Heusden. TielschB i HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Gcffcn van der tfeegcn, in alle Magazijnen ter Meubileering. G J SCHEEFHALS, 's-ÜOSCH, Kerkstraat05 en 60. Horlogerie. Magazijnen Ier Meiibileering, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenboscli. A. G. VAN DER KEULEN ZONEN. MAGAZIJN VAN Ondergeteekende FAIVTAISÏE HOEDEN, COMMUNIEHOEDJES en PETTEN, 's Bosch. FRITZ SCHULL, M. Koster Mzn., Kortendijk no. 71, Gorkum. e VLAGGEN in huur te bekomen. Loeren Schrijven?! WETBOEKEN Stoomververij en Gebr. Paltlie, te Almelo. Wié IIII)! 1(20 216 ip De Vraagbaak Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers enz. Sb, HEEREN ZIJDEN HOEDEN, B. 19. PLAATSVERVANGERS Directeur: A. J. Yan Gelder. Hoogenstecnweg B 41. 's Hertogenboscli. Tapijten, Meubelen, Bedden, Matrassen enz. Ontvangen eene groote sorteering Wollen, Gestikte en Molton Dekens en Spreijen, alsmede Reisdekens. OPENING YAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogemaker. ,r Eransche gekleede Zijden Heerenhoedeu COSTUMIER, m u finnmntiri JU, Chemiselio YVasscherij, Verkrijgbaar in den van L. I te Mr. J. A. F RUIN, voor Burger en Koopman. Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. tot het STELLEN van 's Bosch, J. v. d. Heuvel, Markt B 12. Tilburg, Pli. de Winter. Eindhoven, Tijs Nelissen. St. Öedenrode, P. Rijken. Namens de Directie, Uden, A. Terneuzen. A. .1. VAN GELDER. Plannen en uitvoerige teekeningeu op aanvrage verkrijgbaar. y qjTIKIi M s* ay a m London 1851. Miinehen 1854. Kaiserslautern 1860. Metz 1861. London 1862. Kaiserslautern 1872. Weenen 1874. Arnhem 1870. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. MA LJRITS HUIS, Schapenmarkt 's-Bosch, Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Meubelen in alle houtsoorten. Tapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Reparatiën in alles wat het vak betrett worden spoedig en soliede uitgevoerd. bericht bij deze, de ONTVANGST der nieuwste modellen, gekleede allen in verschillende prijzen en solide kwaliteit. Op verlangen van eenige mijner Clienten, zijn mede voorradig tot model en kwaliteit, fijne van af f 7 tot f 10; welke Hoeden bij bestelling, binnen vier a zes dagen worden geleverd. In de Fantaisie Hoeden is een zeer goed model a f 2.50 zoo ook in de gekleede Zijden Heerenhoeden, het nieuwe model Abonné, geheel vernieuwd, a f 3.75, welke beide zeer zijn gewild. Door eigen fabrikaat, worden zoowel de nieuwe Hoeden als herstellingen, solide en spoedig afgeleverd. met nauwkeurige en zeer duidelijke toelichtingen Nieuwe Oplaag van 10,000 Ex. door TV. DE GELDER, Oud - Inspecteur der Registratie. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Nieuwste Annecdotenschat voor Vrienden van Luim en Scherts. 'rijs80 Cents. Een allergrappigst Boekske met duizende annecdoten en aardigheden voor vrooljke zielen. Uitgave van II. C. A. CAMPAGNE 8p ZOON, te Tiel. Direct te verkrijgen bij L. VEERMAN boekhandelaar te Heusden. Stoomboot Stad Heusden. OPENINGS-UREN H De ondergeteekende heeft namens de Directie aan Ouders en Voogden te berichten, dat de deel" neming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en N OM MER VER WISSEL AA RS voor de lichting van 1882 ook bij hare kantoren te Tilburg, 's Bosek, Eindhoven, Uden en St. öedenrode geopend is De ondergeteekenden hebben zich bereid verklaard de noodige iuformatiën te geven omtrent de soliditeit der Maatschappij: De WelEd. Achtb. Heer J. van HomberghBurgemeester te Nuenen. M. J. de Ruiter, Burgemeester te Ilelvoort. Zeergel. Heer Dr. Behrens te Nijmegen. Heer A. G. Panken, Notaris te Son. L. Peerbolte, Kassier te Zalt-Bommel. J. Formijne, Lid van deu Gemeenteraad te Tiel. Kouwenberg, Gemeente-Ontvanger te Vrijhoeve-Capelle. G. van Ojen, Bent meester te Ravenswaai. 7> YAN Volledige Ameublementen, Singer systeei i Naaimachinen Bekroond op de Tentoonstellingen Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel- maliger ingericht en veel minder gedruiseh makend dan de zoogen. Amerikaausche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zell'garenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 8 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. mi- Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Als: Amcriknansehe Walt ham (Mass) en Zwitscrsche Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 1 1 é-, Nikkel- cu Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnctten enz. Alles in groote sorleering van de goedlcoopste tot de fijnste soorten, in billijke doch vaste prijzen voorhanden. Beveelt zich aan tot het LEVEREN van welke door schoonheid van stof, als door netheid van bewer king, uitmuutcn; de huurprijzen zijn zeer billijk gesteld. Ook zijn aan hetzelfde adres Wie wil niet gaarne een fatsoenlijken brief Bij GERIL BELTNFANTE te 'sllage, zjju uit gegeven, de navolgende „Aan den stijl herkent men den man I zei de eens een groot, geleerde, en hij had toet I gelijk. Die geen goeden brief kan schrijven, H kan geen aanspraak maken op den naam ll| van fatsoenlijk man en brengt h-et, niet ver in de wereld. Al wie die kunst leer en wil I bestede slechts een gulden en koope het I wereldberoemde Brievenboek van I CLAUDIUS, dat bij de Uitgevers I II. C. A. CAMPAGNE Zn., te Tiel en verder in alle Boekwinkels te bekomt n is. I Voorhanden in den Boekhandel van L. VEER MAN te Ilensden. DOOK AIi*. IS. van Emden. Burgerlijk Wetboek 2.10 gebonden ƒ2.50 Wetboek van Koophandel 1.50 Burgerl.Regtsvordering 2.10 Strafvordering 2.00 Wet Regterlijke 0 rgauisatie 1.00 («rondwet 0.60 Wet («eregfshoven 0.75 Bovenstaande WETTEN zijn niet alletn voor Heeren Leden der liegt. Magt, Nota rissen en Burgemeesters, maar voor een ieder aan te bevelen die vau tijd tot tijd hiermede in aanraking komt. 1.90 >2.50 2.40 1.40 1.00 van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giessen. Verschenen: zooals zij tot op hot einde van het jaar 1881 zijn gewijzigd en aangevuld. UITGEGEVEN DOOK Hoogleeraar te Utrecht. Bijgewerkte Uitgaaf. 4.90. Uitgave van J. L. BEIJERS, M. NIJHOFF en HENRI J. STEMBERG. 11 Bij H. O. A. CAMPAGNE ZOON te Tiel, ziet liet licht, en is voorhanden in eiken Boekwinkel: Bevattende voorschriften van bijna alle akten en overeen komsten in BURGERLIJKE en HANDELSZAKEN, met ophelderende aanmerkingen, opgaven van verschuldigde zegel en registratierechten enz. Eene praetisehe Handleiding om iu het burgerlijk leven alle voorkomende onderhandsche stuk ken zonder behulp van deskundigen zelf te kunnen opmaken Prijs één gulden. gftp Wie dit Werk bezit kan in de meeste gevallen de hulp van Zaakwaarnemer, Advocaat of Notaris ontberen, en door de uitgave van een enkele gulden menigen gulden besparen. Terstond te bekomen bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heus den. Winterdienst. Van Heusden: 's morgens 6.30 ure. Van 's Bosch: 's nam. 2.15 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78l/3, 9—12, nam. 271/2 u. Telegraafkantoor. Yoorm. 9—12, nam. 2—7y2 u. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm Zou- en Feestdagen. 79, nam. 2y26 u. 89, nam. 86 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9 12, nam. 25 u. De busligtiug voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4