgen. UITWIJK. Moesten wij verleden zomer het voor uitzicht van den landbouwer in deze streek alles behalve rooskleurig noemen, de uitkomst heeft be wezen dat we uiet mis gezien hadden. Over het algemeen is de uitslag van den oogst zeer slecht o o o te noemen. Het weiuige wintergraan, dat door het overstroo- miugswater gespaard bleef, geeft nog zeer weinig beschot en is van wege het natte weder van zeer geringe kwaliteit. Met het uitgezaaide zomergowas is het in zoover beter, dat de boonen, waar ze niet door den hagel geleden hebben, een tamelijk beschot opleveren. Ook zijn de erwten vrij goed ontwikkeld; doch de meesten zijn zoo slecht binnen gehaald moeten worden, dat de opbrengst daarvan beueden het middelmatige blijft. Aardappelen leverden weinig op, de qniliteit is echter uitmuntend doch er be staat geen handel in. De havey was zeer slecht Met betrekking tot den moord te Veere zijn in het huis van arrest te Middelburg een aantal per sonen uit Antwerpen door den rechter van instruc tie gehoord. *AVOUDRICHEM. Door de visschers van bier en Hardinxveld, werden in de eerste helft dezer week een vijftigtal zalmen gevangen. Op de AYoerkumsche plaat zijn de resultaten niet zoo gunstig. Het water van Maas en Waal heeft thans een buitengewonen lagen stand, zoo dat deze rivieren met behoedzaamheid bevaren moeten worden. Tusschen Andel en deze gemeente waren vier schepen vastgeloopen. GORINCHEM, 2 Eebr. De lijsten der stem gerechtigde ingelanden van het 1ste en 6de dis trict in het hoogheemraadschap de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, zijn heden op de secretarie van hef hoogheemraadschap in den Doelen alhier ter lezing gelegd. Eventuëele be zwaren, ingevolge art. 33 van het reglement, tegen deze lijsten ingeVracht, zullen in eene ver- eenigde vergadering op Donderdag 2 Maart a. s. overwogen en daarna deze lijsten vastgesteld worden. WERKENDAM, 1 Eebr. Tot lid van den gemeenteraad alhier is gekozen de heer M. M. Versput. DORDRECHT, 1 Eebr. De ongeveer drie eeuwen alhier bestaande bierbrouwerij „de Oranjeboom", zal met 1 Maart e. k. overgaan in handen van de heeren Van Vollenhoven Co. te Amsterdam, eigenaars van de bekende bierbrouwerij „de Ge kroonde Yalk", welken naam zij van dien datum af ook zal aannemen. Ondanks die naamsverandering zal echter met het brouwen der biersoorten, steeds door den „Oranjeboom" gefabriceerd, worden voort gegaan in de eerste plaats, terwijl vervolgens ook de.Amerikaansche bieren, waaronder het Princessen- bier, door de heeren Van Vollenhoven Co. hier zullen worden gefabriceerd. Het door de genees kundigen zoo zeer aanbevolen „Stout" dier firma zal alsdan mede aan dc brouwerij alhier verkrijg baar zijn. (D. C.J Door de politie te 's Hage is in hechtenis ge nomen zekere K., die, na te Utrecht van een der leden der commissie tot zedelijke verbetering van gevangenen eene geldelijke ondersteuning te heb ben ontvangen, de ondankbaarheid had bij zijnen weldoener in te breken en eene jas te ont vreemden. De cellulaire gevangenis te Utrecht is zoodanig bevolkt dat daarin geen nieuwe gevangenen meer kunnen worden opgenomen. Te O verveen is in zake de gasverlichting iets nieuws te zien. De dienstlokalen van het postkan toor aldaar worden verlicht door gas, van de fabriek te Zand voort. Het gas wordt in een sterk ijzeren reservoir geperst, en per spoor vervoerd, te Over- veen op eene geschikte plaats opgesteld en verbon den met de gasleiding in het gebouw. Ongeveer 14 dagen kan de daar geleverde voorraad gas dienen, waarna het reservoir weder naar Zandvoort gaat om gevuld te vvordeu. Door de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij werden vervoerd in de maanden Januari 1881, 146507 reizigers, met een opbrengst van ƒ15188,225 1882, 18758Ö reizigers met een opbrengst van 17312.54. Bovendien werden op den stoomtramweg Rot terdamDelfshaven vervoerd 29862 personen met een opbrengst van 2909.19. De zoogenaamde millioenen juffrouw (Jannetje Struik) is door de arrondissoments-rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot betaling van het door de firma Wamsteeker, fabrikant van gouden- en zilveren voorwerpen aldaar, gevorderde bedrag wegens door haar gekochte niet betaalde goederen. Cornell's Yeunarideie, zeebaai bij do meelfabriek te Ylaardingen, is heden door het gerechtshof te Amsterdam tot een celstraf van twee jaren ver oordeeld, ter zake van bigamie of dubbel huwelijk. Het Ilof oordeelde het vroeger in België gesloten huwelijk wettig bestaande en ook niet voor ver nietiging vatbaar, aangezien bij weigering der toestemming van de moeder een huwelijk in België geldig is, als blijkt van de toestemming des vaders. Ziju bekendheid met het gevoelen der autoriteiten over die geldigheid, in verband met zijn verzwij ging voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te Amsterdam van zijn eerste huwelijk, bewijzen zijn kwade trouw. De weigering der eerste vrouw, om met hem na het huwelijk samen te wonen, beschouwde liet Hof als verzachtende omstandigheden. Men schrijft uit Paramaribo aan het D. v. Z -H. „Als een bewijs dat het ook in de tropische Gelet op het besluit van den heer Commissaris des Konings in deze provincie dd. 7 Januari 1882 Ano. 6 3e afd. Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de loting voor de lichting der Nationale militie dezes jaars zal plaats hebben ten raadhuize alhier op Zaterdag den 18 Februari a.s. voor middag 10 uur, zulleude de trekking voor de militieplichtingen, welke niet zijn opgekomen of wiens vader, moeder of voogd mede niet tegenwoordig zijn geschieden door den Burgemeester of het Lid van den Raad, dat bij de loting tegenwoordig is. De Voorzitter van den Raad der gemeente Heusden noodigt ingevolge art. 7 der kieswet de ingezetenen uit, om indien zij elders in de directe belastingen zijn aangeslagen daarvan vóór 15 Februari e.k. ter gemeente secretarie te doen blijken. dat gedurende 30 dagen ter secretarie dezer gemeente ter inzage ligt de staat no. 75 met 2 vervolgen, bedoeld bij de wet van 26 Mei 1870 (Stbl. no. 82.) en de zomertar»Ye (zoogenaamde dikkop) levert bijna niets op. Over 't algemeen is de zomertarwe goed, doch 't beschot is gering. Ook de beetwortelen waren weinig uitgegroeid. Het uitgezaaide wintergraan voor 1882 staat zeer goed, uitgenomen daar waar het door de slakken geleden heefr, inzonderheid op die landen, waarop klaver of boonen geteeld werd. Het vee bleef tot hiertoe verschoond van bijzondere ziekten, zoodat de toestand daarvan zeer bevredigend raag genoemd worden. Van overtollig water hebben wij dezen winter in onze polders weinig last en deed zich onlangs het ongewone verschijnsel voor, dat er polders van zelf uitloosden, hetgeen zelden of nooit in den winter voorkomt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2