pine Malta WURSClinWG. A. VAN DELFT, Publiek te Yerkoopen: Pli, de Jong li, Sigaren-F abrikant CARNAVAL J. VAN ADELBERG, wei' Tm-Cotta artikelen, ais: Trottoir Steenen, dakleijen, JAARMARKT TE HEUSDEN, HEUSDEN. Voor het aanstaande op Dinsdag 7 Maart Pieter van Vollenhoven, J. van Vollenhoven Pz. Potterstraat Heusden. Stoomboot „Maasstroom," 308ste Staatsloterij. Burgerlijke Stand. TE IIEIMH V. Gemengd Nieuws en Allerlei. Notaris L a n d r to Vlijmen VERPACHTEN MARKT BERICHTEN. Zaturdag 25 Eebruarij 1882, Donderdag 2 Maart 1882, Woensdag 8 Maart 1882, Donderdag 9 Maart 1882, 's Bosch, C 400. Ornamenten in gips en cement. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Parketvloeren. Porti and-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegolfde Dakpannen Het geschenk, door HH. MM. den Koning en G de Koningin aan H. K. H. Prinses Helena van M aldeek aangeboden, is reeds door den lieer Van Kempen, namens IIH. MM., te Arolsen aan de verloofde van den Hertog van Albany overhandigd. Het is een compleet dames-toilet, in zilver en ivoor bewerktofschoon in een zeer beknopte ruimte, bevindt zich in het prachtig étui het meest volledig kap- en waschstel, zilveren kom en kan incluis. Op elk stuk is het monogram der prinses en zijn de wapens van Engeland en Waldeck-Pvrmont aangebracht. Het étui, waarin zich dit vorstelijk toilet bevindt, is op zichzelf een zeldzaamheid, daar het prachtig bewerkt is uit Coromandel, een hout soort, die men nog slechts bij groote zeldzaam heid vindt. worden steeds verstrekt op eerst 3 hypotheek, tegen 41 2 door Twee ingezetenen van M ildervank, II. C. en P. D., konden het niet met elkander vinden over de grensscheiding tusschen hunne heemsteden. Ze twistten en twistten, maakten elkaar 't hoofd al warmer en warmer en in een ongelukkig oogenblik wierp C. hun geschil voor de rechtbank. De oude waarheidwie pleit om een koe, geve liever een toe, werd uit Toog verloren. Er werd niet aan gedacht, dat het recht omslachtig is e i duur. Van weerszijden moest er een procureur worden genomen het kadaster moest worden geraadpleegd de heem steden moesten worden opgemeten oude menschen uit de buurt moesten worden gehoord om te ge tuigen hoe het vroeger wasboomwortels moesten worden opgedolvendp rechters moesten een onder zoek in loco instellen enz. Er werd gepleit en nog eens weer gepleit, getuigd en nogmaals getuigd, de replieken en duplieken volgden elkander op en eindelijk volgde de uitspraak. C. won een streepje gronds ter breedte van 20 centimeter, doch moest 4/5 gedeelte der aan de zijde van D. gevallen kosten betalen ten bedrage van f 733.49a/8. Zijne eigene kosten beloopen natuurlijk ook een aardig sommetje. En D. heelt insgelijks een deel dei- kosten te betalen. Een peperduur streepje gronds! Maar 't is nog niet duur genoeg, want C. heeft onmiddellijk appèl laten aanteekenen. f DEWERKEN en SLEEUWIJK. Van 16—31 Jan. Ondertrouwd: T. F. v. d. Steenhoven, jm. met, M. H. Verboom, jd. Kassier en Commissionair in Effecten gelogen in de Tleinbrantshoef, gemeerte Vlijmen Sectie C. wranner 233, groot 64 Aren, 60 Cen- I tiaren. Notaris VERBEIINE te ■TOSS? Dassen, zal publiek D V ERT EOST T I E Getrouwd: ARNOLDUS VAN KOIJCK en HUIBERTJE VAN DER BEEK. BabyloniënbroekA g Fehnwri 2 Heihen, j Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen veel geliefden Broeder en Oom GERARDUS ANTONIUS DE WITT, betuigen wij onzen hartel ijken dank. P. A. DE WITT. M. VI. NASS. C. A. NASSSchoenmakers. Heusden, o Februari 1882. om te Geen crediet te verleenen of goederen af te geven aan mijnen onmondigen zoon zullende zonder goedkeuring van zijnen Vader of van Mejuffrouw de M ed. HANEWINCKEL te Heusden, volstrekt geene betaling geschieden. De ondergeteekende geeft het geacht publiek te kennen, dat door zijne bemiddeling alle Levensverzekeringen, Lijfrenten, onverschillig van welken aard, gesloten kunnen worden voor de Nationale Levens-Verze- keringbank te Rotterdam. Beveelt zich mede aan tot het verzekeren tegen brandschade van yag- Alle tarieven en inlichtingen zijn op tranko aanvrage gratis verkrijgbaar. I Ook belast hij zich met alles wat tot de be- I trekking van Zaakwaarnemer behoort. 's morgens ten 11 ure, te Heusden bij den lieer Mourik, voor 5 jaren: 3.36.GO Hectaren WEILAND, onder Oudhensden 's morgens 10 uur, te Dussen bij C. Huigen 7.86.60 Hectaren WEILAND, onder Dussen in het Noordeveld 's morgens 10 uur, te Eethen in het Regthuis 4.52.00 Hectaren WEILAND, onder Eethen en Meeuwen 's morgens 10 uur, te Andel aan het Veer, voor 5 jaren: 4.38.40 Hectaren WEILAND, onder Andel. Alles bij gedrukte biljetten breeder om schreven. zijn alle soorten van COSTUMES, DOMINO's en MASKERS tegen den meest billijken prijs te huur en te koop gesteld bij van af 16 Februari 1882. Marmoren Schoorsteenmantels, DOOPVONTEN, Het GEMEENTEBESTUUR van Heusden(Noordbrabant,) brengt bij deze ter ken nis, dat de JAARMARKT van dit jaar zal gehouden worden op Dinsdag den 7 Maart 1882. Stand- of Marktgeld wordt niet geheven. Heusden, 9 Februari 1882. Het gemeentebestuur voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, SPRENGERS. P. L. HON COOP. 4Je Klasse. Trekking van 7 Feb. Prijs van f '2000 no. 8609 1500 nos. 7520 en 12137; f 1000: nos. 1254. 9906, 11153 en 13536; 4C0: nos. 11339 en 14048; ƒ100: nos. 516, 6840, 7156, 11293. 14115 en 14134. 4de Klasse Trekkiug van 8 Febr. Prijs van 25000no. 128301000 no. 17719 400: no.'16100; 200: noi. 2061 en 17809; 100: nos. 30831 en 13259. 4de klasse. Trekking van 9 Febr. Prijs van ƒ400: no. 1919; ƒ200: no. 5181 en 11897; ƒ100: nos. 14390 en 14658. Amsterdamsche Vereeniging: Spaarzaamheid geeft welvaart. Van deze vereening hebben wij het reglement en tarieven voor ons liggen. Het doel van de Vereeniging is, aan een ieder de gelegenheid te geven, tegen eene geringe weke- lijksche bijdrage, zich eene bepaalde som gelds te te verzekeren bij geboorten, of op een bepaalden leeftijd, bij loting, huwelijk, enz. Het doel is tweederlei. 1. Eenvoudig eene bepaalde uitkeeriug, 2. eene uitkeering en bij vooroverlijden 2/3 gedeelte der betaalde gelden terug. De tarieven zijn daarom ook tweederlei. Het komt ons voor, dat eene vereeniging als deze recht van bestaan heeft. De tarieven zijn zoo danig dat de uitkeeringen daarvan kunnen gedaan worden zonder dat met geringe bijdragen to hoogo uitkeeringen worden voorgespiegeld. Toch zijn ze ook weer zoodanig, dat de Vereeniging met recht eene philautropischo mag genoemd worden, daar zij boven haar doel geen groote winsten voor Directeuren en Commissarissen kan maken, en van de winsten, die er nog gemaakt worden 50 aan de contribuanten uitkeert. De storting der bijdra gen, wekelijks of om do drie maanden is zoo ge makkelijk mogelijk gemaakt. Wij achten het niet ondienstig de aandacht van onze lezers op bovengenoemde Amsterdamsche Ver eeniging te vestigen. Eene nauwkeurige berekening heeft ons de vrijmoedigheid gegeven het boven staande te zeggen. Het kantoor der Vereeniging is: Amsterdam, Haarlemmerdijk 33. t HEUSDEN. Van 29 Febr. Geboren: Johannes Josephus, z. v. J. Waaijers en E. DukindLambertus, z. v. L. Hoefnagel en L. van Vugt. Overleden: H. M. van Landewijk, 6 m.A. Verhoeks, weilr. H. Barning, 58 j. t MEEUWEN. Van 1 Jan.1 Feb. Geboren: Teunis, z. van G. v. Nordennen en M. M. v. d. Steenhoven Johannes Lambertus, z. v. B. v. Moergestel en A. C. Donkersloot. Overleden: Teunis, z. van G. v. Norden nen en M. M. v. d. Steenhoven. ALMKERK. Van 6 Jan.6 Febr. Geboren: Hendrik Jan Gijsbort, z. van J. G. van Andel en L. Branderhorst; Jacobus, z. van C. van der Mooren en J. LankhaarAntonie en Jan, kinderen van B. van der Linden Jan Wil lem, z, van H. Pruijsen en H. M. TeulingGerar- dina Hendrika Petronella Jacomina, d. van A. TeulingLeendert, z. van H. Tollenaars en D; Coliju Huiberdina Ant.onetta, d. van N. Hansseu Cornells, z. van G. Noorloos en N. van Trooijen Johannis, z. van A. BesteweltJan, z. van B. Schoenmakers en P. de Peuter Govert, z. van J. van dor Beek en H. de Pender Pieter, z. van H. Vink en A. Pruisen Arie, z. van A. van de Kop pel en C. H. MijnlieffDirkje Hendrika, d. van H. van Andel on C. Groenevelt. Overleden: A. S. de Heus, 1 m. J. W. Pruij sen, 8 uren M. van Wijk, 5 m.; J. van Dam, 70 j., echtg. van M. BosA. van der Pijl, 4 j.; G. Pruij- sen, 11 m.; Leo, levenl. z. van A. Versteeg en M. van Noorloos. Geboren: Huibertje, d. v. P. H. de Weerd en H. ScheurwaterPieter, z. v. W. JRoubos en M. E. VerhoevenPetrus Johan, z. v. J. F. Smit en J. Hak Willem, z. v. J. Duizer en W. v. d. Linden Mijntje, d. v. G. van Rjswjk en T. van Anrooij; Sophia Pieternella, d. v. C. B. van Driel en A. Lievaart Lauwrenske, d. v. D. Dekker en T. W. van Djk. Overleden: J. Roza, 3 ra.; P. v. d. Stelt, 9 ra.; M. de Vries, wed. van J. Vink, 74 j.; A. van Maits- trigt, 4 m. Zooals men weet, is het Nederlandsche schip »Alblasscrwaardkapt. Schultz, van Shields met kolen voor Batavia, den 26n Nov. op zee verbrand. De equipage verliet het schip in twee bmten. In de eene boot bevonden zich de gezagvoerder, de tweede stuurman en 10 man in de andere de opper- en de derde stuurman en 9 man. In den nacht verloren de booten elkander uit het gezicht. Na veertien dagen rondgezworven te hebben, werd do boot, waarover de opperstuurman het bevel voerde, den 13n Dec. door het Amerika in-che bark schip »Caprura« aangetroffen en niet de sloep aan boord opgedomen. Zeven dagen d larna werd het Engelsche schip »Titauia« aangetroffen, op hetwelk de hofmeester en vier man overgeplaatst werden. Bj de Tafelbaai gekomen, werd de sloep, die oor- spronkeljk van de »Alblasserwaard was gestreken, en de vijf geredden daarmede naar de Kaapstad gezonden. De »Titania« zette de reis naar Londen voort. (De sloep waarin de gezagvoerder met de overige equipage was, werd, zooals reeds gemeld, te Nieuw-Zeeland aangebracht.) is voornemèns op Donderdag IC Februari a.s. ten herberge van W. van Talie te Vlijmenbij TOESLAG, des avonds te 6 UI'en, EEN PERCEEL HOOILAND, Op de Alpen. Gouvernante. Fanny, kijk eens naar de mooie koeien met hun klokjes! Fanny (in de handen kluppcud). O hoe veel koeien! ik zie bonte, witte en bruine koeien! Gouvernante. Juist! Weet gj ook wat ons de koeien geven Fanny. De witte koe geeft ons melk. Gouvernante. Dit is zoo; maar de witte koe geeft niet alleen melk. Wat geven de andere? Fanny (nadenkend). De bruine koe geeft de koffie, en de bonte koe geeft koffie met melk. Voor eenigeu tijd ging door de bladen de klacht dat de kousen, zooals die nu gemaakt worden, te hinderlijk voor de teenon waren. Een ondernemend fabrikant te Berlijn heoft nu kousen met teenen in den handel gebracht, die, zoo zij in den smaak vallen, onze huismoeders heel wat meer last bij het breien zullen bezorgen. Misschien komt er nu nog wel oen schoenmaker, die een nette laars weet te maken, waarin ook iedere teen afzonderlijk zit. Twee Engelscheu, Edward Jacobs en William Clark zjn te Rotterdam in hechtenis genomen, verdacht van een diefstal van 210,000 francs, drie jaar geleden ten nadeele van het Rjselscho agent schap der Frausehe bank gepleegd. De aanhouding was een gevolg van een naamloos schrjven in de Hollandsche taal bj de justitie te Rjsel ontvangen. Tiel, 6 Febr. Tarwe als voren langzaam opge ruimd. Rogge stil. Gerst, Haver en Boonen zonder prjsveraudering en over hot geheel met weinig kooplust. Granen. Jarige Ruvvarige Ristarwe 12. a 12.50, nieuwe dito 11.50 a 12.50, jarige roode dito 11.a 1'2.nieuwe dito 8.a 10.75 Rogge f 7.a 8. Gerst. Winter- 6.50 a 6.75, Zomer- 5.a 6. Haver 2.75 a 4.50. Duivenboonen 7,a 8.40. Erwten. Geld. Groene 8.50 a 10.Kroon- a Grauwe a alles per H. L. Boter per K. G. 1.40 a 1.80. Eieren per 26 stuks ƒ0.95 a 1.05. Aardappelen 2.30 a 2.75. Kippen 40 a 100 ets. Kalkoenen f 2,a 7. Vee. Varkens 14.— a 80.—, Biggen 5.25 a 13.25. f Zalt-Boiuinel, 7 Febr. Boter 90 a 100 ct. de 5 ons. Eieren 0.85 a ƒ1.de 25 stuks. f Waalwijk, 10 Febr. Vee: aauvoer dragend vlug. Boter 1944 KG. 1.44 a 1.53 per kilogr, Pv ':V Rotterdam, 1 Februari 1882. Vee, Gebouwen, Meubilair en alle roerende goe deren den Landbouw betreffende, benevens het verzekeren van Vee tegen sterfte, ongelukken en brand, voor eene zeer lage vaste premie, voor de Neder- landsche Onderlinge Vee-Assurantie- Maatschappij te Lejden. WEIDEN: Heus (1 e n. ■aHBoess M. .1. VAN HANSWIJCK. ItfMNHWWWa 11 III lllllllll I X3IK1:N stkeg-eling van de Van HEUSDEN vm. 5.30 en vm. 10 ure. 's-BOSCH 8.30 nm. 2.15 Kantoren Gebk. van den Boom te 's-Bosch. Daniël Duijser te Heusden. Ligplaats te 's-Boseh: Kanaal bij de Ortherbrug, alwaar een lichter tot den ontvangst en den opslag der goederen ligt. 11 van concurreert met het Engelsche fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder allu soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij »het Hert «van J. A. CORMAN te Vlijmen. FABRIEK en MAGAZIJN van G K A F M O N IJ M E N T E Nenz. NAMENSCHE, BREMER en MARMEREN Engelsche, Frausehe, Duitsehe en Belgische in diverse qualiteit en prijzen. Engelsche gebakken P O T B UIZ E N, Frausehe en Belgische uit de Stoom-Paunenfabriek van Echt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3