MrWsck Ma Woonhuis Stad Heusden.'1 Notaris J. JISK00T veilen en verkoopent en ERF niet Grond, 12 paarden hoornvee. Openbare Verhuring De Notaris BOLL, gevestigd te fiiier, WEILANDEN. VERKOOPEN: I p. m. 80 Hectares voor kt seizoen ran 1882, Eethen en Wijk. STOOMBOOT Publiek Verhuren, VERPACHTEN JISK00T te Veen. VERHUREN „MAASSTROOM II", Alle Werkdagen: 12 stuks Drongelen en Eethen. We Notaris STERK, mbestedingen. aatsloterij. ke Stand. 1 aws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. De Directeur van Hsusdsn 's morg. 6 ure. Rotterdam 's nam. 12.30 u+ Des Maandags ten 4,30 Op Vrijdagen 24 Februarij 1882 en 10 Maart 1882, telkens 's middags ten 12 ure, in het Regthuis te Yeen, Op Dinsdag den 7 Maart 1882, Onder Eethen. Onder Drongelen. Op Woensdag 8 Maart 1882, h.a.c. Onder Eetlien. Onder Genderen. Onder Meeuwen. Onder Doeveren. Onder Gansoijen. Onder Oudheusden. Zaturdag 25 Februarij 1882, Donderdag 2 Maart 1882, Woensdag 8 Maart 1882, Donderdag 9 Maart 1882, De Notaris VAN MOOCK Onder Giessen. Onder Andel. Onder Giessen. Onder Andel. Wijk, Yeen, Andel, Babiloni- enbroek, Eetlien, Gen deren, Doeveren en Aalburg, Breeder bij billetten omschreven. Openbare Yerh uring SEGER VERHAGEN te Heusden, en CORNELIA DE JONG. Almkerk, 23 Februari 1882. EEN IJ De Heer en. Mevrouw VERHAGEN de Jong betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, zoo van hier als van elders, ondervonden bij hun huwelijk. Almkerk, 23 Februari 1882. Van af Dingsdag 28 Febr. zal de dienst, tot nader aankondiging, worden verricht door de Stoomboot welke zal varen zal de voor zijne Principalen, publiek aan het Boveneind onder Veen, laatst bewoond door de Weduwe Jan Monfrooij. Te aanvaarden bij de betaling der Koop penningen. II.A.c. Onder Drongelen, De Notaris VERBERNE te Bussen, zal publiek om te 's morgens ten II ure, te Heusden bij den lieer Mourik, voor 5 jaren: 3.36.60 Hectaren WEILAND, onder Oudheusden 's morgens 10 uur, te Dussen bij C. Huigen 7.86.60 Hectaren WEILAND, onder Dussen in het Noordeveld 's morgens 10 uur, te Eethen in het Regthuis 4.52.00 Hectaren WEILAND, onder Eethen en Meeuwen 's morgens 10 uur, te Andel aan het Veer, voor 5 jaren: 4.38.40 Hectaren WEILAND, onder Andel. Alles bij gedrukte billetten breeder om- i schreven. te Woudriciiem, zal Dinsdagen 28 Febr. en 7 Maart 1882, 's avonds 6 ure te Andel, provisioneel in 't Rechthuis en finaal bij A. van Andel Gz., 75 A. 40 C. Hooiland de Waarden. 2 H. 55 A. 20 C. Weiland, in de Weide. 40 Bouwland a./d. Opandelsche 80 85 20 steeg. 75 Bouwland a./d. steeg. 90 u Hakhout a./d. Achterdijk. 10 Weiland a./d. Veenschen molen. 70 Bouwland in 't Eendeveld. 10 Huis, Schuur, Erf, Boomgaard. ra te Almkerk, zal op Woensdag den 8 Maart 1882, des voormiddags 10 uren, iu het Rechthuis te Eethen, be woond door Jan van der Beek, voor het wei- saisoen van dezen jare, in het openbaar De navolgende WEILANDEN onder Eethen en Wijk 2 H. 28 A. 80 C. in den Langen Bruggert. Ruim 9 H., als voor, genaamd Hesse. In 3 perceelen le perceel, gen. de 4 Morgen, aan den Griendweg. 2e gen. de 18 Hond, daarachter volgende. 3e gen. de 5 Morgen, achter oost. 1 II. 60 A. 60 C., in de Hoeven, gen. de 12 Hond, aan de Hoeve, iu de Kleibergsehe Straat. 2 H. 09 A. 90 C., aan de Ouwetsche Steeg, gen. de Oude Weide. 3 II. 28 A. 20 C., aan de Ouwetsche Steeg, gen. de 5 Morgen, in de Oude Weide. 2 II. 15 A. 20 C., onder Wijk, in het Hakke- veld, gen. de Oude Kooij, afkomstig van Peter Vos. 1 H. 43 A. 20 C., onder Eethen, op de Meer, in het Aalbergsche Veld, afkomstig van Arie Biesheuvel Senior. h» aan onze nijverheid. Ln-gestichten. bordeelen lor een groot deel door gevuld, allen, die wegens ver- gevangenissen zitten, Merken drank daartoe haalde spreker onder ibeeld van een fabriek je enkele kroeg was agen in het armen- _in een plaatsje van en in dezelfde streek, eiden, er 17 in het én. hoe het misbruik van ondermijnt. 'erfte onder de tappers, bevolking, dan bleek, 'rsten (die altijd in een e dampen bezwangerd mn beste klanten waren) van de sterfte onder de eens mochten verhalen, Hn blijken hun oorzaak sterken drank voort, niet alleen bena- maar ook de maat- |en waar: »Do misdaden at aan de kinderen in het aards erven de neiging spreker door een sterk [rade. Zij hebben verder een verslapt zenuwleven, tllen van idiotisme voor iards. jt, geslacht der toekomst, lan in onze maatschappij, risch en gezond worden, egen den drankduivel te -egeering toen zij de dran- dien zulk een wet kan |door te wijzen op Zweden er op, dat die drankwet en steun vindt bij het volk. als bondgenoot in den de hoofdbepalingen der aan dat, waar het der hgste circulaire aan de met deze wet, ieder in j'ing moest aandringen, ïng doen kan, opdat de twoorde en dat, nu de igeworden in den strijd goedgezinden juist nu dien demon te bekam- |s maakt, aarop met goed gevolg on worden, bezielend woord besloot t indruk maakte op het en zeker niet nalaten fenen op allen die weteu lier zijne slachtoffers ge- dat te doen. terstaat werd Woensdag ,n gebouwen, het leggen en het maken van eenige breiding van het station van den spoorweg Dor- 122,500). Minste inschrij- voor 114,500. ed: 1°. het maken van oor het spoorweggedeelte ning 366,810). Minste z. en J. Dokter te Leeu- r te Stieus, voor ƒ349,800, ran storsteen t.en behoeve ,n het Holl. Diep en het ;en en vernieuwingen aan an het Holl. Diep tot de met het onderhoud dier (Raming 26,350.) Minste laften te Sliedrecht, voor 0en daar boven. Ilng van 21 Pebr. fV 345, 9034, 12386 en 4220, 19182 en 19264; 10: no. 1060, 7049, 7275, 55 en 20873. kking van 22 Feb. 4749 1000 no. 8529 007, 11362, 19293, 19593 8858, 18222 en 20033; 929, 10809, 11096,11817, kking van 23 Febr. os. 5765, 5826 400 200: nos. 3599, 12804, f 100: nos. 1057, 1153, 4400, 8261, 19269. IDEL. n.—22 Febr. Pullen, jm. 24 j. en C. d. v. J. Zijlmans en J. Willem van Noorloo3 en ia, d. v. A. Kraaij en D. an Weclden, wed. van H. SSEN. i Cornelia, d. v. A. Berm ïecht kind, m. gesl. elders Iken, 44 j. echtg. van ;en verbetering, dat onder kiezer in het kiesdistrict j De kiezer wilde zijn burgerplichten vervullen, I doch wegens den verreu afstand van het stembureau j en de ongunstige weergesteldheid, besloot hij per as te gaan daartoe reed hij met paard en wagen van een zijner bloedverwanten naar het stembureau, doch werd onderweg door Rijksambtenaren bekenrd wegens overtreding der wet op bet personeel, omdat. h9 voerman was van een paard dat hem niet toe- bahoorende of dat door hem niet in de belasting was aangegeven; de man reed dus met een stem briefje uit en kwam met een proces-verbaal van bekeuriug thuis. Een winkelier te Parijs vermiste sedert eenigen tijd herhaaldelijk stukken geld, welke hij even op de toonbank gelegd had alvorens ze in zijne lade te doen. Daar hij geen bedienden had en zijne kalanieu niet verdenken kou, verdiepte hij zich in gissingen. Eindelijk nam hij eene proef, sloot den winkel, legde een vijffrankstuk op de toonbank en ging in de woonkamer op de wacht. Een oogenblik later fladderde eene raaf, welke hij zelf had opgevoed, op het geldstuk toe en verdween er mede ouder den trap, waar de winkelier in eene weggeschoven oude kist al het gestolene, tot een bedrag van 60 fres., lerugvoud. Merkwaardig! 't Is merkwaardig dat bij vele kassiers, als men ze op de vingers ziet, de voeten in beweging komen. Ouddorp, Februari 1882. Gertrouwd: Welgemeend. Hertog. Zeg onbeschofte boer, kuut ge mij niet groeten, weetje niet dat ik de hei tog ben. Boor. Zoo ben jij de hertog? Nou da's een mooi baantje; zie maar dat je 't houdt. Een surrogaat. Dokter. Hebt je de poeders met ouwels ingenomen? Patient. Neen dokter, ik had geen ouwels bij de hand, toen heb ik maar rooden lak genomen. Eene verzuchtingVader, wat konden wij een plei- zierig leven hebben, als u je dat vervelende slaan kou afwennen. J)e eenige uitweg. De firma Dunk Co. ont ving van een koopman den volgenden blief »Door de indringendheid van uw reiziger zag ik mij genoodzaakt, u een bestelling te doen daar dit echter geschiedde om van dien heer ontslagen te worden, verzoek ik u, die bestelling als niet gedaan te beschouwen. Altijd baas boven baas. Mevrouw A. U weet niet, wat 'n magnifieke stem mijne dochter heeft ja, 't is eigenlijk meer dan eeno stem de mu ziekmeester heeft gisteren al tweestemmige liederen voor haar meegebracht. Mevrouw B. Tweestemmig Dat is niets, verge leken bij de kunstvaardigheid van mijne Clara die speelt vierhandig. Bankier en vriend. Een bankier te Parijs, die dikwijls in gezelschap van tooneelisten verkeerde, maar juist niet om zijn vrijgevigheid tegenover hen bekend stond, werd door een hunner om een kleine som gelds ter leen gevraagd. »Mijn waarde,zoo antwoordde de geldman, »de bankier wil altijd uw vriend zijn, maar de vriend wil niet altoos uw bankier wezen. Iu de »Flakkeosche Nieuwsbode* leest men het volgende Koopman te zijn, dat i3 mijn leven, 't Zij wat het is, het is mij om het even, Sinds jaren heb ik zaken mogen doen, Altijd in oer en deugd, en met fatsoen. Maar dat ze nu nog op mij vitten Als 'k op mijn hondenkar ga zitten, Iemand die vijf uur ver moet handelen, Kan toch slecht bij zijn kar gaan wandelen, 'k Verzoek daarom Heeren van het Hof Tot rijden door Flakkee, verlof. C. BOSLOOPER, J.Tz. Ingez Tiel, 20 Febr. Tarwe 25 ct. lager door tragen kooplust nog niet geheel opgeruimd. Rogge als voren Gerst, Haver eu Boonen flauw. Overige artikelen op de Graanmarkt stil. Granen. Jarige Ruwarige Ristarwe j 11.50 a 12.25, nieuwe dito 11.00 a 11.50, jarige roode dito 11.a 11.50, nieuwe dito 8.a 10.50 Rogge f 7.a 8. Gerst. Winter- 6.25 a 6.75, Zomer- 5.a 6. Haver f 3.00 a 4.50. Buivenboonen 7,a 8.50. Erwten. Geld. Groene 8.a 9.50, Kroon- a Grauwe a alles per H. L. Boter per K. G. 1.40 a 1.80. Eieren per 26 stuks 0.90 a 0.95. Aardappelen 2.00 a 3. Kippen 45 a 100 ets. Kalkoenen ƒ3,a 7. Fee. Varkens 11.50 a 62.-, Biggen 4.75 a 12. f Zalt-Boinmel, 20 Febr. Boter 70 a 95 ct. de 5 ons. Eieren 0.75 a 0.85 de 25 stuks, t Bussen, 23 Febr. Prijzen der boter1.45 a 1.52 per kilo. t Waalwijk, 24 Febr. Vee: aanvoer dragend minder vlug. Boter: 1420 KG. 1.39 a 1.59 per KG. *Dordrccht, 24 Febr. Grasboter, stukken: a Hooi- 0.90 a 0.75; tonnen: Gras- f a Hooi- 14.25 a Kunstboter: 0.55 a 0.38. rCTii M igen er in deze streek, Vrien den van bet Gods Rijk op aarde zijn, die zich met de Schare van vele Christenen in ons dierbaar Vaderland Ver eenigen om op de roepstem des Hoogleeraars, C. P. Hofstede df. Groot te Graningen, geplaatst in het «Wageningsch Weekblad voor Staat en Kerk* alsmede het »Orgaan der Ned. Herv. Kerk,* tot de oprichting van bovengenoemd Zondagsbond tot rust en heiliging van den Dag des Heeren. kraehttelijk mede te werken die" gelieven te dieu einde zoo spoedig mogelijk hunne namen door een briefkaart of naamkaarije aan bewusten Hoogleeraar kenbaar te maken. Ook de ondergeteekende wil zich vol gaarne met de opgave van namen ter opzending, om het hoog geicigt der zaal:, belastenDat vele, zeer vele belangstellenden vau uiteenloopenden stand en rang aan die liefderijko uilnoodiging gehoor geven. De Predikant, JA. O. O- AITTON. Uitwijk en Waardhuizen, 21 Febr. 1882. Heusden, 24 Febr. 1882. maakt bekend, dat op nader te bepalen dag eu uur in de maand Maart 1882, door hem namens den Heer C. II. van der Heijden te Heusden, te HEESBEEN publiek zal worden van verschillenden leeftijd. Dorschinachine, karren, ploegen, cegden, paar dentuigen en verdere landbouwersgereedschappen. Afbraak, brandhout, pannen, steenen, mest, enz. enz. VOORTS: 7 persen, ketel met toebehooren, balken, enz., afkomstig van de Siroopfabriek. Een en ander dagelijks te bezichtigen op bewijs, af te geven door don eigenaar of voornoemden Notaris. VAN HAND. TE zal voor zijne principalen de navolgende des voormiddags ten 11 nnr, ter herberge van Dirk Nieuwkoop, in het Rechthuis te Brongelen. Voor de jaren 1882 en 1883. Voor den algemeeuen Arme van Drongelen. 1 54 30 genaamd Gildenbosch, laatst huurder H. Millenaar te Drongelen. 1 39 50 genaamd de Vliert, laatst huurder H. Milieuaar te Drongelen. 78 60 genaamd Jan Celis Kampje, laatst huur der A. Millenaar te Drongelen, om te hooien. 2 24 10 genaamd het Gasthnisland, laatst huur der H. Millenaar te Drongelen. 3 33 genaamd de Molenkamp, laatst huurder A. de Bie te Sprang. Voor L. Loeff c. s. te Genderen. 09 80 genaamd de Drongelensche dijk, om te hooien. des vonrmiddags ten 11 uur, ter herberge van Jan van der Beek te Eethen. Voor het jaar 1882. 3 72 60 genaamd Prinsenkamp, laatst huurder L. Pulles te Baardwijk. 1 70 genaamd Kerkenkampje, laatst huurder C. Smits te Vrijhoeven Cappel. 2 72 20 genaamd de Vier morgen, laatst huur der W. Branderhorst Azn. te Genderen. 1 40 genaamd Jeuevorkampjo laatst huurder C. de Graaff te Meeuwen. 3 79 langs het Kerkpad, laatst huurder J. Timmermans te Heesbeen. 1 23 70 het Aalsveld. naast de Aalsteeg, van de kinderen A. Branderhorst te Eethen. 1 27 10 het Aalsveld, naast het vorig perceel, van de kinderen A. Branderhorst te Eethen. Voor den jaren 1882, 1883,1884 en 1885. 1 93 40 genaamd de Noord, laatst huurder B. Branderhorst Ie Eethen. 2 05 90 geuaamd de Zestien hond, laatst huur der H. W. Loeff te Doeveren. 2 18 40 genaamd de Drie morgen, laatst huur der M. van der Kolk te Doeveren. WEIDEN 84 3/j in44 1 91 VAN WEILAND ONDER DOOR DEN NOTARIS Op Donderdag 2 Maart 1882, 's voormiddags ten elf ure, ten herberge van de Weduwe Van der Beek te Babiloniënbroek. Op Vrijdag 3 Maart 1882, 's voormiddage ten elf ure, in het Rechthuis te Wijk. Op Dinsdag 7 Maart 1882, 's middags ten twaalf ure, op do Koorubeurs te Heusden, onmiddelijk na afloop der Verhuring van de Godshuizen. Op Woensdag 8 Maart 1882, 's voormiddags ten elf ure, in het Rechthuis te Genderen. Op Donderdag 9 .Maart 1882, 's voormiddags ten elf' ure, in het Rechthuis to Wijk. Op Donderdag 9 Maart 1882, 's avonds ten zes ure, ten herberge van II. van deii Maaden te Wijk. Op Vrijdag 10 Maart 1882, 's voormiddags teu elf ure, iu het Rechthuis te Veen. Op Vrijdag 10 Maart 1882, 's avonds ten vijf ure, in de Zwaan te Andel van Weilanden, ONDElt Voor den Heer C. P. Kuiler te Utrecht. Voor de Heeren P. van Tienhoven te Deventer en V. G. A. Bosch te 's Gravenhage. Voor den Heer Kühle te Arnhem.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3