Voorloopig Bericht! Cirque of Paardenspel, AANBESTEDING. publiek verhuren, WEILAND. Publiek Verhuren WEILAND 3,68,60 H. WEILAND Openbare Verhuring Verhuringen WEILANDEN. publiek VERHUREN: en VERKOOPEN VERKOOPEN: 5 KOOPEN HOUT, Openbare Verhuring verhuren: A H maivüfactoren na »d: es, i Kop wilgen met het haar, te Dinther, Publiek Verhuren, De Notaris DE GIER. MARKTBERICHTEN. ltl. WI S COIIEX, De Notaris DS GI2R to Heusden, Drongelen en Ëetlien. Openbare Verhuring voor het saizoen van 1882, onder AALBURG. VOOItl.OOIMG BBRHIIT! :e Stand. taatsloterij. op de Vise hm arid. (II) LSC10 II AANBESTEDEN Het herstellen en vergrooten van het bestaande school gebouw en verdere bijbe- hoorendc werken, met bij levering van de daartoe benoodigde materialen en De levering van een partij scho ol meubelen Notaris DE GIER te Heusden onder AALST. Onder Andel en Giessen. Daarna om contant geld: mm Op Dinsdag den 7 Maart 1882, h.a.c. Onder Drongelen, Onder Eethen. Onder Drongelen. Op Woensdag 8 Maart 1882, ii.a.c. Onder Eethen. Onder Genderen. Onder Meeuwen. Onder Doeveren. B Zaterdag 4 Maart vm. 10 ure, diverse eigenaren, Dingsdag 7 Maart vm. 11 ure, Onder Gansoijen. Onder Oudbeusden. Donderdag 9 Maart vm, 1 lure, Zaterdag 18 Maart vm. 11 ure, De Notaris VAN MOOCK te Woudriehem, in de Aalburgselie Steeg. Heilikhuizen en Doeveren. IT H. 3 A. onder Hodik- huizen, genaamd! j Kerken- kampen, in de Zffgelaars. En 3 H. 40 A. pL het Aals veld onder Doeveren, PROSPER BAUDUIN, Koopman en Schipper te arriveeren met eene groote lading "PT T .TC 3 die door hem zal verkocht worden a f 0.T0 per Hectoliter. berichten, dat de gewone J a a r 1 ij k s c h e Groote I gehouden zal worden van af aanstaande Maandag' tot en met aanstaande Donderdag. G-ORCUM, berichten het geachte Publiek dat van af Zaturdag 4 Maart de groote jaarlijksche zal plaats hebben tot buitengewoon lage prijzen a coulant. welke verdacht wor- verwond te hebben ;r plaats had ua den militie op Vrijdag j.l. ;r in het naburige artij plaats -tQsschen gemeente en eenige 4 persoueu en ook Lelfs 2 der jongelieden pgelijk is. Die vecht- rijls voor en gewoon- Irpe wapens gebruik Swollerkerspel, woont tners der buurt hadden u ten einde een omweg irerijen voor overweg er, natuurlijk zeer r, van lieverlede een in een eind te maken, Bbruik om het geïmpro- liek te sluiten. Groote 11, welke zich lucht gaf belegde vergadering, rmetele doodeenvoudig j^rbond men zich, men hem en den zijnen rendienst te bewijzen. bakker, enz. mocht klandisie der zaamge- everen, enz. Dit vonnis roer gebracht, dat de dijkt op die van Rob. Stille Zuidzee. Het 3n half jaar in deze vernemen, heeft zich de >lg, reeds met de zaak (Zio. Ct.J ran Marine wordt weer kt van nalatenschappen jpen der zeemacht, die schikbaar zijn geworden Tgenamen werden opge- >d niet met het oog op iet in bezit nemen dier de erfgenamen moeten rlegging van eene akte, tonrechter of notaris, ten volle te hebben noemen personen, met i, eenig en alleen be- tot het in bezit nemen e akte en van de casu hten tevens een onge- tlen overgelegd." g; Ris voor een een- an te worden. En dan tte zelfs noodig is voor in der Stelt, 2 j.G. van Vender, 9 m.J. Pruissen, i0uyv. f Zalt-Boiumci, 23 Febr. Boter 85 a 95 ct. de 5 ons. Eieren 0.75 a 0.85 de 26 stuks. DIRECTIE AFDEELING HEUSDEN. op 7 Maart a. s. voorrn. 1112 ure, te Heusden, (gelijk met de Jaarmarkt.) Ie pi-ijs "Vijftig* Gulden. Het Gemeentebestuur van NiemvkuiJc c. a., zal op Maandag 20 Maart 1882, om 12 uur des middags ten Raadhuize aldaar, Bestek en voorwaarden, op franco aanvrage, tegen 50 cents per exemplaar verkrijgbaar ter secretarie van voornoemde gemeente alwaar die stukken alsmede de teekening ter inzage zullen liggen. Aanwijzing op den dag der besteding om 10 uur des voormiddags. Nadere inlichtingen geeft de bouwmeester C. VAN M1ERLO te 's-IIerlogenbosch. zal op DONDERDAG 16 MAART 1882, des mor gens ten e 1 f ure, in het Rechthuis te Vee n, voor den heer Van der Kun, voor het Weiseizoen van 1882, ruim 4 Heet. Breeder bij biljetten omschreven. van De Notaris DE GIER te Heusden, zal op ic Dinsdag 14 Maart 1882, des morgens ten tien ure, ter herberge van Gijsbert van Wijk, in de Polsestraat te Aalburg, voor circa 40 H. A. om contant geld: zal Dinsdag 7 Maart 1882, 's avonds G ure, hte Andel, bij A. VAN ANDEL Gz„ Onder GIESSEN. inzetsom 75 a. 40 c. HOOILAND, in de Waarden2300. Onder ANDEL. 2 li. 55 a. 20 c. WEILAND, Een en ander breeder bij biljet- ten omschreven, terwijl nadere in lichtingen te bekomen zijn bij den opzichter G. VAN WIJK te Aalburg en bij den Notaris voornoemd. van gelegen onder in de Weide 5700.— 84 a. 40 c. BOUWLAND, a/d Opandelsche Steeg 1000.— 80 a. 75 c. BOUWLAND, a/d Steeg 1500.— s/4 in 44 a. 90 c. HAKHOUT, a/d Achterdijk 250.— 1 h. 91a. 10 c. WEILAND, a/d Veenschen Molen 2100.— Onder GIESSEN. 1 li. 85 a. 70 c. BOUWLAND, in 't Eendeveldu 1000.- Onder ANDEL. 20 a. 10 c. HUIS, SCHUUR, ERE en BOOMGAARD 2200.— 16050.— te Heusden, zal voor de Ned. Herv. Kerk te Heusden, op WOENSDAG 15 MAAR1 1882, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van H. MOURIK te Heusden, voor liet jaar 1882, In 6 perceelen. Breeder bij biljetten omschreven. ÏELEN. -1 Maart. |Antonie, z. van A. van idriana Tannetje, d. van mop Jan Lambertus, z. ran der Heijden Antonie, fen W. van Honk. 5SEN. Febr. H. de Lorm z. van en en SLEEUWIJK. -28 Febr. A Theunissen, jm. met C. d, van W. Ottevauger en van J. de Graaff en G. 'ieter, z. van C. H. van jjsbertjo, d. v, H. Ippel en Rijks-landbouwschool te 81 proeven genomen met rten aardappelen; van Barvoor aangelegd boek, !g gehouden omtrent op- Ma een der beste soorten wordt geroemd Richter's oopon jaar werden weder ïs land poters aangevraagd, zijn, onder bepaling dat de ïllen worden vermeld. Ook in een der gebouwen van .voor belangstellenden ter ■sn een a Ivoor be Phe maat he maatschappij van land- eone rijkssubsidie verleend or haar te geven landbouw- r was aan deze maatschappij van 1000 toegestaan voor verbetering van veeteelt enz. 00 en daar boven. ekking van 28 Febr. no, 63701000nos. nos. 10326, 11098, 13162 1, 19734; 100: nos. 4214, 1032, 12155, 12807, 12992, 7820, 20416. ekking van 1 Maart. 11581 en 16696; ƒ400: 200: nos. 12339, 15396 1,853, 1344, 3068, 36 74, 12066, 12068, 12149, 9, 18185 en 18711. king van 2 Maart, no. 6548 10000no. «543 1000: nos. 1118, 19538, 19809400 nos. 660, 11250 200: nos. 25, 13789, 19521, 19639; 1,7397, 8407, 12281, 17766. Tiel, 27 Febr. Tarwe bij iets minder aanvoer als voren zeer moeilijk te plaatsen. Rogge slap. Gerst en Haver onveranderd. Boonen beter begeerd, iets hooger betaald. Erwten lusteloos. In de overige artikelen op de Graanmarkt weiuig omzet. Granen. Jarige Ruwarige Ristarwe J 11.50 a 12.25, nieuwe dito 11.00 a 11.50, jarige roode dito 11-a 11.50, nieuwe diio 7.50 a 10.50 Kogge 7.— a 7.75 Gerst. Winter- 6.25 a 6.75, Zomer- 5.a 6. Haver f 3.00 a 4.50. Jjutvenboonen f 7.25 a 8.60. Erwten. Geld. Groene 8.a 9.50, Kroon- a Grauwe a alles per H. L. Boter per K. G. 1.40 a 1.80. Eieren per 26 stuks 0.75 a 0.85. Aardappelen f 2.00 a 3.25. Kippen 40 a 90 ets. Kalkoenen f 2.50 7. Vee. Varkens ƒ14.a 72.-, Biggen ƒ4.50al3.50. *Dordreehf, 3 Maart. Grasboter, stukken: a Hooi- 0.87 a 0.73tonnenGras- a Hooi- 14.25 a Kunstboter: 0.55 a ƒ0.38, markt levendig. Het beroemde zal met de a.s. KERMIS alhier arriveeren. Het gezelschap bestaat uit 30 werkende leden en 18 wel afgerichte paarden. De tent zal geplaatst worden Do voorstellingen zullen later worden bekend gemaakt. Nog nimmer is een dergelijk gezelschap te Heusden geweest. De DIRECTIE. Vï j f- e n - tw in t i g O stlcle ri. Breeder bij biljetten omschreven J* I zal op DONDERDAG 9 MAART 1882, des voormiddag8 ten 11 ure, ter herberge van J. Kalis in de Zwaan te Andel, Voor Mr. DIEMONT. Een perceel aan den hoofdgraaf onder Andel, genaamd de acht houd, laatst in huur bij Marinus de Fijter te Giessen. Voor den Heer VAN LANDSCHOT. genaamd de 5 morgen onder Giessen, in 3 perceelen. Ie perceel laagst in huur bij Willem van Tilburg Wz. te Giessen. 2e perceel laatst iu huur bij Piet er Naaijen tc Andel. 3e perceel laatst, iu huur bij Joost Roeland te Giessen 5 koopen om hot land, afkomstig van C. Heeremans onder Giessen. Tot het ontvangen der pachtpeuningen van het vorige jaar, zoowel van het Bouwland als van het Weiland, zal zitdag worden gehouden, ter herberge alwaar de verpachting plaats heeft, des morgens van 10 tot 11 ure. Die van ouds schuldig zijn worden niet als pachters of borgen aangenomen. VAN WEILAND, TE 1 40 3 79 VAN WEILAND. te honden door den WEILANDEN I) Q". ""„r, zal voor zijne principalen de navolgende des voormiddags ten 11 uur, ter herberge van Dirk Nieuwkoop, in hot Rechthuis te Drongelen. Voor do jaren 1882 en 1883. Voor den algemeenen Arme van Drongelen. 1 54 30 genaamd Gildonbosch, laatst huurder H. Millenaar te Drongelen. 1 39 50 genaamd de Vliert, laatst huurder H. Milieuaar te Drongelen. 78 60 genaamd Jan Celis Kampje, laatst huur der A. Millenaar te Drongelen, om te hooien. 2 24 10 genaamd het Gasthuisland, laatst huur der H. Millenaar te Drongelen. 3 33 genaamd de Molenkamp, laatst huurder A. de Bic te Sprang. Voor L. Loeff c, s. te Genderen. 09 80 genaamd de Drongelensche dijk, om te hooien. des vorrmiddags ten 11 uur, ter herberge van Jan van der Beek te Eethen. Voor het jaar 1882. 3 72 60 genaamd Prinseukamp, laatst huurder L. Pulles te Baardwijk. 1 70 genaamd Kerkenkampje, laatst huurder C. Smits te Vrijhoeven Cappel. 2 72 20 genaamd de Vier morgen, laatst huur der W. Branderhorst Azn. te Genderen. genaamd Jeneverkampje laatst huurder C. de Graaff te Meeuwen. bij de Wed. N. Dekker te Hensdeu. Dc WEILANDEN van de Kerk en Diaconie van Heesbeen als van onds en een perceel BOUW LAND voor 7 jaren om tot WEILAND te leggen. op de Koornbenrs te Heusden. De WEILANDEN van de Graven d'Oui-TREMoXT in de Rukens onder Oudhensden. langs het Kerkpad, laatst huurder J. Timmermans te Heesbeen. 1 23 70 het Aalsveld, naast de Aalsteeg, van de kinderen A. Branderhorst te Eethen. 1 27 10 het Aalsveld, naast het vorig perceel, van de kindereu A. Branderhorst te Eethen. Voor den jaren 1882,1883,1884 en 1885. 1 93 40 genaamd de Noord, laatst hunrder B. Branderhorst te Eethen. "2 05 90 genaamd de Zestien hond, laatst huur der H. W. Loeff te Doeveren. 2 18 40 genaamd de Drie morgen, laatst huur der M. van der Kolk to Doeveren. in het Rechthuis te Wijk. De WEILANDEN van den Heer Deckeus te 's-Bosch onder Wijk. ton huize van de Kinderen Swaans te Hensden. De WEILANDEN der Heerlijkheid Heesbeen. w tt tt Wjfg[flgu3t8*> zal in de a. s. week, op nader aan te kondigen dagen, te HEUSDEN en daaraangren- MWBf zende plaatsen, aan de Maas gelegen, I j#. ;i>fAtvv -5* JUiWiA i' i iPÊlp r\" n" AMCM' 'Ty A -L - f-.VL* -A Ifir AiV - vvU - t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3