1882. Maroussia. FEUILLETON. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.Franco per post zonder prijs- verkooging. Binnenlandsche ADVERT E N TIEN waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Rij toezending gelieve men vooral duidelijk den naam|| van den Uitgever op het adres te stellen. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. P. J. S T A II L. 5) Wij hebben in de Ukraine geen gebrek aan moedige harten,zeide Andry Krouk; »wat dat betreft, zou ik durven zeggen dat geen ander land zich met ons vaderland meten kan.« «Flink gesproken, Kroukzei meester Danilo. »Dè Polen kunnen zich beroemen op dappere aanvoerders, de Turken op roemruchte Sultans, de Moscoviten op vernuftige en bekwame lieden; maar wat ons betreft, wij kunnen ééne zaak noemen, die evenveel geldt als al het andere, namelijk dat wij «broeders# zijn, niets meer of minder.# Op de uitzonderingen r.a hebt gij gelijk,antwoordde de reiziger. «Op de beste velden vindt men een handvol onkruid, hernam Danilo haastig; «maar is de tarwe daarom minder goed?« «Neen, stellig niet,» zeide Vorochilo. «Toch valt er iets bij op te merken. «Wat dan?« vroeg de reiziger. «Dat men niet altijd het juiste onderscheid maakt tusschen het goede en slechte graan. Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen.# «De goede herder kent zijn schapen, zelfs onder de wolfshuidhernam de reiziger. Er volgde ecne korte stiltemen zag elkander nog maals aan. Men had elkaar begrepen; woorden waren overbodig geworden. «Broeders, vaartwelsprak de reiziger. «Die van de Setch betuigen u hun achting en vriendschap. Ik ben hun afgezant. Ik ga naar Tchiguirine. «Wij zijn tot uwe orders; wij zijn uwe vrienden, zeiden de drie mannen uit de Ukraine. «Wat hebt gij mij te melden? wat weet gij wat valt er voor in uw omtrek vroeg de afgezant van de Setch. «Niets goedsantwoordde Danilo; «de een heeft een vriendschapsband met de Moscoviten geslotende ander, na eerst de Turken te hulp geroepen te heb ben, is in dit eigen oogenblik in onderhandeling met Polen. Hel is maar al te waarbevestigden de twee vrienden van Danilo, en hunne mannelijke gelaats trekken getuigden van een diepe smart. «Een reden te meer voor mij om naar Tchiguirine te gaan,# antwoordde de afgevaardigde van de Setch, «en wel hoe eer hoe liever. «Alle wegen zijn afgesneden,» hernam Vorochilo. «En de Gonna-pas?« «Bezet en in staat van verdediging gebracht door de Moscoviten. De afgezant dacht een oogenblik na, niet over al die bezwaren, maar over de beste wijze om zijn doel te bereiken. «Wij, Kozakken van de Setch,» sprak hij eindelijk, «wij zijn noch voor de Russen, noch voor de Polen. Wij zijn voor de Ukraine. Gij ziet wel dat ik nood zakelijk binnen Tchigurine moet komen. Van uwe beide opperhoofden heeft de een zich verkocht, naar men zegtmaar de ander?» «De ander, de a man Petro Dorochenko,» zeide Krouk, «is een rechtschapen man.« «Dat weet ik,hernam de afgevaardigde. «Maar hoogmoedig, hartstochtelijk en overijld als hij is, staat het te vreezen dat hij met al zijn goeden wil om de Ukraine te redden, er ons onder zal helpen. In zijn woedenden haat tegen de Rnssen vergeet hij, dat wij nog andere tegenstanders hebben. Hij staat op het punt een dwaasheid te begaan er van den wal in de sloot te raken. Ik heb in last hem dit te belet ten maar, om daarin te slagen, moet ik hem persoonlijk spreken. Als ik opgehouden werd Hier bleef de gezant plotseling steken, terwijl hij opmerkzaam om zich heen zag. De vrouw des huizes was nog niet teruggekeerdtwee kleine jongens lagen rustig op een lange bank te slapen. Hij stond op het punt zijne mededeelingen te hervatten, toen hij eens klaps achter in het vertrek twee fonkelende oogen bemerkte, die op hem gevestigd waren en de woorden van zijne lippen schenen te verslinden. Hij stond lang zaam op om te onderzoeken wat dit zonderling ver schijnsel beteekende, toen hij tot zijn groote ver bazing ontdekte dat die twee vurige oogen aan een lief en aanvallig kind behoorden, dat half verscholen in een donker hoekje van de kamer zat en hem als een wonderdier bleef aanstaren. Danilo had de bewegingen van den afgezant gade geslagen en ontdekte nu eveneens de oorzaak van zijn onrust. «Dat is mijn dochtertje,» sprak hij, «mijn brave, knappe meid, die al vrij wat verstandiger is dan andere kinderen op haar leeftijd. Maroussia, kom eens hier! riep hij luid. Maroussia kwam. Het was een echt Ukraine-meisje, met zacht gewelfde wenkbrauwen en door de zon gebruinde wangen, over het geheel verrukkelijk schoon, schoon door de uit drukking zoowel van haar lief gezichtje als door de zuivere lijnen van haar gelaatstrekken. Ze was een echte type van haar ras. Zij droeg een geborduurd hemd volgens de mode van het land, een donkerblauw overkleed en een rooden gordelhaar prachtige haren, waarover een gouden gloed lag, waren in groote vlechten saamgestrengeld, doch in weerwil daarvan krulden ze nog en glinsterden ze nog als zijde. De meisjes in die streken dragen 's zomers meest een bloemkrans op het hoofd. Ook Maroussia had nog eenige roode bloemen in het haar. Maroussia,zeide haar vader, «hebt ge geluisterd naar hetgeen hier gesproken werd?» «Ik ben niet opzettelijk gaan luisteren,antwoordde Maroussia. «Zonder het te willen heb ik in den aan vang iets gehoord; maar toen ik gehoord had ben ik gaan luisteren. «En wat hebt ge toen zoo al gehoord mijn kind?» «Ik heb alles verstaan.» Er klonk een zonderlinge ontroering in haar stem. «Zeg mij dan eens, wat ge verstaan hebt, kind.» De schitterende oogen van Maroussia vestigden zich op den afgezant van de Setch. «Ik heb begrepen, dat die lango heer, die van avond hier gekomen is, noodzakelijk heel spoedig te Tchiguirine moet wezen, en dat hij voor het welzijn van de Ukraine stellig eens met den aman moet spreken. «Gij hebt inderdaad alles gehoord,sprak Danilo, «en alles begrepen. Nu, luister dan eens goed toe, Maroussia. Wat ge gehoord hebt, moogt ge aan niemand ter wereld over vertellen. Als iemand u naar iets vraagt, weet ge van niets. Weet ge wat een geheim is?« Wordt vervolgd. Iet l lleiisdeii en Ate, DE LAMSTRAAT EN BOMMELERWAARD Advertentiën voor Buitschland worden alleen aangenomen door het Advertentiebureau van ADOLF STEINER te Hamburg. DOOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 1