PLAATSELIJK NIEUWS. Buitenlandsch Overzicht. V BINNENLAND. Met betrekkiug tot het ongeluk te Brakel, waarvan wij in ons vorig nummer reeds melding maakten, schrijft ons onze correspondent het navolgende BRAKEL 2 Eebr. Op den eersten van Sprok kelmaand had hier een ijzingwekkend voorval laats. Tegen het vallen van den avond zag men eens eene samenscholing van menschen op een uk land achter de woning van den timmerman D. v. W., in de Nieuwstraat; reeds in de verte vernam men een luid angstgeschrei, terwijl men herhaaldelijk den kreet hoorde weerklinken„Dat is om nooit te vergetenEn inderdaad! Nog lang gewis zal dit geval bij de ingezetenen in geheugenis blijvenja, wat wij van harte hopen tot omzichtigheid opwekken. Of zal ook deze evenals zoovele andere roepstemmen die telkens tot ons komen, andermaal in den wind geslagen en eens roependen in de woestijn blijken te zijn?... Wat was gebeurd?... Men was M oensdag bezig ora op het bedoelde stuk grond, een paar aan het einde daarvan staande boomen te vellen. In den laten achter middag kwam men daarmee in zooverre gereed, dat de laatste boom zou worden omvergehaald. Even te voren was een jongeling van 22 jaren, Herman H., die er vlak bijwoonde, uit de ouder lijke woning er naar toegeloopen om dat werk van nabij gade te slaan, met het noodlottig gevolg, dat hij slechts weinige minuten daarna door den ternederstortenden boom op het hoofd getroffen, levenloos ter aarde stortte. Volgens zeggen van den later geroepen geneesheer althans zou de dood onmiddelijk gevolgd zijn. t GAMEREN. De voordracht voor een 3den poldermeester voor den polder Gameren bestaat uit de heeren G. T. de Jong, R. Slegh en C. Spiering. t BESOIJEN, 3 Feb. De bijzondere begraaf plaats voor de R. K. kerkgemeente alhier is bij besluit van het gemeentebestuur, te rekenen van 1 December jl. gesloten verklaard. t VEEN. Berichten wij verleden week dat onze predikant Ds. Simons een beroep had ontvangen naar Garderen (gem. Barneveld,) thans kunnen wij met blijdschap vermelden Z.Eerw. voor dat beroep bedankt heeft. t HA AFTEN. In deze gemeente bestaat de zonderlinge verordening, dat geen onderwijzer of onderwijzeres bij het hoofd der school mag inwonen. Of dit verbod moet strekken ten voor- of ten nadeele van 't onderwijs, is ons niet bekend. MEEUWEN, Tot schatter van de localen, waarin sterken drank in 't klein verkocht wordt, is alhier benoemd de heer E. van Bergeijk. Voor de levering der nieuwe schoolbanken waren 18 inschrijvingsbiljetten ingeleverd. De heer Nagelvoort te Rossum bleek bij de opening de laagste inschrijver te zijn, en wel voor f 7,49 per stuk. t ZUILICHEM. Tot predikant dezer gemeente is beroepen Ds. de Reuver, thans te Blauw-Kapel. t WOUÜRICHEM, 6 Febr. Voor deze gemeente is tot herschatter der localiteiten waarin klein handel in sterken drank wordt uitgeoefend, benoemd de heer L. J. W. Struijck. t VUGHT, 3 Febr. Alhier zal eene gasfabriek worden opgericht. t TIELERWAARD. De arbeiders hebben dezen winter hier volop werk. De lage waterstand in de polders schenkt gelegenheid in de weilanden te werken en te graven. Daarmede is men druk bezig. Armoede wordt niet geleden. t DALEM. Door den heer P., mr. broodbakker te Gorinchem, zal eene stoom-broodbakkerij wor den opgericht, de eerste van dien aard te dier stede. t Te Alblasserdam hebben zich 53 personen voor de militie aangegeven, waaronder niet min der dan 30 met opgaaf van redenen tot vrijstelling. t AALST. De gemeenteraad nam in de maand Dec. j.l. 't besluit, dat den 2 Januari een aan vang zou gemaakt worden met 't geven van her- halingsonderwijs. Eene extra belooning van f 25 werd hiervoor vastgesteld. Het Hoofd der school van gevoelen zijnde, dat deze bezoldiging te gering was, wendde zich tot Heeren Ged. Staten met verzoek genoemd besluit niet goed te keuren. Met advies van Heeren schoolopzieners werd deze zaak andermaal door den raad behandeld, waarbij de som op f 25 bepaald bleef. Het hoofd der school heeft eene afwachtende houding aangenomen en is met T herhalingsonder wijs nog niet begonnen. t DRONGELEN, 4 Febr. De onlangs door den Raad benoemde plaatselijke schoolcommissie be staande uit de hh. J. Oerlemans, A. K. Vos en G. Millenaar Az. legde heden den voor hunne be trekking gevorderden eed af en is alzoo in functie getreden. 2 Febr. Van wege het bestuur van den Imo gen Maasdijk werden heden alhier waarnemingen gedaan op een dijkvak, gelegen tusschen de Eet- hensche en Meeuwensche sluizen. Zooals bekend is hebben daar ter plaatse van tijd tot tijd verzak kingen plaats. Bij het ingestelde onderzoek bleek de dijk op dat punt 42 centimeter lager te zijn dan in de onmiddellijke nabijheid der Eetlien- sche sluis. t TILBURG. Het handboogschuttersgezelsch; „De nieuwe Doelenstelt zich voor op2#"^pni a. s. een algemeene wedstrijd te (hj^ïUlmuden. t 5 Febr. Door chyL^-gémeenteraad zijn de voorwaarden van de^-eshcessie voor de stoomtram weg van Tilbuyg naar Oss over de Koningshoeve, Moerges(êUen Oisterwijk goedgekeurd. t BERLICUM, 3 Febr. Onze hooggeschatte herder en leeraar de WelEerwaarde Heer G. van Gerwen herdacht heden, den dag waarop hij voor 25 jaren tot pastoor dezer gemeente werd aan gesteld. Talrijke blijken van buitengewone waardeeriug vielen hem dien dag ten deel. Wij wenschen den WelEerw. Heer van Gerven nog vele jaren toe om te blijven voortgaan, met zijne vele gaven, tot heil zijner parochianen werk zaam te zijn. t WAALWIJK, 6 Febr. Iemand zakte gisteren door het ijs en kon slechts met moeite gered worden. SLEEUWIJK c. a. Woensdag den 8 dezer, hoopt de heer A. Verschoor alhier, den dag te herdenken van zijn 25jarig burgemeesterschap. Voorzeker zal ieder zich beijveren, om dien dag door den jubilaris aangenaam te doen doorbrengen. DOEVEREN, 2 Febr. Bedankt voor het beroep naar deze gemeente door Ds. W. van den Hoon aard te Hurwenen. ZALT-BOMMEL. De loting voor de nationale militie zal plaats hebben te Wamel, voor het kan ton, op 20 Febr. om 9y2 uur- Te Tiel, voor de gem. Tiel, Wadenoijen, Varik en Ophemert, op 21 Febr. om 9 uur. Te Tiel, voor de gem. Beusichem, Est en Opij- nen, Geldermalsen, Buurmalsen en Buren, op 22 Febr., om 91/s uur. Te Zalt-Bommel, voor het kanton, op 23 Febr., om 9 uur. Te Haaften, voor de gem. Vuren, Herwijnen, Waardenburg en Haaften, op 24 Febr., om 10 uur. Te Culenborg, voor de gem. Culenborg, Deil en Beesd, op 27 Febr., om 91/2 uur. Te Lienden, voor het kanton, op 1 Maart, om 9V2 uur. Tot levering van het nader te bepalen aandeel, voor de lichting 1882, zullen worden zamengevoegd de gem. Wadenoijen met Tiel, Beusichem met Eist en Opijnen, Rossum met Hurwenen en Her wijnen met Vuren. Op de voordracht voor een 3den polder meester in den polder Zalt-Bommel komen voor de heeren L. Akkerman, H. A. de Jongh en J. Quik. 's HERTOGENBOSCH, 4 Febr. Door den Koning is goedkeuring verleend aan de besluiten der Staten van Noord-Brabant tot wijziging van de bijzondere reglementen voor de waterschappen „de vier Bannen" en „den Alm." ROTTERDAM, 5 Febr. De heer Meng hield heden weder een lezing in Verscheidenheid en Overeenstemming. Tegen 2 ure, waarop die lezing een aanvang zou nemen, was er bij het lokaal eenig volk op de been, doch tegen 3 ure, de tijd waarop de lezing zou eindigen, waren duizen den in den omtrek van het gebouw vereenigd, meest nieuwsgierigen van beiderlei kunne, maar ook ij veraars voor en tegen. Er was veel gejoel en er werd druk getheologiseerd, doch de orde werd nergens verstoord, tenzij het als een versto ring der orde in rekening zou moeten gebracht worden dat eene zeer talrijke menigte het rijtuig achterna liep, deels alweder nieuwsgierigen maar deels ook lieden die bedreigingen deden hooren. Op den bok van het rijtuig zat een agent van politie tusschen twee koetsiers. Als gevolg van de massa menschen die het rijtuig volgden reed het niet naar de woning van den heer Meng maar naar het politiebureau op de Kaasmarkt, waar hij geruimen tijd bleef, terwijl de Kaasmarkt door agenten van politie was afgezet. Er waren voor het overige krachtige maatregelen genomen om rustverstoring te breidelen. LEERBROEK, 6 Feb. Ds. E. A. Lazonder te Zegveld heeft voor het beroep naar deze ge meente bedankt. SCHELLUINEN. De groene weilanden en grienden worden in dezen wintertijd wel niet ge teisterd door overvloedig water, maar de mol- en de muizenplaag neemt merkbaar toe. ARKEL, I Febr. Bedankt voor het beroep naar deze gemeente, door ds. Wolterbeek Muller, predikant te Lobith. GROOT-AM AI RS, 3 Febr. Gisteren avond hield de Vereeniging: Hooger zij ons doel alhier, eene openbare vergadering, waarin de spreekbeurt ver vuld werd door den heer Vermeulen, die daartoe had uitgekozen eene novelle van Brunings, geti teld Asschepoetster. Vervolgens werden nog eenige bijdragen geleverd door de H.H. De Kouwer, A. J. Voorspuij Gz., Van Willigen, Dekker, D. Verlek, Bikker en Vermeulen. IIOOG-BLOKLAND, 2 king van onderwijzergs^tT^e openbare school al- bier, salaris Q) heeft zich geen enkele sollici- ^l5iê^SmgemeldDaar met 1 Maart de tegenwoordige onderwijzeres de school verlaat, staat het te vreezeu dat de hoofdonderwijzer gedurende geruimen tijd voor circa 160 leerlingen alleen zal staan, tenzij de Raad spoedig moge besluiten het tractement op een flinke wijze te verhoogen. NOORÜELOOS, 3 Febr. Gisterenavond trad als spreker in de nutsvergadering alhier op de heer A. van de Water van Meerkerk, die eene lezing hield over „Idealen". Na de pauze werden bijdragen geleverd door de heerenVan Muilwijk Sr., Ypma, In T Veld, Van de Water, Woutmau, Van Muilwijk Jr. en Grandjean. MEERKERK, 2 Febr. Heden werd alhier uit het Zederikkauaal het lijk opgehaald van den reeds bejaarden P. B., die 's avonds te voren was te water geraakt. AIOLENAARSGRAAF, 2 Febr. Door den ge meenteraad is met algemeene stemmen benoemd tot onderwijzeres in de handwerken, mej. M. Kars- dorp, geb. Van der Keilen, alhier. Het classicaal bestuur van Dordrecht heeft, na Ds. Groeneveld, pred. te Hoog-Holland,« herhaal delijk gehoord te hebben, zijne zaak, ingevolge art. 47 regl. opzicht en tucht, gesteld in handen van het Prov. Kerkbestuur van Z.-Holland. Beroepen te Alkm te Woudrichem. Wij vernamen deze huis- en rijtuigschilde hem 32, zegge t w e trouw en ijverig gedie onneeren, Pardon 1 hij voortaan een cent vangen, dus in plaats v De oude getrouwe Oorthuys, pred. toevallig, dat een utfen een gezel die dertig jaren kftwilde pensi on zegging deed dat ir minder zou ont- 13 centen per uur. anam het koene be sluit, voor dat schandelijk aanbod beleefdelijk te bedanken. Hij plaatste een advertentie in de courant, meldende de reden van zijn ontslag en dat hij voortaan voor eigen rekening zijn vak zal beoefenen. Naar wij met genoegen vernemen, ontbreekt het den man reeds niet aan werk. Werkmansbode.) In de afgeloopen week zijn 32 personen waar onder 3 vrouwen, wegens landlooperij, gemis van papieren of middellen van bestaan, door de justitie uit het Rijk verwijderd. Bij de Uitgevers-Maatschappij „Elzevier" te Rotterdam is het eerste nummer verschenen van een Volksblad met platen, dat den naam draagt van „de Zwaluw." Het blad, dat eenmaal per maand verschijnt en slechts 90 cent per jaargang bedraagt, is eenig in zijn soort en zal gewis veel opgang maken. Het eerste nummer, dat ons werd toegezonden, ziet er keurig uit en met groot genoegen maakten wij kennis met den inhoud. Het navolgend versje, aan het hoofd geplaatst verklaart den titel en het streven van het blad. De zwaluw zoekt der menschen woning, En vliegt er lustig in en uit; Sedert eenige weken werden te 's Hage her haaldelijk valsche guldens in omloop gebracht en bij de politie gedeponeerd. Het vermoeden dat deze in Den Haag werden vervaardigd, heeft zich Za terdag bevestigd en de daders bevinden zich dan ook reeds in handen der justitie. Onder de vol gende omstandigheden had hun arrestatie plaats. De man, die aan den Zuidwal aldaar een over zetveer houdt, had voor eenige dagen van een heer, dien hij niet kende, een gulden ontvangen; hij gaf hem 99 cents terug, doch ontdekte later dat de gulden, de eenige, dien hij bij zijn dagopbrengst had valsch was. daar van onderricht, verzocht de veers&,JggjLf als de heer terugkwam, hem te laten volgen en aan te geven, waarheen hij zich begeven had. Zaterdag nu kwam hij weer overvaren, zonder ditmaal een gulden in betaling te geven. Vanwege den veerman achtervolgd, bleek het, dat de man in de Tullinghstraat no. 15 tehuis behoorde. Het was Gustaaf Adolf Kessel, een kopergieter, bij den heer K. op de Groote Markt werkzaam, geboren te Pontianak en 34 jaren oud 's mans beroep wettigde het vermoeden dat hij de valsche munter was. Een knaapje, dat eenigen tijd ten zijnen huize had gewerkt, werd opgespoord en ondervraagd. Terstond bleek toen, dat men den waren schuldige had gevonden. De jongen vertelde toch, dat zijn vroegere baas nog onlangs tien guldens had gegoten. Hij maakte in Brus- selsche aarde door het afdrukken van een echten gulden de noodige vormen en goot daarin een soort metaal, waarvan tafelschellen worden ver vaardigd en dat een zeer klein gedeelte zilver bevat, maar overigens, ook blijkens de blauwe kleur, grootendeels uit tin en lood, met eg koper vr]j u nagemaakt waren al waren de beeltenis sen soms iets te laag spreekt vanzelf. Bij nader onderzoek bleek al spoedig, dat Kes sel niet de eenige schuldige was. Een kameraad van den „winkel", zekere Johannes Alartinus Anto- nius Blok, een 19-jarig bankwerker, alhier gebo ren, had voornamelijk het valsche geld uitgegeven. Ofschoon hij veel bij Kessel aan huis kwam, had hij geen deel genomen aan de vervaardiging. Trouwens, volgens de opgaven der beide ver dachten hebben zij nog niet veel meer dan 25 guldens gemaakt of in omloop gebracht. Het „werk" was pas sedert korten tijd aan den gang. Beiden hebben volledig hun schuld beleden en zijn naar het huis van arrest overgebracht. Tot hiertoe zijn 9 guldens in beslag genomen. Ze werden meestal in koffiehuizen en kruidenierswinkels uitgegeven. Voorts mocht het der politie gelukken de ver dachten in handen te krijgen van de herhaaldelijk in den laatsten tijd gepleegde eenden-diefstallen op den Leidschen weg, onder "Wassenaar. Het bericht, het eerst medegedeeld door de „Asser Courant", nopens den ontvanger der regi stratie te Aleppel die zich met achterlating van een tekort in zijn kas zou hebben verwijderd is in menig opzicht onjuist. Er is niets gebleken van een tekort in de kas; alleen was er eenige achter stand in het werk, een gevolg van de oogziekte, waaraan de ontvanger sedert een paar maanden leèdi Èr was dan ook geen enkele reden, waarom hij zich behoefde te verwijderen en algemeen wordt het te Meppel betreurd, dat hij dit gedaan heeft; want hij was daar en in het geheele kanton zeer geacht, zoowel om zijn minzaamheid als om zijn dienstvaardigheid voor publiek en ambtenaren. Haarl. Ct. nen geven. Het grootste rumoer maakte in de afgeloopen week de arrestatie van Eugen Bontoux de eens machtige directenr van de eens machtige bank »rUnion Générale.* Want men moet bedenken dat die mijnheer Bontoux er in geslaagd was de spreek woordelijke leepheid van Israëlitische bankiers te verschalken en een positie in te nemen te Parijs, die onaantastbaar scheen. Bontoux wist zoovele j verbindingen in Oostenrijk, Rumenie en Italië aan te knoopen dat hij de Rotschilds kon tegenwerken. Men zegt dat hij een der Rotschilds te Parijs op een dag 200 millioen deed verliezen, waarop ge zegde Rotschild op den koop toe het leven verloor, daar hij zich voor het hoofd schoot, niet omdat die 200 millioenen hem ruïneeren zouden, maar om dat hij zich valschelijk onteerd achtte, daar zoo'n gewezen ingenieur hem, den grooten Rotschild, had geslagen. De Israëlietische bankiers te Parijs hebben wraak genomen. Zij lieten stil de grrroote katholieke bank werken doch op zekeren dag kwamen zij uit hun hoek en de millioenen van de Union vlogen als hagel weg er schieten er zelfs nog een 90- tal te kort. Dit voorval is een geduchte les voor hen die meenen, dat zelfs het kapitaal zich dwingen laat naar de verschillende gezindheden der menschen. Er zijn honderden ja duizenden in het verderf ge stort en zélfs het Rumeensche ministerie wordt er door hedreigd met den dood. Het had namelijk belangrijke verhindtenissen met Bontoux gesloten tot den aanleg van spoorwegen, die thans natuur lijk vervallen. Dit is ook voor Oostenrijk van belang, dat ge hoopt had door Rumenië heen met Turkije door spoorwegen verbonden te worden. Rumenië is toch op 't oogenblik een nachtmerrie voor Oostenrijk. Men weet te Weenen zeer goed dat het Rumeen sche leger, al is het ook niet groot, toch volstrekt niet te verachten is. Daarom trachtte Oostenrijk Rumenië steeds als toekomstig bondgenoot te be schouwen. Nu is men echter te Weenen tot de vrij zekere ontdekking gekomen, dat er een of- en de fensief tractaat tegen Oostenrijk bestaat tusschen Rumenië en Rusland. In verband daarmede trekt het de aandacht natuurlijk, dat de groote troepon- massa's van het Russische leger steeds meer afzak ken naar het zuiden van Rusland. Deze verschijnselen zijn inderdaad op dit oogen blik alle aandacht waard. Het Oostenrijksche leger is bijna gemobiliseerd om den opstand in Dalmatie en Herzegowiua te dempen, en de vraag is of het dien nog kan dempen want duizende vrijwilligers en groote voorraden wapens stroomen uit Bulgarije naar het tooneel van den opstand. Wat zou het worden als Rusland en Rumenië thans den beslis- senden slag wagen gingen om Oostenrijk uit Turkije te houden. Turkije kan niets doen. Er is op dit oogenblik een opstand in Arabië, niet minder ten doel hebbende dan om de Turken uit Arabië te drijven. En ondanks die opstand steeds meer ter rein wint kau men uit Konstantinopel geen soldaat beschikbaar stellen omdat er geen geld voor te vinden zou zijn. Ook in Egypte dreigen de moeielijkheden. Het zoogenaamde nationale Ministerie is afgetreden en nu is er eeu uit do militaire partij opgetreden. Dat moot uitlocpen op een gewapende tusschenkomst. Als de Egyptenaars het in het hoofd krijgen één schuit met steenen in het Suezkanaal (dat zoo smal is dat maar een stoomschip tegelijk het passeeren kan) te laten zinken is de handelsweg voor Engeland en Nederland met Azië afgesloten. Aan zulk een mogelijkheid zal Engeland zich niet willen bloot stellen. Het gevaar ligt echter in de jaloezie der andere mogendheden. Frankrijk en Engeland zijn ten opzichte van Egypte eensgezind, maar alle andere groote mo gendheden hebben den Sultan van Turkije mede gedeeld, dat er niets veranderen zal in Egypte zonder toestemming van alle mogendheden. Alles dus te zaruen genomen, ontwikkelen zich in het Zuidoosten van Europa gebeurtenissen, die tot do ernstigste botsingen aanleiding zullen kuu- A me&XJVBZ&Pa l «TJO O Zij wordt beschermd door boer en Koning, En niemand die haar wiekslag stuit. Zij plaatst haar nestje naar haar keuze, En niemand, die 't niet gaarne ziet, Want waar zij komt, hoort men de lenze: Zij brengt geluk aan, stoor haar niet!« Dit nieuwe blad brengt aan zijn vrinden, Geluk?... Wel lezers, moge er vaak Ten minsten iemand iets in vinden. Dat hem verkwik', verwarm', vermaak'! Het brengt: aan ieder die 't wil lezen Een hart'lijk woord van mensch tot mensch.. Moog 't als een zwaluw welkom wezen: Dat is, in 't kort, der schrijvers wensch.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2