WAARSCHUWING. Publiek te Verkoopen: ft wöote en s mwitaien 1.VAI DELFT, I e W. KORTHALS Jr., Vissctesil 4, bij (Ie Beurs ROTTERDAM. WINKELIERS Behangselpapieren smoü goldsmit, Pieter van Voüenhoven, J. van Vollenhoven Pz. Stoomboot „Maasstroom," 308ste Staatsloterij. Burgerlijke Stand. AAN BESTE DINGEN. INGEZONDEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. f 13-83 MAR KT I5E RICHTEN. WTg%iT; iu fei MOH Waterschap de Hooge Maas dijk van Stad en Lande ran Heusdenvereenigd met den Oudheusdenschen, Doe- versehen en Drongelschen Zeedijk. Notaris L a n dr te Vlijmen RotterdamHoogstraat 105, Men leest in de „Spectator* onder het opschrift Bismarck te Amsterdam „Ben hoofdstad kan niet in de hoofdzaken harer administratie afhankelijk zijn van een dorpsgeuieente, en tweeërlei belastingmaatstaf voor menschen die hetzelfde genieten, is onbillijk en nadeelig voor den bloei van Amsterdam*(Amsterdammer no. 240). Voor het belang en den bloei van Duitschland is het afzonderlijk bestaan van Nederland nadeelig. Een groot land kan niet in de gewichtigste zaken afhankelijk zijn van een klein land. De Nederlan ders genieten alle voordeelen van Duitschlands rivieren, bergen, badplaatsen, wetenschap, kunst en van wat al niet. Zeer vele Duitschers hebben zich in Nederland gevestigd en ontvluchten dus de lasten, die een rechtgeaard Puitscher geduldig draagt. Dit is onbillijk. Evenals de Amsterdammers spotten met de Amstelveeners, die zich tegen een annexatie verzetten, zullen wij, als de tijd daar is, ons niet om net kinderachtig protest der Neder landers bekommeren. Macht is recht. Hoe dwaas handelen de Belgen, die de autonomie der ge meenten bij Brussel handhaven, al is het bezwaar daartegen honderdmaal grooter dan te Amsterdam. Het is goed dat de Nederlanders langzamerhand aan Duitsche raken. Gehuwd: Christiaan Eibers, 25 j. met Adriana Leijtens, 26 j. Geboren: Ludovicus, z. v. G. van de Leur En dat zij dat doen, kunnen de volgende cijfers bewijzen. Een adjudant-onderofficier der infanterie b. r., en A. Boelen, gewoonlijk versierd met de bror zen medaille, beeft ):i Soldij per dag f 2.12 of f 774 's jaars. Overleden: Leonardus Jansen, 5 m.Jacobü van Sluijsveld, 68 j., ongeh. 4de Klasse. Trekking van 6 Febr. Prijs van ƒ5000: no. 18739; ƒ400: uo. 5849; 200: no. 12500; ƒ100: nou 3572, 5776, 6002, 8895, 18420. manieren en redeneringen gewend Voor de ten laste der Prov. Noord-Brabant onlangs opengestelde 4 geldleening van ƒ40,000 was Zaterdag voor 137,500 ingeschreven. In aan- deelen van 500 zijn gegund: 2 ad. 1013/4, 9 ad 1011/*, 17 ad 10115/loo, 4 ad lOD/g» 2 ad 101a/lo, 6 ad 10l2/i0o, 18 ad 1011/loo, 4 ad 101, 17 ad 1003/4 en 1 ad 100°6/loo per honderd. De laagste inschrijving was 993/4. Bij de herstellingen te Maastricht, aan de oude Helpoort, die als oudheidkundig monument be waard wordt en in en na 1830 als bergplaats van buskruit diende, ontdekte men bij het door breken van een mnur een ruimte, opgevuld met buskruit, overdekt met zemelen en stroo, volgens algemeen gevoelen een vergeten mijn. Het bus kruit is nog kurkdroog. Men is ijverig bezig deze gevaarlijke substantie te bergen ook is onmiddelijk het terrein door de politie afgezet om ongelukken te voorkomen. Het gebeurde met de millioenen-jutFrouw heeft de stof geleverd voor een kluchtspel, dat te Am sterdam wordt opgevoerd in den „Salon des Variétés,* onder directie van J. Gr. de Groot Co. Het stuk is getiteld De Millioenen-Juffrouw, of de onderaardsche gangen van het Kasteel Vuren- stem, en verdeeld als volgtle Taf. De onder aardsche gangen 2e taf. De kennis te Gorkum 3e taf. De geldschieters4e taf. De baker in angst; 5e taf. De deurwaarder in het hotel^de Bijbel* 6e taf. De ontwaking van den metse- laasbaas. Apothéose. De personen die er in voorkomen, zijn De rentmeester van het kasteelJacob, met selaarsbaas Willem en Gerrit, metselaarsknechts Een geestJannetje Suglc, millioenen-jutl'rouw Leonard haar beminde; Juffrouw Goedaf, haar gezelschapjuffrouw Stouthuise, Borgman en Wil- hoven, geldschieters Jan Publiek de baker van Jannetje Lotje haar dochter Mina, dienstmaagd Betje en MietjeHartlap, deurwaarderKlaas, schoenmaker; Een portier in het hotel; Hein, muzikantEen brievenbesteller en een orgeldraaier. Onder de post- en hulpkantoren, die op 15 Maart 1882 voor den dienst der Pakketpost worden opengesteld, komen de volgende voor Ammerstol, Benschop, Berg-Ambacht, Berken- woude, Bodegraven, Boskoop, Capelle a/d IJsel, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Harmeien, Heken dorp, Jaarsveld, Jutfaas, Kamerik, Kralingen, Kralingsche Veer, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJsel, Lange Ruige Weide, Lekkerkerk, Lin- schoteu, Lopik, Montfoort, Moordrecht, Nieuvver- brug, Nieuwerkerk a/d IJsel, Ouderkerk a/d IJsel, Oudewater, Reeuwijk, Ridderkerk, Schoonhoven, Slikkerveer, Stolwijk, Waddinxveeu, Woerden, IJselstein, Zevenhuizen, Zwammerdam. De gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden schijnen voorloopig van den dienst der Pakketpost te zijn uitgesloten. t BRAKEL. Van 1 Jan.—f Febr. e b o Dirk Aavtjzi v. A. van Hemert en P, Vervoorn; Sophia Maria, d. v. J. de Vries en P. Klop; Christiaan, z. v. A. den Tek en M. van Kooij; Hermen, z. v. G. Versteeg en W. van Wij- gerden. Overleden: C. van Tongerloo, oud 79 j., wedr. van G. Herp; W. Spiering, oud 24 j.; levonl. z. van W. van Geloven en A. van den AnkerJ. Klop, oud 92 j. wedr. van J, van Mourik. t POUDEROIJEN. Van 1 Jan.1 Febr. Geboren: Willem, z. v. C. van Zee en A. Schouwenburg; Aart, z. v. A. Vos en P. Donkersloot. Overleden: A. van Ballegoojjen, 76 j. wedur. v. N. van Loonlevel, aangeg. v. J. G. N. Hasselmau en J. Koolhaas; N. Koolhaas, 68 j. wed. van J. Vernooij. 'f HEDEL. Van 1 Jan.1 Febr. Geboren: Catharina, d. v. E. de Koning en M. v. d. Werken; Geertruida, d. v. L. Groeneveld en J. Klein; Jantje, d. v. G. v. d. Heuvel en J. van DockumJacobus, z. v. C. Verschuur en H. van der Donk; Jans, d. v. D. Verhoeven en J. v. cL Kammen; Maria Johanna, d. v. L. van Dalen en A. van Bockel. Overleden: D. Rink, 4 m.; J. Hoeflake, 6 m.; W. van Hekezen, 17 j.; levenl. z. v. H. van Dalen en W. Leenders. t BAARDWIJK. Van 1 Jan. 1 Febr. Ondertrouwd: Leonardus Schijvens, 59 j., wedr. van Jacoba Klerx, met Cornelia Adams, jd. 33 j. 18 Febr. 12 ure. Raadhuis te Leerbroek. Het afbreken der bestaande en het weder opbouwen eener nieuwe school en onderwijzerswoniug Aanw. 14 Febr. ID/2 ure- 22 Febr. 12 ure. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het verwerken van stortsteen ten behoeve van de overbrugging van het Hollandseh Diep en het uitvoeren van herstellingen en ver nieuwingen aan den noordelijken oever van het Hollandseh Diep tot de overbimgging behooreudo, met het onderhoud dier werken tot 1 Mei 1883. Raming 26,350. Aanw. 14 en 15 Febr. 22 Febr. 12 ure. Raadhuis te Nieuw-Lekkerland. 1°. Het ten behoeve van den polder Nieuw-Lck- kerland leveren en stellen van een stoomwerktuig met centrifugaalpomp, stoomketel, enz. 2°. het gebouw voor de plaatsing van genoemde werktuigen, schoorsteen, steenkolenbergplaats enz. Aanw. 11 Febr., IOV2 ure- 22 Febr. 12 ure. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van stationsge bouwen, werken tot bewaking, beveiliging en af- deeling en eenige verdere werken voor het gedeelte SneekLeeuwarden van den spoorweg Stavoren Leeuwarden. Raming 366,810. Aanw. 13 en 15 Febr., 10 ure, aanvangende te Sneek. 23 Maart 11 ure. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het landwaarts verleggen vau oen gedeelte zeedijk des polders Nieuw-Bona- ventura, Mookhoek en Trekdam, langs den rechter oever van de Dordsche Kil, behoorende tot de werken der Dordsche waterwegen, onder de gemeente 's Gravendeel, provincie Zuid-Holland, Raming 63,470. Aanw. 18 Maart. Brreoss?HFnP!B In uw veel gelezen blad van Zaterdag 4 Febr. No. 38, las ik een verhaal van een ongeval, dat in den namiddag van den 31 Jan. te Haarsteeg (gem. Hedikhuizen) had plaats gehad. Gelukkig voor de 7jarige P. Verhoeven is uw berichtgever in deze vast overdreven geweest. Het meisje is bij het willen uittrekken van een hout uit de kar, tegen het hout geloopeu, daarna achterover-gevallen en haar rechterbeen een weinig ont veld, zoodat van eerst over den voet rijden en daarna over het borststuk voor haar gelukkig geen sprake is. Uw bestendige lezer, K. Voor zoover zich de quaestie thans reeds laat beoordeelen, is de tegenwoordige winter wonderlijk geluimd, 't Is koud, erg koud in landen waar in den regel gedurende de wintermaanden een zachte weersgesteldheid heerscht. Waar 's winters een ake lig verstijvende koude jaar in jaar uit gedurende vele maanden wordt gevoeld, heeft men lentewe der. De bewoners van het hospitium op den St. Bernhard, meer bekend als het St. Bernhardts- klooster, dat 7609 voet boven den spiegel der zee ligt, roemen over het heerlijke lentewederzoo iets hebben de oudste bewoners nog nooit beleefd. Daarontegen is het buitengewoon koud in 't Zuiden van Italië, in Spanje en in het Noorden van Afrika; dit is mogelijk het geval in Zuidoos telijk Europa waar felle koude sedert eenigen tijd heerscht. In Zwitserland en in sommige naburige streken is zeer weinig sneeuw gevallen en gedu rende het daaraau voorafgegane najaar zeer weinig regen, zoodat vele beken en rivieren ongeveer droog staan. Griekenland daareutegen is in dat opzicht rijk bedeeld. Buitengewoon dikke sneeuwlagen be- dokkeu niet slechts bergen en dalen in Afrika, maar zelfs te Athene is veel sneeuw gevallen. Op Sicilië heerscht zomerwarmte, want de thermome ter van Celsius teekent 20 graden. Voor kleeding per dag 0.33 120 brood 0.1 36 woniug per week 3.00 156 Summa summarum ƒ1086 '3 jaars. Voegt men hier nog bij. dat het den adjudant onderofficier niet verboden is, z jne ledige uren in dienst bij anderen te gebruik u en dat enkele bizondere baantjes als 't beheer van cantines of magazijnen, het geven van onderwijs op school of in de schermkunst, enz., hunne eigenaardige extra - tjes afwerpen, dan komt men ver over het bruto- traktement van een 2eu luitenant. En wel is dat tractement bru'o! Zien wij eens hoe een 2e luitenant op 't einde van iedere maand zijne verdeelings-divisie maakt. Hij wordt uitgetrokken 's maan Is a */l2 van 1000 gulden83.33 Hiervan gaat af Weduwen- en weezenkas 2.08 Officiers kleedingfonds 10.00 Muziekfonds0.75 Sociëteit1.00 Blijft alzoo te verdeelen69.50 Hij begint: Kamerhuur15.00 Brand, licht, brood, boter, koffie, thee, fooi aan de meid, enz. Hij eet op zijn kamer a 0.80 Oppasser Linnengoed a 24 's jaars Schoeisel a 30 's jaars Een polderwerker komt op het werk en vertelt aan zijne vrjfmden boa kif-d«3- Wsigöirda^rg8J»oten^Ll.07. M. boven nul. Val 0.02 M. iiêett, aldus Waschgeld 15.00 24.00 2.50 2.00 2.50 3.00 t Heusden, 4 Febr. De prijs der boter 0.95 a 1.00 per stuk van 6 ons. Eieren d1/^ cent. Gorinchem, 6 Febr. Bij een aanvoer van ongeveer 100 stuks vee, meerendeels kalfkoeijen, was de han del in deze heden weder zeer vlug. Prijzen enkele zware kalfkoeien 230 a 320 mindere qual. 170 a 230; dito vaarzen 130 a 225melkkoeien a vare koeien a guiste vaarzen a graskalveren a pinken a nuchtere kalveren 3.50 a 8. Varkens, eenigzins vette op levering 44 a 50 ct. per KG. minder zware ct. per KG.; fokvar- kens 6. a 8.50. De prijs der goêboter was 1.64 a 1.86; der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 1.40 a 1.50 de 26 stuks. Rotterdam, 6 Februari. Granen. Vau alle soor ten was de aanvoer weder zeer klein. Tarwe on veranderd. Rogge en wintergerst, 10 a 20 lager. Buitenlaudsche granen en meel stil. Voor Vlas op hot land bestond eenige vraag, maar er werd toch in verhouding weinig verkocht, de aanvoer ter markt bestond uit 43274 steen, waarvoor vrij goede vraag bestond, maar waarvan de qualiteit ten ge volge van vorst veel te wenschen liet; prijzen wa ren vaster in verhouding tot die van den vorigen marktdag, waardoor de omzet kleiner bleef. Waterhoogten in de floofd-Rivieren. Keulen, 3 Febr., vm. 7 u. 37,17 M. -j- AP. of 1,32 M. boven nul. Val 0.06 M. Lobith, 3 Febr., vm. 8 u. 9,85 M. AP. of 4.06 M. beneden nul. Val 0.03 M. Nijmegen, 3 Febr., vm, 8 u. 7,29 M. -f- AP. of Een pret als we hadden, dat kunt ge niet voor stellen. Toen kwam Geert met zijn spade op zijn rug en verweet ons, dat we niet even als hij had den gewerkt; maar we wisten hem te antwoorden. Van het eene woord kwam het andere en ten slotte sloeg hij mij met zijn spade op den kop (lees s. v. p. hoofd) zoodat ze kromboog. Kwaad als hij werd, dat zijn spa bedorven was, dat kunt ge den ken. We pakten hem dan ook op en zetten hem buiten de deur. Een pret als we hadden, om nooit te vergeten Ecu oud aambeeld. is voorzeker in Met genoegen is voorzeker in den lande het r o bericht gelezen dat het plan bestaat bij den Mi nister van Oorlog de traktementen der onder- O officieren te verhoogen. Ook wij lazeu dat gaarne, want verbetering van do positie der ouderofficieren, zóó wat het geldelijke aanbelangt als wat betreft hunne woningen, is zeker een stap op den weg tot. oplossing der kaderkwestie. Terneer zagen wij het gaarne, omdat daardoor wellicht ook de wanverhouding zou worden opge heven, die er bestaat, en die nu nog grooter zal worden, tnsschen de traktementen van luitenants eu ouderofficieren. Wij misgunnen hun niet dat vooral de gehuwden, die gewoonlijk een groot huis houden hebben, behoorlijk worden gesalarieerd. Maar, de luitenants zijn ook noodig, ook zij moeten kunnen leven; zij staan boven de onder officieren, zij. mouten stand ophouden, sociëteiten bezoeken, in gezelschappen verschijnen, enz., dat kost alles geld en zij behooreu dus geldelijk niet. te staan onder sommige klassen van onderofficieren. (lorincücHi, 3 Febr., L. W., vm. 2 u, 55 m. 0.59 M. AP. Was 0,11 M. Gorinchem, 3 Febr., H. W., vm. 6u. 30 m. 1.15* M. -f AP. Was 0.42 M. Arnhem, 3 Febr., vm. 8 u. 7.82 M. AP. of 0,91 M. boven nul. Wal 0,01 M. Deventer, 3 Febr., vm 8 u. 2.39 M. -j- AP. of 1.80 M. boven nul. Val 0,09 M. Maastricht, (brug), 3 Febr., vm. 8 u. 4*2.98 M. -j- AP. of 0.78 M. boven nul. Val 0.09 M. Keulen, 6 Febr. De peilschaal teekende heden middag ten 1 uur 1.30 M. boven nul. Gelijk aan Zaterdag. Te zamen 64.00 Bovenstaande cijfers men zal het mij moeten toestemmen zijn waarlijk niet overdreven. In garnizoenen als Arnhem, Utrecht enz. komt men daarvoor niet terecht. En hoeveel niet opgenoemde zaken zijn er nog die betaling eischen, als het paard rijden des winters, kleiue reparatiën aan tal van zaken, boeken en reglementen, te veel om op te noemenVan een of ander leesgezelschap, van de vereeuiging tot beoefening der krijgswetenschap of de verspreiding van kennis aangaande 's lands ver dediging is hij geen lid. Naar concerten of comedies gaat-ie-niet Zijn uniform verlaat-ie-niet Sigaren ochdat smaakt-hem-niet Een borreltje, 0! genaakt-hem-niet Belasting! die betaalt-ie-niet Hoe hij er komt, verhaalt-ie-niet De stumpert zit zoo in de knel! Wat hem mankeert? hij weet het wel. Geen crediet te verleenen of goederen af te geven aan mijnen onmondigen zoon zullende zonder goedkeuring van zijnen Vader of van Mejuffrouw de Wed. HANEWINCKEL te Heusden, volstrekt geetie betaling geschieden. DIJKGRAAF en HEEMRADEN maken bekend Dat de lijst van stemgerechtigde Inge landen, zoo als die door het Bestuur is vast gesteld, van af den 28sten Januari 1882, gedurende veertien dagen ter inzage van Ingelanden ligt, ten kantore van den Secre taris-Penningmeester te Hemden. Heusden, den 21 Januari 1882. Dijkgraaf, HONCOOP. Secretaris-Penningmeester, DUIJSER. is voornemens op Donderdag 9 Februari a.s. ten herberge van M. van Wordragen, te Vlijmen, bij INZET en op Donderdag 16 Februari a.s. ten herberge van W. van Talier, te Vlijmen, bij TOESLAG, telkens des avonds te 6 uren, gelegen in de Heinbrantslioef, gemeente Vlijmen, Sectie C. nommer 233, groot 64 Aren, 60 Cen tiaren. 7 worden steeds verstrekt op eerste hypotheek, tegen 4^ door Kassier en Commissionair in Effecten TI: 111:1 SI»I:\. DIE>'STHE«ELIPiG van af 13 Februari 1882. Van HEUSDEN vm. 5.30 en vm. 10 ure. 's-BOSCH 8.30 nm. 2.15 Kantoren Ligplaats te 's-Bosch: Kanaal bij de Ortherbrug, alwaar een lichter tot deu ontvangst en den opslag der goederen ligt. AANGEKOMEN: G r ij s k 0 p Parkieten (broedpareu). G r ij z e K a r <1 i n a I c n. Jap. Nachtegalen. Waaicr-B e n d e n (gegarandeerd van Japan geïmporteerd). Witte R ij s t v o g e 1 s enz. u 1 N.B. Grijskop Parkieten broeden beter, zelfs ge makkelijker dan Grasparkieten. Diverse Broednestcn bij mij te bekomen. IN worden attent gemaakt op de zeer voordeelige inkoopen, die reeds nu kunnen gedaan worden bij Magazijn vau Behangselpapieren, bij de Goudsclie Wagenstraat. Op aanvrage van welke soort ongeveer worden onmiddelijk monsters gezonden. v Prijzen van 100 en daar boven. Mijnheer de Redacteur! Dutric. (Amsterdammer.) Rotterdam, 1 Februari 1882. EEN PERCEEL HOOILAND. van de Gebr. van den Boom te 's-Bosch. Daniël Düijser te Heusden. Naturalist,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3