f Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burger 308ste jevuld is. De stoom maakt het gips gloeiend 3n wanneer het gesmolten is vertoont zich le witte vlam. De lampen zijn alle, doch net vele variatiën, op dezelfde wijs inge richt, maar hoe kunstig ook samengesteld, voldoen ze nog niet aan de eischen van een helder standvastig licht. Het electrisch licht is schitterend wit, zoodat wanneer men er eenigen tijd door beschenen is, het gas licht zich vaal geel aan het oog vertoont, maar over de onstandvastigheid wordt alom geklaagd. Edison, die reeds veel gedaan heeft, heeft nog een uitgebreid veld van onderzoek voor zich. We wachten nog op goede elec- trische lampen, goedkoope voortbrenging van eleqtriciteit en een praktisch middel om deze, gelijk thans met 't gas geschiedt, overal heen te brengen. Doch die gelooven, haasten niet. Onze eeuw heeft reeds zooveel van gedaante zien veranderen, dat 't volstrekt niet onzinnig is te gelooven aan de overwinning van de electriciteit van we de volgende bereikt hebben. nog voor Skoboleff en nog eens Skoboleff blijft schering en inslag in de groote bladen. De komkommertijd is niet alleen in den zomer. Er zijn meer tijden dat men om praat verlegen is en dan is een man als Skoboleff en eene rede als Skoboleff er eene gehouden heeft, onbetaalbaar. Want daar valt over te praten. Nu is de veelsprekende generaal naar Rusland ontboden en heeft zijn weg over Geneve genomen. „Ziet," zoo wordt er gezegd, „publiek wordt hij teruggeroepen, maar geheime instruc- tiën wijzen hem den weg aan,- dien hij nemen moet, en hij zal overal wel wat te doen hebben." De Russische gezant Orloff is ook uit Parijs naar St. Petersburg geroepen en is over Berlijn gegaan. Daar heeft hij eene particuliere audiëntie èn bij den Keizer èn bij Vorst Bismarck gehad. En oiuniddebjk worden deze feiten in verband gebracht met Skoboleff en wat is er natuurlijker dan dat er op die audiënties weer doorgesponnen wordt en Orloff ontschuldigingen is gaan bren gen aan het hof van Berlijn? Zeker schijnt het in elk geval te zijn, dat Skoboleff wel eens meer hard en veel gepraat heeft, zonder dat het doel van zijne woorden bereikt werd. Zóó iti 1876 met den oorlog in het Noorden van Turkije. Toen hield op een gastmaal de generaal zich dronken en sloeg allerlei praat uit over het Russische leger, over leemten hier en gebreken daar, over slecht versterkte posities, over allerlei dingen, die minstens genomen aan landverraad moesten doen denken. Maar de Turksche gróoteu, die hem hoor den, waren hem te slim; zijne slimheid was te veel buitenop om het doel niet te verraden, het doel de Turken tot een onoverdachte!) aanval over te halen. Zoo iets kon nu het geval ook wel zijn. Een vriend was hij van den vorigen Keizer; nu telt de dappere, maar praatzieke ge neraal maar weinig vrienden aan het hof, en on der die weinigen behoort de tegenwoordige Keizer niet. Bij de Panslavisten is Skoboleff een groot mande meerderheid der Russen is echter niet Panslavistisehmen is, in de hoogere kringen vooral, overtuigd, dat een oorlog met Duitschland op dit oogenblik een ramp voor het land zou zijn. De Eransche minister Goblet heeft in de Ka mer, in antwoord op eene interpellatie over nieuwe vestigingen van verdreven congregaties, erkend, dat zij in verschillende departementen zich op nieuw trachten te vormen, maar hij heeft tevens verklaard, dat de aan de prefecten gezonden be velen de toepassing der besluiten eischten. De Kamer der afgevaardigden heeft het voor stel van den Minister Tirard aangenomen betref fende de handelsbetrekkingen met Engeland op den voet der meestbegunstigde natie, liet be staande traktaat is daardoor tevens verlengd tot 15 Mei a. s. Tot heden heeft de Zuid-xkfrikaansche Republiek nog geen President. Van verschillende zijden wordt met die betrekking gedoodverfd de heer J. H. Hofmeijer, oud Minister der Kaap-Kolonie en een der voornaamste leiders van de Hollandsche partij aldaar. De Volksstem verklaart zich voor de be noeming van dezen heer en stelt de volgende eischen voor een President van de Republiek Hij moet niet alleen een Afrikaner van geboorte en afstamming zijn, maar ook een wiens hart als Afrikaner op de rechte plaats moet zitten, en die zich nooit geschaamd heeft zelfs in de donkerste en slechtste dagen den naam van Afrikaner te dragen; Hij moet zijn een man van opvoeding en van rijpe ondervinding, die inetdeZuid-Afrikaansche aangelegenheden in allen deele en ten volle bekend is; Hij moet zijn iemand, die altijd met zijne gevoelens recht door zee gaat en iemand, die niet alleen door de Afrikaners geacht wordt, maar ook door weldenkende lieden van andere volken in Zuid-Afrika; en Hij moet iemand zijn, die bij de jongste moeilijkheden, waarin de Transvaal gedompeld was, getoond heeft met hart en ziel met de Boeren te sympathiseeren en werkzaam is geweest om hun recht te doen geschieden. Ook moet hij zijn een diplomaat en een man van den vooruitgang, zonder daarom, even als de President Burgers, sneller te willen gaan, dan het volk kan of wil. EhffKVjjk. moet \nj geen predikant zijn of geweest zijn, want is dat bet geval dan behoort hij tot een „De slag bij Dorking.u De titel van de nieuwe brochure is: „Hoe John Buil Londen verloor." In dit geschrift worden de gevaren afgeschilderd van den onderzeeschen tunnel tussehen Calais en Dover. Eenige honderden Franschen, schijnbaar vrijmetselaars, komen voor een feest te Dover, over vallen te middernachts de schildwachts, die het uit einde van den tunnel bewaken, en krijgen wapens en munitie van twee Fransche schepen; 's nachts worden 8000 Franschen aangevoerd; de Engelsche C c troepen trekken zich terug naar de heuvels van Kent voor Londen en worden verslagen. Londen valt in handen der Franschen en het is gedaan met Engelands heerschappij. Men ziet het, aan overdrijving is ook hier geen gebrek. HEÜSDJ3N, 3~Maart. t Het gunstig bekende cirque, onder directie van de heeren Blanus en Cohen, zal met de aan staande kermis ook deze plaats komen bezoeken. (Zie achterstaande advertentie.) In de „Graafschap-Bode" van 25 Februari 1.1. lezen wij een zeer gunstig verslag over genoemd paardenspel, dat deze week te Doetinchem werk zaam was. Bijzondere lof wordt daarin toegezwaaid aan de heeren N. Cohen (als Zeeuwsche boer en vooral als Jockey), Leon en Herman Blanus (met hunne zware toeren op het dravende paard en als volti- geur op zijn ongezadelden viervoeter), Paul Dassie (als domme x\ugust), benevens de clowns Kobus Stein, Leon Cohen, Herman Cohen en Paul Dassie de jongejuffrouw Leonore Cohen (als Zeeuwseh boerinnetje) en de dames Therèse Stein en Carolien Dassie. Ook de viervoetige art.isten, paarden en honden, beantwoorden aan het geheel. Wij vertrouwen dan ook dat Heusden en zijne omstreken met genoegen van hunne komst kennis zullen nemen en dat genoemd gezelschap alhier dezelfde ingenomenheid zal ondervinden, als haar te Doetinchem ten deel is gevallen. t Voor de cursus van de Rijks-normaalles sen alhier en voor de voorbereidende klassen hier en te Weikendam zijn 38 aanvragen, en wel 18 voor deze gemeente en 15 voor Werkendam. Tot onderwijzers aan de voorbereidende klassen van de lt.-normaallessen alhier zijn benoemd J. van Dieren, te Herpt, S. F. de Graaff, alhier en J. L. Mussert en P. C. Lammers te Werkendam. t DRONGELEN. Zondag avond werd hier begin van brand ontdekt in de woning van J. M.. bewoond door C. N. K. De spoedige ontdekking en de dadelijk genomen afdoende maatregelen waren oor zaak, dat de brand, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, in zijn vernielende werking spoedig werd gestuit. Eenige spaanders op den zolder schijnen op de eene of andere wijze vlam tc heb ben gevat en als aanleiding van 't voorgevallene beschouwd te moeten worden. tL.l. Dinsdag passeerde alhier de stoomboot „Stad Tilburg", bestemd om driemaal per week, in verbinding met de stoomtram Waalwijk-Til burg, de gemeenschap te onderhouden voor passagiers, goederen en vee tussehen Waalwijk en Rotterdam, welke dienst op 1 Maart j.l. bereids is aangevangen. tALMKERK, 1 Maart. De afdeeling Almkerk der Noord-Brabantsche maatschappij van landbouw, heeft in hare vergadering van 21 Febr. 1.1. besloten, om in de maand September dezes jaars te houden eene keuring van anderhalfjarige hengsten en stie ren, met uitloving van premiën. t In de spaarbank der vereeniging tot be vordering van spaarzaamheid te Almkerk, is gedu rende het jaar 1881 ingelegd 1478.80 en terug betaald 701.175. Aan interest over 1881 werd op 31 Dec. j.l. bij het kapitaal der inbrengers gevoegd f 203.31. Het aan inbrengers verschul digd 'kapitaal was op 31 Dec. 1881 7887.10, terwijl de bezittingen der spaarbank op dat tijdstip een kapitaal vertegenwoordigde van 9173.85, zoodat het reservefonds f 1286.15 bedroeg. Het aantal inleggers in dc spaarbank bedraagt 119, die een gemiddeld te goed hebben van ƒ66.28. Door de vereeniging is besloten de renten, die tot heden om de 1 maanden ingingen, van af 1 Mei a.s. maandelijks te doen ingaan. t VRIJ HOEVEN-C A PPELLE, 1 Maart. De directie van de N.-Brab. stoomtrammaatschappij heeft met den eigenaar van het perceel, waarover de weg van Kaatsheuvel naar Cappelle moet wor den aangelegd, eene overeenkomst getroffen, zoo dat het vooruitzicht bestaat, dat met de werk zaamheden spoedig een aanvang kan worden gemaakt. t WAALWIJK, 1 Maart. Heden ochtend zou de dienst van de nieuwe stoomboot „Stad Tilburg" van hier naar Rotterdam, in correspondentie met de stoomtrammaatschappij, worden geopend en de boot hare eerste reis doen, doch zij kon de ha ven niet verlaten, doordien de boot „Waalwijk Amsterdam," hetzij per ongeluk of om andere redenen, op het droge was gevaren, en den door tocht belemmerde. Misschien zal de reis lieden bij hoog water kunnen worden aange- namiddag vangen. t DALEM. heden zijn in De land- en tui nbouw- werkzaam - leze streken in vollen gang. Naar men algemeen beweert, laat het land zich niet zoo gemakkelijk omspitten en bewerken, als men dit andere jaren na meer of minder strenge vorst gewoon is. Ook vreest men, dat het onkruid ten gevolge van den zachten winter eerlang des te weliger tieren zal. t Alhier heerscht een kwaadaardige hoest, der drie kerken des lauds, en kan hij, alsleeraar 1 voornamelijk onder de schoolkinderen. Is dit dier kerk, op geen hartelijken steun van de andere i voor geregeld onderwijs natuurlijk zeer hinderlijk, rekenen. gelukkig zijn tot heden geene sterfgevallen dien- Er is een brochure uitgegeven in den trant van I tengevolge te constateeren. t WOFDRICHEM, 2 Maart. De eerste elft is heden door de Woudrichemsche visschers op 't water der gemeente voor Sleeuwijk gevangen en werd aan den afslag alhier verkocht voor f 3.25. t BABILONIËNBROEK. Onze leeraar de heer Vau de Pol ontving een beroep naar Gardercu, (gemeente Barneveld.) j WIJK. Aangezien over weinige weken het be- staaude schoolgebouw te Aalburg zal worden afge broken om op die plaats het nieuwe gebouw te stichten, heeft de gemeenteraad bepaald, dat het onderwijs tijdelijk zal gegeven worden in het vroegere schoolgebouw alhier. WAALWIJK. Het vervaardigen van de klomp- laarzen voor de bemanning van de Willem Barentz«, bij de nieuwe Noordpoolexpeditie, is weder opge dragen aan den heer C. G. van der Heijden, fabrikant alhier, die zich tot nu toe bij eiken tocht met die opdracht vereerd zagwel een bewijs dat het door nem geleverde in alle opzichten voldoet, en de al- gemeeue tevredenheid verdient. Ev. h. Z.) Aan de N. Gor. Ct. ontleenen wij ANDEL, 28 Febr. Den 26 dezer heeft zich in onze gemeente een braaf oppassend man door ophan gen van het leven beroofd en wel A. Roza vracht rijder alhier. Men zegt dat geldgebrek de oorzaak is; hij laat een vrouw met twee kinderen na. De landman komt weder op zijn gemak; men ziet den leeuwerik weder, de boschduiven zijn mede aangekomen en de ooievaar heeft zijn ouden zetel weder ingenomen. Men is druk bezig met spitten, zoodat men op een voordeeligen zomer durft hopen. Wij hebben in onze gemeente iemand die in Mei de reis zal aanvaarden naar Amerika. Zijn huis gezin is groot acht personen. De handel in weivee gaat niet achteruit, de kooplui rijden druk om te koopen, maar klagen dat er geen vee genoeg is; de weiden worden goedkoo- per verhuurd dan vorige jaren hier in de gemeente zijn er al opgehouden, omdat zij zoo weinig opbrach ten. Het is een prachtig gezicht, als men door de polders loopt; de weiden liggen uitmuntend; het. koren staat best en de waterstand zeer laag. LANGSTRAAT, 28 Febr. Naar wij vernemen is den aannemer der spoorwegbrug in den Baard- wijksclien overlaat vergunning verleend reeds nu met de werkzaamheden van den onderbouw der brug te beginnen in plaats van 15 April a.s., zooals eerst bepaald was. De voortdurend lage stand van het water, waar door de overlaat dit jaar bevrijd bleef van inun- deering, is ook voor den aannemer een aanzienlijk voordeel geweest, wijl hij den geheelen winter door gebruik kunnende maken van het door hem gelegd paardenspoorzonder buitengewone moeiten en kosten al de benoodigde materialen heeft kunnen aanvoeren. Vóór 15 Nov. a. s. moeten nog drie en veertig pijlers gemetseld worden plus twee landhoofden, terwijl de geheele lengte van den grond tussehen de pijlers bevloerd moet worden met bazalt. Er mag dus waarlijk wel spoed ge maakt worden. GORINCHEM, 1 Maart. Op Maandag 13 Maart, des voormiddags ten 11 ure, zal in den Doelen eene algemeenc vergadering van het Bestuur van het Waterschap de Overwaard worden gehouden. In deze vergadering zal worden overgegaan tot het benoemen van een Fabriek, in plaats van den heer W. Tuk, overleden, voor welke betrekking op de voordracht zijn geplaatst, de Heeren C. Verhey te Gorinchem en C. Kentie te Woudrichem. Het getal sollicitanten bedroeg 79. In de vergadering van Hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap de Alblasserwaard met xVrkel beneden de Zouwe, 1.1. Zaterdag in den Doelen alhier gehouden, is tot voorzitter van die vergadering benoemd de heer J. Vroege, te Al- blasserdam. Verder is door die Vergadering opgemaakt een voordracht aan den Koning van drie personen, voor de betrekking van Dijkgraaf van genoemd Hoog heemraadschap met 1 Mei dezes jaars openvallende door de aftreding, volgens den rooster, van den Heer W. C. M. Begrain van Jaarsveld. Tot eerste Candidaat werd gekozen de heer W. C. M. Begram van Jaarsveld te Gorinchem; tot tweede Candidaat de heer L. A. van Haatten te Sliedrecht en tot derde Candidaat de heer II. Schram de Jong te Sliedrecht. 2 Maart. Door den gemeenteraad zijn alhier benoemd tot onderwijzeressen, mej. A. M. Swer ver aan de burgerschool voor meisjes, in de Zuster straat en mej. M. H. E. Stellenboom, aan de tus- schenschool voor jongens en meisjes, mede in de Zusterstraat. De verkiezing van een lid der Prov. Staten in het hoofdkiesdistrict Gorinchem, in de plaats van wijlen den heer H. R. Vogelsang, te Leerdam, zal plaats hebben op Dinsdag 21 dezer. Gisteren na den middag werd op de Hoogstraat alhier in den bauketwinkel van den heer Olifiers een begin van brand ontdekt. Door spoedig aan gebrachte hulp was men den brand weldra meestel en slaagde men er in dien tot den schoorsteen te bepalen. 2 Maart. Het woonhuis met erf en binnen plaats, in de Westwagenstraat, van den heer G. F. Beumer alhier, is 1.1. Maandag bij publieke veiling ingezet op 5700. HOORNxkxkR, 2 Maart. Nadat in langen tijd geen vraag naar hennep geweest was, zijn thans hier en in de omstreken door den heer J. Schep, eenige honderden kilo's opgekocht. Schil alleen tegen 20, de 50 KG. om te Schoonhoven te leveren. Er heeft zich ook hier eene afdeeling ge vormd van de vereeniging Vrienden der Waarheid. In eene gisteren avond gehouden vergadering wer den tot bestuursleden gekozen de heeren A. Slob, als president, P. J. J. van der Heyden, als secre taris, en G. van Toor, als penningmeester. DORDRECHT, 1 Maart. Sedert gcruimen tijd leefde het huisgezin van F. Smol, van beroep maze- laar, aan den Hil alhier, in onmin en reeds drie maal was de twist zoo hoog geloopen, dat de vrouw de echtelijke woning verliet, doch telkens liet zij zich door haar man overhalen het geschil bij te leggen en weder bij hem te gaan inwonen. Maandag ontstond weder een twist tussehen de huisgeuooten, welke de vrouw deed besluiten thans voor goed haar man te verlaten en met de bij haar inwonende kinderen haar intrek te nemen bij een gehuwden zoon aan het Kasperspad alhier. Heden middag ten omstreeks half een vervoegde Smol zich aldaar om weder eene verzoening met zijne vrouw tot stand te brengen. Laatstgenoemde bevond zich met een dochtertje op den zolderen onder het voorgeven haar om een paar kleeding- stukken te gaan vragen ging ook hij naar boven. Toen de vrouw op zijne vraag om het geschil b:j te leggen een weigerend antwoord gaf, haalde S. eensklaps een scheermes uit zijn zak en bracht daarmede zijne vrouw zeer ernstige wouden am den hals en de pols toe. Onmiddellijk snelden twee zoons en het dertienjarig dochtertje toe om hunne moeder te ontzetten, bij gelegenheid waarvan ook het meisje eene verwonding aan den vinger be kwam. Na zijne gruweldaad te hebben verricht, ontvluchtte S. de plaats der misdaad en stelde hij zich vrijwillig bij de politie in arrest. De geneesheeren Moulin en Schijff, benevens de officier van justitie en de commissaris van politie, waren kort na het gebeurde ter plaatse aanwezig en voorzeker aan de ijverige werkzaamheden der beide genoemde geneesheeren, die de gewonde vrouw terstond verbonden, zal het te danken zijn, indien haar leven behouden blijft. Na de genees kundige behandeling is de vrouw per draagbaar naar het gasthuis overgebracht. Smol is nog heden middag, na afloop der instructie, ter beschikking der justitie naar het huis van arrest overgebracht. Alleen wraak schijnt aanleiding tot de misdaad te zijn, daar op S. 's gedrag in het openbaar wei nig valt aan te merken en drankmisbruik er be paald geheel vreemd aan is. 2 Maart. De toestand der vrouw wordt niet levensgevaarlijk geacht, zoo zich geen koorts of andere onvoorziene omstandigheden opdoen. Aan den heer M. IIartog(de Gunst) te Gorinchem, in manufacturen, confections, euz., is de hooge onderscheiding te beilrt gevallen van benoemd te zijn tot Hofleverancier van H. M. onze Koningin en mitsdien gemachtigd het Koninklijk wapen te mogen voeren. Uit Kerkdriel meldt men Tussehen Zaterdag- en Zondagnacht werd het taai geduld en den onvermoeiden dienstijver be loond van onzen wakkeren Rijksveldwachter Bak huis. Twee-en-dertig nachten aan een stuk waakte hij ten huize van den heer L. Van Korlaar alhier, om iemand machtig te worden, die daar zich al meer malen in den nacht had laten zien, waarschijnlijk met geen beste bedoelingen. Ook miste men van tijd tot tijd een en ander. Verleden Zondagnacht nu, den 32sten, hoorde Bakhuis omstreeks 2 uur den vermoedelijken dief naderen, terwijl deze op zijn kousen naar de leger stee sloop, waar de heer v. K. met zijn echtge- noote sliep, om uit een der zakken van een klee- dingstuk van v. K. eenig geld te ontvreemden, greep de wakkere Bakhuis hem aan en knevelde den indringer stevig m boeien. Ter plaatse zelf, bekende de dief, zekere G. v. d. A., dat hij reeds twee achtereenvolgende jaren, zijn snood bedrijf daar ten huize uitoefende, soms twee- en meermalen per week. Door een venstertje, 38 cM. in ft vierkant, in den zijmuur der woning aanwezig, ter hoogte van 2 M. van den beganen grond, wist hij zich toe gang tot de woning te verschaffen. Hij is in afwachting van welverdiende straf gevankelijk naar Tiel overgebracht. Sedert eenige jaren worden de mosselbanken nabij Tessel ieder voorjaar bezocht door tal van Zeeuwsche visschers, die zich daar bezighouden met het inzamelen van jonge mosseltjes, welke door hen in de Zeeuwsche stroomeu worden ge plant. Ook nu zijn weder eenige van die schuitjes bezig plantmosselen te zoeken. Doordien de jongste Ocloberstorm de banken geducht heeft geteisterd, zal de voorraad beduidend minder zijn dan vorige jaren. St.-Annaland op 't eiland Tholen, een gemeente van misschien nog geen 23 00 inwoners, bezit zooals bekend is, ook een telegraafkantoor, dat geheel een bijzondere onderneming van de inwoners is. Schoon St.-xknnaland aan een water ligt de Mossel- en Krabbekreek heeft het toch betrek kelijk weinig vertier. Een spoorweg is op heel Tholen niet te vinden, de eenige handel dien men te St.-xAnnaland dus drijft moet zijn weg vinden over het Mastgat, een paar uur van de gemeente verwijderd. Een gemeente betrekkelijk zoo ongunstig gelegen en toch een telegraafkantoor bezittende, mag zeld zaam heeten, het getuigt wel van den geest van vooruitgang die daar heerscht. In het vorige jaar zijn daar toch nog ingekomen 1089 en verzonden 1017 telegrammen. De rekening over het afgeloopen jaar sloot daar nog met een batig saldo van f 34.01. 's Hertogenbosch overgi' den eenige personen in eene vechtpartij, wel afloop der loting voo: Dienzelfden avond Berchem eene hevige eenige jongelieden uit boeren uit Herpen, w een meisje verwond wei zoo erg, dat de toestan partijen komen hier lijk wordt er dan gemaakt. Te A Heerenbroek, de landbouwer Br. D< sedert jaren de gewoor te vermijden, een zijne te gebruiken. Daardoc ten nadeele van den e voetpad ontstaan. Om maakte Br. van zijn re viseerde voetpad voor h< verontwaardiging in de in een expresselijk daa waarin besloten werd te „boycotten." Plee zegt zelfs van bij ges in geval van nood go Geen winkelier, her! hem, op verbeurte v: zworenen, bedienen o werd zoo streng te positie van Br. vrij Crusoë op het eiland slachtoffer verkeert r< benarde positie. Naar justitie, echter zondei bemoeid. Namens den Mini een staat openbaar van officieren en ma in den loop van 18'< en eischt. Dit laatste is zoo de formaliteiten, waa erfenissen verbonder zich aanmelden „ont opgemaakt door eo waarbij deze verkl: verzekerddat de uitsluiting van allt voegd en gerechtigd der nalatenschap, va: quo over te leggen zegeld afschrift moei Zoo luidt de kenu voudige ziel om er te denken dat al di| een erfenis van nog niet door t Dl Van 1 Geboren: Cors Honk en d. Burghoi C. de Moor en A. van M. van der Kolk e z. van G. J. W. Kra t Yan Geboren: Ant< K. Snoek. t dewerk: Van Ondertrouwd L. Ritmeester, jd. Geboren: Neel e. SmitsTeuntje, OuwerkcrkHendri Andel en J. Vink G.' Biesheuvel. Overleden: A der Giessen. 1 i.; J. 2 m.; C. 3-. Ottevangei Op de proef velde Wageningen werden de teelt van cii elke soort werd, nauwkeurig aanteëij brengst, qualiteit beter nog dan de chan Imperator. In het uit alle oorden vai welke gratis verstn verkregen re.-ultate deze resultaten lig de Rijks-landbouwsc Aan de Noordbra tuinbouw en veetee van 550 voor he onderwijs. Reeds vr een provinciale sub; veredeling van zaait Men meldt uit Oss van 1 Heden morgen werden door de politie alhier twee persone:) in arrest genomen en later naar N. 11. Ct. Prijzen va\ 5de Klasse. Prijs van 50|! 12572, 18254 200: nos. 5701, 8316, 10407, 11354 16705, 16902, 170lj 5de klasse. Prijs van 100(j nos. 12421 en 165 en 17522; 100 j 4570, 5331, 5f 13165, 13429, lbfl 5 de Klasse Prijs van 5(1 18894; 1500: 5304, 18121, 1851 2533, 7566, 94361 3010, 4633, 5992f f 100: nos. 2582,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2