plaatselijk nieuws. binnenland. "aanbêstêdingen" 308ste Staatsloterij. Bekendmaking. Publicatie. emengd Nieuws en Allerlei. Burgerlijke Stand. den opgenomen, zou niemand meer gewoon burger willen zijn. We zouden allen Baron of Graaf voor onzen naam willen schrijven met een kroontje op onze adreskaart/^6 iuden den handel vaarwel zegg£D--en den handenarbeid staken om te^wandelen en rond te rijdmi^en d^g-t5p dag qeue maken bij de ministriejde"<but£fiIs_jom vette posten. Nederland^zöu herschapenworcfen4tt-^tiand Sagne en maar gelukkig dat de Minist geest, dk^al deze heerlijkheden jikom niet te verkrijgèftvheeft afgespiegeld, spoedig heeft gelogensfraft doorirte herinnering dat ge u zeiven in d^s^adelstand kunt laten opnemen, door vtfor iirnjvrng, registratie en erkenning alvast 2075 tcNbetalen en ver volgens neg 400, 500, yVQOO, 700, 80£ky 1000 of 1400 al nWgelang ge Ridder, Baron, Burggraaf, GraaïXMar- kfés, Hertog of Prins wilt heeten. De omstandigheid dat deze ijdelheden peperduur zijn, zal menigeen afschrikken. Gelukkig houdt het hengelen naar een kruis of lintje, naar een wetenschappelijken titel of 't lidmaatschap van eenig geleerd genoot schap de groote kinderen terug van het haken naar zulke al te dure liefhebberijen HEUSDEN, 14 Maart. Door het bestuur van het waterschap „den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande vau Heus- den c. a." is onlaugs een verzoekschrift verzon- van 5 personen met nog een ongehuwd persoon van hier de reis naar Amerika aanvaarden. Hoogst waarschijnlijk zullen zij later door nog anderen gevolgd worden. t YEEN, 10 Maert. De gewone jaarlijksche verhuring van weilanden heeft 20 pCt miuder opgebracht dan vorige jaren, een bewijs dat hier de landerijen ook dalende zijn. t WAALWIJK, 13 Maart. De nieuwe stoom- bootdienst WaalwijkRotterdam, in verband met de stoomtram naar Tilburg, begint met het oog op de laatste reeds goede zaken op te leveren. Dagelijks ziet men nagenoeg bij eiken rit drie a vier goederenwagens volgeladen van hier naar beid, zijne hoogstzwaugere vrouw met een scheer mes den hals afgesneden. De dader is gearresteerd. De kans voor den onderwijzer om aan het hoofd eener school geplaatst te worden is niet zoo heel groot, indien z.g. //gelukjes" buiten spel blijven. Yoor zulk een betrekking hebben zich thans in Den Haag aangemeld 103 onderwijzers. Bij kon. besluit is aan den heer T. P. Franken, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als ont vanger der directe belastingen en accijnsen te Gel- dermalsen c. a., behoudens aanspraak op pensioen. Men schrijft uit Geldermalsen, aan de N. R. Ct. dd. 10 Maart: De werkzaamheden aan 't nieuwe Tilburg vervoeren. Ook vele koopmansgoederen spoor zijn alhier met kracht hervat. Naar wij ver van Tilburg worden per stoomboot van hier naar Rotterdam en verder vervoerd. Verleden Donderdag had op de tramlijn TilburgWaalwijk een ongeluk plaats: De wegwerker J. Kenuekens was met trein no. 2 naar Loon op Zand vertrokken, om/ daar het water-reservoir vol te pompen en daarna met trein no. 1 terug te keeren naar de ploeg, die aan de lijn werkzaam was tusschen de herberg „het Haasje" en den Heikantschen molen. Bij vertrek uit Loon op Zand verzocht genoemde Kennekens den machinist van trein no. 1, Engelaar, op die hoogte te stoppen, opdat hij zou kunnen afstappen. Op ongeveer 50 a 60 meter van de aangeduide plaats gekomen, sloot de machinist den stoomtoevoer af en hield de hand aan het remtoestel. Kennekens bevond zich op het balcon van de 2e klasse; toen de snelheid van den trein verminderde, ging hij op de trede staan, en sprong er af, hij hield met eene hand het rijtuig vast en bleef medeloopen. Daar de grond langs de rails was opgegraven struikelde hij en kwam met nemen, hoopt men het dit jaar zoover te brengen, dat er met het einde van dit jaar van hier naar Tiel kan gespoord worden. Wel zal het nieuwe station dan nog niet geheel gereed zijn, doch dan kan men tijdelijk nog gebruik maken van het oude. De twee candidaten, die bij de a. s. verkiezing der Prov. Staten te Leerdam tegenover elkander staan, zijn. de twee leden ééuer firma. Zekere H. J. H. te Lochem had van den di recteur der muziekvereeniging Aeolus" aldaar een cornet a pistons te leen gekregen om zich daarop te huis wat te oefenen. Hij verkocht dat instrument echter voor 15 centen en werd daar voor veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen tot 8 dagen celstraf. Bij de uitreiking der bekrooningen, behaald op de wereldtentoonstelling te Melbourne 1881, op Zaterdag 11 Maart jl. verkreeg de kon. Ned. fabriek van gebogen glas, stoomglasslijperij, glas- verzilvering enz. (J. J- B. J. Bouvy) te Dordrecht ma Di-vaiKUvfftfft! Ged. Staten hebben niettemin hun verzoek ver nietigd. De klagers hiermede niet tevreden, zullen naar we vernemen, zich tot Z. M. den Koning wenden, om volgens art. 153 der gemeentewet vernietiging te verkrijgen. t HERTOGENBOSCH. Bij gelegenheid der Carnavalsfeesten alhier werd 's avonds H. v. Bakel door een onbekende zonder eenige aanleiding, een sabelhouw op het hoofd toegebracht, ten gevolge waarvan hij heden in het gasthuis overleed. Door de politie en justitie worden alle pogingen in het werk gesteld den schuldige te vinden. t OSS, 9 Maart. Gisteren heeft alhier de rechter van instructie uit 's Bosch een nieuw onderzoek ingesteld omtrent den moord, nu ruim anderhalf jaar geleden, gepleegd op den persoon J. v. d. II. Omtrent het resultaat van dit onderzoek is nog niets bekend. t DALEM. Het locaal, dat tot heden te Vuren gebruikt werd voor de zittingen van den gemeen teraad en van heeren ontvangers, zal overeen komstig de voorschriften der drankwet zoodanig veranderd worden, dat het geen gemeenschap meer heeft, gelijk thans nog het geval is, met de gelag kamer van -de herberg „de Zwaan" aldaar. t De eerste zitting van den Militie-raad te Tiel, zal gehouden worden op Donderdag den 23 Maart 1882, te elf ure in den voormiddag. t Alhier heeft zich een geval van roodvonk voorgedaan. t GENDEREN, 12 Maart. De lust tot land verhuizing begint zich ook hier in onze gemeente te openbaren, binnen kort zal er een huisgezin WOUDRICHEM. Eenige dagen geleden had in zeker gezin een zeer droevig ongeval plaats. Een ruim 3jarig kindje had zich bij afwezigheid der ouders al spelende meester gemaakt van luci fers, die spoedig vlam vatt'en. De ouders vonden hun kind in een ellendigen toestand, met hevige brandwonden overdekt. Sedert Donderdag 9 tot Zaterdagmorgen 11 Maart, zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen: 25 zalmen, van 8 tot 28 halve kilo's prijs per half kilo 0 98 tot ƒ1.11 en 10 elf ten, prijs ƒ1.70 en ƒ2.per stuk. Donderdag-middag omstreeks half vijf uur, heeft de Stoomboot Cornelis de Wit I, op hare reis van Rotterdam naar Gorinchem, de schroefstoom boot genaamdHoek van Holland no. 2, in de Noord aangevaren. De schroefstoomboot is direct gezonken, doch het personeel is gelukkig gered. De stoomboot Cornelis de Wit I, heeft haar reis hoewel zij deerlijk gehavend was, spoedig daarna hervat. Door de vele branden, die in de laatste 8 dagen in het zuiden van Limburg woedden, zijn alleen 6 landbouwers te Beek van Have en goed beroofd, waarvan bijna niets verzekerd was. Men wendt alles aan om de kwaadwillige brandstichters in handen te krijgen. Yrijdag avond heeft te Amsterdam een machinist, naar men vermoedt in eene vlaag van krankzinnig- Ten bewijze dat de landerijen ook in dezen, voor den landbouwer minder guustigen tijd, nog weinig in waarde verminderd zijn, diene de mede- deeling, dat te Klundert voor een paar dagen een stuk weiland verkocht werd voor 2900 de H.A. 0 14 April 12 ure. Prov. bestuur te Zwolle. Het maken van een berg- en herstellingsplaats voor sluisdeuren te Katerveer, het maken en inhangen van een stel buitendeuren voor de groote schutsluis aldaar en het bouwen van een magazijntje op Rijks- groud langs de Willemsvaart bij Zwolle. Raming 12,100. Aanw. 6 April. Prijzen van 100 en daar boven. 5de Klasse Trekking van 10 Maart. Prijs van ƒ1000: nos. 4219, 11758, 16163 en 1794Óƒ400: nos. 1795, 5134, 10777, 11793, 15441 en 16872; 200: nos. 3516, 4173, 5137, 11496 en 19708; ƒ100: nos. 972,2092,4968, 10023, 10687, 11883, 14697, 15493 en 19991. Nationale Militie. Burgemeester en Wethouders van HEUSDER, Gelet op de Art. 149 en 150 der wet van 19 Aug. 1861 Stbln°. 72.) Noodigen bij deze de voor de dienst der Nationale Militie aangewezene lotelingen dezer gemeente uit, om zoo zij verlan gen voor de Zeemilitie te worden ingelijfd, daarvan voor den 1 April aanstaande ter secretarie dezer gemeente kennis te geven. Heuiden13 Maart 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd: HONCOOP. De Secretaris, SPRENGERS. Burgemeester en Wethouders van HEUSDEX, brengen ter openbare kennis, dat de lijsten der personen, be voegd tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad zijn vastgesteld, aangeplakt en gedurende 14 dagen ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd wordende degenen, welke tegen deze lijsten bezwaren hebben in te brengen vermaand, binnen voornoemd® tijdruimte schrif telijk, vrij van zegel en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan den gemeenteraad in te zenden. Remden, 14 Maart 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd HONCOOP. De Secretaris, SPRENGERS. "5V" 'V onderwijs in de Landbouwkunde. t HEUSDEN. Van 4—13 Maart. Geboren: Anna Maria, d. v. J. v. d. Pol en W. C. v. d. Aa. Overleden: J. C. de Bont, echtg. v. A. A. v. d. Pas, 43 j.P. v. Schaften, echtg. v. F. Boo maars 79 j. 17 Maart 12 ure. In het logement de Toelast te Alkmaar. Het eenjarig onderhoud van de Honds- bossche zeewering en eenige binnenwerken. 22 Maart 11 ure. Ministerie van Waterstaat enz. Het landwaarts verleggen van een gedeelte zeedijk des polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trek- dam, langs den rechter oever van de Dordtsche Kil, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen, onder de gemeente 's-Gravendeel, provincie Zuid- Holland. Raming 63,470. Aanw. 15 Maart. 27 Maart 11 ure. In het logement »de Zwaan te Roosendaal. Het maken van een dijk, strekkende van den Sasdijk bij de Steenbergsche Vliet tot den dijk van den Drievriendenpolder, onder de gemeente Dinteloord. 29 Maart. 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. De uitvoering van werken tot verbe tering van de Boveu-Maas onder de gemeente Herpen, prov. Noorbrabant, tusschen de kilometerraaijen 182 en 183. Raming 9950. vind u stuk niet mooi.« Nu, ik hól dat u misschien meer zal bevallen, antwoordde X. En hij zond den volgenden morgen een ander manu script. De directeur las het en zeide tot X: »Het spijt me heusch, maar bet stuk is onspeelbaar.« »Wel,« zeide X. lachend, >ik dacht nogal, dat het zoo amusant was.En hij haalde een gedrukte comedie uit zijn zak en hield die den directeur voorhij had eenvoudig een van Sardou's beste stukken laten afschrijven. Do directeur trok een leelijk gezicht Arme auteurs, hoe weinig bevoegd zijn dikwijls uw rechters In de jaarboeken van het Amsterdamsch tooneel wordt melding gemaakt van Toontje Vierig, die omstreeks 1820 moederziel alleen, geheele tooneel- stukken vertoonde op een biervat, en wel tot groote tevredenheid der herbergbezoekers, in welker midden hij voor een paar borrels en eenig drink geld optrad. Berlijn bezat tot voor weinige dagen een dergelijk tooneelgezelschap in den persoon van Julius Linden, thans op zeventigjarigen leeftijd ovexdeden. Bij jong en oud was hij gedurende een halve eeuw bekend bouwmeester, tooneeldirecteur, regisseur, inspecteur, muziekdirecteur, garderobier, tooneeldirecteur, zan ger, treurspeldichter, speler en nog veel meer. Hij vertoonde eigen gemaakte vreeselijke drama's, waarbij de haren te berge rezen, gedramatiseerde sprookjes, blijspelen, geheele operettes, en dat alles moeder zielalleen. Geleerd en ongeleerd woonde met groot genoegen zijne voorstellingen bij. Ongelooflijk is de schade te Parijs, door de ratten in de gemeentelijke slachtplaatsen aangericht. De gaten, welke zij in de vloeren en muren graven, ver oorzaken jaarlijks omstreeks 50,000 fr. reparatie kosten, De dieren zijn zoo slim, dat geene vallen baten en men geen ander middel heeft om ze zoo veel doenlijk uit te roeien dan door er met honden jacht op te maken. Daartoe legt men op eene of

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2