Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEÜ WS. BINNENLAND. der antwoorden ,/Neen, ik heb dat geld bespaard en uitgezuinigd, om er later ge not of gemak of voordeel van te hebben, en nu zou ik dat geld aan u geven, die er niets voor gedaan hebt. Ik wil het u geven maar gij moet mij iets in ruil geven. Gij moet mij 11a verloop van een jaar voor de vijftig gulden die ik u nu zal leenen 52 gulden en 50 cents teruggeven. Ik geef u met mijn geld een werkkracht en gij be taalt mij daarvoor." En zoo wordt de over eenkomst aangegaan. Die 52 gulden en 50 cent behooren nu weer wettig aan den spaarder, hij kan ze gebruiken, maar hij kan ook het kapitaal met den intrest weer een jaar uitzetten, om na verloop van nog een jaar over/55,12u te kunnen beschikken. En als die man nu lang genoeg leeft, om, met altijd maar door te sparen, te ar beiden en te leenen, cene som van vijfhon derd gulden te maken, is hij dan niet het eenigste wezen ter wereld, dat recht heeft op dat kapitaal Als hij het goed mocht vinden, het achter elkander door de keel te jagen, dan zou er niemand iets tegen kunnen doen, evenmin als iemand hem kon beletten den eersten dag al zijne visschen op te eten. Als hij dat dan zelfs mag doen, dan spreekt het wel van zelf, dat nog veel minder iemand er tegen op kan komen, zoo hij over zijn goed beschikt, hetzij bij schenking of bij testament, of zoo hij aan zijn zoon de som ter hand stelt, waarvoor hij zelf zijn geheele leven heeft gezwoegd. En als degeen die het geld verkregen heeft, door zorg en arbeid dat kapitaal verhonderdvoudigd, dan zal deze dat aan zijn zoon kunnen nalaten als een rechtma tig erfdeel. Zij, de beide laatsten, zullen hun bezit gemakkelijker en sneller kunnen vermeerderen dan de eerste, omdat zij met het kapitaal, dat zij ontvingen, eene werk kracht medekregen, die hun eigen arbeid veel productiever maakte. Het betere ge reedschap bevordert eene snellere kapitaals vorming, maar klein of groot, zoo zijn de kapitalen in de wereld gekomen, en uit het ontstaan zelf vloeit voort, dat het bezit onschendbaar moet zijn en onbeperkt. HEUSDEN, 21 Maart. t Wij ontvangen een overdruk van opstellen over stoomvaart en emigratie naar Zuid-Afrika ver schenen in liet Algem. Ilbl., met verzoek daar van in onze kolommen melding te maken. De ruimte van ons blad gedoogt echter niet, daarmede uitvoerig te werk te gaan. Wij willen ons dus bepalen met te vermelden, dat zich te Amsterdam eene commissie gevormd heeft, ten einde een onderzoek in te stellen naar het al of niet wenschelijke eener emigratie naai de Transvaal en eene andere tot onderzoek op welke voorwaarden eene geregelde stoomvaart zou kunnen worden tot stand gebracht. Het geheel dat zeer duidelijk geschreven is, bestaat uit de volgende hoofdstukken I. Het belang eener emigratie, II. Het stoom vaartplan, III. De kansen der emigratie, IV. Wie kunnen gaan en wordt besloten met een inventaris van gereedschap voor en ten behoeve der boerderij benoodigd. Zij die hierin belang stellen en hiervan meer zouden willen weten verwijzen wij tot de heeren Ellerman, Harms Co. te Amsterdam, bij wien exemplaren van genoemde opstellen ter versprei ding verkrijgbaar zijn gesteld tegen overmaking van slechts 2 cent per exemplaar. t HAARSTEEG, (Gem. Hedikhuizen) 16 Maart. In eene gisteren alhier gehouden vergadering is eene onder-afdeeling in het leven geroepen van de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, welke reeds 14 leden telt. Het bestuur bestaat uit de volgende leden, de heeren M. van Hooff, voorzitter, M. P. van Agt, onder-voorzitter, M. van Beurden en A. van der Geld, leden, en J. Moinmersteeg, secr.-penningm. t RAAMSBONK, 17 Maart. Door eenige schip pers is aan de Regeering het verzoek gericht om de belemmering weg te nemen, die zij aan de brug aan het Willemsveer in deze gemeente on dervinden, nu van die brug door de stoomtram OosterhoutGeertruidenberg wordt gebruik ge maakt. De adressanten verzoeken dat aan de Z. stoomtramweg maatschappij de verplichting zal worden opgelegd nabij de brug de stoomtram tel kens te doen stilhouden indien de geregelde door vaart der schepen mocht verhinderd worden. t BAARDWIJK, 20 Maart. Het verzoekschrift in der tijd ingediend, om te verkrijgen, dat de Rijksontvanger even als vroeger in deze gemeente zitting zou houden, is gunstig ontvangen. Voortaan zal de Rijksontvanger in een der lokalen van het raadhuis maandelijks zitdag houden. t DRUNEN, 20 Maart. Met de eigenlijke werk zaamheden aan de spoorbrug en den Overlaat is men nog niet begonnen. Al wat er wordt gedaan, is slechts voorbereiding voor het eigenlijke werk. t DALEM. Volgens de lijsten der zich hier bevindende kinderen van 6—12 jaren, op 1 Jan. jl. en die der schoolgaande kinderen, blijkt, dat van de 65 leerlingen 9 geen gebruik van het onderwijs maken. VRIJHOF, VEN-GAPPEL, 20 Maart. Heden is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor het leggen van den stoomtramweg van Cappelle naar Kaatsheuvel, in aansluiting met dien van Waalwijk naar Tilburg. De onteigeningen in deze gemeente, waarover men het vroeger niet kon eens worden, zijn nu tot wederzijdsch genoegen af- geloopen. St. MICHIELGESTEL, 18 Maart. Behalve aan den heer J. van Hasselt te Rotterdam, is door den Raad dezer gemeente ook aan den heer A. L. Festen te Heeswijk vergunning verleend tot den aanleg en de exploitatie van een stoomtram op liet grondgebied dezer gemeente. NIEUWKUIK, 17 Maart. Bij een in aanbouw zijnde woning alhier, op het Hoog, zou de ge bruikelijke //Meiboom" geplant worden. Er kwam dan ook een Meiboom op vau lij ac mastintus- schen werd er in den tuin van het klooster in 't naburige Druilen, een hjne, schoone mastboom gemist. Naar de in omloop zijnde geruchten, zouden de planters van dien Meiboom" zich toe gang verschaft hebben tot den afgesloteu tuin van genoemd gesticht en zich wederrechtelijk eigenaars gemaakt hebben van dien boom. De zaak wordt onderzocht en is in handen der politie, die den daders wellicht meer eerbied zal trachten in tc prenten voor 't ,/mein" en //dein". NOORDELOOS, 20 Maart. Bij de aanbeste ding van een steenen muur om de begraafplaats in deze gemeente was van de vier inschrijvers de heer W. van Rees alhier de minste voor f 569. LEERDAM, 20 Maart. De raad dezer ge meente heeft tot onderwijzer aan de openb. school benoemd de heer C. Zorgdrager te Noord wijker- hout en tot gemeente-secretaris de heer U. J. W. Roldanus alhier. LEERBROEK, 20 Maart. Door de stemge rechtigde leden der Herv. gemeente alhier is tot predikant beroepen ds. J. van der Meulen te Hedel. Door de zangvereeniging //tot Nut en Ge noegen" alhier is dezer dagen aan haren directeur, den heer P. v. d. Esch, als bewijs van waardee ring aangeboden een prachtige zwart marmeren pendule en twee bronzen beelden. Sedert Donderdag 16 tot en met Zaterdagmorgen 18 Maart, zijn aan de visclnnarkt te Gorinchem afgeslagen: 5 zalmen, van 5 tot 28 halve kilo's; prijs per half kilo f 0 40 tot f 1.28, en 294 elf ten, prijs f 0.90 en 2.10 per stuk. De afslag heeft dagelijks plaats op de Yisch- rnarkt buiten de "Waterpoort, des morgens ten 8 en des namiddags ten 4 ure van zalm en elft, en van andere visch dagelijks, behalve Zondags, des morgens ten 9 ure. In de afgeloopen week zijn 310 personen waar onder 23 vrouwen, wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. Naar wij vernemen zullen de 1306 militiens uit Gelderland der lichting voor 1882 worden in gedeeld als volgtbij het 2e reg. inf. 230 man, 5e idem 360, 6e idem 235, 8e idem 105; le reg. huzaren 50 man, 2e idem 30; le reg. veld- art. 105 man; korps rijd. art. 70 man; le reg. vest.-art, 34 man, 3e idem 34korps pontonniers 13 man; idem torpedisten 9 man; idem genie troepen 29 man. In 't Park op het Loo is men volgens het ,/R. Nbl." druk in de weer om der kleine Prinses een verrassing te bereiden, waarvan zij over enkele jaren eerst het volle genot zal hebben. Achter het paleis, een duizend schreden van daar, doch zoo aangelegd, dat men er uit de ramen van het paleis een goed gezicht op heeft, wordt een kleine Zwitsersche villa voor haar gebouwd, geheel van hoüt, doch zoo sierlijk en smaakvol, dat het ge bouwtje alleen een f 8000 zal kosten. Daarvoor is een bloementuin aangelegd, waar dezen zomer alle soorten van bloemen bloeien zullen. Een paar reusachtige hoorns van overvloed, geheel van ma deliefjes gevormd, zullen de kostbaarste bloemen uit zich zien voortkomen. Verderis een kleine, omheinde moestuin aangelegd, waar lage appelboompjes, besseboompjes, aard beziën en alle soorten van groenten gekweekt worden en waar de Prinses zelve zal kunnen spelen en werken. Z. M. heeft benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe de heer W. C. M. Begram van Jaarsveld te Gorinchem. Te Zijpe werd dezer dagen een boerenplaats verkocht. Natuurlijk ontbrak het niet aan lui, die //strijkgeld" wilden plukken. De publieke veiling had eerst plaats in perceelen en vervolgens in massa. De inzet bij de massa was 61,060. Nu was er ruim f 400 strijkgeld te behalen, indien men dien inzet verhoogde. Dat waagde zekere L. en hij kreeg //de strop". Het bleek echter, dat hij geene voldoende borgstelling kon geven; daarom moest eene herveilling plaats hebben. In de conditiën van verkoop is bepaald, dat de gel den, die het perceel bij herveiling minder opbrengt, door den eersten kooper moeten worden bijgepast. Bij die tweede veiling werd de bewoner zelf koo per voor... f 50,000. L. had dus in eenige oogenblikken niet minder dan f 11,000 leergeld moeten geven. Voorzeker een flinke les! Nederlands oudste tooneelspeler, de heer Jan Jacob Stoete, sedert ongeveer dertig jaren too- neeldirecteur te Groningen, is den 16den Maart in den ouderdom van 78 jaren overleden. Allen, die hem hebben gekend, zullen zeker gaarne met ons getuigen, dat hij jaren lang een sieraad van ons tooneel, een uitstekend acteur, een zeer ver dienstelijk komiek was, totdat de toestand zijner gezondheid minder werd en zijne stem hem hare dienst langzamerhand weigerde. Toch betrad hij nog gaarne de planken, waarop hij eens zoovele lauweren had ingeoogst. Dezen winter zelfs nog speelde hij meer dan eens mede. Evenals zoovele anderen vóór en met hem ondervond hij in hooge mate de- wisselvalligheden van het leven van een tooneelspelermaar ook onder de grootste moeie- lijkheid bleef hij de fatsoenlijke mari, van wien ieder met achting en toegenegenheid sprak en wiens naam bij vrienden en collega's zeker nog lang in aandenken zal blijven. Door de Hollandsche Spoorwegmaatschappij zijn drie nieuwe locomotieven in dienst gesteld, die de namen dragen van Bliksem, Donder en Orkaan. Aan het ontwerp voor de nieuwe spoorweglijn AmsterdamHaarlemmermeerRotterdamdie zooals bekend is, wegens haar kortheid vooral aan het internationaal verkeer moet ten goede komen, wordt reeds in de nabijheid van Leiden met kracht de hand geslagen. Volgens den stand der bakens, zal do lijn op ongeveer een half uur afstand van Leiden, in de oumiddelijke nabijheid van het ge sticht de Goede Herder, den straatweg naar Utrecht en den Rijn kruisen. Waterstaatswerken in Noord-Brabant. Landbouw. Het jongste koninkrijk van Europa, Servië, door leeft een politieke crisis, die van meer gewicht is dan men denken zou. Servië is de gezworen vijand van al wat Turksch is en het is dan ook Servië dat den vuur- eu bloeddoop onderging, eer de machtige Russische Czar in 1878 tusscheu beide kwam. Men zal zich nog wel herinneren hoe onder de leiding van ïzernajeff een handvol Serviërs tegen de ijzeren gordel der Turksche linietroepeu moest oprukken. Toen de vrede was gesloten, hebben zoowel Rus land als Oostenrijk geld noch onderhandelingen ge spaard om hun invloed op Servië te bevestigen. Oostenrijk won de partij door bemiddeling vau den Parijschen bankier Bontoux, die Servië met spoor wegen zou begiftigen en het goud over het land zou strooien. Vorst Milan maakte gebruik van zijn recht om zooveel kamerleden te benoemen ah hij maar kon. Ristics, de vriend der Russen, moest zijn ministerambt nederleggen en Rusland scheen de partij verloren te hebben. Daar tuimelde op zekeren dag de baukier Bontoux en spoorwegen en millioenen waren in de lucht verdwenen. Natuurlijk dat alle Serviërs die genoeg op de hoogte waren om het te vatten, door dit voorval geheel en al op de hand van Ristics, die nog lid der Kamer was, werden gebracht. Oostenrijk, dat dien storm al een tijd lang had zien aankomen, haastte zich een pleister op de wond te leggen. Het moedigde Vorst Milan aan zich tot Koning uit te doen roepen. Men dacht door de voldoening aan den Servischen trots den storm af te weren. Dit is ochter niet gelukt. Dezer dagen hebbeu Ristics en zijn volgelingen in de Kamer het ministerie uitgedaagd ophelde ring te geven van het gebeurde met de spoorwe gen en do millioenen. De opheldering bleef uit en toen legdeu Ristics en zijn 50 volgelingen hun mandaat als afgevaardigden neder. Het gevolg daarvan is dat de Kamer niet volledig genoeg is om besluiten te nemen. Het is eigenlijk een poli tieke werkstaking. De ministers kunnen niet an ders doeu dan nieuwe verkiezingen uitschrijven. Worden de werkstakende leden dan herkozen, dan kan dezelfde vertoouing zich herhalen en dat zal zoo lang duren, tot. of de Koning een soort staats greep begaat, of Ristics weder aan het roer komt. Als, wat niet te vermijden is, een nieuwe oos- tersehe oorlog vroeg of laat uitbarst, dan is het natuurlijk van hoog belang welke partij Servio kiest. Daarom is wat daar uu gebeurt de aandacht bijzonder waard. De Sultan van Turkije, voorziende wat er ge beuren zal, wil in tijds zjjne maatregelen nemen en door zijne troepen het Balkangebergte laten bezet ten. Dit is iets waartoe hij het volkomen3te recht heeft krachtens het tractaat van Berlijn. Toch zal hij het niet verder dan tot.een voornemen kunnen brengen. De Russen hebben in den oorlog van 1878 ont zaglijke offers gebracht om de Balkanbergen, de natuurlijke slagboom tusschen Rusland en Turkije te bezetten. Dat heeft hun minstens 25000 man gekost en de bepaling van het Berlijner tractaat, boven door ons vermeld, was eiken Rus steeds oen doom in het oog. De officiëele bladen in Rusland zeggen dan ook onbewinpeld dat als de Sultan van Turkije door zijne troepen den Balkan liet bezetten, Rusland onmiddelijk Turkije den oorlog zou ver klaren. Zelfs hoeft de woede der panslavistische bladen in Rusland zich eensklaps afgewend van Duitsch- land en Oostenrijk, om Turkije de volle laag te geven. Wie weet hoe spoedig wij het laatste bedrijf van het Oostenrijksche treurspel aanschouwen. De Oostenrijkers hebben voorzeker thans den op stand uit Zuid-Oostenrijk verbannen. De opstande lingen evenwel nemen allen de wijk naar Monte negro waar zij zich opnieuw uitrusten en dan do Oostenrijkers weder gaan aanvallen. Dit heeft Oos tenrijk op bet. denkbeeld gebracht of het niet het bost waro ook Montenegro te bezetten. De Monte- negrijnen, echte vechtersbazen, vragen of de Oos tenrijkers wel weten dat de dappere Ismail Pacha in 1876 hen niet heeft kunnen overwinnen en dat de Turken op een weg van een uur gaans 6000 dooden lieten leggen. Laten de Oostenrijkers maar komen, zeggen zij, we zullen ze wel afwachten. Tot nog toe blijkt echter niet of de wiljassen (men weet de Oostonrijksche troepen hebben wit laken uniformen) zich wel in het land der zwarte Bergen zullen wagen. Maar wat al lang gebleken is, dat is dat het daar in het Oosten een vervaarlijke kruitmijn is, die op het onverwachtst kan springen. BESOIJEN, 18 Maart. In tegenwoordigheid van den Heer Districts-schoolopziener werd heden een examen afgenomen aan hen die wenschten toegelaten te worden tot de Voorbereidingsklasse te Waalwijk en de Normaallessen te Besoijen. 17 hadden zich aangeboden voor de klasse te Waalwijk en 2 voor de lessen alhier. Allen zijn toegelaten. o o o Het antwoord vau den Minister van Waterstaat op het sectieverslag van do Tweede Kamer, over het outworp betreffende de verlegging van de uitmon ding van de Maasis openbaar gemaakt. Uit de Memorie blijkt al dadelijk, dat een der bedoelingen van het ontwerp niet is do dichting dor Ileerenwaardenscho overlaten. De Min. geeft te ken nen, dat do bestrijding beter ware uitgesteld, totdat de voorstellen der Reg. voor langzame voortzetting der ophooging van do Hoerenwaardenscho overlaten, onverschillig het lot van dit ontwerp, zullen zijn ontvangen. Hij blijft van oordeel, dat de uitvoering van het plan voor het algemeen rivierbelang noodig is en tevens strekt tot verbetering van den waterstaats- toestand in Noord-Brabant. Het stelsel, dat elke rivier zooveel mogelijk haar eigen water en ijs moet afvoeren, wordt door den Min. in bijzonderheden verdedigd. De verlegging der uitmonding van de Maas zal de verlaging van den waterspiegel dezer rivier ten gevolge hebben, waardoor de sluiting van de Beer- sche Maas wordt voorbereid. De uitvoering der noodigo werken tot sluiting der Noord-Brabantsche overlaten blijft aan de onmid dellijk belanghebbenden overgelaten. Overigens merkt de Min. op, dat het ontwerp voor het maken van een nieuwen Maasmond op zich zelf hoogst eenvoudig is, waaromtrent hij nog enkele korte mededeeliugen doet. Do andere werken in het ontwerp opgenomen moeten dienen tot verbetering van de uitwatering der landen, die thans op het oude Maasje lozen en tot herstel der afgesneden gemeenschap zoo te water als te land, een en ander uitgevoerd naar mate het overleg mot Ged. Staten van Noord-Brabant vordert. Op de normaliseering der beide Merweden, Dordt- sche Kil en Oude Maas, zal het onttrekken van het water, dat de Maas op deze rivieren brengt, van geen invloed zijn. Nader zet de Min. de redenen uit een, die er voor pleiten om de afdamming van de Maas te doen sluiten aan het Westeinde vau den dijk van de Bommelerwaard. Van de voorgestelde plaats der afsluiting tot hare vereeniging mot de Merwede heeft de Maas eene groote diepte, zoodat voor bonadeeling der scheepvaart door opzanding in langen tijd geene vrees behoeft te bestaan. Eene af sluiting met twee dammen keurt de Min. niet nood zakelijk. In de afgedamde Maas gaat geen stroom, zoodat er geen ijsgang plaats heeft en er alzoo van doorbreken van dijken geen sprake meer kan zijn. Hoewel gelijk bereids is opgemerkt, de sluiting der Heerewaardensche overlaten niet tot dit wets ontwerp behoort, behandelt de Min. niettemin enkele punten van het voorloopig verslag, de voorgenomen dichting betreffende. De Min. acht den verkoerdeu invloed der over laten op den geregelden afvoer van het ijs bewezen. Daar deze overlaten wel groote nadeelen, maar vol strekt geen nut hebben, is het z. i. dringend noo dig ze met voorzichtigheid te sluiten, wat ook het lot van het wetsontwerp moge zijn. De Reg. gevoelt zich verplicht intijds de vereischte maatregelen te nemen. Met de opheffing van de Noord-Brabantsche over laten heeft het Rijk zich niet te belasten. Het ontwerp dient ook tot afvoer van water bij 's-Hertogenbosch, wier omstreken zoo dikwijls geï nundeerd worden, en moet onder alle omstandig heden verlaging van de Maas tengevolge hebben en maakt alzoo de verdediging tegen overstrooming gemakkelijker. Het land van Heusden en Altena en de Langstraat. De westelijke landstreek zal werkelijk niet alleen geen nadeel van deze rivierverbetering hebbeu, maar integendeel in een blij venden gunstigen toe stand worden gebracht. Ongetwijfeld zal er bij zeer hooge standen langs de nieuwe rivier meer water naar het Keizersveer worden afgevoerd dan thans over den Baardwijk- scheu overlaat stroomt. Maar men moet niet ver geten dat hot grootste gedeelte van den Amer zeer ondiep, en met de eb onbevaarbaar is. Zijn die ondiepten weggenomen, zoo neemt het afvoerend vermogen van de rivier beneden Keizersveer be langrijk toe en voor de langdurige hooge water standen die thans bij hevige werking van den over laat de afwatering der landen van Heusden en Altena beletten, behoeft dan geen vrees te bestaan. Uit het bovenstaande volgt, dat de gemiddelde ebbestand aan het Keizersveer na de heropening van het Oude Maasje zeker niet zal verhoogen. Er is dan ook geen reden om de ontworpen afwa teringskanalen op een lager punt der nieuwe rivier te doen loozen. Ten slotte wijst de Min. er op, dat allo kleinere plannen het nadeel hebben, dat zij den waterstand in de Maas afhankelijk laten van den stand der Merwede bij Woudrichem, derhalve den waterspie gel van de Maas niet verlagen, en alzoo de gele genheid niet openen om de Noord-Brabantsche overlaten, met name de Beersche Maas te sluiten. Aan eene geringe benadeeling der middelen tot het stellen der militaire inundatien in het land van Heusden en Altena wordt geen groote waarde gehecht, daar de beteekenis van die stelling be langrijk zal worden verminderd, indien de herzie ning der vestingwet mocht worden aangenomen. Zooals de winter, met al zijne somberheid geen neiging toonde tot vorst, zoo breekt de lente weldra aan met mooi weer. Zelden worden winters aan getroffen zoo zacht als deze, maar nooit deed Maart zich tot dusver zoo kalm, met zooveel hooge tem peratuur, kenueu. Als de sneeuw-en hagelbuien uit het noorden gieren, dan kent men daaraan de gril ligheid van Maart en men verwondert zich daar over niet, omdat het weer in die maand zoo schijnt te moeten wezen. Thans stroomt het zonnelicht van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2