Heustlen. Horlogerie. MüiAZIJI VAÏtf Magazijnen ter Meiibileering. G. J SCHEEFHALS, s-BOSCHKerkstraat65 en 66. Magazijnen let Meiibileering, Pensmarkt B 33 en 34 "s Hertogenbosch. A. C. VAN DER BEULEN ZONEN. FRANS" GEENE, HUIS VAN VERTROUWEN. L 1. van GclTen van der Vv erren. in alle L II fP 1 ASSURANTIE - K ANTOOR MONTIJN, Directeur. G. B. Yersteegh, Stoom ver ver ij en Idilcii-iiapzp Maurits Westerborg. m Horlogiën,Regulateurs,Pendules,Klokken, Wekkers 11. eene groote fijne collectie Meubelen, Gtefor. Paltlie, te Almelo. ladicaal herstel van crs. 7 r< Kerkstraat A. TO 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Tapijten, Meubelen, Bedden, Matrassen enz. Ontvangen eene groote sorteering Wollen, Gestikte en Molton Dekens en Spreijen, alsmede Reisdekens. OPENING YAN HET PELTERIJEN-MAGAZIJN. Reparatiën en veranderingen spoedig en billijk, Vugli Un s traaf II. 19 's-iroscii gedeeltelijke en geheele Ameublementen Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. Li. de Negende veel verbeterde druk van D' F n rr fl Li Li LI LI J St. Jorisstraat G 150, 's-HERTOGENBOSCH, Wed. P. SLAGER. MA UR1TSREIS, Schapenmarkt 's-Bosch, voor post 8o. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Autografische Druk inrichtingfabriek bij Kampen* den Boekbandelaar L. VEERMAN te Heusden, N I E V W AAL. Chemische Wasseherij Rotterdam. van 19, Steiger 19. ca Voorhanden in den Boekhandel van L. Veerman te Heusden. C. P. Wierts van Coehoorn, Mr. J. A. F RUIN, Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. "Reparatiën in alles wat het vak betrett worden spoedig en soliede uitgevoerd. Meubelen in alle houtsoorten. Tapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Beliangersurtikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubdeering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing van Plannen en uitvoerige teekeniugeu op aanvrage verkrijgbaar. G. B. VAN GOOR ZONEN te Gouda geven uit OPGERICHT IX L839. VEEL VERBETERD London 1851. MQnchen 1854. Kaiscrslautern 1800. Metz 1861. London 1862. Kaiscrslautern 1872. Weencn 1873. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naainiachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. bezit de goede eigenschappen van de beste hectografen doch mist de inconveniënten. geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief bij afvvassching met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. DE PRIJZEN ZI.JN: en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mochten voldoen, wordt bij frnuko terugzending binnen 3 dagen na ontvangst onmiddelijk per postwissel gerembourseerd. N.B. De firma MONTLTN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 188 L aangesteld, die tegen denzclfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. van Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. OPENINGS-UREN van Aiidel Jz« Als: Amerikaanschc Waltham (Mass) en Zwitsersehe Remontoir horlogicn voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, Ni el lé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Ancres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering -van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. bericht dat hij in zijn Magazijn steellfs voorhanden heeft 2 waarvoor hij, wat soliditoit aangaat, gaarne wil instaan. Door eigen ondervinding, zoowel in het buiten- als binnenland, is hij in staat gesteld in iedere kwaliteit en in iedere siyle, alles onder zijn toezicht bewerkt, in den besten staat af te leveren. Hoewel hij voor het hier ingevoerd buitenlandsch fabrikaat, waarbij niet zelden de deugdelijkheid veel te wonschen overlaat, niet kan instaan, is hij echter steeds bereid het tegen veel verminderde prjzen te leveren. ijk Ar -V MA .i. Volledige Ameublementen, i I 0 lÜUVil Bovenstaand Kantoor heeft de eer Ouders en Voogden te berichten, dat van heden af wederom Contracten gesloten voorden voor de lichting 1882, ten einde PLAATSVERVANGERS of KOMMER VLR WIS SELAARS bij de Militie te stellen, met waarbug der vrijstelling voor den opvolgenden Broeder 'of Broeders volgens Art. 49 en 50 der Militieicet. Ouders en Voogden worden wel opmerkzaam gemaakt, dat ten onzen kantore hoegenaamd geen gelden worden voorui' gevraagd en de betiding kan geschieden na vol brachten vijfjarigen diensttijd van den Plaatsvervanger, verder de vervanging in dier voege geschiedt dat de belanghebbende of de Loteling met zijn Plaatsvervanger of Xommerveririsselaar nooit in aanraking komt. Voor de verschenen lichting 1881 zijn door ons Kantoor meer dan negentig Lotelingen zonder eenige moeite voor belanghebbenden alleen in deze provincie door vervanqina van den dienst der Nationale Militie qevrijwaard. N.B. Ah Agent voor bovenstaand Kantoor is aangesteld de Heer 11. J. BERNARD, Haagdijk C 356, te Breda, bij wien ook van heden af Contracten voor de Loting 1882 kunnen gesloten worden. Door drukken toeloop van flinke personen, kan er met ons op zeer voonleelige voorwaarden gecontracteerd worden, betaling naar verkiezing. Singer systeei nNaaimachinen Bekroond op de Tentoonstellingen Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachino kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaanschc Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijdcr, Zclfgarenwindcr enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. De Edison Mograaf DEPöT 1e Zalt-Bommel, J. Van Giessen. inhoudende: Brieven en andere Opstellen over de meeste onderwerpen, die iu het maatschappelijk leven gewoonlijk voorkomen, met vooropgaande bepalingen over de geschiktste wijze van samenstel ling en inrichting der brieven, betitelingen en opschriften, benevens allerlei koopmansbrieven ALSMEDE: Voorschriften bij Geboorten, Huwelijk en Overlijden iets over Testamenten, Contracten van onder scheiden aard, Minderjarigheid en Voogdij, Borgtocht, Volmachten, Geldleeningen en Hypotheken, Wissels, Rnitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie en Formulieren tot het inrichten van Schrijf boeken en Rekeningen, 't Voornaamste uit de Postwet, Modellen voor Telegrammen, Advertentiën, Aanplak- en Strooibiljetten. Benevens een lijst der meest voorkomende verkortingen, Namen der Maten en Gewichten, met verkorte schrijfwijze en een tabellarische handleiding van de Nederlandsche Munt en onderschei dene vreemde munten en Inlichtingen bij opleiding van jonge lieden voor eenige Rijks- (militaire- en burger-) Betrekkingen. Bovenstaand werk (een lijvig boekdeel van 494 pagina's), dat reeds den negenden druk beleeft, is alom verkrijgbaar gesteld voor 1.25. Consultatiën ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zondag, van 10 tot 2 uur. Gewezen Officier van Gezondheid der Marine. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. Winterdienst. Van Heusden: 's morgens 5.30 en 10 ure. Verschenen zooals zij tot op het einde van het jaar 1881 zijn gewijzigd en aangevuld. UITGEGEVEN DOOll Hoogleeraar te Utrecht. Bj gewerkte Uitgaaf. 4.90. Uitgave van J. L. BEIJERS, M. NIJHOFF en HENRI J. STEMBERG. Van 's Bosch: 's morg. 8.30 en 's nam. 2.15 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 781/2 912, nam. 27l/2 n. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 271/3 u. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 2y26 u. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4