marktberichten^ De Notaris VERBERNE, veilen en verkoopen: GRIENDLAND Ph. de JONGH, Sigaren-F abrikant HEUSDEN. «Malde ^SSMMlUHEi Meid-Huishoudster. icaal herstel van Klierliiders. Manrits VUes ter borg. Ilötel St. Petrus, n l.¥M DELFT, DE LONGEN, meid-huishoudster, Pieter van Volienhoven, 113 HEUSDEN. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. TE DESSEX, 1.75.00 hectaren Waterschap de Hooge Maas dijk Tan Stad en Lande van Heusden, vereenigd met den Oudheusdensclien, Doe- verschen en Drongelsehen Zeedijk. C. P. Wierts van Coehoorn, Rotterdam. van 19, Steiger 19. 1171, II i. van Vollenhoven Pz. ui Voor Borst- en Teringlijders gewesten aan ernst, ijver en geloof wel gelukken kan den godsdienst daar anders in den regel dood ten leven te wekken en een prutestantsche gemeeute tot bloei te brengen, diene het volgende „Hier, waar de hervormde gemeente slechts ongeveer 4000 zielen telt, en waarvan er dan nog een duizendtal uren en uren ver verwijderd wonen of leven op plantages en goudvelden, is sedert de komst van dr. J. C. Zaalberg, vroeger predikant te 's Gravenhage, in 1876 naar Parama ribo beroepen door de vrije en eenparige keuze des kerkeraads, het geraeenteleven tot zulk een bloei gekomen, dat de kerkkollecten, die vroeger slechts tot f 600 konden komen, thans zóó groot zijn geworden, dat hij alleen in de 14 dagen van 't Kerslavondmaal van Zondag 18 Dec. at tot Oudejaarsavond 1.1., eti dus in 14 dagen tijd-, bijna 700 heeft zien kollekteeien voor armen en kerk in zijn zes verschillende predikbeurten. En dat, waar in Suriname de tlollandsche heeren en dames meestal buiten kerk en godsdienst leven. „Het treffendste is echter dit -. „Op le Kerstmorgen zeide de prediker: Wie op Oudejaarsavond een „dubbeltje voor mij over heeft, geve dat bij zijn andere gift iu 't armenzakje. „„Een dubbeltje voor mij/' Maar op voor waarde, dat de overige koliekten er geen schade bij lijden. Wat boven of beneden een „dubbeltje" is, laat ik voor de armen. De „dubbeltjes" alleen voor mij En nu werd er niet alleen op den Oudejaars avond ruim 100 gekollekteerd bij die kleine gemeente, die waarlijk niet uit vele rijken bestaut, voor de gewone Armeu-Kerkdienst, d. i. meer dan ooit te voren, maar boven en behalve dat werden er ingezameld niet minder dan 1661 dub beltjes, veelal in enveloppen met allerlei hartelijke woorden voor ds. Zaalberg. Ook de Goeverneur had zijn aandeel gezonden. Hij heeft die f 164,60 op Nieuwjaarsdag aan de tien armsten onder de armen geschonken, om in termijnen te worden verdeeld. „De stad is er vol van; Jood en Christen spre ken er van. Geen wonder, dat er tusschen dien leeraar en die gemeente een liefdeband bestaat, die in de Indien onbekend was en ach! in Nederland al zeldzamer wordt. Geen wonder ook, dat de Gemeente, wetende dat dr. Zaalberg's diensttijd in 1883 verstreken is, van harte hoopt, dat hij nog geen pensioen of verlof neme, maar nog lang bij haar blijve.7/ Op de werf van den heer P. Smit Jr. te Slik kerveer is, voor rekening van den heer D. Nach tegaal te Hindeloopen, de kiel gelegd van een schroefstoomschip, groot 300 ton, genaamd „Ba tavier." Dit vaartuig, bestemd voor de vaart in den Indischen Archipel, zal voorzien worden van eene machine met „compound surface condensing system" die, evenals de stoomketels, aan dezelfde fabriek wordt vervaardigd. Al het houtwerk zal van teak worden gemaakt, terwijl op dit vaartuig de verbeteringen zullen toegepast worden, die in den laatsten tijd voor stoomschepen zijn uitgedacht. zal op Dingsdagen 31 Januarij en 14 Februarij 1882, 's namid- dags ten 5 ure, te Bussenin den Boerendans, in het openbaar met het daarop staande HOUT, gelegen te Bussen, in den Boezem, sectie I no. 170, 171, 172 en 173. Dordrecht, 2 Febr. Graanmarkt. De prijzen bleven heden, bij steeds kleine aanvoeren en weinig vraag, over het geheel onveranderd. DIJKGRAAF en HEEMRADEN maken bekend Dat de lijst van stemgerechtigde Inge landen, zoo als die door het Bestuur is vast gesteld, van af den 28stcn Januari 1882, gedurende veertien dagen ter inzage van Ingelanden ligt, ten kantore van den Secre taris-Penningmeester te Heusden. Ileusden, den 21 Januari 1882. Bijleg raaf, HONCOOP. Secretaris-Penningmeester DUIJSER. Gevraagd om met 1 Mei of vroeger in dienst te treden, in een klein gezin (tegen hoog loon) eene bekwame en nette van de Pr. Godsd. Zij die als zoodanig werkzaam waren, of nog zijn, komen het eerst in aanmerking. Adres letter P. aan het Bureau dezer courant. co a Geen crediet te verleenen of goedereu af te geven aan mijnen onmondigen zoon zullende zonder goedkeuring van zijnen "Vader of van Mejuffrouw de Wed. HANEWINCKEL te Heusden, volstrekt geene betaling geschieden. worden steeds verstrekt op eerste hypotheek, tegen 41/3 door Kassier en Commissionair in Effecten Prijs 1.50. De ondergeteekende geeft liet geacht publiek te kennen, dat door zijne bemiddeling alle Levensverzekeringen, Lijfrenten, onverschillig van welken aard, gesloten kunnen worden voor de Nationale Levens-Verze- keringbank te Rotterdam. Beveelt zich mede aan tot liet verzekeren tegen brandschade van Vee, Gebouwen, .Meubilair en alle roerende goe deren den Landbouw betreffende, benevens het verzekeren van Vee tegen sterfte, ongelukken en brand, voor eene zeer lage vaste premie, voor de Neder - landsche Onderlinge Vee-Assurantie- Maatschappij te Leijden. Alle tarieven en inlichtingen zijn op tranko aanvrage gratis verkrijgbaar. Ook belast hij zich met alles wat tot de be trekking van Zaakwaarnemer behoort. Heusdc n. M. .1. VAN JIANSWTJCK. t HEUSDEN. Van 26 Jan.1 Febr. Overleden: C. T. Leijten, 2 j. t DRONGELEN. Van 1 Jan.1 Febr. Overleden: J. Schilders, 10 m. f EETHEN c. a. Van 131 Jan. Ondertrouwd: J. v. d. Heuvel, 24 j. met A. Branderhorst, 25 j.; A. v. Koijck, 24 j.metH. v. d. Beek, 25 j. Geboren: Houdrika Willemina Pieternella, d. v. W. v. Tilburg en P Hoe venaars; Johannes, z. v. G. v. Wijlen en 0. H. v. WijkTeunlje Arnolda, d. v. P. Smits 't Hooft en J. Schetselaar; Antonie z. v, A. Mersbergen en H. de Jong; Thomas Leonardus, z. v. J. P. Brouwers en J. C. BuijsWillem, z. v. G. v. d. Mooren en L. Saakes. Overleden: Anneko Roza, wed. v. G. de Koning, 49 j.A. v. Wijk, wed. v. A. Versteeg, 86 j.; M. v. d. Mooren, echtg. v. D. v. Mersbergen, 67 j. f GIESSEN. Van 5 31 Jan. Geboren: Hardinus Jacobus, z. v. C. H. de Cloe en C. Roza; Johannes, z. v. J. v. Sintmaartens dijk en A. WesterlakenJacoba, d. v. R. Elshout en A. v. Ballegooijen. Met het oog op den zachten winter, dien we tot heden gehad hebben hield menigeen het er stil zwijgend voor, dat de winter reeds voorbij was. De vorst der laatste dagen doet ons zien, dat deze blijde gedachte wel eens teleurstelling zou kun nen baren. In eene uitgebreide verzamcliug of zoogenaamd »alles van oudheden« betreffende Amsterdam, mer ken wij het navolgende stuk op, dat wij bij de ingevallen vorst ter overname niet onwaardig hebben geacht: In Januari 1667 Toen vroor 't en 't sneeuwde zeer heftig. Stijf zes weken stond de vaart geheel stil, Drie weken voer men weer geheel naar wil. Het voornaamste echter dat hier is genoteerd Is, dat er nog zooveel ijs kwam in de maand Meert Den 16 Maart begon 't weer hard te vriezen moesten de visschers de winst verliezen liep veel volk voor de laag op 't IJ passeerde men van de een tot de andere zij boodt weer de windt nog weinig saisoen leek of weer en windt weer anders wou doen was de windt weer felder aan 't vriezen begon 't ijs door de zon weer hard te verliezen al vriezende verloor 't ijs zijn kracht zijn er veel over 't IJ gekomen met voordacht liepen er nog drie van stee over 't IJ en namiddags zeilde de schepen de stad voorbij heeft d' oostewind 't ijs op pampus gezet; was 't vaaren daarover nog wel belet kwaamen eenigen daarover vaaren en loopen mee liepen eenige personen nog op de Zuiderzee is in 't Val een schip door 't ijs vastgehecht Dit is genoteerd door M. F. de Lutsen haar knecht Om Gods groote wonder en de kracht Te doen helpen houden in gedacht 17 a 18 H 19 n 20 ti 21 ii 22 ii 23 ii 24 li 25 li 26 ii 27 n 28 11 29 n 30 en 31 n 2 April Eeu vreeselijk ongeluk heeft in Astrakhan plaa's gehad. Do visschers hebben daar de gewoonte oin te zaïnen in grooteu getale aan den tnoud van de Wolga op het ijs te gaan visscben. Toen zij ver leden week weder daarmede bezig waren, werden zij plotseling overvallen door een hevigen storm, waardoor het ijs brak. Men vreest dat zij allen zijn omgekomen. De storm heeft ook in Moskou zeer veel schade aangericht. Vele groote boomen zijn ontworteld en van het nieuwe tentoonstellingsgebouw is het dak geheel weggewaaid. Op een zeilschip dat van IJmniden naar New- York stevende bevond zich een passagier, een harts tochtelijk liefhebber van rooken, die echter zijn tabak broederlijk met den stuurman deelde. Einde lijk echter was de voorraad op, maar toch bleef de passagier smakelijk rooken, er kwam echter zulk een verpestende stank uit zijne pijp, dat het. den stuurman wee om 'thart werd. »Zeg mij toch,* sprak eindelijk de stuurman, »welk soort tabak rookt ge thans?* »Ja, ziet ge,« was het ant woord, »mijn voorraad tabak is uitgeput., thans ben ik bezig mijne matras op te rooken. Ook een postpakket. Bediende. Compliment van mevrouw Van Vulpen en of het pakket al aange komen is. Ambtenaar. (Nadat hij alles doorzocht heeft, doch geen pakket aan het opgegeven adres heefi gevonden). Weet je niet of 't een groot of klein pakket is dat mevrouw verwacht? Bediende. Nee, mevrouw zei dat er een piano in zat. Babylonische spraakverwarring. Eerste dame. Ik ben wanhopig, hot zwaard van Columbus hangt boven mijn hoofd. Tweede dame. Je bedoelt waarschijnlijk het ei van Damocles Ruim een week geleden stierven te Rotterdam plotseling drie personen, die te zameu waren uit geweest. De justitie heeft vermoeden gekregen dat hier vergiftiging heeft plaats gehad, eu last gegeven een onderzoek, door opgraving der lijken, in te stellen. allemaal klein bogonnen!« Een diplomaat. Minister. En dan wilde ik u nog iets vragen, maar 't schiet me op 't oogenblik niet te binnen. Ambtenaar. Waarschijnlijk wilde Uwe Exellen- tie mij vragen hoe 't mogelijk is, dat ik met het kleine salaris dat ik geniet, zulk een groot gezin kan onderhouden. De boeren in New-Yersey hebben altijd een paar geiten bij hunne schapen in do weide. Zij doen dit om de schapen te verdedigen tegen de honden die meestal 's nachts de weilanden afloopen en schrik kelijk huis kunnen houden onder de vreesachtige onbeholpen schapen. Twee geiten onder eene kudde is voldoende. Zoodra een hond in de weide komt wordt hij da delijk door de geiten niet alleen afgewacht, maar zelfs aaugevallen en van het veld gejaagd. In het Verre Westen worden zelfs wolven met goed suc ces uit de kudden geweerd op dezelfde wijs. Bij de meeste boeren in Holland worden niet zooals op onze heiden, des nachts de schapen onder dak gebrachtze blijven dag en nacht op de weide maar 't is dan ook bekend hoe vaak men zich be klagen moet dat dozijnen schapen des nacht ge dood worden, sommigen doodgebeten en anderen in de sloten gejaagd. De proef is licht te nemen of men door middel van geiten zich tegen groote verliezen kan waarborgen. Een administratie, die drukpersen voor molens aanziet., is voornemens eerlang te tarifeerenvrou wehanden als drukwerken; geschenken voor echt- genooten als bliksemafleiderspenseelen als strijk instrumenten aandeelhouders als gelakte stroowa- renMakart-beelden als fijne vleeschwarenpros pectussen van maatschappijen als lijmneusvleu gels als muziekinstrumentenSpaausche vliegen als trekvee; stikstof als tapisseriewerk. Vechtende professoren zijn zeker geen zeldzaam heid maar de hooggeleerden bestrijden elkander doorgaans alleen met de pen en het woord, en gaan zelden tot handtastelijkheden over. Dit laatste was echter onlangs te Melbourue het geval. Daar krogen Prof. Nauson en Prof. Elkington, bij het stemmen voor een president van den profes soralen raad, ecu twist, die zoo hoog liep, dat zij handgemeen raakten, en Prof. Nauson door zijn sterkeren collega op den grond gegooid en afgerost werd. Tot straf voor hun onbetamelijk gedrag is eerst genoemde tot eene boete van 50 veroordeeld, en laatstgenoemde voor een maand in zijn ambt geschorst. Openhartig. Men sprak iu tegenwoordigheid van een Parijsch financier over een armen drommel, die een zakdoek gestolen had. »Lieve hemel*, riep de geld-aristocraat uit, »men moet daar zoo'n drukte niet over maken, we zijn Een horloge van papier kunnen tegenwoordig de bewoners van Dresden bijeen horlogemaker daar ziende doelen zijn uit papier zoo bewerkt dat het uurwerk geheel zichtbaar is cu duidelijk kau men zien dat het raderwerk door de kracht van een veer voortbewogen wordt. Dit uurwerk is ge heel vervaardigd volgens een Fransch horloge en gaat even goed als de beste chronometer. Pek en varken. Een Eugelschman die zeer weinig Duitsch verstond, was eens op eene soirée bij den Duitscheu minister genoodigd. Terwijl hij in de speelkamer naar eeu partij whist stond te kijken, hoorde hij.de spelers gedurig den uitroep slaken: »Wat een pek {Pech) heb ik heden avondof: »Wat een afschuwelijk varken Schioeinis dit Nieuwsgierig wat die woorden eigenlijk beteeken- den, vroeg hij aan een der omstanders daaromtrent inlichting en deze verklaarde hem dadelijk, dat pek ongeluk eu varken geluk beteekende. Eenige oogeublikken later begaf de Engelschman zich naar de danszaal eu nauwelijks was hij daar binnen getreden of de minister kwam op hem af en vroeg met een glimlach, of hij reeds met zijne dochter gedanst had? Excellentie*, antwoordde de jonge Brit. met eene diepe buiging: »dat varkeu heb ik nog niet gehad.* t Zalt-Boinmel, 31 Jan. Boter 80 a 90 ct. de 5 ons. Eieren f 1.a de 25 stuks, Koolzaad. Zeeuwsch en Ov. 60 a 63puik Zws. gestort was 63 waard, op 64 gehoudenper April 361 per Oct. 362. Lijnzaad. 108/110 it Pernau 260 gedaan. Raapolie. Vliegend 34. p°, Mei 34.75 laten, 34.25 bieden, Najaar 34. nominaal. Lijnolie, vliegend 28.a 28.25, p°. Febr./ p°. Maart p°. Mei 28.12. Zomermaanden 29.00. Najaar Petroleum. Loco 9,12, Febr. 9.Najaar 10.12 Eutr. Charlois. Raapkoeken. Harde 105 a 110 de 1040 stnks. Lijnkoeken. Harde Zachte 14.50 a 15.50 de 104 stuks. concurreert met het Engelsche fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder allo soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij »het Hert «van J. A. CORMAN te Vlijmen. Consultation ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur, Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. ItoTTEiiDAM, 1 Februari 1882. door zindelijkheid, de goede inrichting eu billijke prjjzen zeer aan te bevelen. Logies en ontbijt, met inbegrip van service, 1.30. DE VK1ES. verscheen bij II. C. CAMPAGNE ZOON, te Tiel, en is in iederen Boekwinkel te bekomen, hare verpleging en behandeling in gezondheid en ziekte, vooral met het oog op de Longtering, door Dr. P. NIEMEYER, Geneesheer te Maagdenburg, vertaald door Prof. J. P. v. BRAAM IIOUCKGEEST. £jgfT" Bit werk van den beroemden NIEMEYER zal voorzeker door alle borstlijders met vrucht geraad pleegd worden. N.B. Bij toezending van een postwissel a f 1.50 wordt het werk franco door het gansche Rijk verzonden. Voorhanden in den boekhandel van L. VEERMAN te Heusden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3