BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. te straffen en 't arme volk te beschermen, werden de stukken naar Batavia gezonden tot den Grooten Heer. Die Groote Heer, ziende natuurlijk door den bril van den heer Van Kempen en ver stomd over de brutaliteit van een onderge schikt ambtenaar, gaf den heer Dekker zijne hooge ontevredenheid te kennen, ontsloeg hem doodeenvoudig en benoemde hem tot ads.-resident van Ngawi. Het slachtoffer be dankte natuurlijk voor die betrekking, die uitgezocht was om te beproeven of hij zich nog eindelijk schikken wilde naar de om standigheden en vertrok, na nog eerst te vergeefsch bij den Gouv.-Gen. een mondeling onderhoud te hebben gevraagd. Daarna is de heer Dekker gestorven, om terstond weer te verrijzen in den klewang- wettenden reus „Multatuli", die tot op dezen oogenblik niet opgehouden heeft van te hameren en te beuken op het harde geweten van ons Indisch wanbestuur. In zijn brief aan den Goeverneur-Generaal, dato Januari 1858, profeteert hij //dat de toekomst voor Indie schrikkelijk wezen zal'' en thans, een kwarteeuw later, is voor 't arme Lebak deze profetie letterlijk vervuld, wantde afdeeling Lebak der residentie Bantam is een woestenij gelijk. Men heeft zoolang gekneveld, gestolen en geprest tot 't arme volk totaal op was en thans met van buiten aangebracht voedsel moet in 't leven gehouden worden. Die daarvan 't fijne wil weten leze den brief van den heer DePerelaer, in 't Handelsblad van 25 Dec. 1881. Die geschiedenis van Lebak is een jammer lijke slag in 't aangezicht van hen, die vol houden dat thans in Indie alleen de men- schelijkheid regeert en alle knevelarij totaal geweerd wordtDaar mag nu niet meer over gezwegen worden, ook al moet 't gouver nement dan zijn ongelijk erkennen. De on dergang van Lebak is voor ieder, die daaraan nog twijfelen mocht, een volledig bewijs van de waarheid van des lieeren Dekkers be schuldiging. Wanneer de zaak niet zóó bedroevend was, kon deze thans juichen over die uitkomst. Doch daartoe is hij een te goed mensch. Hij kan thans volstaan met te herhalenik heb het gezegden die woorden moeten genoeg zijn om Nederland te doen gevoelen dat het niet goed gehan deld heeftniet goed in Lebak en niet goed met den heer Dekker. Dit moet hersteld worden, of de natie loopt gevaar schuldig te worden aan de bestendiging van een toe stand, die door een beschaafd land niet ge doogd kan worden en aan een onrecht, waar voor ieder fatsoenlijk man, indien hij 't be dreven had, blozen zou en vergiffenis vragen. Toen de Koningin van Engeland Donderdag van Londen, waar de Franscbe gezant een afscheidsge hoor had gehad, naar Wiudsor reisde, heeft zij aan een moordaanslag blootgestaan. Een zekere M'Clean, kantoorbediende zonder werk, loste op een afstand van ongeveer 30 meter een revolverschot, dat door het gedruisch der volksmenigte zelfs niet gehoord word door de Koningin. H. M. bleef ongedeerd en niemand werd gewond, maar de volksmenigte wilde den booswicht te lijf en slechts mot de grootste moeite gelukte het der politie hem achter slot en grendel te bergen. De Koningin was niet verschrikt en ging als naar gewoonte haar diner gebruiken. Dit is sedert 1840 do zevende maal, dat er een aan slag op het leven van Koningin Victoria gedaan is, altijd door lieden, wier krankzinnigheid gecon stateerd werd. Omtrent M'Clean verneemt men, dat hij eerst in Sept. 1881 uit het krankzinnigengesticht te Wells ontslagen is en in 1874, wegens poging tot het de railleren van eenen spoortrein, voor de jury heeft terecht gestaan. Kort geleden verliet hij het werk huis en kwam in zeer opgewonden stemming te Southsea. In den brief, welke door de politie in M'Cleau's bezit gevonden en aan diens familie-be- trekkiugen gericht is, die niet onbemiddeld mooten zijn, zegt hij o. a., dat, ingeval zij hem 10 sh. in plaats van 6 sh. wekelijks hadden toegelegd, hij de misdaad dan niet zou gepleegd hebben. Aan het slot van datzelfde schrijven betitelt hij H, M. Vic toria, welke de aristocratie beheerscht, als de groot ste diefegge, die er leeft. Verder wordt nog gemeld, dat M'Clean, volgens zijuo eigene verklaring, eerst 27 jaren oud is en bijzonder veel met wijlen den misdadiger Lefroy in gelijkenis overeenkomt. Ove rigens is het nog onzeker, ofschoon niet onwaar schijnlijk, dat M'Clean een medeplichtige heeft gehad, of ten minste iemand, die hem tot het aaukoopen van den revolver de uoodige gelden heeft verstrekt. Aaustaauden Vrijdag zal het voorloopig getuigen verhoor in deze zaak worden voortgezet. Aan de »Czas« wordt uit Warschau gemeld: Kort nadat generaal Skobeieff hier was aangeko men, begaf hij zich in gezelschap van generaal Paniutyn naar de club Sternkowski, waar gene raal Paniutyn een zijner Poolsche vrienden ont moette, wien hij mededeelde dat generaal Skobeieff kennis met hem wenschte te maken. Op het hooren van den naam van Skobeieff stonden alle aanwe zigen op en verdrongen zich om de nieuw aange- komenen heen. Skobeieff hief toen zijn glas op en zeide: Mijne heeren, ik weet niet wat de regee ring van u denkt, maar wat mij zei ven betreft uit ik de beste wenscheu voor het geluk der Polen en hoop oprechtelijk, dat zij slechts een geheel met ons uitmaken, evenals dit met Servië en Bulgarije het geval behoorde te zijn. Zijn wij niet allen broeders Herinnert u dat, zoo hier geen Russisch garnizoen was, er een Duitsch garnizoen zou we zen.* Skobeieff hield toen eeu oogenblik op en daar de menigte steeds aangroeide, voegde hij er in het Prausch bij: Bij den laatsten oorlog voerde ik het bevel over het 16de regiment, dat als het heldhaf tigste van het leger beschouwd wordt, omdat zijne officieren Polen zijn. Sedert heb ik geleerd u te eerbiedigen en te achten. Ik hef thans mijn glas op als vertegenwoordiger der Russische natie en driuk op het gemeenschappelijk vaderland. Leve Polen Te Charenton in Parijs kwam dagelijks iD een der kleinste logementen een hoogsteenvoudig, doch zorgvuldig gekleed grijsaard het schrale maal aan de open tafel gebruiken. Zijn taal, zijne ma nieren, in één woord zijn ge'neele persoonlijkheid droegen zulk een stempel van adel, dat iedereen hem onwillekeurig eerbiedigde en er omtrent zijn familie en zijn vroeger fortuin allerlei verhalen in omloop waren, die echter nooit zekerheid ver kregen. Verleden week werd zijn afkomst bekend. Op het gewone uur was hij weder binnengekomen, doch nauwelijks was hij gezeten of een gil deed de aanwezigen opschrikken de grijsaard viel ach terover op den grond en was een lijk. De nasporingen der politie brachten daarop aan het licht, dat de overledene de laatste nakomeling was van een der oudste en bekendste geslachten van Frankrijk, dat der Varennes. Vroeger in het bezit van oen kapitaal, dat hem 70,000 francs rente opleverde en den x-ang van chef d'escadron in het leger innemend, was hij door allerlei tegenspoeden en ongelukken zoodanig achteruitgegaan, dat hem in zijn ouderdom niets meer ovei'bleef dan een jaargeld van 1200 francs. Het blijkt dat het Iersche landgerechtshof 70,000 pachtgedingen te behandelen heeft. Tot op 24 Febr. had het hof uitspraak gedaan in 2365 gevallen 2180 gedingen waren in der minne ge schikt en 841 wax-eu teruggenomen of ter zijde ge steld. Dus 5386 gedingen warengeregeld in 4 maanden. HEUSDEN, 7 Maart. t De heden gehouden jaarmarkt was slecht bezochU Aan de lijn stonden 40 paarden en 50 runderen. De handel was onbeduidend. Bij de gehouden keuring van dekhengsten is de le prijs toegekend aan de donkerbruine hengst van de weduwe De Bruijn te Babyloniënbroek. Tweede prijs niet uitgereikt. t BRAKEL, 6 Maart. Naar men verneemt zullen half deze maand de gestaakte werkzaam heden der in aanbouw zijnde batterij, onder deze gemeente, hervat worden; terwijl, naar rnentevens wil weten, de nieuwe aanbesteding der batterij onder Pouderoijen, beiden aan den Nieuwendijk gelegen, weldra kan worden tegemoet gezien. t BREDA, 3 Maart. Zekere vrouw J. G. klom eergisterenavond met een pretroleumlamp in de hand op een stoel bij haar kabinetde stoel kan telde om en zij viel met de brandende lamp voor over op het kabinet, waarin zich o. a. ƒ410. aan papier bevond, dat voor een koopman bestemd was. De brand die ontstond, werd spoedig gebluscht, doch niet dan nadat reeds het papieren geld en een aantal roerende goederen door de vlammen waren vernield. De kinderen, die reeds ter ruste lagen, werden tijdig gered. t NEDERHEMERT, 1 Maart. Heden is alhier het eerste paar ooievaars gekomen. Wel een bewijs dat de winter voorbij is. t 5 Maart. Door den zachten winter is het ongedierte op de landerijen eer vermeerderd dan verminderd. Vooral heeft het land veel te lijden van mollen. Verscheidene landen zijn bijna geheel door de mollen omgewroet, zoodat ze opnieuw moeten bezaaid worden. t BAARDWIJK, 6 Maart. Het bericht in som mige bladen voorkomende, dat in deze en omliggende gemeenten het roodvonk heerschende is, is wat deze gemeente betreft nog al overdreven. Slechts drie personen, die allen herstellende zijn, werden in deze gemeente aangetast. t BESOIJEN. Om toegelaten te worden aan de voorbereidende klasse te Waalwijk en aan de normaalschool alhier hebben zich 18 sollicitanten aangeboden. ALMKERK, 5 Maart. Heden voormiddag werd onze leeraar en herder in zijne bediening bij de Herv. gem. bevestigd door den heer Peters predikant van 't Ginneke, naar aanleiding van Filipp. 2 vers 29 en deed 's nam. zijne intreerede ten aanhoore van eene talrijke schare, tot onderwerp gekozen hebbende 1 Corinthe 2 vers 2. Ook des voorm. was er een talrijk gehoor aanwezig, zoowel uit deze als omliggende gemeenten, om de plechtig- tigheid bij te wonen. Moge deze bij velen een goeden indruk hebben achtergelaten. 's HERTOGENBOSCH, 3 Maart. In de heden gehouden vergadering van de Kamer van Koop handel, werd onder meerdere zaken besloten de heeren G. Bosch en A. D. Coppens aan te wijzen als leden der commissie voor de in 1883 te Amsterdam te houden internationale koloniale ten toonstelling alsook ten blijke van waardeering der diensten van den heer van der Griendt, die gedurende 25 jaren het voorzitterschap der Kamer bekleede, dit feit blijvend te gedenken door het doen vervaar digen van zijn portret en bij het gemeentebestuur aanvraag te doen om aan genoemd portret een waardige plaats op het stadhuis toe te staan. Ged.-Staten van Noordbrabant hebben de gemeentebesturen in dat gewest bij algemeene aanschrijving doen opmerken, dat, naar bij hen bekend is, in de raadhuizen in eenige gemeenten nog sterkendrank getapt wordtdat in gemeenten waar geen raadhuis bestaat, de secretarie is geves tigd in een herberg en dat in enkele gemeenten de secretarie en de zittingen van den raad in her bergen gehouden worden, niettegenstaande de ge meente een raadhuis bezit. Ged.-Staten voegen hieraan toe, dat, naar zij vertrouwen met het oog op de drankwet, aan de zen toestand onverwijld een eind zal worden ge maakt. WAALWIJK, 2 Maart. Aan de voorbereidende klasse alhier, behoorende b:j de Rijks-Normaal lessen te Besoijen, zijn tot onderwijzers benoemd, de heeren H. Both, hoofd der school te Vrijhoeven- Capelle en J. W. de Bree, id. te Waalwijk. GORINCHEM, 4 Mrt. Dat zelfs de visschers op de rivier voor deze stad concurrenten krijgen, bleek gister en wel door de stoombaggermachine de Kam- per-IJssel, die onder het raaien eene mooie zalm in een der bakken naar boven haalde. De visch was zonder kop of staart, voorzeker veroorzaakt door die bakken die hem deze lichaamsdeelen onder water eerst ontnomen hadden. De equipage heeft zich den visch heerlijk doen smaken. Sedert Donderdag 2 tot en met Zaterdag morgen 4 Maart, zijn aan de vischmarkt alhier afge slagen 56 zalmen van 16 tot 31 halve kilo's prijs per half kilo 0,77 tot 0,88. 4 Maart. De heer W. Zegers, predikant alhier, is beroepen te Hoornaar. Gistermiddag bekwam van eeu zandtrein aan den spoorweg alhier, een der middelste geladen wa gens een ongeluk en wel het breken van een as, zoodat de wagen in elkander zakte en een eind weg werd medegesleept. De op de wagens aanwe zige poldergasten sprongen er dadelijk af, zoodat gelukkig niemand eenig letsel heeft bekomen. Ook de locomotief en de overige wagens bleven op de rails en zonder eenige schade. LEERDAM, 4 Maart. De eerste der opnieuw opgerichte weekmarkten werd heden ten 9 uur geopend. Het getal vreemdelingen dat onze ge meente bezocht was groot en werd deze eersteling door de aanwezigheid van veel volk met ingeno menheid ontvangen. Ook de handel had een goed begin. Allerlei artikelen waren aangevoerd. Het succes overtrof alzoo de stoutste verwachtingen. Een woord van lof en dank kunnen wij niet onthouden aan de commissie die zich had saamge- steld tot het opnieuw in het leven roepen van deze voor onze gemeente zoo belangrijke gebeurtenis en komen voorzeker de ijverige bemoeiingen van den voorzitter en den secretaris, de heeren Jeekel en Meevers, geheel ten bate van de ingezetenen, daar door die heeren geene moeiten zijn ontzien om in het belang van de plaats onzer inwoning werk zaam te zijn. Dat de weekmarkt steeds in bloei moge toe nemen is voorzeker de wensch van allen. Hier onder volgt nog de opgaaf van prijzen der ver schillende aangevoerde artikelen Boter 0.75 a 0.90 halve kilo. Eieren 0.75 a 1 de 26 stuks. Aardappelen 2.75 a ƒ3 per hectoliter. Appelen 4 a 6 idem. Vare koeien 120 a 160. Melkkoeien 150 a 225. Overloopers 20 a 30. Biggen 10 a 15. Kippen 1 a 1.50. Jarige Ristarwe 9.50 a 11.50. Jarige roode Tarwe 8 a 10. Garsl 5.50 a 6. Haver 3.50 a 4.50. Duivenbponen 7.50 a 8. De aanvoer van boter en aardappelen was buiten gewoon grootveel handel. Naar koeien was veel vraag met levendigen handel. ROTTERDAM, 5 Maart. Voor de derde maal in een half jaar tijds eischte hier brand of wel het niet onmiddelijk verschijnen der brandweer met de onmisbare reddingsmiddelen, slachtoffers in den vroegen ochtend. Tegen halfvijf werd brand ontdekt in het achterhuis van het pand op de Scheepsmakershaven hoek Glashaven, bewoond door den scheepsbeschuitbakker Endeman en nog een gezin. Met groote moeite redden de meeste be woners zich; drie hunner bekwamen vooral aan de armen, zulke lievige brandwonden, dat zij naar het ziekenhuis moesten vervoerd worden. De oud ste bewoonster, een vrouw van 84 jaren, kon zich zelve echter niet redden en kwam in de vlammen om haar overschot is gevonden, het huis is groo- tendeels vernield. '""binnexlanI Wij meenen onzen lezers geen ondienst te doen door te herinneren, dat bij de invoering van den postpakketdienst het port voor gefrankeerde brie ven of pakketten, papieren bevattende, wordt ge wijzigd als volgt boven 15 tot en met 100 gr. 10 cents. 100 250 15 250 5 00 20 500 1000 25 Boven het gewicht van 1000 grammen worden geen pakketten tegen het tarief der briefporten ter verzending met de brievenpost toegelaten. Op het tarief van drukwerk (dag- of weekbla den uitgezonderd) wordt het volgende port toegepast. Voor elke 25 grammen 1 cent. boven 100 tot en met 150 gr. 5 cents. lo0 200 7'/2 200 300 10 300 400 v 12y3 100 500 15 en voorts elke 250 grammen of gedeelte van 250 grammen een port van 2x/2 cent daarboven. Aangaande de regeling van de postpakketdienst vernemen wij de volgende bijzonderheden Met wijziging van vroegere voorschriften is bepaald, dat de kantoren voor het aannemen van pakketten op Zon- en feestdagen gesloten zullen zijn. Als regel geldt dat op werkdagen, in plaatsen met een zielental boven 15,000, driemaal, in plaatsen met minder bevolking en waar postkan toren gevestigd zijn, tweemaal, en ten platte lande eenmaal daags zal besteld worden. Op Zon- en feestdagen worden de pakketten slechts eenmaal daags besteld. Spoedbestelling vindt op Zon- en feestdagen alléén plaats van de pakketten, die vóór den aanvang der eenige op dien dag plaats vindende bestelling zijn aangekomen. De postboden, waaronder er zijn die acht uren daags hebbeu af te leggen, zullen in lastdieren herschapen worden, daar eene vracht van 18 kilo gram voor één persoon door den Minister als niet te zwaar is aangenomen. Als tegemoetkoming daarvoor zullen zij zich, op straf van schorsing of ontslag uit de dienst, zonder meer, van alle vervoer van pakjes voor eigen rekening dienen te onthouden. N. R. Ct. Aan de Prov. N.-Brab. Ct. wordt uit Kerkdriel verzocht, te willen melden, dat de heer P.Lou- rens, rijksveldwachter aldaar, eeu even werkzaam deel nam aan de achterhaling van den dief, die ten huize van den heer Van Korlaar zijne dief stallen herhaalde, als de heer Bakhuis. Hoewel hij bij de arrestatie niet tegenwoordig was, hebben genoemde politie-agenteu, gedurende de 32 nach ten dat er werd gesurveilleerd, elkander getrouw afgewisseld, zoodat beiden om hunnen ruste- loozen ijver allen lof verdienen. Met ingang van 1 April a. s. zal te Zalt-Bom- mel eene Rijksnormaalschool geopend worden vol gens programma A. Tot onderwijzers zijn daarin door den Min. van binnenl. zaken benoemd de heeren J. L. Rikkers, C. Kruine en J. C. G. Zeitz aldaar, C. van Drimmelen Cz. te Hedel, A. A. Van Gooi, G. J. Koolhaas te Waardenburg, K. C. Van Hoften te Rossum en C. Mojet te Gameren. Het onderwijs in handwerken zal gege ven worden door mej. Smit aldaar. De heer mr. J. J. Cremers, lid van de eerste kamer, is gisteren na eene kortstondige ziekte, te Groningen overleden. In de afgeloopen week zijn 202 personen waar onder 14 vrouwen, wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. Twee pakhuisknechts van een steenkolenhandelaar te Nijmegen, waren overeengekomen om van de partijen steenkolen welke zij moesten bezorgen, een of meer zakken achter te houden, hetgeen veelal gemakkelijk gaat, doordien de geadresseerden in den regel weinig of geen toezicht houden bij het ontvangen van gruis of turf, en dit aan de goede trouw der brengers overlaten. Zoo hielden zij Vrijdag jl. ook weder een mud gruis van eene groote partij achter en verkochten dit aan eene juffrouw, die daarop betaalde met centen en 21/2 centstukken. Des avonds bij het nazien van haar geld, bemerkte zij tot haar schrik, dat zij een gouden tientje vermiste. Zij herinnert zich echter, dat zij dien namiddag geen geld had uitgegeven dan aan de mannen met de kolen, en begaf zich dienten gevolge naar hun patroon. Het gevolg van dat bezoek, was de gevangenneming der beide ontrouwe dienstknechten. Op de boot van Purmerend naar Amsterdam bevond zich Zaterdag-avond een passagier, die geen andere bagage bij zich had dan een klein mandje, dat hij wel wat angstvallig getrouw bij zich op het achterdek hield, welke plaats de man gedurende de geheele reis niet verliet, en die, wat zelden het geval is op een stoomboot, niet veel lust gevoelde om met andere passagiers een gesprek tot bekorting der reis aan te gaan. Deze houding maakte juist de nieuwsgierigheid van meer dan een passagier gaande. Een huuner meende uit het mandje, waarvoor de eigenaar blijkbaar de grootste zorg scheen te hebben, een geluid als dat van een kreunend kind te hooren, wat ver klaard werd door de bewering dat er een kat in zat. De verlegen houding van den man maakte dat óf een der passagiers óf van de equipage de politie op de zaak opmerkzaam maakte, die den man, toen hij geen voldoende inlichtingen omtrent den inhoud van het mandje kon opgeven, mede- nara naar het bureau van politie der 2de sectie, waar een flinke, mollige jongen uit het mandje te voorschijn kwam, die te Hoorn geboren, te Am sterdam moest worden uitbesteed, zooals de vervoer der opgaf. Een onderzoek naar een en ander is ingesteld. (Amsterd. Crt.J Ook Utrecht is Zondagnacht door een feilen brand geteisterd. Omstreeks halftwee braken daar de vlammen uit in het huis in de Choorstraat, waarin het Bielefelderlinnenmagazijn was gevestigd. Van onder tot boven sloegen de vlammen uit. Aller eerst snelde te hulp de student Monnik, die, nadat een agent van politie eene lange ladder had aangebracht, uit het brandende perceel, en ook uit het terstond daarop mede brandende per ceel //De Kroon'7 (modemagazijn, daarnaast gele gen) verscheidene personen, meest vrouwen, redde. Binnen een kwartier waren stoomspuiten, hand spuiten, autoriteiten en politie, schutterij en gar nizoen aanwezig. Aan de overzijde van de brandende perceelen werd het magazijn van zilverwerken van den heer Van Kempen, waarnaar de vlammen oversloegen, ernstig bedreigd. Ware dat magazijn niet van ijzer en steen opgetrokken geweest, er zou niets van zijn overgebleven. Verschillende panden hebben toch groote schade geleden. Door den gemeenteraad van Kanipen is besjotpji de modelhoeve op het Kamper-eiland te verpachten. Aan die hoeve is volgens het Rott. Nsbl. een //Kamper-ui77 verbonden. De Deensche zuivelbereiding zou er namelijk worden toegepastdaartoe schijnt men twee kelders

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2