Schilderskneclit. EEN BOVENHUIS Openbare Verhuring VISSC1IERIJEN. J. S. JISKOOT, VEILEN en VERKOOPEN: MANllFACTliREN. MASTHOUT. MASTHOUT. I 12 stuks HOORNVEE. DORSCH1HACHINE. Later zal lii de laas afzakken ca lOIMffit en WERKENDAM aandoen. publiek te Verhuren: Erf, Moestuin en Boomgaard, eene uitgebreide collectie Karren, Ploegen, Eegden. PAARDENTUIGEN, eene Tilbury en eene Aardkar op veeren. RECHTZAKEN. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. 308ste Staatsloterij. MARKTBERICHTEN. CORRESPONDENTIE. Notaris LANDRÉ te Vlijmen Onderscheidene perceelen WEILAND en DIJK onder Herpt en Hedikhuizen, als mede de YISSCHERIJ Oost en West van den Boezem te Hedikhuizen. De Notaris Landré te Vlij men, de Lage Mussenwaard, de afbraak van een schuur Notaris Jiskoot te Veen, eene groote partij eene partij ZWAAR van verschil lenden leeftijd. Landbouwgereedschappen. M 7 Persen, Ketel met toe behooren, Balken enz., G. VAN DEN HANDEL, te Brakel, vraagt ten spoedigste een bekwamen Brieven franco of in persoon. van en MET is voornemens op Donderdag 23 Maart 1882, des avonds te 5 uren, ten huize van F. van Wagexberg, aan de Haarsteeg, pu bliek te voor Jlir. Stern van Hedikhuizen, in elf perceelen, zooals is afgebakend,' om met haver te bezaaien, en voor den heer Adr. v. d. Aa, achter het huis bewoond door Antonie van der Aa. 1°. op Woensdag 22 Maart 1882, 's voormiddags ten tien ure, ten herberge van Antonie van Andel te Andel, 2°. Op Donderdag 23 Maart 1882, 's voormiddags ten tien ure, bij het Veerhuis van Jan Sprangeiis te Sleeuwijk, 's voormiddags ten tien ure, nabij de herberg van Antonie van Andel te Andel, en meerdere Voorts afkomstig van de Siroopfabriek. Eindelijk nog: Een en ander dagelijks te bezichtigen op bewijs, af te geven door den Eigenaar of voornoemden Notaris. Ten gevolge van de voortdurende groots afname, zal PROSPER BAUDUN, Koopman en Schipper te Luilc, nog enkele dagen in de Haven te Heusden vertoeven, met zijne lading die door hem verkocht wordt a f 0.70 per HECTOLITER. den wolkeloozen hemel, dat de knoppen doet zwellen, aan veld en akker leven schenkt, den landman plaatst voor groene weiden, waar de kievit roept en de boterbloem gaat bloeien, dat den tninier de gelegenheid biedt met goed gevolg allerlei arbeid te kunnen verrichten tot verkrijging van moeskruiden. Iep, els en waterwilg bloeien en tal van heesters prijken met jong gebladerte. Geen rozenstruik, waar onder vooral de provinsche roos, of het draagt blad: de vlierboom is er reeds lang mede beladen. Er is melkvee in de wei gedaan en de boer erkent, dat hij nu reeds eenige pintjes meer van de beesten haalt; dus moet er gras zijn. (L. Ct.) 357, 2597, 8303, 10010, 11206, 12804; 200: nos. 3305, 5345, 9970, 11505, 13572, 14792, 15814; 100: nos. 3403, 3492, 5531, 6625, 9818, 10874, 14272, 17093, 17542. 5de Klasse. Trekking van 18 Maart. No. 19894 premie laatste lot 3000. De Arrondissements-Rechtbank te 's Gravenhage heeft op 17 Maart uitspraak gedaan in een rechts geding, hetwelk ons voorkomt wel voor bekendheid in ruimer kring in aanmerking te komen. The Sin- ger Manufacturing Company te New-York, binnen Nederland haren hoofdzetel hebbende Kalverstraat 25 te Amsterdam, heeft eene vordering tot vergoe ding van schade, kosten en intresten doen instellen tegen den handelaar in Naaimachines, den Heer F. P. J. Beek te 's Hage, die naar het beweren der Singer Company een inbreuk zou maken op het eigendomsrecht van genoemde Maatschappij op den naam «Singer* door naaimachines, niet afkomstig uit de fabrieken van de eisscheresse, toch aan het Publiek aau te bieden onder de benaming van «ver beterde Singer Machines*. De verdediger van den gedaagde bestreed dit, op grond er ouder «Singer Machines* niet zoowel Naaimachines uit de fabriek van Singer, als wel naar één bepaald door Singer uitgevonden systeem vervaardigde Machines te ver staan zouden zijn. De rechtbank trad opzijde van de eisscheresse en heeft den gedaagde veroordeeld tot vergoeding van alle schaden met intresten, welke door zijne onrecht matige daden aan de eisscheresse zijn berokkend, welke schade later zal worden opgemaakt bij staat en in al de kosten van het proces. Men mag wel benieuwd zijn of het bij de Naai - machinenhandel ingeslopen misbruik, om machines, bij welker fabricatie eene machine der Singer Com pany als model gediend heeft, eenvoudig als «Sin ger Machines* of verbeterde Singer Machinesaan te bieden en zoodoende het publiek in den waan te brengen dat er sprake is van Machines uit de gere nommeerde fabrieken der Singer Maatschappij, nu zeldzamer zal worden. Anders zullen wij wel nog meer van zulke procedures hooren, want de hier te lande nu voor de tweede keer in het gelijk ge stelde Singer Maatschappij zal natuurlijk voortgaan haar eigendomsrecht op hare naam tegen iedereen die daar inbreuk op maakt te handhaven. (Ingez.J t HEUSDEN. Yan 1720 Maart. Ondertrouwd: J. Smit, jm, 23 j. en J. F. van der Wees, jd. 21 j. Geboren: Catharina Johanna, z. v. A. Haars en A. A. Polak. Overleden: S. Soesman, echtg. van S. de Leeuw, 81 j. t HKDIKHUIZEN. Van 1 Jan.28 Febr. Geboren: Hendrikus, z. v. W. v. Ravestijn en H. v. d. Leur; Willem en Marinus, zonen v. W. v. Krugten en E. StokkelmansGodefridus, z. v. J. v. d. Water en G. Boelen; Loduvicus, z. v. W. v. d. Heijden en M. v. d. Lee; Petrus, z. v, H. v. Rave stijn en C. Beaart; Bernardus Josephus, z. v. J. M. Boelaars en C. Stevens. Overleden: J. Agterdenbosch echtg. v. M. v. Bokhoven, 48 j.J. v. Riet, 61 j.P. v. Ravestijn, 3 d. WERKENDAM. Yan 15 Febr.15 Maart. Ondertrouwd: H. de Kooter, jm. met C. J. W. Rijkers, jd.J. v. d. Berg, jm. met E. Ippel, jd. Geboren: Cornells, z. v. A. Biesheuvel en E. Visser; Pieternella Cornelia, d. v. J. A. Visser en D. Viveen; Jacob Pieter, z. v. J. de Kleiju en P. Dekker; Anna Gerrigje, d. v. J. van Oord en E. de Keizer; Christina, d. v. P. J. van Berchum en P. C. Roest; Arie, z. v. A. de Leur en F. Kieboom Lucas, z. v. W. A. Doedeijns en P. van Drunen. Overleden: J. Vermeulen, 7 w.J. vau Oord, 18 j.levenl. kind v. C. de Vrios en M. Vos; P. B. Taselaar, 7 m.; W. van Eek de Vries, 79 j.; M. van Driel, 67 j.B. Kraaiveld, 23 m. 6 April 12 ure. In «de Roos« te Vianen. Het leveren, aanbrengen en stellen van een tweede centri- fugaalpomp met toebehooren, in het nevengebouw van het Rijksstoomgemaal aan den Arkelschen Dam, met daarbij bohoorende werkzaamheden. Raming 6770. 17 April lD/g ure. Prov. bestuur te 's-Hage. Het bezinken en bestorten van den Oudelandschen zeedijk op Goedereede, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuidholïand. Raming 92,950. Aanw. 10 April. 4 Mei 2Vg ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het voortzetten der verbetering van de haven op het eiland Terschelling, behoorende tot de havenwerken in Noordholland. Raming 13250. Aanw. 27 April. Nieuw-Kuyk, 20 Maart. Heden had alhier ten raadhuize de aanbesteding plaats van »het her stellen en vergrooteu van het bestaande schoolge bouw en verdere bijbehoorende werken, met bijlcve- ring van de daartoe benoodigde materialen en de levering van een partij schoolmeubelen.* Ingekomen waren 6 inschrijvingsbiljetten als: de heer Frankefort te 's Bosch 5495H. van Stokkum te Vlijmen 5050J. Luibeu te Vlijmen 5038; M. van Eggelen te Vlijmen 5012,50; L. de Bont te Nieuw-Kuik 4999; Hk, van Eg- gelen te Nieuw-Kuik 4868,35. Het werk is toegewezen aan den Heer Hendrik van Eggelen te Nieuw-Kuik. Prijzen van 100 en daar boven. 5de Klasse Trekking van 17 Maart. Prijs van 2000 en premie van 30000: no. 9033; 1000: nos. 10354, 19561; 400; nos. Erwten. BI. Puike Nieuwe Zws. en VI. op de kook 8.a 8.50, goede en mindere 7.50 a 7.90, Mesting 7.a 7.50. Witte Voeder 7.75 a 7.90. Maïs. Mixed 8.10, 8.20 a 8.25, dito 8.40 v. a. b. per 100 k°. Kanariezaad f 8.50 a 10.75 per 100 k°. Friesch De lijfarts Stahl en Koning Frederik Wilhelm 1. De voortreffelijke arts en chemicus Stabl, lijfarts van Koningin Sophie Dorothea, wa3 in onmin met den lijfmedicus des Kouings, en had van dien in triganten mau allerlei onaangenaamheden uit te staan, waarover hij zich echter nooit zocht te wreken of liever hij wreekte zich op de edelste ea grootmoedigste wijze. Zijn collega behandelde eens een generaal, een bijzonder gunsteling des Konings, en had het ongeluk zijn patient te ver liezen. De familie, het geheele hof. de publieke opinie beweerde dat de overledene geheel verkeerd en onachtzaam behandeld was, en de Koning was zoo verbitterd op den ongelukkigen lijfarts, dat hij hem terstond zijn ontslag gaf en hem alle verdere praktijk verbood. Korten tijd daarna werd Dr. Stabl bij de Ko ningin ontboden, en vond den Kotiiug bij haar. De Koningin raadpleegde den geneesheer over eeu lichte ongesteldheid en toen dit onderwerp afge handeld was, sprak zij ietwat verlegen: «Mijn waarde Stahl, nu heb ik u nog eeu verzoek te doen in de hoop dat gij het mij niet ten kwade zult duiden; het is wel wat veel van u gevergd, maar misschien wilt gij het toch wel doen. Zie eens, mijn hondje is ziek! Ik ben zeer aan het kleine dier gehecht, en mij dunkt het zal wel te verhol pen zijn. Zoude gij hem iets voor willen schrijven V* Stahl lachte en schudde het hoofd. «Dat zou ik heel graag hebben willen doen als uwe Maje steit maar niet gezegd had, dat het houdje een bizondere gunsteling van u was....* De Koning, die in de kamer op en neer liep, bleef eensklaps stilstaan, en vroeg mot eenige drift: «Hoe, zoo, Stahl? Wat wilt gij daar mee zeggen? Verklaar u nader «Ik ben aan mij zeiven en arn mijn huishouden verplicht om voorzichtig te zijn; nu weet ik uit ervaring hoe ongelukkig eeu dokter te pas kan komen, als een koninklijk gunsteling buiten zijn schuld komt te sterven; en daarom.... «O zoo, bedoelt ge mijn lijfarts? Welnu zeg mij dan eens als eerlijk man, heeft die kwakzalver mijn generaal niet om het leven gebracht «Mot uw verlof, Majesteit, die lijfarts is in zijn praktijk even knap als nauwgezet en oplettend. Ik heb mij zoo nauwkeurig mogelijk laten inlichten omtrent het ziekteverloop en de wijze van behan deling en ik moet u zeggen, dat, ik juist zoo gehan deld zou hebben.* «Bedenk u goed, Stahl, is dat uw oprechte en waarachtige overtuiging?* «Ja wel, Majesteit, dat wil ik voor u en voor God bezweren De Koning liep peinzend de kamer op en neer. Eindelijk bleef hij voor den geneesheer stilstaan «Nu, het zal dan wel zoo zijnMaar wat heeft dat verwenschte volk dan ook altijd te zeggen? Hm! Als hst zoo gelegen is krijgt hij zijn betrekking te rug: zijt gij nu tevreden, Stahl? Ja? Goed zoo! Maar zie dan nu ook eens of gij het hondje niet helpen kunt. Mijn vrouw houdt er zooveel vanzij heeft het nog van haar broer gekregen. Zaak-Bernays. Terwijl de instructie thans in vol len gaug is, hoort men weinig of geen bijzonder heden moer. Men heeft van Léon Peltzer tweema len het portret in de gevangenis gemaakt. Hij vond, dat 't eerste niet geleek't was, zeide hij, een moordenaarsgezichtDe onbeschaamdheid of de zekerheid van den beschuldigde dat 't hem zal ge lukken zijn onschuld te bewijzen, zijn greuzenloos. Men verzekert o. a., dat advocaat Van Calster, toen hij hem zijn voornemen te kennen gaf om zijn ambtgenoot Eugène Robert uit te noodigen de zaak met hem te behaudelen, ten antwoord had gekregen: «Ik heb geen advocaat noodig; ik zal het hof duidelijk maken, dat het een ongeluk was. Dat gaat van zelf.* Zaterdag heeft de justitie een nieuw onderzoek gedaan in het kantoor van Ar- mand Peltzer; de heer Van Calster en de bediende van den beschuldigde, Van Bredael, waren daarbij tegenwoordig. Het verzoek der justitie om in ken nis te worden gesteld met degenen, die zaken met Bernays of de Peltzers hadden gedaan, heeft reeds vruchten opgeleverd. Er zijn tal van stukken en mededeelingen ontvangen. f Heusden, 18 Maart. De pi-ijs der boter 0.90 a 0.93 per stuk van 6 ons. Eieren 3—cent. Gorinchcin, 20 Maart. Bij oen aanvoer van ongeveer 160 stuks vee, was de handel heden tame lijk vlug. Prijzen: enkele zware kalfkoeien 240 a ƒ330; mindere qual. 140 a 230dito vaarzen 130 a 225melkkoeien 140 a 230vare koeien 100 a 160; guiste vaarzen 70 a 120; graskalveren a pinken a nuchtere kalveren 4 a ƒ9. Varkens, eenigzins zware op levering 52 a 56 ct. per KG. minder zware 46 a 50 ct. per KG.; fokvar- kens van 6 a 8 weken 10 a 14 per stuk. De prijs der goêbotcr was 1.40 a 1.52; der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 0.80 a 0.90 de 26 stuks. Rotterdam, 20 Maart. Tarwe. Nieuwe Zeeuwsche, VI. en Overm. 9.90 a ƒ11.40; puike a goede 8.a 9.50 geringe 5.a 7.75. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 7.70 a 8.mindere 7.a 7.50. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Oman., Winter- 5.25 a 7.10 Zomer- 5.a 6. Haver. Jarige Zws. en Polder a Nieuwe dito 1.60 a 4.60. Voeder 8.75 a 9.88/89 inl. dito 9,75 73/74 ft dito dito a per 100 ko, Boekweit. Nieuwe N.-Brab. a a dito Fransche 170 a 172 per 2100 k°. Paardenboonen. Puike 6.80 a 7.10 goede en mindere 4.50 a 6.70. DuivenboonenZws. en Polder 7.a 8.25. Witte Boonen. Puike Zws. VI. en Walchersche 10.75 a 12.50. Mindere 7.— a 10.50. Bruine Boonen. Puike Zws. en VI. 9.25 a 10.50. mindere 5.50 a 8.50. Den heer V. zij opgemerkt, dat het heden ont vangen bericht reeds in No. 50 van ons blad is opgenomen, onder de rubriek Binnenland. 20 Maart 1882. Red. IVJ lAlJJ'J bevattende drie Kamers, Keuken en ver dere gemakken, op een der beste standen te Heusden. Te bevragen ouder letter R, bij den Uitgever dezes. WEILAND is voornemens op Woensdag 22 Maart 1882, des avonds te 5 ui'en, ten huize van den Heer P. Ekels, te Hedikhuizen, voor Mejuffrouwen VERSTERS te Well, de Heeren dr. ANDEREGG te Rosmalen, P. A. ZWAANS te Vlijmen, A, v. d. BRANDT te Rosmalen, H. v. d. BRANDT te Tilburg, P. EKELS te Hedikhuizen en het BESTUUR VAN DEN INLAAGDIJK onder Hedikhuizen, Notaris te Veen, zal namens zijnen lastgever overeenkom stig artikel 1223 van het B. W. provisioneel op Vrijdag 14 April 1882, finaal op Vrijdag 21 April 1882, telkens 's «avonds ten vijf uur, in het Rechthuis te Wijk, publiek EEN WOONHUIS staande en liggende op het Spijk onder Wijk, sectie A. nummers 269, 270 en 884. groot 0.3052 Hectares, waarin BROODBAKKERIJ wordt uitgeoefend. Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris. vernachten! zal publiek om contant geld VERKOOPEN: 3°. Op Woensdag 29 Maart 1882, 4°. Op Dinsdag 11 April 1882, 's voormidd«ags ten tien ure, te Heesbeen J uiimumvui, milium, en eene Partij PUIKE KALK.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3