PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. tegenwoordige lampen zijn zoo ingericht dat ook de lucht in 't hart der vlam vrij kan toestroomen, zoodat thans slechts een zeer klein deel onzer olie verloren gaat. Toch nog altijd wel zooveel als noodig is om eenig voorwerp boven de vlam zwart te maken. De petroleum heeft een geheele omkee ring in ons lampensysteem bewerkt en na de aanwending van deze thans onmisbare olie, is de industrie zich met de borst gaan toeleggen op de volmaking der lampen. Deze stof bekleedt thans een zoo gewich tige plaats in de samenleving, dat we ons niet kunnen weerhouden bij deze gelegen heid over hare beteekenis eenigszins uit te weiden. Petroleum is niet zooals door velen ge meend wordt, een pas bekend geworden productze is integendeel reeds eeuwen bekend en de roodhuiden in Amerika, ver stoken van de middelen om ze uit den grond te doen opborrelen, schepten ze van 't water af en bezigden ze tegen rumathiek en als zalf op wonden. Dat ze brandbaar was, wisten de Amerikanen natuurlijk, alleen maar was 't onmogelijk ze in de gewone lampen tot verlichting aan te wen den. De grootste verdienste in deze komt dus toe aan de industrie, die betere toe stellen vervaardigde. Zoo spoedig die uit gevonden waren, nam de handel in steenolie een verbazende vlucht. Dit had plaats om streeks 1850. Eerst negen jaren later ge lukte het door in den grond geheide ijze ren buizen de vloeistof tot opstijgen te noodzaken en van dat oogenblik af werd de toevoer buitengewoon. Als een staaltje vermelden we dat een der eerst geopende bronnen in den Staat Pennsylvanie dagelijks 4770 H.L. olie opleverde. Toen begon de speculatie zich op de petroleum te werpen. Men sprak van een petroleumkoorts en niet ten onrechte. Alles stroomde naar 't veel belovende land, waar spoedig steden verrezen, spoortreinen snor den, schatten verdiend werden en ten slotte, en zeer spoedig na opdroging der bronnen, alles weer tot den vroegeren verlaten toe stand terugkeerde. Maar Amerika is groot en de hoeveelheid petroleum niet minder zoodat Europa er nog niet aan denken kan te concurreeren. Alleen Pennsylvanie levert gemiddeld per jaar voor 66 inillioen gul den af. Andere Staten, als Ohio, Tenesse enz. liggen te ver van de havenplaatsen af om hunne waar te verzenden. Met eenige zekerheid echter kan voorspeld worden, dat na verloop van tijd ook de petroleumbron- nen niet onuitputtelijk zullen bevonden worden en Europa dus zelf weer de handen aan den ploeg zal moeten slaan. Voorloo- pig echter bestaat daarvoor geen gevaar. HEUSDBN, 26 Febr. t Heden morgen vergaderden alhier, in liet lokaal van den lieer Mourik, de leden van de afd. Heusden der N.-Brab. maatscb. van Landbouw. Het bestuur deelde mede, dat naar aanleiding van een gericht schrijven aan de gemeentebesturen in de afdeeling gelegen, met verzoek eene subsidie van 20 te willen verstrekken, tot het houden van keuringen op hengsten en stieren, van de meeste besturen een antwoord was ingekomen. De gemeenten Heusden, Eethen c.a. en Meeuwen c.a. waren echter tot heden de eenigen, die zich bereid verklaard hadden degevraagde subsidie te verstrekken. Verschillende gemeenten deelden mede, dat zij hierop eerst in eene volgende vergadering zouden kunnen beslissen; anderen hebben afwijzend be schikt en enkelen zonden nog geen antwoord in. Vervolgeus werd een reglement, regelende de wedstrijden, aan de orde gesteld, dat zonder eenige wijziging werd aangenomenterwijl ten slotte de begrooting werd goedgekeurd. In eene daarna gehouden bestuursvergadering werd besloten dat op 7 Maart a.s. eene keuring zal gehouden worden van dekhengsten. Had men hiervoor gaarne de prijzen van ƒ100 en ƒ50 beschikbaar gesteld, nu konde het bestuur, met het oog op de verleende subsidiën, geen lioogere prijzen dan 50 en 25 toestaan. Wij hopen dat deze eerste proefneming naar wensch zal slagen en vertrouwen dat de kleine prijzen geen invloed zullen uitoefenen op den lust om te laten mededingen. Wanneer toch deze poging met een goed gevolg bekroond wordt zullen ook de bezwaren van velen als overwonnen kunnen beschouwd worden en zal deze keuring jaarlijks herhaald kunnen worden, tegen hooger gestelde prijzen. t Zaterdag avond is de persoon van v. H., wonende te Hedikhuizen, die rustig in de herberg van J. van Bommel aldaar, een borrel zat te drinken, door eenige onverlaten met stokken ge slagen, waardoor bloedstorting veroorzaakt is. Door den brigade-kommandant der maréchaussee te Heusden, die ter plaatse werd geroepen, is een onderzoek ingesteld, en zal het te wenschen zijn dat de schuldigen streng gestraft worden, daar eenige dageu te voren de meesten van die personen te Herpt een dergelijk feit pleegden, waarvan proces-verbaal is opgemaakt. t HEDIKHUIZEX, 24 Febr. Vijf en zestig landbouwers, allen uit omliggende gemeenten, hebben zich tot Gedeputeerde Staten gewend, met verzoek om terug te komen op het besluit, waarbij geweigerd is aan T. van Wagenberg, gemeente ontvanger alhier, ontheffing te verleenen van het verbod, vervat in art. .3 No. 9, der drankwet. Adressanten meenden dit verzoek te mogen doen, omdat zij van ouds her in de herberg van Van Wagenberg in den tijd van den hooioogst eene allezins geschikte verblijfplaats gedurende den nacht en ook tegelijk een goede aanlegplaats hebben gevonden. Gedeputeerden hebben echter opnieuw geweigerd aan het verzoek te voldoen. t OSS, 24 Febr. Gedeputeerde Staten hebben in hooger beroep gehandhaafd het besluit van het gemeentebestuur van Oss, waarbij aan J. C. Klotz, buffethouder in het station alhier, vergunning geweigerd is tot verkoop van sterken drank in het klein. t TILBURG, 24 Febr. Met groot genoegen ziet men hier het tot stand komen van een geregelden schroefstoombootdienst tusschen Capelle en Rotter dam. Daar deze dienst in geregelde verbinding zal staan met de stoomtram van hier op Waalwijk, komt deze stoombootdienst eenigszins te gemoet aan Tilburg's grootste behoefte aan een goeden waterweg. t DINTHER 28 Febr. Door den raad dezer gemeente is in zijne jongste vergadering aan de Heer A. L. Festen te Heeswijk, vergunning ver leend voor een stoomtramweg door deze gemeente. t DALEM. De bij besluit van H.H. Gedep. Staten dezer provincie bepaalde vergoeding door het Rijk van het bedrag der kosten van het lager onderwijs der gemeente Vuren over 1882 bedraagt 667.50. t Iemand te Gorinchem ging Woensdagnacht huiswaarts en in de Keizerstraat gekomen, meende hij zeker op zijne slaapkamer te zijn, althans hij ontkleedde zich en liet zich vallen, waardoor zelfs eene belangrijke bloeding ontstond. Nog niet het rechte gebruik van zijne hersenen kunnende maken, liep hij ongekleed verder, trachte eene heining over te klimmen en zoo zijn bed op te zoeken. Ook dit zou evenwel niet gelukt zijn, indien de nachtwacht niet tusschenbeide gekomen ware en hem naar het politiebureau had gebracht, waar den ongelukkige geneeskundige hulp werd verleend en van waar hij vervolgens naar zijne rechte slaapstede is vervoerd. NIEUW-KUIK. De eigenaren van den Konij nenberg hebben eindelijk officieel bericht ontvangen dat tot een zeker bedrag restitutie zal worden ge geven voor toegebrachte schade aan en gebruik van houtgewas op genoemden berg. VUREN, 20 Febr. Van de 28 alhier aanwezige slijters en tappers in sterke dranken, hebben 16 vergunning aangevraagd om na Mei a. s. te mogen blijven voortgaan, zoodat het aantal in de gemeente na Mei met 12 zal worden verminderd. Mocht het drankverbruik pro rato ook daarnaar verminderen, doch dit valt zeer te betwijfelen. IV. 'T. Ct. BOMMELERWAARD, boven den Meidijk. Op Vrijdag 3 Maart e. k. zal naar van goed onder richte zijde vernomen is, ten half 12 ure de proef- maling plaats hebben van het tweede stoomgemaal der Waalafdeeling te Aalst. HELMOND, 23 Febr. Tegen een ingezetene, die zich op Vastenavond in de uniform van kapi tein van het O. I. leger in het openbaar vertoonde, is door de maréchaussee proces-verbaal opgemaakt het kostuum is in beslag genomen. GAMEREN. Ds. C. Ie Roy alhier hoopt 1 April a. s. 'zijn 50jarig jubilé te vieren. DENEKAMP, 24 Febr. De smokkelaar, die on langs door den commies van 't Roer met een schot hagel getroffen werd, is dezer dagen ontdekt. Hij is een zoon van een welgestelden landbouwer te Beuningen (gem. Losser) en heet Joh. Vrielink. Doordien van 't Roer hem met het pistool een paar wonden had toegebracht aan het hoofd, was het niet moeielijk hem te vinden. GORINCHEM, 26 Febr. Van Zondag 19 tot en met Zaterdag 25 Febr. zijn in het vischwater dezer gemeente gevangen en aan den afslag ver kocht 125 stuks winterzalmen, wegende te zamen 2686 halve K.G., opbrengst per K.G. 0.73 a 0.93. Daar de visschers zich nu het meest op de zalmvisscherij toeleggen, werd er slechts een partijtje snoek en voorn gevangen, de prijzen be droegen voor snoek 30 a 40 ets. en voor voorn 15 a 25 ets. per half kilo. Uit Breda schrijft men Door het hoofd der politie zijn de ingezetenen aangemaand geen belgische centen meer in beta ling te geven, ten einde zich voor bekeuring te vrijwaren. Wanneer alle burgemeesters in de grens provinciën dit voorbeeld volgden, zou die vreemde munt spoedig naar zijn „heimatlP' zijn terug gedrongen In de afgeloopeu week zijn 178 personen waar- onder 14 vrouwen, wegens laudlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. Z. M. heeft den kapitein H. Seret, van het 4e. reg. vest.-artill., op non-activiteit gesteld, te reke- nen van den dag waarop hij het lidmaatschap der Tweede Kamer zal hebben aanvaard. Naar wij vernemen heeft de heer H. van Andel, aan der Kornschen dijk, ouder Almkerk, verleden week een boschuil gevangen, ratten en muizen was zijn geliefkoosd voedsel. Maandag jl. is hij naar de Artis te Rotterdam gezonden. Hoe groot nog het bijgeloof is, blijkt uit het volgendeTe Steenderen werd eene koe tenge volge van verlamming in de pooten geslacht, en het vleesch (goed voor de consumptie) stuksgewijze uitverkocht; niettegenstaande den geringen prijs (20 ct. per kilo), wilden slechts enkelen van het vleesch koopen, omdat men meende dat de koe ,/betooverd was.7' Lit de gegevens, die nu reeds van verscheiden gemeenten bekend zijn, kan men in een ruwe berekening reeds opmaken, hoeveel kroegen op 1 Mei van dit jaar zullen verdwijnen, en welka directe nuttige gevolgen dus de betrekkelijke be palingen der drankwet zullen hebben. Het aantal gelegenheden, waar sterkendrank in het klein verkocht wordt, wordt op 46,000 gerekend; van verschillende gemeenten zijn naar wij vernemen, de cijfers der drankgelegeuheden, die op 1 Mei zullen opgeruimd worden, reeds bekenddeze bedragen ongeveer gemiddeld 20 a 30 zoodat men, dezelfde evenredigheid voor het geheele Rijk aannemende, tot een getal van minstens 10,000 gelegenheden komt, die van het aantal van 46,000 zullen kunnen worden afgeschreven. Op 1 Mei 1884 zal een verdere groote oprui ming plaats hebben, daar dan de overgangstermijn voor het voortbestaan van verschillende gelegen heden vervalt. Uit hetgeen nu bekend is omtrent de verkoop plaatsen van sterken drank in het klein, mag men aannemen, dat ook dat cijfer de 10,000 zeer nabij zal komen, zoodat op 1 Mei 1884 de drankhuizen met de kleinste helft zullen verminderd zijn. Men neme daarbij in aanmerking, dat de opruiming, vooral die van dit jaar, hoofdzakelijk de minste soort van kroegen betreft, die het meest tot het verderf door het drankmisbruik bijdragen. Voor waar geen gering resultaat. Fad. De St.-Ct. no. 49 bevat een Kon. besluit van 21 Februari, betreffende de lichting der nationale militie van het jaar 1882. De lichting der militie van het jaar 1882 be draagt 11000 man, waarvan 600 voor den dienst ter zee bestemd worden. De lotelingen, voor den dienst ter zee te be stemmen worden daartoe gekozen uit degenen, die zich aangemeld hebben om bij de zeemilitie te dienen. Het aantal door elke provincie te leveren in het voor den dienst ter zee bestemde deel der lichting, wordt bepaald, zooveel mogelijk naar de verhouding, welke bestaat tusschen het getal der genen, die zich in de provincie voor den dienst bij de zeemilitie hebben aangemeld, en het geza menlijk getal van hen, die in het geheele Rijk zich daarvoor hebben opgegeven. Het door elke provincie te dragen aandeel in de lichting der nationale militie is aldus verdeeld Noordbrabant 1207, Gelderland 1306, Zuidholland 2087, Noordholland 1913, Zeeland 545, Utrecht 519, Friesland 934, Overijsel 770, Groningen 706, Drenthe 336, Limburg 677 man. Te Arnhem, waar het gewoonte is om op den eersten Zondag in de vasten carneval te houden, is gisteren door de drukte een gecostumcerde knaap overreden, waarbij hij eene ernstige wond aan den schedel kreeg. Men vreest voor het behoud van zijn leven. De timmerman T. E., te Rinsumageest (Fries land), ging voor eenigen tijd naar Harlingen om hout te koopen. Hij was ruim van geld voorzien en heeft nu aan zijne familie bericht, dat hij zijn reis wat grooter zou maken en reeds op weg naar Noord-Amerika is. Zijne vrouw en drie kinderen heeft hij achtergelaten. In de Veerhaven te Rotterdam is drijvende ge vonden een linnen zak, gewikkeld in een blauw gestreept vrouwenschort, waarin zich het lijkje bevond van een pasgeboren kind van het vrouwe lijke geslacht, benevens verschillende vrouwen- kleedingstukken, gedeeltelijk met bloed bevlekt. De kleedingstukken waren ongemerkt, de zak was met blauwe letters van ongeveer 1 decimeter grootte gemerktExtra, met een figuur van dezelfde kleur boven en beneden het woord. In Juni a. s„ op later te bepalen dag, zal te Utrecht de jaarlijksche harddraverij voor paarden gehouden worden. Dit jaar zullen de prijs en premie niet iu geld bestaan, maar als prijs een gouden zweep ter waarde van 300 en als premie een paar hoofdstellen met zilver gemonteerd, ter waarde van 100 verharddraafd worden. Zaterdagmorgen vertrok de //Conrad" van de Rietlanden te Amsterdam. Het was er zwart van de menschen en ook op den dijk en op de Han delskade stonden vele belangstellenden, die wis ten, dat kapt. Bruijns als kominandant weder naar zee ging. Schier al de geredde passagiers van de //Koning der Nederlanden" waren van heinde en ver overgekomen, om den kloeken ge zagvoerder tot IJmuiden uitgeleide te doen. Een 23-jarig boosdoener, die reeds 6 vonnissen had ondergaan, is dooi het gerechtshof te Leeu warden wegens diefstal uit de weide van twee schapen, veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf. Niet algemeen bekend is het, dat het St. Nico- laasfeest te Grouw (prov. Friesland) niet gevierd wordt. In plaats daarvan wordt op 22 Febr. St. Pieter gevierd, en op den avond van 21, zetten de kinderen hunne korfjes op, en wordt ook in andere opzichten aldaar St. Pieter, gelijk elders St. Nicolaas gevierd. Te Wildervank is zekere winkelier, S. genaamd, gevankelijk naar Winschoten overgebracht, onder verdenkiug van een dubbelen kindermoord. Het lijkje van een der kinderen, die beiden kort na de geboorte spoorloos waren verdwenen, moet ge vonden zijn in de schuur, welke bij het huis van S. behoort. 4 Maart 2 ure. Bij C. Koens te Hardinxveld. Het aanleggen eener nieuwe kade langs de rivier de Merwede en het verhoogen en verzwaren der bestaande kade, beide op den polder de Jonge Neelen Ruigt, onder Sliedrecht. 8 Maart 11 ure. Min. van Waterstaat enz. Het maken van een strekdam aan de Vondelingplaat, langs den linker oever van de Noordgeul en het uitvoeren van baggerwerk ter verbetering van het vaarwater aldaar tusschen de kilometerraaijen 154 der Nieuwe Maas en 149 der Botlek, behoorende tot de werken van de rivier de Nieuwe Maas, be neden de oostpunt van Rozenburg. Raming 39,660. 11 Maart 10 ure. Stadhuis te Gorinchem. Het voltooijen van de batterij onder Pouderoijen (1ste gedeelte.) Raming 30,200. Aanw. 7 Maart, D/g ure. 15 Maart 11 ure. Ministerie van Waterstaat enz. Het afdammen van de Krabbe onder de gemeenten Dubbeldam en 's Gravendeel. Raming 34,000. Aanw. 8 Maart. 22 Maart 11 ure. Ministerie van Waterstaat enz. Het landwaarts verleggen van een gedeelte zeedijk des polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trek- dam, langs den rechter oever van de Dordtsche Kil, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen, onder de gemeente 's-Gravendeel, provincie Zuid- Holland. Raming ƒ63,470. Aanw. 15 Maart. Door schout en heemraden van den polder Nieuw- Lekkerland is ter polderraadkamer aldaar aanbe steed: a. het stichten der gebouwen voor een stoomgemaalb. de levering en plaatsing eener machine met ketel, centrifugaalpomp enz. Van a was laagste inschrijver de heer M. de Kloe, te Al- blasserdara, voor 14,725voor b de firma Cosijn Cie., te Gouda, voor 11,200, f HEUSDEN. Van 17—27 Febr. Geboren: Mary, d. van H. J. van Lawick en J. J. PapeElizabeth, d. van J. J. Hegkants en P. Dukind Cornelis Adrianus, z. van J. C. Snij ders en F. P. Sens Willem Machiel, z. van W. Schopenhouer en W. van DijkGerardus Johannis z. van G. J. van Diessen en A. M. Buijs. Overleden: A. M. van Dilven, wed. J. B. Moonen. UIT DE OUDE DOOS. De Gierigaard. Den gierigaard en 't vette zwijn Ziet m' eerst na 't sterven nuttig zijn. Oogen, ooren en mond. De vensters zijn het oog en het ö'or, en de mond, De deur om de woning te sluiten Zijn de eenen en de anderen naauwkeurig bewaakt, Niets kwaads kan naar binnen of buiten. Grafschrift op eene Beurs. Een beurs, een arme beurs ligt zielloos, ach! hier neder! Ei, stort wat geld er in, de ziel keert ijlings weder. V. D. B. Om in broeikassen de lucht op gewenschte tem peratuur te brengen, gebruikt men meestal paarden- mest, waarvoor men soms veel geld betalen moet. Er is een veel eenvoudiger aan velen, naar het schijnt, onbekend middel, in elke stad, waar een bierbrou werij bestaat, gemakkelijk, ja misschien alleen voor het weghalen, te krijgen. En dat middel is de uitge kookte hop. Deze, overigens zoo goed als waarde- looze fabrieksafval, ontwikkelt grooter en daaren boven langer voortdurende warmte dan paarden- mest. LandbCt) Bureaucratisch. Aan een der Fransche minis- teriën kwam onlangs een oud heer, om twee kwar talen van zijn pensioen in ontvangst te nemen. De ambtenaar met de uitbetaling daarvan be last, ziet de vereischte papieren na, en ontdekt, dat er zich slechts één attestatie de vita onder bevindt. »Maar, mijnheer,zegt de gepensionneerde, »me dunkt, dat die éêne attestatie voldoende isze is afgegeven voor het laatste kwartaal. Als ik toen leefde, heb ik het kwartaal, dat daaraan vooraf ging, toch ook moeten leven, niet waar?« Doch de nauwgezette ambtenaar liet zich niet van zijn stuk brengen. »Mij is gelast geen kwar taal uit te betalen dan tegen overlegging van eene attestatie voor dien termijnmijne instructie spreekt van geen ander bewijsstuk. Uwe bewering dat gij vóór het laatst verschenen kwartaal ook reeds geleefd hebt, is voor mij van geen de minste bewijskracht.* En of onze oude heer hoog of laag sprong, niets hielpde ambtenaar weigerde de uitbetaling. Gelukkig Nederland, waar de ambtenaarswe reld steeds voor gezonde reden vatbaar is Ook een medewerker. »Daar ik er alzoo niet in kan slagen den rechten toon van uw geëerd blad te tref fen* dus schreef iemand aau de redactie van eene courant »zal ik u van verdere toezendingen ver- schoonen, maar verwacht thans van uwe billijkheids-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2