Magazijnen ter Meubileering. G. J SCHEEFHALS, Heusden. Hervormde en R.-Katliolieke kerkboeken, Pensmarkt B 33 en 34 s Hertogenbosch. A. G. VAN DER IEÜLEN ZONEN. Horlogerie. Naar Amerika! MAGAZIJN VAN L. L. uk licfft'ii van der Weegen, ASSURANTIE-KANTOOR AU BON MAHGHÉ 5 Man rits S II van 31 s-BOSCHKerkstraat. en 06. DONDERDAG vóór Palmzondag 30 MAART 1882. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers enz. in aiie siij ARISTlöI I S\ est er borg*. Abonnementen op dit blad worden dagelijks aangenomen SPECIALITEIT J Stalen der goederen worden op aanvrage franco toegezonden. In den Boekhandel van L. Veerman is voorhanden: Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bijbehoorende artikelen. Behangerij, Stoffeerderij, Beddenfabriek. Volledige Meubileering van Gebouwen. Het Gemeentebestuur van Waalwijkbrengt bij deze ter kennis, dat de jaarmarkt van PAARDEN, BEES TEN, LINNEN en LAKEN, dit jaar zal gebonden worden op Donderdag den 30 Maart 1882. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Prins Zwanenburg Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. St. Jorisstraat G 150, 's-HERTOGENBOSCH, opgericht in 1830. Wed. P. SLAGER. MA Lil ITS HE ISSchapenmarkt 's-Bosch, NOUVEAUTÉS paris. Rotterdam. ■".19, Steiger 19.1 openings-uren Meubelen in alle houtsoorten. 'lapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Comrnestibles. \u ^>ecte 'tfam-Ha* Reparatiën in alles wat bet vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. van VEEL VERBETERDE Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Stoombootdienst Heusden's Bosch. M a a s s t 11 o o m. Stoomboot Stad Heusden. Ph. DE JONGH, Heusden in alle soorten MANUFACTURED, MANTELS, MODE-STOFFEX, TAPIJTEN, KARPETTEN, LINNEN en DAMAST, VEEREN- en KAPOK-BEDDEN. IIEEREN KLEEDINGSTUKKEN worden naar verkiezing op maat geleverd. II. II. van Andel Jz EEN RUIME KEUZE VAN van de goedkoopste tot de beste soorten, met en zonder sluiting, tegen uiterst billijke prijzen. Prijsopgaven, Tee ken in gen en Stalen op aanvrage. Jaarmarkt te Waalwijk OP Waalwijk, 9 Maart 1882. Het gemeentebestuur voornoemd: De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT. VAN DER KLOKKEN. Ptr «peeiaal voor paMagjersvervoer ingericht® snelvarendó 1® Klasse Stoomschepen Pollux, kapt. Mallinckrodt, 18 Maart. Surrey, kapt. 1 April, •lason, kapt. Hinlopcn, 8 April. Stella, kapt. llarmssen, 11) April. Castor, kapt. Visser, 2!) April. Laagste Passageprljzenü Geene logieskosten te Amsterdam !t Nadere informatie» adres: te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Harlingen, Hamburg of hunne bekende Agenten. Als: Amerikaanselie Wultham (Mass) en Zwitscrsehe Remontoir horlogiën voor Dames en Heereu in Gouden-, Zilveren-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aueres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, ia b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Völlelïge Amenblemeiiteii, Pluimen en uitvoerige teekeniiigen op aanvrage verkrijgbaar. NATIONALE MILITIE, Bovenstaand Kantoor heeft de eer Ouders en Voogden te berichten, dat van heden af wederom Contracten gesloten worden voor de lichting 1882, ten einde PLAATSVERVANGERS of NOMMERVER WIS SELAARS bij de Militie te stellen, met waarborg der vrijstclliug voor den opvolgenden Broeder of Broeders volgens Art. 49 en 50 der Militiewet. Ouders en Voogden worden ivel opmerkzaam gemaakt, dat ten onzen kantore hoegenaamd geen gelden worden vooruit gevraagd en de betaling lean geschieden na vol brachten vijfjarigen diensttijd van den Plaatsvervanger, verder de vervanging in dier voege geschiedt dat de belanghebbende of de Loteling met zijn Plaatsvervanger of Nommerverwisselaar nooit in aanraking komt. Voor de verschenen lichting 1881 zijn door ons Kantoor meer dan negentig Loteling en zonder eenige moeite voor belanghebbenden alleen in deze provincie door vervanging van den dienst der Nationale Militie gevrijwaard. N.ll. Als Agent voor bovenstaand Kantoor is aangesteld de lieer II. J. BERNARD, Haagdijk C 356, te Breda, bij wien ook van heden af Contracten voor de Loting 1882 kunnen gesloten worden. Door drukken toeloop van flinke personen, kan er met ons op zeer voordeelige voorwaarden gecontracteerd worden, betaling naar verkiezing. Singer systeem Naaimachinen Bekroond op de Tentoonstellingen London 1851. Manehen 1854. Kaiserslnutern 1860. Metz 1861. London 1862. Kaiserslnutern 1872. Weenen 1873. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaanselie Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadalsnijder, Zelfgarcnwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratie. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Het Huis dat het meest dezen titel verdientdooi de kwaliteit en de wezeulijke goedkoopte van al zijne goederen. Het Huis Au Ron Marché heeft als stelregel den omzet tegen kleine winst en de inachtneming van de striktste goede trouw. Winter dienst. Van Heusden: 's morgens 5.30 en 10 ure. Van 's Bosch: 's rnorg. 8.30 en 's nam. 2.15 ure. Wij hebben de eer de Dames bekend te maken dat de Hollandsche Editie van onzen geïllnstreerden Catalogus voor het saizoen is verschenen en dat dezelve op aanvrage franco en gratis te verkrijgen is. Wij zenden eveneens op aanvrage, franco de stalen onzer Nieuwe Zijden, Wollen en Gedrukte Stoffen, benevens de Albums onzer Nieuwe Toiletten, Modes en Coiffuren, Japonnen, Kostumes, Confccties, Rokken, Kleederen en Kostunica voor Jongens en Meisjes enz. Vrachtvrije verzending van alle bestellingen boven 25 francs, met uitzondering van MEUBELS en BEDDEGOED. Het Huis A U B 0 N M A R C II heeft geene succursalen noch zaakgelastigden in Parijs, de Provinciën of in 't Buitenland. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van lleusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 6 u. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.30. van het I'ost- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78x/2, 912, nam. 27y2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27*/2 u. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 2l/.26 u. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9 12, nam. 25 n. De bnsligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4