Buitenlandsch O verzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. leesstof behalve door kleinen, ook door de ouders verorberd wordt en langs dien weg kan langzamerhand de zin voor lectuur onder den werkenden stand ontwaken. Van boven af heeft men tot heden te vergeefs gearbeid. Laat men t nu eens van onde ren op probeeren, desnoods aan de van school gaanden de vrijheid gevende nog eenige jaren te mogen deelnemen aan de schoolbibliotheek. Lezen is een schoone en goede kunst, doch wanneer de jonge mensch niet anders dan te hooi en te gras wat leesstof in han den neemt in de dagen waarop hij t maat schappelijk leven intreedt, is zoo spoedig de lust verdwenen en al 't werk, door de school met veel inspanning en kosten aan hem besteed, ijdel, totaal ijdel. Voor wie 't aangaat en wien gaat het niet aan bevelen we dit korte woord uitdrukkelijk ter overdenking aan. is nog onzeker. Zeker schijnt het te zijn dat de Russische beweging zich machtig in Gallicië uit breidt en dat na een verslag van deze beweging aan den Keizer de inhechtenisnemingen <;evoh;d zijn. De gevangenen waaronder een priester, een arts, een voormalig hofbeambte, vrouwen, professors en redacteur#, worden als staatkundige misdadigers behandeld. In Kroustadt, een der drie voorname steden van Zevenbergen, heeft men in eene Griek - sche kerk een geheel arsenaal ontdekt. In Arabië neemt ook de opstand steeds grootere afmetingen aan. De opstandelingen in Yemen, het zuidwestelijk deel van Arabië, maakten zich reeds van de voornaamste plaatsen in het binnenland meester. De Sultan van Maskate (zuid-oostelijk deel van Arabië) wordt door hen te hulp geroepen om hen van het Turksche juk te bevrijden. De in verzet gekomenen zijn plus minus 30000 man sterk. De Porte wil dan ook krachtige maat regelen nemen om den opstand te onderdrukken, ongelukkig ontbreekt hem de groote hefboom voor dergelijke maatregelen, geld namelijk. De Minister van oorlost klaagt ten minste, dat hij In de Franscbe Kamer is aan de orde gesteld de interpellatie van Granet over het uitstel van de herziening der Constitutie; het Ministerie re kent er op, eene aanzienlijke meerderheid voor het uitstel te verkrijgen, om dat de stemming in de Kamer over het algemeen nog tegen Gambetta is. De omstandigheden van de laatste dagen oefenen op die stemming een grooten invloed uit; niet alleen de Egyptische, maar ook de Beurszaken; men keurt het scherp af, dat Gambetta onder zulke omstandigheden eene ministerieele crisis deed ontstaan. Tengevolge van deze interpellatie heeft de Franscbe Kamer met 287 tegen 66 stem men deze motie aangenomen//De Kamer, ver trouwen stellende in de Regeering omtrent het besluit der Kamer betreffende eene constitutie- herziening gaat over tot de orde van den dag." Wat die Beurszaken betreft, alles is er nog vol van en staag komen nog berichten in van ram pen, tengevolge van de groote bankbreuk ontstaan. De beide hoofden, Bontoux en Reder hebben voov- loopig hunne gevangenis verlaten. Vergezeld van den rechter van instructie, curatoren in het fail lissement en eenige anderen, gingen zij naar -de bureaux van de „Union generale". Zij bleven drie uur bezig met de verificatie van de schuldvorde ringen en activa en het bestudeeren der jongste operatiën, opdat de verantwoordelijkheid der be stuurders zou kunnen worden uitgemaakt. De bezwaren tegen den President en den Direc teur stapelen zich op, dermate, dat hun alle bezoek, behalve van de naaste familiebetrekkingen, ontzegd wordt. Om een enkel staaltje te noemen uit de boeken bleek, dat een zeker oud man 38 millioen fr. aan de „Union" schuldig was. Dit was echter een gefingeerde naam, en als debet werden op dien naam de posten geboekt, die met beursspeculatiën verloren gegaan waren. Er was geen waarde in portefeuille, de directie had steeds gekocht en daartoe de gedeponeerde waarde van hare clienteu te gelde gemaakt. Aanzienlijke personen en vereenigingen moeten enorme sommen verloren hebben, de Graaf de Chambord vijf millioen en de Prins de Broglie niet veel minder. En wanneer het blijken mocht, dat tot vervolging der Commissarissen moet worden overgegaan, dan zal er nog iets anders aan den dag komen. Het wetsontwerp tot den aankoop van nog eenige spoorwegen in den Pruisischen Staat is in het Huis der Afgevaardigden voor de eerste maal gelezen, welke lezing geëindigd is met verwijzing van het ontwerp naar eene commissie van 21 leden. Het centrum gaf in deze zaak van eene veranderde zienswijze blijk. Vroeger verzette het zich tegen den aankoop van Staatswegen, nu wilde het toegeven, tot aanleiding van die veran derde zienswijze aanvoerende, dat rekening moest gehouden worden met het feit, dat reeds zoovele spoorwegen eigendom geworden waren van den Staat, dat de aankoop van andere lijnen het nood zakelijk gevolg was van den nieuwen toestand. De nationaal-liberalen, evenals de conservatieven, gunstig gestemd zijnde voor het ontwerp, zijn in genomen met deze verandering van gevoelen van het centrum, maar zij schrijven die verandering aan andere beweegredenen toe en wel aan de aan^Gjiule behandeling der Meiwetten. De Fort- schrU er zijn'tegen den aankoop, en herinnerden aan de. belofte van de Regeering, dat in langen tijd aan geen naasting zou gedacht worden na het laatste daarop betrekking hebbende besluit. Gebrek aan eenheid bij de verschillende besturen en ten opzichte van de tarieven, antwoordde de Minister Maybach, had tot dit nieuwe ontwerp aanleiding gegeven. De aankoop van den Berg- Mlirkischen spoorweg was daarom onvermijdelijk. In het Oosten van Europa blijven troebelen en woelingen van allerlei aard het eenisre wat men ziet, in de verte en in de nabijheid. Meer dan duidelijk wordt het in de eerste plaats, dat de opstand in Dalmatië en de Herzo- gewina verre van bedwongen mag heeteu, en dat hij in den werkelijken zin aan de guerilla in het begin dezer eeuw in Spanje herinnert. De op standelingen hebben Cogniza veroverd en hebben dit plaatsje tusschen Serawejo en Mostar gelegen in brand gestoken. Daarbij komt, dat vele solda ten van het Oostenrijksche leger deserteeren. Oirieiëel wordt uit Serawejo, de hoofdstad van B isnië, gemeld, dat een aantal opstandelingen zich bj Bastnci vereenigden en over de Drino trokken. De troepen zouden de opstandelingen geslagen en teruggedrongen en slechts weinig ver loren hebben. Tegelijkertijd met deze berichten, lezen wij dat in liet Poolsche grensland van Oostenrijk (Gallicië) vele arrestablen bebben plaats gehad. Ot'hetPan- slavisme of hef socialisme daar de groote rol speelt, oorlog groot gebrek aan geld heeft. De onrust iu Egypte is ook nog verre van bedaard. De omwentelingen zijn daar tegenwoordig alle militaire, zooals vroeger de pronunciamieuto's in Spanje. De militaire partij steekt aldaar hoe langer hoe meer het hoofd op en wil al het mogelijke doen om vreemden Eranschen en Engelschen groote invloed te weren. Toch hangen er te belangen aan de veiligheid van het kanaal van Suez, dan dat de Europeesche mogendheden niet alle pogingen in het werk zullen stellen om hun invloed te behouden. In Engeland is de zitting van het Lagerhuis geopend met eene troonrede, waarin onder meer voorkomt, dat de zaken in Ierland er beter be ginnen uit te zien. Wat er van die rooskleurige beschouwing waar is, leeren de dagelijksche be richten ons wel beter. Zoo lezen wij nu weer van een moordaanslag, waarvan de Minister voor Iersche Zaken, Forster, het slachtoffer had moeten zijn. Een brief met het adres van den Minister Forster wekte aan het postkantoor argwaan. De enveloppe vertoonde vlekken, die blijkbaar niet van buiten aangebracht waren. De postbeambten openden den brief gedeeltelijk, zeer voorziehtig natuurlijk en zonden de enveloppe aan een schei kundige, die bevond dat de vlekken veroorzaakt waren, door eene ontplofbare zelfstandigheid, die zich in den brief moest bevinden, hetgeen dan ook werkelijk zoo was. L)e stof, die droog had moeten blijven, moest ontploffen, als de brief geopend werd. Door de vochtigheid had de ont plofbare stof gedeeltelijk zijne kracht verloren. De Minister Forster was juist naar Londen ver trokken. Voor het geval, dat de brief bezorgd was geworden en de verwachte uitwerking had gehad, zou toch niet de Minister, maar een der secretarissen het slachtoffer zijn geweest. HE US DEN, lOFebr. De heer J. W. ltijnders, adsistent op het postkantoor alhier, is met ingang van 15 Febr. a.s. benoemd tot directeur van het post- en tele graafkantoor te Ootmarsum. t DUSSEN, 3 Febr. Heden avond gaf de lie dertafel alhier, in het koffiehuis van den heer J. van Beurden aan hare talrijke honoraire leden, hare derde uitvoering. Het grootsche progamma liep, boven veler verwachting, van stapel en lokte dan ook een daverend applaudissement uit. De avond werd verder genoegelijk doorgebracht, waartoe dc koddige voordrachten van sommige, waarlijk komieke leden, alsmede de nette bedie ning, die men in genoemd koffiehuis geniet, veel bijdroegen. t ALMKERK, 6 Febr. Daar het ledental tot boven de elf gestegen was besloot de correspon dent van Almkerk der vereeniging Volksonderwijs het correspondentschap in eene afdeeUng van Volks onderwijs te veranderen, Hij riep daarom de leden van het correspondentschap op tot eene vergade ring en sprak hun aldus toe Tot leden van liet bestuur der afdeeling Alm kerk zijn daarna benoemdJ. C. W. M. van Sittert., president, De Heus, secretaris, C. van dei- Beek, peuningmeester. t Den 5en Maart zal de bevestiging plaats hebben van den hr. Beekman van Chaam, beroepen predikant bij deze Herv. gemeente, welke plech tigheid zal verricht worden door Ds. Peters van 't Ginueken, aan Z.Eerw. door den consulent Ds. R. O. C. Aitton predikant bij de Herv. gem. van Uitwijk en Waardhuizen afgestaan. t Bij de X.-Brabantsche maatschappij van landbouw bestaat net plan om dit jaar eene keuring van hengsten en stieren ie houden. t DALEM. Bij menschenheuchenis is de M aal omstreeks dezen tijd van het jaar niet zoo laag creweest. De peilschaal aan de inundatie-sluis alhier wijst op heden (Woensdag) 0.15 M. -j- A. P. t - De heer A. J. van Gelder, onderwijzer te Schelluinen, is als zoodanig benoemd te Wijthem, gem. Zwollekerspel. t BERGEIK (cl. Eindhoven.) Ds B. Jelgersma Gz., predikant te Oud Karspel is alhier beroepen. t WERKENDAM, 7 Febr. Ter vervanging van den heer C. Kieboom, is tot lid van den raad dezer gemeente gekozen de heer M. M. Yersput. 9 Febr. Woensdagavond trad de heer Helleman van Kinderdijk als spreker op in de alhier gehouden Nutsvergadering. Evenals vroe ger mogt Z.Ed. den verdienden bijval verwerven voor zijne voordrachten. Tot ontvanger der registratie en domeinen alhier is benoemd de heel" H. C. Snethlage, thans te Holwerd, terwijl de heer H. E. Meylink, sur numerair, thans waarnemend ontvanger alhier, be noemd is tot ontvanger te Holwerd. t GEN DEREN, 8 Febr. Door den raad der gemeente alhier is benoemd tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de openbare school Mej. Klerkx te Eethen. DE WERKEN en SLEEUWIJK. 't Was feest in deze gemeente in de laatste helft dezer week. De heer Burgemeester A. Verschoor, her dacht op Woensdag den dag dat ZEd. Achtb. voor 25 jaren tot deze betrekking benoemd werd als opvolger van zijnen reeds hoog bejaarden vader. Arm en rijk deelde in de vreugde en gaf blijken van ingenomenheid met dit feest door het uit steken der vlaggen, als ook door bijdragen tot het aankoopen van een zilveren servies aan te bieden ter gedachtenis aan dezen dag. Een optocht der schooljeugd, begeleid door eenige land bouwers te paard, verhoogde niet weinig de geest drift, vooral toen zij bij de woning van den jubi laris gekomen, toepasselijke zangstukjes uitvoerden, daarna eenige versnapering ontvingen, en de ver zekering kregen dat, ze Vrijdag een prettigen dag zoudeu hebben op beide scholen. Den 10 Januari jl. werd op een bijeenkomst van afgevaardigden uit de Hoofdbesturen van ver schillende groote Nederlandsche Landbouwmaat- schappijen besloten tot het houden van een zoo uitgebreid mogelijke Nederlandsche Landbouw tentoonstelling in 1883, waaraan, indien de finan- cieele krachten dat zouden toelaten, een interna tionaal karakter zou worden gegeven. De plaats, waar die tentoonstelling zal worden gehouden kon op die vergadering natuurlijk nog niet worden vastgesteld, de bepaling daarvan is van verschillende omstandigheden afhankelijk, waarvan niet de minst gewichtige is, het al of niet aanwezig zijn van een geschikt terrein. In- tusschen werden door de vergadering Utrecht of Amsterdam aangewezen, als de plaatsen, waar men die tentoonstelling zoo mogelijk zou wenschen gehouden te zien. Het zal wel niet noodig wezen het groot belang aan te toonen, hetwelk onze Nederlandsche land bouw heeft bij het welslagen dezer onderneming. Ontwikkeling van onzen Nederlandschen land bouw, dien hoofdbron van ons volksbestaan, hand having van den goeden naam van dien vaderland- schen landbouw tegenover het buitenland, zijn inderdaad meer dan ooit eischen des tijds. Tot dusverre werd alleen op plaatselijke en provinciale tentoonstellingen bijeengebracht, wat in bepaalde streken van ons land op landbouw gebied werd geproduceerd. Thans wenscht men, voor alle Nederlandsche landbouwers één grooten wedstrijd te openen en op ééne Nederlandsche tentoonstelling te laten zien wat onze landbouw vermag, welke mate van ontwikkeling die iu de verschillende deelen van het rijk heeft bereikt. Kon de Nederlander tot nog toe niet anders dan op huitenlandsche tentoonstellingen concurreeren met vreemde landbouwers, het is hoogst wenschelijk dat onze vaderlandsche landbouwer zich ook eindelijk eens binnen de grenzen van zijn eigen land zal kunnen meten met het buitenland. Maar zal dat alles op degelijke, Nederland waar dige wijze geschieden, dan is het noodig, dat de uitvoerende Commissie op onbekrompen wijze, die tentoonstelling kunne regelen en tot stand brengen. Om daartoe in staat te worden gesteld, doet zij een beroep op de Nederlandsche natie. Inderdaad de ontwikkeling van onzen landbouw is een "2.66 groot volksbelang, ze is zóó nauw verbonden met de vermeerdering van onzen welvaart, dat de uitvoerende commissie meent met volle recht en met vrijmoedigheid bijdragen te mogen vragen, niet alleen van hen wier belangen in het bizon der bij dien landbouw betrokken zijn, maar van allen, wien onze volkswelvaart ter harte gaat. In gevolge art. 49 van het kon. besluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad no. 46,) houdende voorschrift ter verdere uitvoering der wet op de nationale militie, is door het dep.ortem. van bin- nenlandsche zaken een staat opgemaakt van man schappen der lichting van het jaar 1881, die aan de oproeping der aflevering niet voldedenop dezen staat komen 98 personen uit de onder scheidene provinciën voor. Bij den raad van state afdeeling voor de geschillen van bestuur is Woensdag o. a. ingekomen een kón. besluit, houdende beschikking op het beroep van B. Bakker Bzn. te Ridderkerk, van een be sluit van B. en W. dier gemeente, waarbij hem onder zekere voorwaarden, vergunning is verleend tot voortzetting zijner fabriek van gutta percha en catoutcliouc. Met wijziging van het besluit van B. en W. is aan adressant ontheffing ver leend van de eerste hem opgelegde voorwaarde. Een boerenknecht te Oostwedde wilde wel eens weten wat de lui gevoelen, die zich opknoopen. Iu tegenwoordigheid van de meid, die zat te melken, maakte hij een strop gereed en ging hij „even" hangen. Gelukkig voor hem had de meid, toen zij niets meer hoorde dan eenig geschuifel met de klompen, de tegenwoordigheid van geest een mes te grijpen en hem af te snijden, waarna hij bewusteloos op den grond neerplofte. Door die spoedige hulp werd hij gered. Te Spijk, bij Gorkum, heeft zekere J. I. De G., na 's morgens nog in 't veld te zijn geweest, zich, te huis komende, niet een pistool door het hoofd geschotenhij was dadelijk een lijk. Gedurende geruimen tijd was hij zeer zwaarmoedig. Hij laat eene weduwe met negen kindereu na. O O O c- O - O O O {Te laat ontvangen voor het vorig nummer.) 9 Febr. Tot ontvanger der dir. belast, en aco. alhier is benoemd de heer A. Bruinst, thans te Colijns- plaat. Mijne heeren Bij art. 13 van het huishoudelijk reglement is bepaald, dat met inachtneming van art. 11 van het algemeen reglement, aan den correspondent het recht wordt toegekend tot de op richting eener afdeeling, wanneer zulks door hem wordt noodig geacht. In de laatste bijeenkomst der leden ben ik tot de over tuiging gekomen, dat de oprichting eener afdeeling gewenscht is, in welke overtuiging ik nu wegens diezelfde redenen hen versterkt geworden. Alvorens tot de oprichting over te gaan, betuig ik n mijne heeren mijnen hartelijken dank voor de on lersteuuing, welke gij mij ver leend hebt ter bevordering van het openbaar onderwijs. In het bij zonder breng ik dien dank aan de leden van het bestuur, die met mij de zaken, in de algeineene vergaderingen van het correspondentschap ter behandeling voorgesteld, moesten voor bereiden. In de vergadering, zoowel van het bestuur als van die der leden heerschte in het algemeen een aangenamen toon, niettegenstaande de wrijving van gedachten, welke zich daarin vaak openbaarde; doch is wrijving vair gevoelen niet gewenscht wil men der waarheid naderbij komen Van harte hoop ik, dat de op te richten afdeeling het stand punt tot dusverre door het correspondentschap ingenomen, moge blijven handhaven! Dat standpunt is: te bouwen aan den tem pel, gewijd aan de beschaving der menschheid in het algemeen en aan die der menschheid onzer gemeente iu het bijzonder. Onderwijs is de grondslag der beschaving. Wijden wij daarom onze krachten aan de bevordering van het openbaar onderwijs Moge de op te richten afdeeling worden eene parel aan de kroon onzer Moedervereeniging Volksonderwijs (Te Icuit ontvangen voor het vorig nummer f DRUNEN, 9 Febr. Door eenige landbouwers en voerlieden uit deze gemeente is een adres ge zonden aan den Minister van Waterstaat om te verkrijgen, dat de overweg aan den dijk te Drunen alsnog veranderd worde in een onderweg. Adres santen wijzen op de bezwaren, die verbonden zijn aan den hoogen oprit en op het gevaar dat een overweg heeft, vooral voor het vee, dat uit Drunen naar den overlaat dagelijks iu groote hoeveelheid deu spoorweg zal moeten passeeren. Naar men verneemt hebben de adressanten adhaesie 9 van de Kamer van Koophandel te Waalwijk en van do besturen der gemeenten Drunen en Waalwijk. Het genoemd adres is als volgt Aan Z. E. den Minister van Waterstaat. Geven met verschuldigden eerbied te keunen, de oudergeteekendeu landbouwers en voerlieden in de gemeente Druuen; dat het verkeer met rij- en voertuigen over den ontworpen overweg van den spoorweg Zwaluwe 's Bosch over deu rijksdijk aan deu Baardwijkschen overlaat door de ophooging, welke op dien dijk plaats heeft, steeds eene groote moeielijkheid voor hen zal blijven; dat indien een onderweef langs de oost- of bin- O O nenzijde van dien dijk over den zoogen. molenweg met een oprit of stoep over denzelveu iu aanslui ting met het reeds verlegde gedeelte rijksweg in deu overlaat, die moeielijkheid geheel zoude wor den weggenomen dat het daarstelleu van dien onderweg niet alleen het groote bezwaar tegen den ontworpen hoogeu oprit zoude wegnemen, waarbij niet alleen de adres santen, maar die van al de aangrenzende gemeenten zouden worden gebaat, daar deze provinciale weg steeds zeer druk wordt berodeu, maar daarenboven zeer veel zoude bijdragen tot de veiligheid van hot verkeer, daar over dat punt des zomers dagelijks vee van en naar de weide wordt gedreven, bijzon der iu massa in de maanden Augustus en Septem ber naar het nagras en dat het gevaar daardoor zoude worden vermeden, dat het vee op de spoor brug zoude geraken en dat de landbouwende stand dezer gemeente al huu hooi uit deu aaugrenzenden polder van Baardwijk moet halen; dat daar met de uitvoering der werken aan den spoorweg binnendijks in deze gemeente nog geen begin is gemaakt, adressanten vertrouwen, dat zij nog tijdig hunne bezwaren doen kennen, om te voorkomen, dat den nu reeds moeielijken oprit tegen den dijk door het verhoogon voor den spoorweg niet merkelijk worde verergerd, hetgeen voor een ieder, maar bijzonder voor zware vrachten eene groote moeielijkheid zoudo zijn; dat adressanten, daar het biunensdijks provinci ale weg is, een afschrift van dit bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben ge- zouden. Redenen waarom adressanten Uwe Excellentie driugeud verzieken, om door het daarstelleu van deu onderweg en do veiligheid te bevorderen en de moeielijke passage te voorkomen. 't welk doende, (volgen de handteekeningen). Drunen, 28 Jan. 1882. t VEEN, 8 Febr. De raad dezer gemeente heeft in zijne vergadering van heden tot leden van het stembureau voor de a. s. verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer benoemd de heeren C. A. W. Jiskoot en L. van Eeten Rz. Tevens heeft de raad eenparig besloten, aan den onderwijzer R. van Helden eene gratificatie toe te kenuen van 85, over 'tjaar 1881, voor den on- vermoeiden ijver, betoond gedurende de ziekte van den hoofdonderwijzer, den heer O. in 'tVeld. f ZALT-BOMMEL, 7 Febr. Iu deze gemeente (3800 inwoners) hebben 36 slijters en tappers de venmnnincr gevraagd, in de drankwet bedoeld. Onze O O O O stad staat, volgeus de regeerings-statistiek, bijna boven aan de lijst der gemeenten, waar de groot ste hoeveelheid per iuwoner wordt gebruikt. Vol gens die opgave was dit 2D/10 liter per hoofd. f SLEEUWTJK. Bij de Christ. Geref. gemeente alhier is beroepen Ds. J. Strijks, predikant te Rhoon. WAALWIJK. De kamer van koophandel alhier heeft in hare laatste vergadering een adres vast gesteld aan den minister van waterstaat, ter onder steuning van dat, ingezonden door eenige ingezetenen O 'O O O der gemeente Drunen, tot verkrijging van een onder weg onder den spoordijk aan de oostzijde van den rijksdijk aan deu overlaat. TILBURG, 7 Febr. De gemeeuteraad heeft de voorwaarden vastgesteld, waarop hij aan deu heer Jos. Levelt te Rotterdam vergunning verleende tot aanleggen en exploiteeren van een stoomtramweg van hier naar de haven van Groenendijk. Te Maren, gemeente Alein (N.-Br.) is de arm voogd V. M. gevankelijk naar 's Bosch overgebracht, verdacht van valschheid iu geschrifte en verduiste ring van gelden van de algemeene armen. O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2