Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. Bekendmaking. BINNENLAND. alleen met 66 vermenigvuldigd, maar ver scheidene malen verhonderdvoudigd is, alles dank zij het kapitaal. Neem twee mannen, beiden even sterk, beiden even kloeke arbeiders, gedurende evenveel uren, dan zal de eerste zooveel als een, de andere zooveel als duizend voortbrengen, wanneer de eerste slechts zijne twee handen, en de andere voortref felijk gereedschap te zijner beschikking heeft. Heusden, 16 Maart 1882. HEUSÜEN, 17 Maart. t Hoewel de meeste verpachtingen van landerijen in deze omstreken minder opleveren dan vorige jaren, kan dit toch niet algemeen gezegd worden, maar is dit meer afhankelijk van de plaats waar de goederen gelegen zijn. Eene Woensdag gehouden verpachting van 17 H. 3 A. weiland, onder Hedikhuijzen gelegen, bracht niet minder op dan f 1915, tegen f 1869 in het vorig jaar. Bij dezelfde verhuring kon echter 3 H. 40 A. weiland, onder Doeveren gelegen, slechts 110 opbiengen, tegen f 205 in het vorig jaar. t Tot herschatter van de localiteiten, alwaar sterken drank wordt verkocht, is benoemd de heer J. J. Molhuisen alhier. t Door het rijks-telegraafkantoor alhier zijn gedurende het jaar 1881 verzonden: 2773 tele grammen, waarvan de opbrengst, met die der inter nationale ontvangen telegrammen, bedraagt f 879. t Eergisterenavond had de machinist van de stoomboot //Maasstroom,'' tijdens de boot alhier aan den wal lag het ongeluk, een duizeling in het hoofd te krijgen en voorover van den trap te vallen, waardoor hij zich zoodanig bezeerde, dat hij per brancard naar het ziekenhuis alhier is vervoerd. Ofschoon zijn toestand op dat oogenblik zich erg liet aanzien, heeft hij gisterenmorgen het ziekenhuis weder verlaten. t DUSSEN, 15 Maart. Het melkvee loopt reeds in de weide. Een boer merkte op//dat zal met paschen grasboter met paascheieren zijn." Een jager antwoordt: //Neen! met kivitseiereu moet ge zeggen Een ander zegt: //Steeds hoopt men op een groenen Mei maar nu kan het wel een groenen April en witten Mei zijn." Het is een lust om te zien hoe schoon en van overtollig water bevrijd de weilanden er uit zien, een orchest van kikkersgeluiden in de slooten treft het oor zoodra men buitenkomt. t Het mag, dunkt ons, wel als een bizon- derheid worden medegedeeld dat in deze gemeente, hebbende eene bevolking van ruim 21/2 mille, in den loop van dit jaar, dus in 2y3 maand, geen enkele huwelijksaangifte noch afkondiging gedaan en geen enkel huwelijk gesloten is en vermoedelijk vooralsnog niet gesloten zal worden. t NEDERHEMERT, 15 Maart. Heden morgen te omstreeks 7 uur brak eensklaps in de woning van S. Kuipers de vlam door het dak. In den beginne liet de brand zich zeer ernstig aanzien, doch gelukkig werd zij door eenige te hulp ge snelde buren gebluscht, zonder dat de aangerukte spuit water had behoeven te geven. t WELL, gem. Ammerzoden, 15 Maart. Ds. W. van den Berg, pred. te Langerak b/z de Lek, heeft het beroep naar deze gemeeute aangenomen. t AALBURG, 11 Maart. Door het Collegie van notabelen is tot kerkvoogd benoemd de heer Joh. Mans in de plaats van den heer M. v. Drunen, die als zoodanig bedankt heeft. BRAKEL, 15 Maart. De rijksontvanger, die vroeger alhier in een herberg zitdag hield tot het innen der belastingen, heeft daartoe heden op het gemeentehuis //De Ronduit" gevacceerd, waarop hem een geschikt lokaal voor nu en voortaan tot dat einde is afgestaan. t ALEM, 14 Maart. Gisteren is de landbou werswoning van Johannes de Werd Nz. afgebrand. De inboedel en al het voorhanden hooi en stroo zijn een prooi der vlammen geworden. Alles was verzekerd bij de Tielsehe brandwaarborgmaat schappij. De oorzaak van den brand is niet bekend. t DALEM, 15 Maart. De meeste veehouders alhier hebben het jonge vee al in de weiden ge daan, die er dan ook zoo frisch en grazig uit zien, als men dit bij mogelijkheid verlangen kan. De werkzaamheden van den landman zijn voorts in vollen gang, en men ziet reeds velen de vroege aardappelen (kralen) inleggen. t GENDEREN, 16 Maart. Door stemgerech tigde leden der Herv. Gemeente te Doeveren c. a. is gisteren beroepen tot predikant dezer gemeente de WelEerw. Heer Binnenweg thans predikant te Buurmalsen. t 's HERTOGENBOSCH. Door het bestuur der stoomtramweg-maatschappij is onlangs een adres aan de re^eerincr crericht, met verzoek dat 's konings goedkeuring onthouden worde aan het door de Staten van Noordbrabant in hunne jongste najaars zitting vastgestelde reglement van politie op het gebruik der openbare wegen in die provincie, als mede de door den gemeenteraad alhier vastgestelde plaatselijke verordening op het gebruik der tram wegen. Op dit verzoek is namens Z. M. afwijzend be schikt door den Minister van Waterstaat, op grond dat het prov. reglement bereids met 's Konings goedkeuring is bekrachtigd en plaatselijke veror deningen 's Konings goedkeuring niet behoeven. t TIEL, 14 Maart. De Raad dezer gemeente heeft besloten de Heer Mr. J. Rink eervol ontslag te verleenen als gemeente-secretaris en hem namens den Raad aan te bieden een geschenk van f 1000 naar zijne keuze of eene som tot dat bedrag om die naar eigen goedvinden te besteden. De raad wil zijn afgetreden secretaris daarmee een aanden ken en tevens een bewijs van waardeering schen ken voor langdurige en trouwe plichtsvervulling. GORINCHEM, 16 Maart. LI. Maandag heeft hier op het raadhuis in het openbaar de uitloting plaats gehad van de volgende aandeelen a. In de geldleening ten laste der gemeente, aangegaan in 1861 en 1862, n°. 50, groot f 500. b. In die van 1866 en 1867 de aandeelen n°. 1, 3—22, 24—26, 28, 29, 31—33, 35, 36, 38—52, 54, 55, 58—80, 83—91, 93—96, 98—111, 113—126, 129—131, 133, 136—144, 146, 147, 149, 151—166, 169—182, 184 en 186192, te zaïnen 167 aandeelen, elk van 500, aflosbaar 1 Juli 1882. c. In die van 1875, de n°. 1, 39, 1219, 21—40,42—56, 59, 60, 62—66, 69—81, 83—85, 87—89, 91—97—99, 100, 103—108, 111, 114, 117—120, 122—125, 127—135, 137, 139—143, 146—157, 160—162, 164, 166—177, 179, 180, 182, 183, 186—189, 191, 192, 194—196, 198, 199, 201—212, 214, 218, 220 en 222—240, te samen 196 aandeelen, elk van f 500, aflos baar 1 Mei 1882. d. In die van 1877 den0. 111,13,1544, 46, 4867, 6981 en 83120, te samen 114 aandeelen, elk van f 300, aflosbaar 1 Mei 1882. In de 1.1. Maandag alhier gehouden ver gadering van het Overwaardsbestuur is, nadat de instructie voor den aan te stellen Fabriek eenig- zins gewijzigd was, tot Fabriek van de Overwaard benoemd de heer C. Verheij alhier, met 22 stem men. Op den heer C. Kentie, te Woudrichem werden 5 stemmen uitgebracht. De voorjaars- of Palm-paardenmarkt zal alhier dit jaar gehouden worden op Zaterdag 1 April a. s. Sedert Zondag 1 2 tot en met Woensdagmorgen 15 Maart, zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen: 32 zalmen, van 16 tot 26 halve kilo's prijs per half kilo f 1 02 tot f 1.14, en 88 elf ten, prijs f 1.00 en f 2.10per stuk. WERKENDAM. LI. Maandag herdacht de heer A. B. van Tienhoven alhier den dag dat hij 50 jaren werkzaam is als aannemer van publieke wer ken. In den Doelen werd den jubilaris namens lieeren confraters een diner aangeboden. DE WERKEN. Eene vrouw ongeveer 45 jaren oud, is, na den geheelen dag hare werk zaamheden nog te hebben verricht, Maandagmid dag plotseling gestorven. NIEUW POORT, 16 Maart. Voor de be trekking van hoofd der openbare school alhier, waaraan een tractement van f 800, met vrij huis en tuin verbonden is, hadden zich slechts elf sollicitanten aangemeld. A'an deze hebben eergis teren negen deelgenomen aan het vergelijkend examen, dat door de hh. G. Blokhuis, districts schoolopziener te Dordrecht, W. II. Post, arron dissement-schoolopziener te Gorinchem, J. M. Els- hout. en G. J. van Hemert, beiden onderwijzers te Gorinchem, werd afgenomen. HOORNAAR, 16 Maart. De lage prijzen en daardoor geringe opbrengst der hennep hebben vele landlieden hier doen besluiten hunne hennep akkers voortaan te //bebieten." Contracacten met de suikerfabriekanten zijn reeds gesloten tegen f 11 de 100 KG. *ZWIJNÜRECHT, 13 Maart. Toen heden na middag de schoonmaakster bij den heer H. M. vleeschhouwer alhier, op eene der bovenste spor ten eener schilderstrap stond, brak het dunne touw, dat, in de plaats van een stevigen ijzeren haak, de beide stijlen bijeenhield. De trap gleed hier door onderuit, en de schoonmaakster, die naar beneden stortte, kwam met haar pols in een der vleeschhaken terecht. Zoo bleef zij hangen, tot een paar spoedig toegeschoten buren haar uit deze positie verlosten. De geneesheer die aanstonds ontboden werd, hoopte dat de wond geen slechte gevolgen meer zou na zich slepen, dan een gedwongen rust van eenige weken. De justitie te Assen heeft gisteren in de gemeente Zuidwolde onderzoek gedaan betreffende eene ver moedelijke vergiftiging. Nadere bijzonderheden zijn vooralsnog niet bekend. Het jaar 1779 was merkwaardig door aller aangenaamst weder. In de eerste helft van Maart stonden de tuinen der bloemisten reeds in vollen bloei en werden jonge vogeltjes in de nesten ge vonden. Niet enkel aan perzik- en abrikozeboo- men, maar zelfs aan sommige pere- en appelboo- men zag men open bloesemknoppen. Hierop volgde een schoone lente- en zomertijd, zoodat de weide en bouwlanden, benevens de boom- en aardge- wassen een zeer rijken oogst opleverden. Vervol gens zag men in vele tuinen verscheiden vrucht- boomen in den herfst voor de tweede maal in bloei staan. De 85jarige weduwe K. M. Jz. te Westkapelle is bet-overgrootmoeder. Haar 6 5jarige zoon heeft een dochter van 43 jaren, wier 22jarige dochter dezer dagen aan een meisje het leven schonk. Het //Vaderland" heeft tegen de manier, waarop, in verband met de postpakkettendienst, het tarief voor het brievenvervoer thans is gewijzigd, een groot bezwaar. Daar het verminderd port alleen zal gelden voor de gefrankeerde brieven, gewisseld wordende tusschen de plaatsen, die voor de pakket- post zijn aangewezen, zoo zal men tot de algeheele invoering van de postpakkettendienst op alle post kantoren tweeërlei tarief in ons land hebben voor gefrankeerde brieven boven 15 gram. Volgens het bestaande tarief toch is het port voor brieven van 15 tot 50 grammen 10 cent, 50 tot 100 gram 15 cent, en voorts met opklimming tot 50 cent voor brieven van 1000 grammen. Dit dubbel tarief zal zeer lastig zijn in het verkeer, want niemand heeft de lijst van de plaatsen, die voor de pakket- post zijn aangewezen, in zijn hoofd en niet iedereen kan telkens als hij een brief verzendt zich eerst vergewissen, of hij dien afzendt naar eene plaats zooals in het gewijzigd tarief is bedoeld. Waarom, vraagt het „Vad.", niet het verlaagd tarief voor de gefrankeerde brieven uniform gemaakt, evenals voor de gedrukte stukken, waarvan het tarief voor het geheele rijk verminderd is? Te Arnhem wordt algemeen geklaagd over ge brek aan werk. Honderden werklieden loopen leeg. Het weinige werk, dat voorhanden was, is gedu rende den zachten winter afgemaakt en de lust voor bouwondernemingen staat geheel stil. Som migen der oudste bazen hebben zelfs reeds hunne ongehuwde knechts moeten bedanken. Voor een deel van het werkvolk bestaat er echter eerlang weder kans om aan den gang te komen, zoodra de nieuwe cellulaire gevangenis en kazerne zijn aanbesteed. Voor den vijfden tocht van de //Willem Barents" is wederom ten geschenke aangebodendoor de heeren W. P. van Beugen Co. te Amsterdam het benoodigde scheepsleder, door de heeren P. S. Rendorp te Amsterdam 200 pullen kajuitsbieren door den heer K. de Wijs Jz. te Alblasserdam 1 kist ingemaakte groenten en 1 kist volksspijs. Door den heer B. C. J. Lievegoed te Amster dam de benoodigde hoeveelheid mosterd en door de heeren de Jonge en Doorakkers 100 K.G. kajuitsbrood. De gemeenteraad van Thorn (Limburg) heeft besloten, ten einde het schoolbezoek te bevorderen, aan elk kind, dat gedurende drie maanden geregeld de school bezoekt, een rijkspostspaarbankboekje van 50 cents toe te kennen. Dit loffelijk voorbeeld verdient navolging. Jl. Zaterdag is te Nieuw-Buinen bij een huwe lijksfeest (huwelijksdrinkpartij) een gevecht onder twee genoodigden (vaders en hoofden van huisge zinnen) ontstaan, waarbij de een den ander met een bijl zulk een geduchte wonde toebracht, -dat de getroffene in levensgevaar verkeert en wellicht reeds overleden is. De dader is Zondag morgen door de politie gevankelijk naar Assen gebracht. De Rotterdamsche Diergaarde heeft van den heer Jan Smit V., te Kinderdijk, ten geschenke ont vangen ouder anderen twee prachtige jonge water herten (geplaatst in het Yakkenperk), uit Noor delijk Borneo overgebracht per Batavier//, gezag voerder W. Maasdijk. Men schrijft uit Gelderland en Overijsel Voor de suikerfabrieken is het moeielijk dit jaar landen in pacht te krijgen. De boeren willen hunne akkers niet gaarne voor het verbouwen van beet wortelen afstaan, omdat de landerijen gedurende den afgeloopen winter goed zijn opgedroogd en beter dan ooit geschikt zijn tot het verbouwen van producten die hun meer voordeel opleveren. Ook was er in de laatste jaren wegens het ge durig mislukken van het roggen verbouw groot gebrek aan stroo, waaraan de landbouwers dit jaar willen te gemoet komen met het uitzaaien van zomerrogge en andere graansoorten. In jaren stond de winterrogge niet zoo günstig als thans, De vaste commissie van den Volkstiuishondknn- digen Raad is er mee klaar, met het tabaks-mono polie namelijk. Zij heeft hot geheele ontwerp met 16 tegen 9 stemmen aangenomen. Een amendement had zij op art. 69. Zij wilde alle handelaren aanspraak op schadevergoeding ge ven, die hnnne zaak vier in plaats van vijf jaar gedreven hebben. Ook werd ecne motie aangeno men ten gunste van den handel van Hamburg en Bremen. Voorts werd bepaald om bij het begeven van koopplaatsen in de eerste plaats hen te kiezen die hun fabrikaat zelf geheel of gedeeltelijk in het klein verkoopen. Nu komt het Parlement nog. Er zijn vele voor teekenen, dat het daar zoo voorspoedig niet zal gaan. Aan het oordeel van de commissie wordt ook maar weinig waarde gehecht, op één uitzondering na, stemden allen, die van de zaak verstand hadden tegen de vertegenwoordigers van de andere vak ken stemden hoofdzakelijk voor, uit erkentelijkheid aan de Regeering, die hen tot leden had benoemd van den eeonomischen Raad. Het is nog niet zeker of de Rijksdag in het voorjaar zal worden bjjeen geroepen om de tabakszaak te behandelen. In de Landdagen der verschillende Staten verheffen zich vele stemmen tegen de wet. De opstandelingen in Dalmatie hebben volgens officieele berichten een gevoelig echec geleden. De troepen van de 47e divisie van de Oostenrijkers, hebben onder levendige gevechten en met overwin ning van buitengewone bezwaren de opstandelingen voor zich uitgedreven en zijn achtereenvolgens vier van hunne versterkte plaatsen binnengerukt. Een troep van 400 insurgenten aan den voet van den berg Pazua werd na een hardnekkig gevecht terugge slagen. Ook de Oostenrijkers leden daarbij groote verliezen. De versterkte plaatsen der opstandelingen werden alle bezet of vernield, hun verlies op 1000 man geschat. De verkregen uitkomsten zijn hoogst belangrijk en zijn te danken aan de uitstekende aan voering der troepen, zegt het Oostenrijksche offi cieele bericht. Uit Washington meldt men, dat de Senaat de wet op het verhuizen der Chineezen heeft goedge keurd, waarbij dezen verboden wordt gedurende twintig jaren, te beginnen na het in werking treden der wet, naar Amerika te verhuizen. Scheepskapi teins, die Chineesche arbeiders of ambachtslieden aanvoeren, worden gestraft met, gevangenisstraf van hoogstens één jaar en eene boete van hoogstens vijfhonderd dollars. Behoorlijk gepasporteerde koop lieden, onderwijzers, studenten, diplomatieke agenten en reizigers blijven uitgezonderd evenzoo bohoorlijk gepasporteerde Chineesche ingezetenen. De natura lisatie van Chineezen in Amerika is voortaan ver boden. De berichtgever van de Standardte New-York zegt, dat het Congres de wet waarschijnlijk niet zal aannemen, en voor hot geval dat zij werd aange nomen, do North Pasific Spoorweg-maatschappij tien duizend koelies voor het in werking treden zal invoeren. Niettegenstaande de geduchte mededinging der Chineesche werklieden is toch de openbare mee ning niet voor eene wet als deze. In het Engelsche Lagerhuis hoeft de Ier Smyth eene motie aangekondigd, waarin de wensehelijkheid zal worden uitgesprokon, dat Spanje deel behoort te nemen aan het zoogenaamde» concert« dor Europee- sche Mogendheden. Deze Ier wenscht Spanje ge proclameerd te zien tot zoogenaamde groote Mogend heid. »A1 te gek!« noemt Daily News« het denkbeeld en om dat te bewijzen somt het blad het geheele zoudenregister van Spanje op. Yan Italië was het zelfs niet zeker, of het recht had op eene plaats onder de groote Mogendhedenhet was niet verstandig dat het zich daartoe rekende, want daarmede nam Italië verplichtingen op zich, die het moeielijk kon vervullen. Maar Italië was in elk geval zeer vooruitgegaan sedert het één werd; het heeft eene talrijke bevolking, eene groote vloot, een flink leger en goede financiën. Spanje heeft van dit alles niets. Weinig kleiner dan Frankrijk heeft het slechts half de bevolking. De bevolking is achterlijk en zonder energie. De energie is dooi de Filipsen gedood. Sedert vele jaren worden Spanjes uitgaven niet door de inkomsten gedekt. Elke begrooting sloot met een tekort en er is eene kolossale vlottende schuld. Nu is Spanje bezig die vlottende schuld af te lossen, en do rente daarvan en van de binnen- landsche schuld te verminderen, maar ook dan, wanneer dit gebeurd, is het niet zeker, dat de in komsten de uitgaven zullen dekken. Het land is rijk genoeg, maar het volk begrijpt zijn plicht zoo weinig, dat het op alle mogelijke manieren het be talen van belasting ontduikt. De administratie is zwak, lui en gemakkelijk om te koopen. Reeds zevenmaal heeft Spanje in deze eeuw schikkingen gemaakt met zijne schuldeischersschikkingen, die bijna even snel verbroken als gemaakt waren. Thans onderhandelt het weer over eene nieuwe schikking, waarvan vermindering van rente wel weer het einde zal zijn. Spanje hoeft niet noodig een grooten naam op te houden onder do eerste mogendheden van Europa. Maar Spanje heeft noodig, hervormingen en een goed bestuur. Dan kan het zijn invloed herwinnen in de Statenrij van Europa, want het bezit alle mogelijke elemeuten van vooruitgang, een heerlijk klimaat, een vruchtbaren bodem en rijke mijnen. Vóór alles moet het Spaansche volk leeren, dat eerlijkheid de beste Staatkunde is. Uit het thans openbaar gemaakt rapport van de Koninklijke Commissie, die belast is geweest met het, tot stand brengen van een traktaat met de Transvaal, blijkt o. a. dat er zeer ernstig sprake is geweest van het afstaan van eenige Oostelijke dis tricten van de Transvaal aan Engeland. Generaal Wood was er zeer voor, maar Hercules Robinson en De Villiers, zijne mede-commissarissen waren er zeer tegen. Zij beweerden, dat als men deze streken aan de Transvaal ontnam, alle pogingen om verder voor de rechten der inlanders in de Transvaal in de bres te springen, vruchteloos zouden zijn. achten het van veel meer belang, dat behoorlijk gezorgd werd voor de inlanders in het Westelijk gedeelte van de Transvaal, dan dat in het Oosten een aantal inwoners geheel aan haar ontzag ont trokken werden. Wood was meer sceptisch omtrent den invloed, dien Engeland op de bebandeliug der inlanders in het Westen van de Transvaal kon uit oefenen. Beter en van hooger belang achtte hij het, dat de Boeren voor goed gescheiden werden van het- Zoeloeland, welks voortreffelijke en vruchtbare weiden de bewoners der veel minder vruchtbare streken van de Transvaal gedurig tot pogingen prikkelden om hun gebied uit te breiden. Ten laatste gaf hij echter aan den aandrang zijner mede-com missarissen toe. Terwijl in Petersburg eene lykdienst werd gehouden ter gedachtenis aan den dood van den Czaar, die een jaar geleden vermoord werd en de Keizer en zijne familie de godsdienstoefening bijwoonden, had te Londen ter herinnering aan dezelfde gebeurtenis eene meeting plaats van de sociaal-democratische club om den moord te verheerlijken. Er werden redevoeringen gehouden in het Engelsch, Fransch en Duitsch. Er werd een motie aangenomen waarin de moord werd aangeprezen. Een Italiaan diende eene motie in, waarbij het vonnis, over de Nihilisten geveld werd gegispt; hij zeide: »de eigenaar, dat is eigenlijk de vijand.Het ging ordelijk toe op de vergadering, zoo besluit de berichtgever. Zoolang er slechts moties worden voorgesteld en aangenomen of bediscussieerd, is er geen gevaar, maar, als een van de heethoofden de woorden tot daden wil maken, dan is voor hen, (in negen gevallen van de tien de verleiden,) de straf, en de motiestellers blijven achter het scherm om na verloop van tijd nog eens hun hart aan opruiende redevoeringen op te halen. Burgemeester en Wethouders van HEUSDEy, Geziende artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Stbl. no. 95) tot regeling van het toezicht bij liet 'oprichten van inrich tingen, welke gevaar, schade of hindernissen kunnen veroorzaken Doen te weten Dat op heden ter gemeente-secretarie ter inzage zijn neder- gelegd een verzoekschrift met bijlagen van Nathan Abraham Frank alhier, waarbij vergunning wordt gevraagd tot oprichting eener zijdeververij in het huis gemerkt Wijk W no. 71, gelegen in de Breestraat dat op Woensdag 29 Maart voorm. 11 ure ter secretarie der gemeente ten overstaan van het dagelijksch bestuur gelegenheid zal worden gegeven om tegen het gebruik dezer inrichting be zwaren in te brengen in deze mondeling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij die bezwaren hebben in te brengen gedurende 3 dagen vóór evengemeld tijdstip ter secretarie van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd: HONCOOP. De Secretaris, SP R ENGER S. muii mui nu,Trraii jii - U O O O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2