tweejarig kndhout, VERKOOPEN: RIJKSNORMAALLESSEN Sigaren-IVSagazijn. Havana Sigaren. JAARMARKT TE WAALWIJK, ■- en J. A. VAN BA VEL, Botermarkt HEUSDEN BRUIDSUIKERS e Militie- v erzeKenngs-iMatsciiapp Nieuwe Verken voor Leesgezelschappen, Ifl PIANINO'S, Handel in Manufacturen, H. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN DE HUISVRIEND. F Abonnementen op dit blad worden dagelijks aangenomen. op Woensdag, na Aschdag, 1 Maart 1882. Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Notaris Kolfschoten te Driel, publiek verknopen De Notaris VAN MOOCK Onder Giessen. Onder Andel. Tilburg, Hsusdsn sn Bssoijsn. Onder Giessen. Onder Andel. klontjes-, sucade-, snipper-, boterham- en gezoden KOEK. Directeur: A. J. Yan Gelder. Uitgegeven door A. TER GUNNE, te Deventer: Til .1 .IAN5SFN Kerkstraat A 118, nabij de Markt, nu van liet Imis Alexandre, père et fils te Par ij s. van Liulwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Eransehe en Dnitsehe fabrikanten. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. twee honderd prachtige Houtgravuren. Onze eerste Letterkundigen de Negende veel verbeterde druk van I, Voorhanden in den Boekhandel van L. Veerman te Hensden. Li/i U „Kikeriki", zal op r ij tl a g 24- F e b r u a r i 1882, 's voorm. 10 üre, in het veerhuis te Kerkdriel, ongeveer 4 Heet. staande te L i t h op den Ham en boven en onder het veer, in 4 perceelen eu in massa. Aanwijzer Hendrikus van Kessel te Lith. te Woudrichem, zal Dinsdagen 28 Febr. en 7 Maart 1882, 's avonds 6 ure te A n d e 1provisioneel in 't Rechthuis en finaal bij A. van Andel Gz., 75 A. 40 C. Hooiland de Waarden. 2 H. 55 A. 20 C. Weiland, in de Weide. 40 Bouwland a./d. Opandelsche 84 80 SU h in44 1 91 steeg. te Ouders of voogden, die hunne kinderen of pupillen, zoowel jongens als meisjes, met het nieuwe leerjaar, beginnende 1 April aanstaande, aan eene der bovengenoemde inrichtingen tot het onderwijs wenschen te doen opleiden, worden verzocht zich vóór 1 Maart aanstaande te wendenvoor de Normaalinrichtingen en voorbereidende klasse te Tilburg tot den Directeur M. REIXS aldaar, voor de Normaalinrichting te Heusden en voorbereidende klassen aldaar en te Werkendam tot den Directeur D. SCHOLTEN te Heusden en voor de Normaal inrichting te Besoijen en de voorbereidende klasse te Waalwijk tot den Directeur W. VAX DER SLL IJS te Besoijen. Wie tot de Normaallessen wenscht toegelaten te worden, moet op 1 April aanst. den leeftijd van 14 jaar, voor de voorbereidende klassen dien van 12 jaar bereikt hebben. Overlegging is noodig van lo. de geboorte-acte; 2o. een of meer getuigschriften waaronder, zoo hij bij eene lagere school is werkzaam geweest, een getuigschrift van het hoofd der school 3o. eene verklaring van ouders of voogden, dat zij voornemens zijn, hem (haar) voor het onderwijs te bestemmen. De tijd van het toelatings-examen zal nader aan de verzoekers bekend worden gemaakt. De Directeuren voornoemd, M. REINS. D. SCHOLTEN. W. VAN DER SLUIJS. 75 Bouwland a./d. steeg. 90 Hakhout a./d. Achterdijk. 10 Weiland a./d. Veensclien molen. 85 f 70 Bouwland in 't Eendeveld. 10 Huis, Schuur, Erf, Boomgaard. SPECIALITEIT VAN C. Keijzer. Schapenmarkt B 319 's-BOSCH. ZAL WORDEN GEHOUDEN G-rossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. in soorten, met de daarbij behoorende Zakjes, in ruime keuze. Engelsche zuren, geconfijte Gember, Liebig's Vleesch-Extract, Cox Gelatine, Bessensap enz. enz. Verschillende soorten Zoete, Bittere en Poeder-Chocolaad, en wat verder tot het vak behoort. tot hot STELLEN van lil. <JiiIlu£^3 's-HERTOGENBOSCH. iU PA RIJ Z ER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. VAN liet goedkoopste geïllustreerde Maandwerk voor Nederland G. B. VAN GOOR ZONEN te Gouda geven uit ïirmmp hl bbbb Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. OPENINGS-UREN BANDHOUT. O C 20 van Andel Jz„ Heusden. levert olie soorten van 11 De ondorgeteekende heeft namens de Directie aan Ouders en Voogden te berichten, dat de deel neming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en N OM MER VER WISSELAARS voor de lichting van 1882 ook bij bare kantoren te Tilburg, 's Bosch, Eindhoven, Eden en St. Oedenrode geopend is. De ondergeteekenden hebben zich bereid verklaard de noodige informatiën te geven omtrent de soliditeit der Maatschappij De WelEd. Achtb. Heer Jvan Hombergh, Burgemeester te Nuenen. M. J. de Ruiter, Burgemeester te Cromvoort. Zeergel. Heer Dr. Behrens te Nijmegen. Heer A. G. Pauken, Notaris te Son. L. Peerbolte, Kassier te Zalt- Bommel. J. Formijne, Lid van den Gemeenteraad te Tiel. Kouwenberg, Gemeente-Ontvanger te Kaatsheuvel G. van Ojen, Rentmeester te Ravenswaa Bergen-op-Zoom, A. A. Roelent, hoofdagent, 's Bosch, J. v. d. Heuvel, Markt B 12. Eindhoven, Tijs Nelisscn. St. Oedenrode, 1'. Kijken. Udeu, A. Terneuzen. Namens de Directie, A. J. VAN HELDER. 1. E. LINGEN, Vergeven en Vergeten. (Een mot een Prijs bekroonde Roman) 2.90. 2. G. EREIJTAG, Uit een kleine Stad, 1.90, (Zijnde het 7e en laatste deel van De Voorouders. De vorige deelen zijn: 1. Ingo ƒ1.50; 2. Ingraban ƒ1.50; 3. Iinmo. (Het nest der Tuinko- niukjes) 1.90 4. De Broeders van de Duitscbe Orde 1.90 5. Markus Koning 1.90 6. Broeders en Zusters 1.90. Ieder deel bevat een op zichzelf completen Roman.) 3. E. ERHARD, Gravin Ruth. (Een Roman uit het high-life) ƒ3. 4. E. MARLITT, De Meid van den Schout, ƒ1.90, gebonden ƒ2.50, 5. Mevr. de Reuiusat, Gedenkschriften tijdens haar verblijf aan het hof van Napoleon I, 2 dln. 6.75. 6. J. VAN DEWALL, Op een hellend Vlak, 2 dln. 5.50. 7. K. FRENZEL, Vrouw Venus, 2.60. Deze Werken behooren zeker tot de belangrijkste, die in den laatsten tijd op dit gebied zijn uitgegeven. Magazijn van Galanteriën, Parfum eriëu, Byouteriën, Pendules, Groepen en Kaudelabres, Leerwerk, Poreelein en Kristal. Asphalt Dakpapier In alle Boekwinkels worden Bestellingen aangenomen op DE HUISVRIEND wordt met 1882 êén vierde vergroot, en zal, zonder prijsverhooging, in plaats van 48 nu 60 Vellen Druks bevatten. De Jaargang vormt een lijvig Boekdeel van 480 Bladzijden, in klein folio formaat, met ongeveer DE HUISVRIEND is een Boek voor Oud en Jong, dat in ieder Huisgezin welkom is. Behalve de beschrijving der Platen Afbeeldingen voorstellende van bekende Schilderijen, merkwaardige Gebouwen, Landschappen, beroemde Mannen, Typen van Volken, nieuwe Uitvindingen, Dieren, Planten, enz. bestaat de inhoud uit oorspronkelijke lectuur onzer hedendaagsche Letterkundigen, als Gedichten, Novellen, Reisontmoetingen, Levensbeschrijvingen, Gebeurtenissen van den dag, en voorts alles wat geacht kan worden te behooren, in een boek den naam van HUISVRIEND waardig. hebben hunne medewerking aan den Jaargang 1882 toegezegd en vele Bijdragen, in Proza en Poëzie, zijn reeds in het bezit der Redactie. Ook op populair wetenschappelijk gebied zijn, met Mannen van naam, overeenkomsten voor hunne werken gesloten. De verzending geschiedt bij Maandelijksche Afleveringeu van vijf Vellen Druks (40 Bladzijden) ieder met 1510 Houtgravuren. De prijs per Aflevering is zoodat een Jaargang van Twaalf Afleveringen 3.60 kost; in twee termijnen van 1.80 op 1 Juli en 1 Januari te voldoen. Aan de Rubriek Raadsels zullen TWEE WEDSTRIJDEN verbonden zijn en Prijzen of Premiën aan hen, die de meeste en beste oplossingen inzenden, worden toegekend. SCHIEDAM, 1882. H. A. M. RÖELANTS, Uitgever. J» BR ii inhoudende: Brieven en andere Opstellen over de meeste onderwerpen, die in het maatschappelijk leven gewoonlijk voorkomen, met vooropgaande bepalingen over de geschiktste wijze van samenstel ling en inrichting der brieven, betitelingen en opschriften, benevens allerlei koopmansbrieven ALSMEDE Voorschriften bij Geboorten, Huwelijk en Overlijden iets over Testamenten, Contracten van onder scheiden aard, Minderjarigheid en Voogdij, Dorgtocht, Volmachten, Geldleeningen en Hypotheken, Wissels, Uuitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie en Formulieren tot het inrichten van Schrijf boeken en Rekeningen, 't Voornaamste uit de Postwet, Modellen voor Telegrammen, Advertentiën, Aanplak- en Strooibiljetten. Benevens een lijst der meest voorkomende verkortingen, Namen der Maten en Gewichten, met verkorte schrijfwijze en een tabellarische handleiding van de Nederlandsche Munt en onderschei dene vreemde munten en Inlichtingen bij opleiding van jonge lieden voor eenige Rijks- (militaire- en burger-) Betrekkingen. Bovenstaand werk (een lijvig boekdeel van 494 pagina's), dat reeds den negenden druk beleeft, is alom verkrijgbaar gesteld voor 1.25. R i Winterdienst. Van Heusden: 's morgens 5.30 en 10 ure. Van 's Bosch: 's morg. 8.30 en 's nam. 2.15 ure. Die in Oostenrijk afzet bereiken of voor een oj ander doel bekend worden wil, bereikt dit doel het beste door adverteeren in het meesl gezochte Oostenrijksch humoristisch blad Oplaag 27,000 Exemplaren. De Kikerikiwordt in iedere stad tot zelfs het kleinste dorp van Oostenrijk gelezen. Wie soms eens Oostenrijk bezocht, zal deze algemeene verbreiding toestemmen. De advertentieprijs is laag; want de gewone regel kost slechts 20 Cent of 35 pfenning Voor DuitscMand is het advertentiedeel van dit blad aan het advertentiebureau van ADOLF STEINER te Hamburg verpacht, doch heeft deze firma maatregelen genomen, dat ook ieder ander advertentiebureau voor de Kikeriki* advertentiën kan aannemen. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. van bet Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78y2, 9—12, nam. 27y3 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27y2 u- Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 21/26 n. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 n. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4