Buitenlandscli Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. ten die haar vei oorzaken ruwer, onontwik kelder zijn. Daarom de hand aan het werk; laten wij ons de schoone jongelingsdroomen niet schamen, maar trachten ze de oorspronke lijke frischheid weder te geven, al hebben wij ze dan ook getoetst aan de werkelijk heid, al zijn vele wenschen ons pia vota (vrome wenschen) gebleken. Hervormen dus, ieder in zijnen kring, hetzij hij groot zij of klein. Hervormen is niet een daad van een jaar, van eene eeuw; hervorming moet een daad zijn van het menschengeslachtAanicJ HEUSDËN, 10 Maart. t De jaarmarkt van 7 Maart 1.1., waarvan wij in ons vorig nummer met een enkel woord melding maakten, heeft in verre niet aan de verwachting voldaan. Het ontbrak in de eerste plaats aan vee, maar niet minder aan koopers. Algemeen wordt opgemerkt dat het nog te vroeg in het jaar is, om een flinke markt te hebben, hetgeen mede de reden is, dat de bekende paarden koopers zich nog niet laten zien. Wij twijfelen niet, of het gemeentebestuur zal een en ander nader onderzoeken en zoo het blijken mocht dat de opmerking juist is, deze markt voor het vervolg later stellen. t SPRANG, 6 Maart. Daar de ontvanger der directe belastingen zijne zitdagen in deze gemeente tot nu toe in een lokaal hield waar sterken drank wordt verkocht, hetgeen in strijd is met de drankwet, heeft de raad dezer gemeente be sloten een lokaal in het gemeentehuis beschikbaar te stellen, om hierin maandelijks door den ontvan ger zitdag te doen houden. t DRONGELEN c. a. Volgens de opgemaakte kiezerslijsten bedraagt het aantal kiezers voor leden van den gemeenteraad 42 en voor leden van de Provinciale Staten en voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 22. t Tot aanvoer van bouwmaterialen voor de spoorbrug over den Baardwijkschen overlaat lagen tusschen het Drongelsche veer en de brug te Doeveren deze week niet minder dan 17 vaartui gen op stroom, gereed of bezig hunne lading, meest uit bazalt bestaande, te lossen. t Tengevolge der drankwet zal alhier eer lang noodig zijn een nieuwe verkiezing voor a. Wethouder, b. Lid van 't algemeen armbestuur, c. Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, d. Havenmeester, e. Brandmeester. De functionarissen voor deze betrekkingen wa ren tot nu toe de heeren Ph. Uythoven en P. Nieuwkoop. t WAALWIJK, 7 Maart. Daartoe uitgenoodigd door de heeren A. M. Sassen, schoolopziener in het district Tilburg en F. X. A. Verheijen, schoolopziener in het arrondissement Waalwijk, vergaderden de onderwijzers uit laatstgenoemd arrondissement in de zaal van Musis Sacrum alhier. Het doel dezer vergadering was een reglement voor de voortaan te houden vergaderingen op te maken. Hierna werden de bestuursleden gekozen. De heer arrondissements-schoolopziener is krach tens zijn ambt, voorzitter. Tot vice-voorzitter werd gekozen de heer Van der Sluys te Besoijen tot le secretaris de heer Both te Vrijhoeven Capelle tot 2e secretaris de heer Driessen te Nieuwkuik. Volgens het reglement zullen jaarlijks vier vergaderingen gehouden worden, in welke voor het onderwijs belangrijke zaken zullen behandeld worden. De punten, die in de volgende vergadering, den 25 April ingeleid zullen worden, zijn „De Golfstroom'', //Het theorema van Termat", z/Tucht", //De geschiedenis op de lagere school." t DALEM. Tot afneming der voorjaarsexamens voor het lager onderwijs in de provincie Gelder land zijn benoemdde schoolopziener in het district Arnhem, de heer Vethake, als voorzitter, de schoolopzieners in de arrondissementen Har derwijk, Groenlo, Tiel en Zutfen, zijnde respec tievelijk de heeren Van Bleeck van Rijsewijk, Van Sijtzama, Wijnhoff en Dingemans. GORINCHEM, 9 Maart. De bestuursleden van het hoogheemraadschap //de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe", welke dit jaar aan de beurt van aftreding zijn, en waarvoor de verkiezingen in het begin van April zullen plaats hebben, zijn de heeren C. de Ruyter, te Meer- keikJ. A. van der Stok, te Nieuwpoort en G. Jongkind, te Ameide, als hoofdingelanden. Voorts de heeren M. Demper, te Laugerak; H. Spek, te Tienhoven en A. Vermeulen te Groot-Ammers, als hoofdingelanden-plaatsvervangers. De schilderij in olieverf, door den heer Beyens te Breda geschonken ter verloting ten voordeele van de weduwen en kinderen der op 17 Dec. d. v. j. op de Merwede alhier verongelukte postbeambten en schippers, is als prijs gevallen op No. 2460, genomen door den heer Kiewiet de Jonge, directeur van het postkantoor te IJs- selstein. Het totaal der geplaatste loten a 0.50 be droeg 3204, zoodat de heer Beveus door zijne kunstgave ruimschoots heeft bijgedragen om het lot dier ongelukkigen te helpen verzachten. Op Donderdag 16 dezer zal alhier in den Doelen eene gecombineerde vergadering gehouden worden van de besturen der Hoogheemraadschap pen //de xAlblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe" en //de Vijf-Heerenlanden". In deze ver gadering zal de begrooting voor het dienstjaar 188283 van ontvangsten en uitgaven voor de gemeene belangen der beide Hoogheemraadschap pen in het openbaar behandeld worden. De eerste zitting van den militieraad zal alhier gehouden worden op Zaterdag 25 Maart e.k. Wegens plaatsgebrek op de gemeente scholen alhier, zal het gebouw der vroegere La- tijnsche school, achter den toren, verbouwd worden tot een nieuwe school voor 384 leerlingen. Bestek en teekening zijn reeds gereed, terwijl de aanbe steding van dit werk den 2 5 sten dezer alhier zal plaats hebben. De 19 woon- en winkelhuizen alhier, waarvan 7, toebehoorende aan de erven van den heer A. vau der Velden, eu 12 aan den heer C. Smits Hz., zijn 11. Maandag bij publieke veiling ingezet de eerste 7 op 18,775 en de andere 12 op 19,750. NOORDELOOS, 9 Mrt. Ingevolge raadsbesluit is het reeds opgezonden bestek en teekening van de nieuw te bouwen school met onderwij/.erswoning van heeren Ged. Staten terug gevraagd, ten einde daarin belangrijke wijzigingen te brengen. In plaats van tusschen Over-Slimreland en de kom dezer gemeente, wil men thans de oude school amoveren en op die plaats een gebouw met vier lokalen oprichten. LEERDAM, 10 Maart. Door Z. M. is benoemd tot Burgemeester dezer gemeente, de heer C. A. Jeekel alhier. *RIJSA\IJK. Aan het plan ter restauratie van de openb. school door den raad aan den heer Districts-schoolopziener opgezonden, heeft Z.Ed. geene goedkeuring kunnen verleenen. xANDEL. Naar wij vernemen heeft de heer J. de Fijter, hoofd der Chr. bijzondere school zijne aanvraag tot ontslag uit zijne betrekking ingetrokken, en zich bereid verklaard nog eenigen tijd werkzaam te blijven. Zijne gezondheidstoestand, welke aanleiding tot dit gevraagd ontslag had gegeven, was buiten verwachting zeer verbeterd. 's-HERTOGENBOSCH. Woensdag heeft het gerechtshof alhier uitspraak gedaan in de zaak vau Anna Maria Freisinger, ongehuwd, oud 21 jareu, geboren en wonende te Vlodrop. Zij werd beschul digd van kindermoord, voor de eerste maal door de ongehuwde moeder gepleegd. Op den 4den Januari jl. had zij het kind, waarvan zij kort te voren bevallen was, een koord om den hals ge wonden, dat aangetrokken en vastgebonden, de hand op den mond gedrukt en de keel nog dicht geknepen, vervolgeus had zij liet kind in haar ledikant met het hoofd tusschen de matras en het hoofdkussen gelegd, tot zoolang het kind geen teeken van leven meer gaf. Het Hot heeft de beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten schuldig verklaard, en met aanneming van verzachtende omstandigheden haar veroordeeld tot een celstraf van één jaar. Het Openbaar Ministerie eischte twee jaar celstraf. Mr. L. F'L, advocaat a inter, £rau afs rëfitedigS* op, 6 Maart. De zeereerw. zeergel. heer ARijk, professor van het seminarie llageveld, te Voorhout, hield gisteren in den Katholieke Kring voor een talrijk auditorium een belangrijke voordracht over een der groote kwalen dezer eeuwhet maken van schulden. Herhaaldelijk werd de geestige spreker toege juicht en welverdiend was de dank, dien de voor zitter hem bracht bij het einde der voordracht. AMMERZODEN, 7 Maart. Heden avond circa half acht ure barstte alhier_een hevige brand uit op het gehucht W ordragen, bij den kastelein J. de L., welke zoodanig in hevigheid toenam, dat huis en achterhuis alsmede den geheelen in boedel, twee geiten en eenige kippen in de vlam men omkwamen. Gelukkig dat geene belendende gebouwen er iets mede geleden hebben, door de spoedige hulp der ijverige brandweer bleef de brand daarbij beperkt. Alles was verzekerd. De oorzaak onbekend. BESOIJEN. Aan den heer W. van der Sluijs, hoofd der openbare school alhier, is, op zijn ver zoek, door den gemeenteraad op de meest eervolle wijze ontslag als zoodanig verleend tegen 15 Mei a. s. De raad betuigde den heer van der Sluijs zijn hartelijken dank voor de vele gewichtige diensten, gedurende 44 jaren door zijne nauwgezette plichts betrachting, grooten ijver en uitgebreide kennis in gemelde betrekking der gemeente bewezen. 30 Januari 1877 had, gelijk men zich herin nert, op het Fluessermeer (Friesland) een ontzet tend ongeluk plaats. De stoomboot //Willem IIP' zonk en vele passagiers verloren het leven. Onder die ongelukkigen waren er, die vrij belangrijke geldsommen bij zich moeten gehad hebben. Te vergeefs echter deed men moeite om het verlorene terug te vinden. Thans verneemt men, dat op één of twee personen de vreeselijke verdenking rust, de stervenden of de lijken te hebben besto len. De zaak is in handen der justitie. Uit de Nieuwe Priusegracht te Amsterdam is een pak opgevischt, bestaande uit een omslag van zeildoek, waarin het lijkje van een pasgeboren kind was gewikkeld. Te Hengelo is een leerling machinist, terwijl hij van de eene locomotief op de andere wilde stappen, gevallen en overreden. Beide armen werden hem afgesneden, ook aan het hoofd werd hij ernstig verwond. Den volgenden dag is hij overleden. Een werkman van de fabriek //de Schelde" te Vlissingen is ge vangen genomen als verdacht aldaar koper te hebben ontvreemd. Iu den Vaartschen Rijn bij Jutphaas is een man uit een vletpraam geslagen en ver dronken. Twee knapen, werkzaam in een beschuitfabriek te Amsterdam, zijn daar tusschen de machines geraakt eu deerlijk gewond. Een moest de hand worden afgezet. Een 73-jarige heer heeft te Rotterdam een baal koopmansgoed, die omkantelde, tegen het rechterbeen gekregen, waardoor het scheenbeen op twee plaatsen brak. Maandag brak er, iu een tijdsverloop van eenige dagen, voor den negenden keer brand uit in de gemeente Meerssen. Bij dezen laatsten brand, die reeds bij den aanvang met eenige emmers water gebluscht werd, vond raen bij het uittrekken van eene brandende bos stroo, waar het dak mede ge dekt was, een half afgebrande lucifer. Een door de gemeentenaren op verdenking reeds in hechtenis genomen persoon is bij nader onder zoek weder op vrije voeten gesteld. Dinsdag deed de rechtbank te Middelburg uit spraak in de vervolging ingesteld tegen den apo theker L. R. aldaar, beklaagd van in zijn woning onder andere geneesmiddelen ten verkoop voor handen te hebben gehad zoogenaamd Pate dr. Zed, zonder dat het opschrift aanduidde naar welk voorschrift het was bereid, terwijl dat middel niet voorkomt in de Ned. Pharmacopaea; van dat middel niet te hebben bewaard in een gesloten vergiftkas, terwijl het onder andere bestanddeelen inhoudt Codeinum, voorkomende op de lijst van vergiften, volgens ministerieele beschikking van 15 Juli 1872; voorts van aan een rijksveldwachter, die niet van een schriftelijke aanvraag voorzien was, een doosje Pate dr. Zed te hebben afgeleverd, zonder dat hem van een voorschrift van een genees heer was gebleken, en die aflevering te hebben gedaan in een voorwerp waarop nevens den naam, het woord vergift niet duidelijk stond uitgedrukt. De beklaagde is schuldig verklaard aan de voor noemde feiten en, conform het requisitoir van het O. M., veroordeeld tot vier geldboeten ieder van 10 en de kosten, subsidair drie dagen gevan genisstraf voor elke boete. Dezelfde straf is opgelegd aan den apotheker H. J. H., wegens gelijksoortige overtreding der wet. Sedert Zondag 5 tot en met Woensdagmorgen 8 Maart, zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen: 51 zalmen, van 8 tot 39 halve kilo's; prijs per half kilo 0 77 tot ƒ1.04 en 2 elf ten, prijs ƒ1.60 en ƒ1.70 per stuk. Het zachte weer dat wij nog steeds hebben, maakt dat de landman zijn tijd minstens drie weken vooruit is. Werken, die in andere jaren gewoonlijk in de tweede helft van Maart uitge voerd worden, waren 1 Maart reeds achter den rug. Bijna overal is men met het poten en zaaien bezig of er zelfs reeds mee klaar. De weiden zijn reeds in het groen getooid. De wintergranen staan over het geheel uitmuntend te velde. Ook de vogels brengen ons in de war. Spreeu wen en musschen ziet men reeds met strooitjes, paardehaartjes, enz. in den bek rondvliegen, om hun huwelijkskoetsjes al vast iu orde te brengen. Indien de zachte winter nu niet do-en koud rmfpst worut opgevolgd, dan bestaat er alle hoop dat dan toch het jaar 1882 geeft, wat het vorige is tekort geschotendat de landbouw weder bloeie, de pachtpenningen geheel of ge deeltelijk niet meer behoeven kwijtgescholden te worden. Te Zalt-Bommel werd sedert 20 jaar door de regenten van het weeshuis jaarlijks een beroep gedaan op de liefdadigheid der inwoners. De financiën van het Weeshuis zijn thans in dien benijdenswaardigen toestand, dat men voor die vrijwillige bijdragen heeft kunnen bedanken. Te Zegwaard is een landbouwer onder zijn be laden kar geraakt, waarbij hij een been brak. Een milicien is te Bergen-op-Zoom betrapt op het stelen van brooden. Een lijk, waaraan de handen ontbraken, is te Tessel aan 't strand ge spoeld. Naar de kleeding te oordeelen, is de dren keling een Engelsch zeeman. Op het Haar lemmerplein te Amsterdam had een jongen 5 worsten en ƒ10 uit een winkellade ontvreemd. Door 5 agenten nagezeten, werd hij eindelijk ge vangen. Door Gedep. Staten van Gelderland werd in Augustus 1.1. goedkeuring gegeven aan het be sluit, om in het polderdistrict Bommelerwaard boven den Meidijk een tweede stoomgemaal in de Waal-afdeeling op te richten. Dit gemaal is dezer dagen na goedkeuring opgeleverd. Hiermede zijn in dit district de waterloozingsmiddelen volledig, daar er nu vier stoomgemalen zijn. Omtrent den man uit Hoorn, die te Amster dam heimelijk een pasgeboren kind wilde invoe ren, wordt nog het volgende medegedeeld Van Hoorn tot Purmerend, een afstand van 3Y2 uur maakte hij met zijn kostbaren last de reis te voet, en daar aan de boot gekomen, ver nam hij, dat hij nog een uur te vroeg was, waarna hij zich, altijd met zijn mandje, naar het plantsoen begaf eu steeds iedereen op een af stand hield. Toen hij nu eindelijk te Amsterdam op het politie-bureau arriveerde, vond men het kind in stroo gewikkeld, met een briefje om het halsje waarop het volgende in vrij duidelijk schrift ge schreven stond //Die dit kind vindt wordt ver zocht het te bezorgen aan het Bestedeliugenhuis te Amsterdam, zijn naam is Jan," waaruit werd afgeleid, dat aanvankelijk het voornemen bestond het wicht te vondeling te leggen. Nadat de transporteur aan de politie de herkomst van het knaapje in bijzonderheden had medegedeeld, werd hij weder op vrije voeten gesteld en het kind, na te xAmsterdam liefderijk verzorgd te zijn, naar de ongehuwde 17-jarige moeder te Hoorn overgebracht. J.l. Dinsdag is voor de Arrondiss.-Rechtbank behandeld de zaak v. d. Gant (firma Wamsteeker) contra Mejuffrouw J. C. Struik, in ondertrouw met den heer xA. Hoetink. De eerstgenoemde werd vertegenwoordigd door den heer mr. van Lier, mej. Struik door den heer mr. William ten Hoet, advocaat en procureur te xAmsterdam. Namens de gedaagde werd verzocht en toegestaan een uit stel van de behandeling der zaak tot over 4 weken, om inmiddels de te dezer zake noodige maatre gelen te nemen. Niets zal de maatschappij daardoor win nen, wel zal de beschaving tengevolge daar van langen tijd stil staan, zoo niet achter uitgaan. Het gerucht dat in het eerst verbreid werd van Maclean, n.l. dat hij aan verstandsverbijstering zou lijden, krijgt nieuw voedsel nu men zijn levensloop heeft nagespoord. Herhaaldelijk, maar te vergeefs, heeft zijne familie getracht hem in een krankzin nigengesticht te doen opsluiten. Eenigeu tijd schijnt hij toch opgesloten geweest te zijn. Eens, in 1876, heeft hij een trein willen doen ontsporen, maar werd vrijgelaten als ontoerekenbaar. Uit New-York verklaren de aanvoerders van den Ierschen bond, dat zij gestreng den aanslag afkeu ren, ook als strijdig met de beginseleu der Liga. Rossa zeido: de Amerikaansche Fenians zouden juichen, als Forster en Gladstone werden doodge schoten, maar zij koesteren haat noch vijandschap tegen de Koningin. Het is de oude geschiedenis: oproer en moord worden gepredikt en als enkele zwakhoofden, half krankzinnig geworden door de opruiende taal, zich een naam zoeken te maken door de theorie in prak tijk te brengen en wanneer de geheele beschaafdo wereld een wraakgescbreeuw aanheft, dan komen de volksmenners en zeggenDat hadden wij zoo niet bedoeld; ware het die of die geweest, dan was het een ander gevalen zoo verloochenen zij de gevolgen van hunne eigene handelingen. Zoo was het met Conckling en Grant in Amerika, op wier taal Guiteau zich kou beroepen, zoo is het weer met Rossa en consorten, op wie een Maclean zich aanstonds beroept. Wat er zij van die krank zinnigheid, de Engelschen als volk gelooven er niet aan, en was de booswicht aan hen overgele verd, dan zouden zij er korte metten mee maken. De Times® zegt: »als hij krankzinnig is, dan moet hij maar spoedig onschadelijk worden ge maakt, en daarvoor is de galg oen onfeilbaar mid del. Het plan van den Duitschen Rijkskanselier, om den Staat tot alleenhandelaar in tabak te maken, vindt nagenoeg bij alle partijen afkeuring. Zelfs in den volkshuishoudkundigen raad, dien von Bis marck onlangs in het leven riep, zijn de tegen stander,? ongeveer even sterk als de voorstanders. Fan liberale en van conservatieve zijde, evenals door het centrum, wordt het plan afgekeurd. De »Reichsbote«, een conservatief-revolutionair blad, veroordeelt den voorgestelden alleenhandel als een daad van onderdrukking.np..QmVaqpJ'-jyrrt.-r- Viiü het logisch gevolg/,ou z\jn de verbeurdverklaring der voornaamste takken van nijverheid ten bate van den Staat. Berlijn dat bijna altijd opposant en in de contramine is, geeft het voorbeeld van een indruk wekkende manifestatie en in alle bondstaten worden soortgelijke bewegingen op het getouw gezet. Van het oorlogstooneel in Dalmatië en de Her- zegowina is niet veel bijzonders te melden. Te Odessa aan de Zwarte Zee in Rusland is een Sla visch Comité, dat als bewijs van zijne sympathie voor de opstandelingen hun aanvoerder in de Her- zegowina met eenparige stemmen tot eerelid heeft benoemd en tot de Regeering het verzoek heeft gericht, gelden te mogen inzamelen tot ondersteuning van do familiën. dergenen die naar Montenegro zijn gevlucht. Do generaals Gurko en Skobelrff zijn ook tot eereleden benoemd. Deze laatste is te Petersburg aangekomen. Bij zijne aankomst was eene groote massa menschen, waaronder verscheidene officieren, op de been. Enkele kreten van toejuiching werden vernomen. De Times® weet echter te verhalen, dat SkobelefF, terwijl hem de burgerij te St. Petersburg verwachtte, teGatschina, waar de Keizer verblijf houdt, aankwamaldaar had hij in het geheim tot tweemaal toe een onder houd met den Vorst, die terstond daarop een zijner kamei'heeren als buitengewoon koerier naar Berlijn zond, met een oigenhaudigen en gewichtigen brief van den Keizer aan Keizer Wilhelm. Of de» Times® goed is ingelicht zal nog moeten blijken, even als de waarheid van het gerucht, dat twee ministers hun ontslag hebben gevraagd, wegens hun afkeer van de Panslavistische staatkunde van hun ambtge noot IgnatiefF. De Keizer zou, volgens hetzelfde blad, IgnatiefF willen vervangen door iemand van minder sterk geprononceerde richting, namelijk WaloijefF. Zooals men zich zal heriuneren werden in Dec. 1881 op het postkantooor te Hutton-garden te Londen de zakken met aangeteekende brieven en diamanten gestolen. De »Independance® meldt, dat de Brus- selscho politie do hand heeft gelegd op 5 personen, die van den diefstal verdacht worden. Vier hunner, twee mannen en twee vrouwen, hadden in het »Hotel de Cologne® hun intrek genomen, en terwijl de justitie in huu vertrekken een onderzoek instelde, en de verdachten aan een verhoor onderwierp, kwam een vijfde aan het hotel naar deze gasten vragen en liep ook deze persoon in de val, in wien men weldra oen bekende der Londensche politie herkende, die reeds een vonnis van 15 jaren tot zijn last had. Een groot aantal edelgesteenten en diamanten is door de justitie in het bezit der verdachte personen gevonden. Een der beschuldigden Henry Fulton, alias Laurence, bood tegenstand aan de politie. Smith niet. Hun medeplichtige John Watson, alias Yandersteen, zag voor het hotel een aantal rijtuigen staan en vroeg wat er te doen was hij ging daarop naar boven en werd gevat, na zich hevig te hebben verzet. De waarde der teruggevonden juweelen be draagt 25000 fr. In een der koffers van de bende waren geladen revolvers. Fulton en Smith waren vergezeld van hunne vrouwen. Oader voorzitterschap van den heer A. M. Sassen werd het concept-reglement behandeld, dat na eenige discussie over en wijziging van eenige artikelen werd aangenomen. O '^gMsza»5«aaE»s»ew»KWMi>wi|i ii IIWUJWJ*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2