PLAATSELIJK NIEUWS. Buitenlandseh Overzicht. BINNENLAND. tegen 73)het feit kan echter gemakkelijk ver klaard worden. Vroeger stemde het centrum altijd tegen, nu vóór; er bleven dus alleen de volbloed- liberalen over. Ook tegen de kerkelijke bevoegd- heidswetten zal het centrum zoo hard niet zijn, als kon vermoed worden bij de eerste lezing in de commissie; Windthorst kondigde bij het slot der eerste lezing aan, dat hij bij de tweede lezing in de commissie, die bepalingen, welke vermoedelijk de meerderheid in den Landdag zouden verkrijgen, als afzonderlijk ontwerp zou voorleggen. De Re geering zou dan echter eerst de grenzen dienen aan te wijzen van de commissie, en dat is tot heden toe niet geschied. Algemeen wordt het er echter voor gehouden, dat Regeering, conserva tieven en centrum het wel eens zullen worden. De Chineezen doen alles nog op zijn ouder- wetsch. Evenals in de tijden voor onze jaartel ling de tijdrekening geregeld werd naar de troons beklimming der vorsten, zoo gebeurt het nog in China. Met een nieuwen Keizer begint een nieuw jaar. De troonsbeklimming van den Keizer, of eigentlijk de dag van nieuwe maan, die er het dichtst nabij komt, is gedureude zijne regeering de nieuwjaarsdag. De Chineezen houden er ook geen rustdag op na, zooals de Christenen den Zondag, de Israëlieten den Zaterdag, de Maho- medanen den Vrijdag, maar zij houden de eerste maand een rusttijd van 30 dagen, een tijd, dat er geen zaken mogen gedaan worden, dat zelfs het groot-zegel verzegeld is. Die tijd is geheel aan uitspanning en feesten gewijd. Op zonderlinge wijze wordt hun nieuwjaarsdag gevierd. En dat niet alleen in hun eigen, het Hemelsche Rijk, maar ook als zij zich in andere lauden bevinden. De 18e Februari was de Nieuwjaarsdag (het jaar 8 van den tegenwoordigen Keizer). Voor het Chi- neesche gezantschaps-hotel te Berlijn werd de gele vlag met den draak geheschen en te 10 ure had eene feestelijke receptie plaats, waarbij de leden van het gezantschap en de dames in gala-toilet, elkander kwamen gelukvvenschen. Dit geschiedt in de volgende orde. De jongste attaché gaat naar den opvolgende in rang, klopt driemaal en treedt binnen. Hij werpt zich in zijne volle lengte neder, doet daarna drie pas en werpt zich weer neder; dan wordt het kompliraeut door den andere her haald. Zij beiden begeven zich nu naar no. 3, den opvolgende in rang en herhalen hetzelfde ceremonieel. Dat gaat zoo lang, tot allen bijeen zijn. Dan gaat het geheele personeel den Keizer begroeten, in schijn natuurlijk. Alles gaat naar de groote feestzaal, en den blik naar het Oosten gericht, waar de troon des Keizers staat, werpen allen zich neder, en brengen den Vorst, in stille vereering neergebogen, een eerbiedigen heilwensch. Dit kon men aanschouwen op den 18 Febru ari 1882 te Berlijn. In het Engelsche Lagerhuis is het wetsont werp aan de orde tegen de obstructionisten, dat wil zeggen, tegen de leden die, om tijd te win nen, uren lange redevoeringen houden om het huis af te matten en aldus voorstellen te doen uitstellen, die zij in het belang van het land of van hunne partij, nadeelig achten. Vooral de Ho- inerulers, meest Iersche afgevaardigden, maakten van dit middel in den laatsten tijd een ruim ge bruik. Heel snel zal de discussie niet gaan. Er zijn toch niet minder dan zeventig amendemen ten op het voorstel ingekomen. De Juli- of bevoegdheidswet komt zoo gewij zigd uit de commissie in den Landdag terug, dat er van de Meiwetteu niet veel is overgebleven. De Minister heeft de wet bijna niet verdedigd en het centrum met zijne ingrijpende amendementen stilletjes zijn gang laten gaan. Met de liberalen is het centrum vóór de verwerping der discretion- naire volmachten en met de conservatieven wil het centrum hervorming in clericalen zin. Dit laatste werd door van Bismarck voor onaanneem baar gehouden. b/z de Lek, die ook een beroep heeft ontvangen naar arik. t Vooral onder jonge kinderen heerscht hier eene ziekte, die in korten tijd reeds een viertal deed ten grave dalen. Met het oog op eene zoo geringe bevolking, als onze gemeente telt, mag wel vermeld worden dat zich van af 7 Febr. reeds 7 sterfgevallen voordeden. eren, omdat die weg naar Kwakzalveria idt? We durven niet eens zeggen dat we dit >pen, maar dit is zekerin zoodanig geval de verleiding om tot iemand te gaan, tar wien ge in gewone omstandigheden nooit zou wenden, meer dan groot. Een hooggeplaatst Russisch generaal, Skoboleff, overwinnaar der Turkomannen, heeft op den rjaardag van den slag bij Geok Tepi, bij wijze ja toast, eene redevoering uitgesproken, die in oge mate de verontwaardiging van Duitschland i Oostenrijk heeft gaande gemaakt. Wel heeft Russische Regeering over deze sterk Pansla- tiscli gekleurde rede haar misnoegen uitgespro- a, en is officiëel alles tusschen Rusland, Oos- irijk en Duitschland hetzelfde gebleven, maar i wederzijdsche vertrouwen is, zooals men zegt, schokt. Deze redevoering is koren op den mo- k van die Fransche bladen, die steeds van re- inche op Duitschland droomen en nu in Rus- ad een machtigen bondgenoot in het Oosten tnken te zien. Generaal Skoboleff is nu in Parijs. De „France" ïeldt, dat hij tot eene deputatie van Servische iudeuten gezegd heeft„Rusland is geen meester zijn eigen huis, binnen en buiten het rijk wordt et beheerscht en belemmerd door vreemden in- loed. De vijand van Russen en Slaven is de )uitscher. De strijd tusschen Rusland en Duitsch- md is onvermijdelijk en aanstaandehij zal van mgen duur zijn, maar de zege zal ten laatste oor de Slaven zijn." Men kan van zulke voorspellingen denken wat aen wil, maar ze op dit oogenblik uit te spreken, teeft wel iets bedenkelijks. Het kan niet anders ■f zij moeten opnieuw kwaad bloed zetten, tusschen lostenrijk en Duitschland ter eene en Rusland er andere zijde. Daarbij komt nu nog het bericht, dat de Rus- ische consul-generaal te Sophia in Bulgarije, eene ede heeft gehouden, waarbij die van Skobeloff nog nets is. Een gezantschap van Panslavisten heeft den :onsul gevraagd in hoeverre de Panslavisten aan le beweging in Dalmatië kunnen deelnemen. De sonsul antwoordde, dat Rusland weldra al de ver- lrukte slaven zou komen bevrijden. Dit is zeer waarschijnlijk meer als des Consuls wensch dan wel als eene bepaalde voorspelling op te vatten. De donkerste tinten worden aan al die rede voeringen gegeven, door de Fransche bladen, van vvelke wij boven reeds spraken. Zie, zeiden zij, officieel spreken de Russische bladen die onheil spellende geruchten tegen en doen ze voorkomen ils de bijzondere opinie van een hoog geplaatst oersoon wel is waar, maar toch van iemand, die n de politiek niets beteekent, maar te gelijker tijd geeft de Czaar aan een van de nieuwe oorlogs bodems den naam van Skoboleff. Dat schijnt dan ook wel met elkaar in strijd, maar men moet weten dat dan maar weer de halve waarheid is gezegd, want die naam werd aan het schip gegeven vóór Skoboleff zijn redevoering had uitgesproken. De heereu Bontoux en Peder respectievelijk president en directeur van de Union générale, zijn tegen cautie in vrijheid gesteld; de borgstelling voor de eerste is 100000 frs., voor den tweede 60000 frs. Hieruit blijkt, dat tegen hen geene crimineele beschuldiging zal worden ingebracht. Een kwaad, dat in de Yereenigde Staten reeds lang heeft voortgewoekerd, wordt thans ernstig aangetast-. De veelwijverij van de Mormonen is strafbaar gesteld met gevangenis, geldboete en ver lies van rechten. Men vreest echter aan deze wet moeilijk de hand te kunnen houden. Het getal leden van het Congres van de Yer eenigde Staten is wegens de toenemeude bevol king van 293 op 325 gebracht. Het noorden wint 17, het zuiden 15 leden. Eene vreeselijke gebeurtenis heeft er plaats ge had in Visco of Pisco, eene Peruaansche stad en zeehaven. De stad is door Peruaansche soldaten geplunderd en uitgemoord. Men berekent het aan- tal slachtoffers op meer dan duizend, waaronder I circa driehonderd vreemdelingen. De Fransche consul moet tot- de vermoorden behooren. In Pruisen bestaat, zooals niet algemeen bekend is, een geheim of zoogenaamd pers. fonds, waar voor telken jare een som op de begrooting wordt uitgetrokken. De oppositie tegen dit fonds is in deu Pruisischen Landdag nog nooit zoo hevig ge weest als dit jaar, en toch werd het nooit met zulk een groote meerderheid aangenomen, (240 t ZUILICHEM. Ds. J. H. de Reuver te Blauw- Kapel, heeft voor de beroeping naar deze gemeente bedankt. t BAARDWIJK, 22 Fehr. Op een paar uit zonderingen na, hebben alle eigenaren van voor den spoorweg Zwaluwe's Bosch te onteigenen stukken land, genoegen genomen met de hun daarvoor aangeboden sommen. t WAALWIJK, 22 Febr. Eergisteren avond gaf Waalwijks Liedertafel eene uitvoering, met medewerking van deu heer Vught uit ;s Bosch en den heer Steijns uit Geertruidenberg. De verwachting van het publiek, dat in zoo'n groeten getale was opgekomen, dat de zaal van Musis Sacrum te klein was, werd ten volle voldaan. Elk nummer van het programma werd keurig uitgevoerd; Waalwijks Liedertafel is dat gewoon; toch komt haar bijzonderen lof toe voor het groote werk van R. HolLeidens ontzet. Het stuk hier te ontleden gaat niet; de kooren, de solo's, alles was schoon. Waalwijks Liedertafel bloeit en zal blijven bloeien, als zij voortgaat te werken zoo als zij het nu doet. Dank aan haar en tot wederziens tWELL bij AMMERZODEN, 20 Februari. Naar wij vernemen heeft het opheffen der beide hooipersen alhier geen den minsten invloed op den handel in hooi. De hooipersen wareu door eenen handelaar hier aangebracht om het vroeger door hem gekochte hooi te persen. Het opheffen dier persen zou dus meer eeu bewijs zijn voor de kostbaarheid der bewerking alhier, dan voor den minder levendigen handel in hooi. (Het bericht in ons no. van Zaterdag 18 Febr. was niet van onzen gewonen correspondent.) t Uit het tweetal van predikanten is heden alhier beroepen Ds. W. v. d. Berg te Langerak TIEN HOVEN. C. v. d. Zouwen alhier, be schuldigd van J. T. van 't Hof, mede alhier wonende op nieuwjaarsnacht van dit jaar onverhoeds aan gevallen en eene snede over het aangezigt. gegeven te hebben, is deswege door de Arr. rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot 6 weken cell. gev. Men verwacht dat de veroordeelde zich voor 't vervolg wel van dergelijke nieuwjaarsgiften zal onthouden. AMEIDE. In de maand October j.l. werd zekere A. Schotman met zijn gezin te Tienhoven wegens wanbetaling uit het huis gezet; op een regenachtigen namiddag gebood hij zijne kinderen, wien door de buren huisvesting werd verleend, buiten in den regen te blijven en bracht met zijne vrouw des avonds in de duisternis 5 kinderen, waaronder een ziekelijk was, van slechts weinige maanden oud, te Ameide op de stoep voor des Burgemeesters woning, waarop de beide ontaarde ouders zich ijlings verwijderdenvan die mensch- onteerende handeling werd natuurlijk proces-verbaal opgemaakt, tengevolge waarvan gezegde ouders dezer dassen door de Arr. rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeld ieder tot 3 maanden cell. gev. het publiek is algemeen over dit vonnis zeer vol daan; voortaan zal het wel meer gebruikelijke „voor de deur brengen" van kinderen hierdoor wei wat in onbruik geraken. De veearts L. de Bruin te Oud-Alblas, die door zijn zwager door een revolverschot werd verwond, is, hoewel de kogel nog niet uit zijri been verwijderd is, in zooverre reeds hersteld, dat hij zijn gewone bezigheden kan hervatten. Omtrent genoemden lieer bericht de „N. R. Ct.", dat de B. als veearts zeer gezocht is, een goede praktijk heeft, zeer gezien is en nooit in beschonken toe stand werd aangetroffen. B j de Vastenavonduitspanningen te Maastricht, viel zekere V., gewezen Oost-Indisch soldaat, van een trap en brak een been. Bij zijne opneming in het burger hospitaal bleek, dat liet eenige be wijsstuk voor zijne identiteit, dat in zijn bezit was, bestond in zijn doodvonnis. Hij was door den krijgsraad, wegens het be- leedigen in woorden en daden van zijne meerde ren tot den kogel veroordeeld, doch bij herziening van dit vonnis was hij alleen aan beleediging in woorden schuldig verklaard en tot een gevange nisstraf van één jaar veroordeeld. Merkwaardige teekenen des tijds. Donderdag jl. heeft te Gorinchem een talrijke vergadering van barbiers plaats gehad, waarin is bepaald dat het scheerloon, in te gaan 1 Maart, met 2 cent zal worden verhoogd, dus alsdan in plaats van 3 ets, 5 ets. zal bedragen. Men schrijft uit Willemstad „Het spook" heeft zich gedeclareerd, in een schrijven dat het tot de bespookte heeft gericht en van den volgenden inhoud„Liefe mijd, tis mijn alleen om jou te doen ik hou zoo stormachtig veel van oe!" Voor het welslagen van zijn plan was het echter beter geweest, de voordeur tot in gang en het daglicht tot getuige van zijn aanzoek te maken. „Het blauwtje" dat hij zou hebben kunnen beloopen zou niet opgewogen hebben te gen de onrust, die hij de groote en kleine kin dereu heeft veroorzaakt. Hoe sommige personen in de hoofdstad en ver moedelijk ook wel in andere groote plaatsen, hun werk er van mgken om „buitenlui" te lokken in eene herberg of kroeg, waarbinnen zich een per soon bevindt, die met drie kaarten (hartenboer) tracht hun wat geld af te zetten, kan uit het vol gende ons medegedeelde geval blijken: Op den zeedijk bij de Kapelsteeg te Amsterdam loopt een paar weken geleden,een buitenman, die met den reiszak op deu rug, zich voortspoedt om de noodige inkoopen te doen. Op eens vertoont zich nevens hem een man, die eene beweging maakt, alsof hij iets opraapt. Met een verheugd gelaat deelt hij mede, dat hij een dubbeltje vindt en op den meest gemeenzamen toon noodigt hij den buitenman uit, mede te gaan om zamen voor het gevonden dubbeltje een borreltje of een glas bier te drinken. Ze hebben het toch zamen gevon den! Zonder argwaan voldoet de buitenman aan deze beleefde uitnoodiging. Zij gaan de herberg binnen en daar zit de dobbelaar, die heel „onschul dig" zijne uitnoodiging doet hooren een dubbel tje te zetten. Nu eerst ziet de buitenman, dat hij in de val gelokt is, doch hij waagt een dubbeltje, daarna een kwartje, vervolgens een halven galden en eindigt met een gulden. Telkens is hij gelukkig winner en nu hij wordt uitgenoodigd een rijksdaal der te zetten; hij gaat zoo spoedig mogelijk weg... met 37 stuivers winst plus een vrij glas bier. Niet ieder valt dit geluk te beurt, dat spreekt van zelf. Verleden week loopt dezelfde man op den Nieuwen- dijk, bij de Nieuwstraat en waarlijk daar voegt zich naast hein een ander persoon, die zoo gelukkig is eeu gulden te vinden. Weder dezelfde beleefde uitnoodiging als de eerste maal, doch onze vriend weet zich te verontschuldigen en gaat zijns weegs. Hi-j laat zich niet andermaal om den tuin leiden. Zoo weten de dobbelaars klanten te lokken, die hun het geld in den zak brengen op eene wijze, die het scherpste oog van den politieman kan ontgaan. Mr. Goeman Borgesius, lid van de Tweede Kamer, hield dezer dagen in een vergadering van de af- deeling Uitgeest van Multapatiorsbond (thans Volksbond) eene rede over bovengenoemd onder werp, die met veel aandacht werd aangehoord en veel indruk maakte. Men deelt er ons het volgende van mede9 Hij begon met er op te wijzen, hoe het misbruik van sterken drank in de laatste tien jaren in ons vaderland was toegenomen, zoodat het reeds tot 10 liter per hoofd en per jaar was geklommen, kinderen, grijsaards en vrouwen medegerekend. Aaneensluiting was daarom noodig om dien demon, die knaagde aan de nationale welvaart, te bestrijden. Jaarlijks worden door het misbruik van sterken drank millioenen, welke thans niets dan i lj ii n miWI ÊA IPHWIil IIW III HIWI'WMHH l'l t WIJK en AALBURG. Aan het toelatingsexamen voor de Rijksnormaalschool met de daaraan verbonden voorbereidingsklasse te Heusden, zal door een achttal jongelieden uit deze gemeente deelgenomen worden wel een bewijs, dat deze nuttige inrichting hier ge waardeerd wordt. Voor vele ouders is het dan ook een wezenlijke uitkomst, dat zij in een tijd, waarin handel en landbouw niet meer de voordeelen van vroe ger opleveren, op eene goedkoope wijze hunne, kinderen kunnen doen opleiden tot eene betrekking, die bij ijverige plichtsbetrachting hun eene zekere toekomst waarborgt. t Stelt de zachte winter de liefhebbers van schaatsenrijders te leur, de boer en de arbeider zege nen hem. Het winterkoren toch staat uitmuntend te veld, terwijl door den lagen waterstand het land droog ligt en alzoo beter tot bewerking geschikt is. Er is dan ook geen gebrek aan werk. Het vlas geeft min der rede tot tevredenheid. De prijzen zijn zoo laag, dat vele boeren schade lijden. Het zaad brengt te nauwernood de helft op van den prijs van vorige jaren. KAATSHEUVEL. In de nacht van Zondag op Maandag zijn alhier bij zes schoenmakersbazen de ruiten ingeslagen of ingeworpen. Door de marechaussée is gedurende twee dagen een onderzoek ingesteld, dat moet geleid hebben tot de overtuiging, dat drie personen waaronder twee dronk aards, de vermoedelijke daders zijn. Ook moeten deze personen nog op andere wijzen huisgezinnen, waar de mannen afwezig waren, hebben verontrust. Wenschelijk is het dat deze onverlaten, behalve de rechtmatige verontwaardiging van ieder weldenkend ingezetene een gestrenge straf zullen krijgen, te meer daar de personen, bij wien de ruiten zijn ingeworpen, geen de minste aanleiding gegeven hebben, R. N. De vergadering van schoenmakersbazen alhier, die, zooals onze lezers weten, tegen verleden Woens dagavond belegd was, met het doel om te beraad slagen over de loonsvermindering, heeft geen voortgang gehad. Het schijnt dat de bazen, uit vrees dat deze bijeen komst aanleiding zou kunnen geven tot ongeregeldheden, verzocht zijn aan- de vergadering geen deel te nemen, terwijl hun tevens in overweging is gegeven de loonen niet te verlagen en vooral, om den prijs hunner win kelwaren ook voor hunne knechts gelijk te stellen met dien van andere winkels, indien die soms hooger mocht zijn. E. v. h. Z. tDUSSEN. Ons raadhuis, bijna voltooid, heeft de eerste dienst die het presteert, gewijd aan Vorst en Vaderland; Zondag 11. droeg het boven zich de Vader- landsche driekltiur, versierd met het wapen onzer ge meente, wapperende ter eere van Neêrlandsch Koning, op Z. D. 65sten verjaardag. ALMKERK. Door eenige ingezetenen wonende aan en langs de zoogenaamde Blomsteeg is dezer dagen bij Burgemeester en Wethouders een verzoekschrift ingezonden, gericht aan den gemeenteraad, ter ver krijging eener gedeeltelijke begrinding, minstens zoover de woningen aldaar staan vóór en over die steeg; verzoekende de hulp en medewerking daartoe van het Bestuur, aangezien deze weg veelal in den winter onbruikbaar is, zoowel voor voertuigen als voetgangers. Het is zeer te wensclien, dat aan zulk een hoogst billijk verlangen dier inwoners, zal kunnen worden voldaan en ook hier een verbeterden toestand, wat de onderlinge communicatie aangaat, in een kort tijds verloop verkregen wordt. Ook, betreffende het Uitwijksch dijkje, is een adres met dezelfde bedoeling ingekomen, hetwelk niet minder aanbeveling verdient. De raad heeft besloten tot onderzoek. O O »\Vat wilt ge?« sprak hij met groote moeite. »Ha, zijt gij het, David? Vlucht!.... Stijg onmiddellijk te paard!.... Zoo luidt mijn laatste order aan luitenant David!.... Gij zijt nog jong.... het vaderland kan uw arm gebruiken.... Mijn loopbaan is geëindigd.... Voor waarts, marsch Ik gehoorzaamde. En ik ben het ontkomen.... Hoe? Dat weet ik nietIk was letterlijk razend en liet mijn paard rennen zooals het wilde. Is het u nu duidelijk, mijne heeren, waarom ik leide dat de Hindoes nooit te vertrouwen zijn? Kolonel Muir was als een vader voor zijne Cipayers geweest; en tot dank hebben zij, gelijk mij later ter ooren kwam, hem geslacht en zijn lijk in stukken gehakt. Kolonel David had onder toenemende aandoening zijn vreeselijk verhaal ten einde gebracht. De nieuw opgewekte herinnering aan die akelige oogenblikken, waarbij hij zelf een der handelende personen was geweest, had hem dieper geschokt dan hij wel wilde weten. In plaats van met een ons in de billardzaal een partij te gaan spelen, zooals wij gewoonlijk deden, wierp hij zijn cigaar weg, zette zijn hoed op en zocht de vrije lucht. Door Ged. Staten is uit de gedane voordracht benoemd tot voorzitter van het waterschap de hulp gaten van Heusden en Altena de heer II. Donkers. Aan het besluit der Staten van Noord-Brabant tot wijziging van de bijzondere reglementen voor de waterschappen »dcn Alm en de Vier bannenis door Z. M. den Koning goedkeuring verleend. *SLEEUWIJK. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Ger. gem. alhier, door Ds. Strijks te Rhoon. Te Geertruidenberg, met eene bevolking van 1924 zielen, zijn 33 aanvragen ingekomen om vergunning om sterkendrank in het klein te verkoopen, waarvan er slechts 2 zijn geweigerd. Het wettelijk maximum bedraagt 8. E. v. h. Z. Uit St. Michiels-Gestel meldt menDe brigadier- kommandant der maréchaussee te Boxtel, S. Mackaaij, heeft eene zeldzame overtreding geconstateerd. In eene herberg alhier, kwam zekeren timmerman, die dien dag liever zich aan Bacchus dan aan zijn werk wilde wijden. Hij vroeg om een borrel bitterde vrouw van den kastelein zeideik moest u die niet geven, want gij hebt reeds genoeg gehad,* doch middelerwijl schonk zij den borrel in, in tegenwoordigheid van den brigadier der maréchaussee, die haar wegens overtreding der drankwet bekeurde namelijk het toedienen van be dwelmenden drank aan iemand die reeds dronken is; daarop gaat de dronken bezoeker zonder te betalen de deur uit, en wordt dadelijk betrapt wegens dron kenschap op de openbare straat, door denzelfden ijverigen politie-beambte uit Boxtel. Dit kan men waarlijk twee vliegen in een klap noemen!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2