Buitenlandsch Overzicht. BINNENLAND. tegenwoordig. Zie om uzie op den werk man, dien gij avond op avond doelloos langs de straat ziet slenteren en klagen hoort O O over den boozen tijd, en op den werkman met dezelfde bekwaamheid, die zijne uren gebruikt en zich zoodoende een kapitaal vormt, waardoor hij gemakkelijker kan lee- ren werken en zijne kinderen beter werk tuigen in hun leven kan meegeven. Al wat men meer kan en beter kan of weet dan anderen, is een kapitaal, dat men boven anderen bezit. Niet helpt het een zooge- naamden vierden stand te beklagen, en zeg gen, wij moeten wat voor dien stand doen en juist door dat zeggen het vermoeden wekken, dat hij onrechtvaardig wordt be handeld, maar wel helpt het, hem te leeren in zich zelf zijne betere toekomst te zoe ken, zijne betere toekomst, die grootendeels afhangt van zijn wil, om zijn werkkracht dat is zijn kapitaal, te vermeerderen. Steeds hebben wij gezien dat de knappe werkman, die vooruit wilde, ook vooruit kwamhij zocht en zoekt echter niet den steun van buiten, maar in zijne eigene geestkracht. Naarmate hij voortbrengt, is zijn loon. Wanneer dat loon niet altijd precies gelijken tred houdt met de vermindering van de waarde van het geld, daar is hij niet het meest de dupe van, maar weer hij, dien men doorgaans boven den vierden stand rekent te staan. Er wordt veel geworsteld en gezwoegd in het leven, meer achter de schermen dan in het publiek, en zij die het hardste roepen, zijn de ergste worstelaars doorgaans niet. Eere den man, die niet door vreemde hulp, maar door wijze spaarzaamheid en eigene kracht zijn toestand zoekt te verbeteren, zijn lot zoekt dragelijker te maken. Slaagt de vader er in, zich min of meer boven het niveau te verheffen, in den regel zal men zijne kinderen hooger vlucht zien nemen zij hebben het voor hunne oogen gezien wat het hunne ouders gekost heeft, hun een kapitaal, hetzij in kennis, hetzij in geld, op hunne levensreis mede te geven, en zij zullen er mede woekeren op hunne wijze en zoo bijdragen tot vermeerdering van de welvaart van het algemeen. Toen het tegenwoordige Ministerie in Fraukrijk optrad, werd voor de Portefeuille van Financien gepolst de hoer Léon Say. De hoofdbepalingen, waartoe hp zich verbond, toen hij als Minister optrad warengeen schuldconversie, geen uitschrij ving van nieuwe leeningen, geen aankoop van spoor wegen door den staat. Nu het blijkt, dat de Kamer genoegzaam het besef harer onmacht heeft gegeven, wanneer zij aan zich zelf wordt overgelaten, dat zij alle mogelijke voorstellen in aanmerking neemt, tallooze commissiën benoemt en tea slotte niets doet, omdat de leden elk huune eigene ingeving volgen zonder aan eene gemeenschappelijke leiding te gehoorzamen, nu schijnt het Ministerie besloten te hebben een meer zelfstandige houding aan te nemen, en kiest al dadelijk een gunstig terrein om zijne zelfstandige staatkunde er op te vestigen, namelijk het terrein der financiën, dus dat van den heer Leon Say, wiens naam op dat gebied een uitstekenden klank heeft. De middelen tot bestrijding der buitengewone uitgaven, welke de openbare werken van het plan van den heer Freycinet vereischen, zullen door de spaarbanken en door do groote spoorwegmaatschap pijen tegen zekere waarborgen verschaft worden. Iu plaats van nieuwe ontzaggelijke leeningen uit te schrijven om de groote spoorwegnetten voor den Staat aan te koopen, meent de Minister daarente gen van de spoorwegmaatschappijen geldelijke bij dragen te ontvangen, tegen de verzekering, dat zij gedurende een nog te bepalen tijdvak tegen allo onteigening van staatswege zullen gevrijwaard wor den. Van de goedkeuring dezer beginselen hangt het geheele financieele plan van den Minister in het evenwicht der voorgestelde begrooting voor 1883 af, en het Ministerie heeft het besluit geno men (volgens de Debats, het blad vau den heer Say) op dit gebied de zege weg te dragen of zijn ontslag te nemen. Nu, op dezen oogenblk zijn al de Bisschopszetels in Pruisen weder bezet. De zetel van Paderborn is ook vervuld. De keuze is gevallen op den indertijd door de Regeering zelf onder eeds-dispensatie erken den vicaris-capitulaar, namelijk Dr. Drobe. Volgens de Germania is de keuze echter niet voltrokken door het kapittel, maar even als te Trier, Tulda, Breslau en Osuabruch is de benoeming rechtstreeks door den Paus geschied. Naast de niet verdreven Bisschoppen van ouden datum van Culm, Ermeland en Hilderheim, heeft men vijf nieuwe Bisschoppen. Al de feitelijk vacant geworden zetels, vacant geworden iu den kerkdijken strijd, zijn thans weder bezet, behalve Mintz en Freiburg in Hessen en Baden. Beiden strekken zich echter slechts voor een klein gedeelte in Pruisen uit. De Aartsbisschoppen Melchers en Ledochowski, van Keulen en Posen, en de Bisschoppen Brinkman en Blum van Munster en Limburg (Pruisen) zijn echter altijd nog in ballingschap, en de Regeering acht hunne zetels vacant. De Keizer van Duitschland, die heden zijn vijf- en-tachtigsten verjaardag viert, had eergister een ongoluk, dat voor hem evenwel geene erge gevolgen heeft gehad, hij viel namelijk van het onderste gedeelte van eene trap. Bij gelegenheid van zijn verjaardag zal de eerste steen gelegd worden voor een kapel op de plaats, waar de Keizer door een sluipmoordenaar werd gewond. Bismarck verheugt zich niet in zulk eeue goede gezondheid als zijn keizerlijke meester, zijne oude kwaal, zenuwpijn en slapeloosheid, laat hem weinig rust, zoo weinig zelfs, dat hij zijne schepping, den economischen Raad niet bezocht heeft en deze dus uit elkander zal gaan, zonder den Meester te hebben gezien. Als de kwestie van het tabaksmonopolie opgelost kon worden, door allerlei soort van ver gaderingen, waarin bijna zoovele moties worden aangenomen als er leden zijn, dan gebeurde het zeker, nu echter staat het te vreezen, dat die ver gaderingen en die moties weinig gevolg zullen hebben. In elk geval blijkt er uit, dat de zaak veel belangstelling en zeer veel tegenstand wekt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De volkshuishoudkundige (economische J raad, het troe telkind van Von Bismarck, heeft tegen alle ver wachting in, dj invoering van den alleenhandel in tabak door den Staat verworpen. De raad,' welke de afzonderlijke artikelen ge deeltelijk met wijzingen had goedgekeurd, heeft het ontwerp in zijn geheel met 33 tegen 31 stemmen verworpen, maar heeft met 48 tegen 14 stemmen een besluit aangenomen, waarin eene verhooging der tabaksbelasting wenschelijk wordt verklaard. Van alle zjjden, zooals men weet, waren trouwens stemmen tegen den alleenhandel van den Staat op gegaan uit de meest verschillende partijen. Grooter verrassing kon er op dit oogeublik in Duitschland niet komen. Jammer, dat het geen 1 April is. De centrumspartij is ook niet gelukkig. De kan sen van toenadering tusschen de kerkelijke partijen verminderen dagelijks. Na Paschen heeft de twee de lezing in den Pruisischen Landdag plaats het ontwerp is intusschen door de commissie zoodanig gewijzigd, dat van den oorspronkelijken tekst niet veel is overgebleven. De Keizer van Rusland heeft een blijk van zelf standigheid gegeven, waarover velen zich zullen verblijden. Volgens de Israelit namelijk lag Igna- tieff dezer dagen den Keizer een besluit voor, vol gens welk de joden uit de kleine steden en dorpen zouden worden verdreven. De bekende commissie tot onderzoek der joden-kwestie had dezen maat regel noodzakelijk geacht. De Czaar weigerde het besluit te teekenen, op grond dat zulk een besluit zeer nadeelig zou zijn voor den handel. Was dan ook de beweegreden, zooals men wenschen mocht, dat hij was, de Keizer schijnt toch in te zien, dat het niet alles rechtvaardigheid is, wat de commissie heeft voorgesteld. Tegelijkertijd komt ook het be richt dat de Keizer aan vijf der veroordeelde nihi listen genade heeft geschonken. De Spaansche mailboot »Leo •XIII« had voor ingenieur een Engelschman. Op wog naar Manilla werd de ingenieur door den kapitein in boeien ge slagen wegens insubordinatie. Te Singapore aange komen gaf de kapitein kennis van het voorgevallene aan de Engelsche autoriteiten, die hem gelastten den ingenieur te ontslaan. De kapitein weigerde en werd daarop goarresteerd. Tegen die arrestatie heeft de Spaansche Regcering bij de Engelsche protest aangeteekend. Was vroeger, dat wil zeggen in den loop dezer eeuw de Sultan in Turkije de man, die den minsten invloed op de politiek en de regeeriugszaken uitoe fende, die toestand schijnt te verkeeren. Deze Sultan is van een ander gehalte, als zijne voorgangers. Hij wil alles zelf zien en zelf onderzoeken, dikwijls re gelt hij verscheidene zaken buiten zijne ministers om en de rol van deze laatsten vermindert steeds in belangrijkheid. Ernstige conflicten zijn daardoor in den laatsten tijd ontstaan, tusschen den Sultan en wat men de Porte noemt, zijn ministers. De Sultan gaf iustructiën, wat den Albanecschen bond en Mon tenegro betreft, gaf bevelen naar Egypte, inlichtin gen aan Ali-Nizum naar Berlijn, alles buiten zijne ministers om. Uit verschillende deelen van do Maho- medaansche wereld, ook buiten het Turksche rijk komen onophoudelijk gezantschappen, die dikwijls aanzienlijke geschenken medebrengen en persoonlijk met den Sultan confereeren. Said Pacha, die zich gekrenkt gevoelt, omdat hij buiten alle zaken wordt gehouden, heeft reeds herhaalde malen den wensch te kennen gegeven om af te treden. De spanning, die dus reeds vrij groot was, is nog verhoogd, door het zelfstandig onderhandelen van den Sultan met den Russischen Ambassadeur betreffende de Russi sche oorlogschatting, zoodat de toestand nu van dien aard is geworden, dat de Sultan of zijn stelsel zal moeten laten varen öf in Turkije eene zoogenaamde liberale dictatuur moet invoeren, welke bij de groote menigte het meeste gezaghebbend is. "PLAATS^LIJXNXEÜWSÏ" HEUSDEN, 24 Maart. De algemeene vereenigde commissie voor den watersnood in Nederland, gevestigd te Amsterdam, heeft in een verslag algemeene bekendheid gegeven van hare handelwijze, van af hare bijeenroeping op 27 Dec. 1880, tot hare ontbinding op 6 Maart 1882. Achter het verslag volgt de rekening over het zelfde tijdvak, waaruit blijkt, dat de gezamenlijke ontvangsten bedragen 635,691.96; de uitgaven 454,449.41», zoodat er een voordeelig saldo van 181,242.54» aanwezig is, hetgeen na aftrek van 3,265.73», die in kas blijven, is geplaatst op het Grootboek en belegd in 21/2 Ned. werk. schuld. Bovenstaaud verslag is alhier aan het bestuur der district-commissie en de hoofden der sub commissie uitgereikt. Ook de district-watorsnood-commissie te Heusden heeft hare werkzaamheden ten einde gebracht en zich ontbonden, na vooraf aan do leden rekening en verantwoording te hebben gedaan van hare gehoudene administratie. Aan de rekening, waarvan een beknopt afschrift aan de leden en aan de voorzitters der sub-com- missiën is uitgereikt, ontleenen wij het volgende Ontvangen van: de algem. commissie te 's Bosch, ter voorziening in directe behoeften der watersnood lijdenden 2000; hoofdcommissie te Amsterdam, idem, 25000 dezelfde, tot aankoop van poot- aardappelen f 8337 dezelfde, tot herstelling van gebouwen 15735.65 dezelfde, tot uitkeering van vergoeding voor verdronken vee 3786 ver schillende personen, ingekomen giften, opbrengst van collecten en andere ontvangsten 2125.01» van vier personen, teruggave van verstrekt vee voeder 106.50 van twee sub-commissiën, terug gave van verstrekte levensmiddelen en pootaard- appeleu 89verschillende personen, opbrengst van verkochte goederen 274.29 totaal der ont vangsten 57,453.45». De uitgaven waren verstrekt aan watersnood lijdenden verpleegd in de gemeente Heusden, en gedurende de eerste dagen der waterramp gezonden aan de gemeenten, beboerende tot het district Heusden, aan brood, vleescb, spek, kruidenierswaren, lieht en brandstoffen, kleeding, euz. f 9123.60» schipperden) en verstrekt logement aan watersnood lijdenden 1642.07 oppassing van vee, aankoop van veevoeder, arbeidsloonen aan het hooi en ver goeding voor verdronken vee f 10378.96»ver schillende uitgaven 954.56» uitgaven in de andere gemeenten, behoorende tot het district Heusden, aan levensmiddelen, veevoeder en schipperderij f 7322.20»aan pootaardappelen 8525aan schatting en herstelling van gebouwen ƒ16,267.16; totaal der uitgaven 54,213.57. Wanneer men de uitgaven van de ontvangsten trekt, blijft er een batig slot van 3239.88», welk bedrag bij de algemeene vereenigde commissie te Amsterdam is gestort. t BABYLONIENBROEK. Aangenomen het beroep naar Garderen door Ds. G. J. van de Pol alhier. t LOON-OP-ZAND, 21 Maart. Gisteren namid dag ontstond alhier brand bij van Son op het Moleneind. In korten tijd lagen huis, schuur, enz. in asch. Behalve het vee is niets gered. Alles was verzekerd. Men gist dat de brand ontstaan is in een bergplaats, die tegen het huis geboüwd was, en wel door onvoorzichtigheid van kinderen. 's HERTOGENBOSCH, 20 Maart. In het be lang der geregelde dijkbewaking hebben Gedep. Staten van Noord-Brabant de betrokken water schapsbesturen aangeschreven, om de houten hecto meter, palen, bij de waterpassing der Maas- en Merwede-dijken langs die dijken geplaatst, door steenen of ijzeren palen te doen vervangen. HEDIKHUIZEN, 19 Maart. Een treurig bewijs van de rivaliteit tusschen gemeentebesturen van aangrenzende plaatsen levert de straatweg tusschen hier en Vlijmen, die tegenwoordig in zoo slechten staat verkeert, dat door de gaten en kuilen de veeren der rijtuigen gevaar loopen te breken, wanneer de duisternis den koetsiers belet vooruit te zien. Blijft dit zoo, dan zal weldra de weg geheel zijn stuk gereden, wanneer de laudbouw- werkzaamheden in vollen gang zijn, wat te meer te betreuren is daar in den zomer, vooral uit Den Bosch, menig pleiziertoertje naar de Haarsteeg wordt ondernomen, waar de welbekende pleister plaats bij Drieka van Oijen een gezocht rustoord oplevert. De aantrekkelijkheid daarvan zal wellicht nog verhoogd worden door den aanleg van een „schuttersdoelen/' die echter de veiligheid der passage dreigt in gevaar te brengen, daar de rich ting van de pijlen naar den straatweg is gekeerd, en met allen eerbied voor de talenten der Haar- steegsche boogschutters is het toch twijfelachtig of zij van hun schot zoo zeker zijn als wijlen Willem Teil. De straatweg loopt dus veelzijdig gevaar. Wat de quaestie der bestrating betreft, moet thans het gemeentebestuur van Iledikhuizen ongezind zijn om gezamenlijk met dat van Vlijmen in het onderhoud te voorzien, waartoe het zich vroeger bij contract moet hebben verbonden. (E. v. h. Z.) GORINCHEM. Beroepen bij de Herv. gem. te Amsterdam in de vacature Ds. v. Ronkel, Ds. A. J. Westhoff predikant alhier. Voor de verkiezing van een lid der Prov. Staten van Zuidholland in dit Hoofdkiesdistrict, waren ingeleverd 524 biljetten. Hiervan verkregen de heeren P. G. Schalij te Leerdam (liberaal) 274 en C. D. Grijns, mede aldaar woonachtig, (anti-rev.) 237 stemmen. Alzoo gekozen de heer P. G. Schalij. Op Woensdag 5 xYpril e. k. zal in het raadhuis der gemeente Alblasserdam de verkie zing plaats hebben van een hoofd-mgeland voor het le district van het hoogheemraadschap „de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we." Op denzelfden dag te Ameide, ten huize van L. II. Diepenhorst F.Az., van drie hoofdingelanden en drie hoofdingelanden-plaatsvervangers voor het 6e district in genoemd hoogheemraadschap. Het bouwhuis met erf, boomgaard, enz. aan den Arkelschen dijk, toebehoorende aan de erven D. Gastelaar, is 1.1. Maandag bij publieke veiling ingezet voor f 2,300. Daarna werden de 4,3090 H.A. weiland aan de groote Schelluin- sche kade, toebehoorende aan den heer J. L. E. J. Burgers, mede bij publieke veiling in twee perceelen, ingezet voor f 11,350. Bij de aanbesteding van een nieuwe school voor 384 leerlingen, achter den toren al hier, waren 13 inschrijvingsbiljetten ingekomen. De minste inschrijver bleek te zijn de heer Ducé, te Tilburg, voor f 29,485. De hoogste inschrij ving bedroeg 40,000. WOUDRICHEM, 23 Maart. In aanmerking nemende de veranderde weersgesteldheid kan de uitslag der visscherij nog als redelijk beschouwd worden. Gisteren werden er nog 200 elften en 16 zalmen gevangen. De prijs der elft bedraagt nog 27 a 28 st., die der zalm 35, 36 a 37 st. per halve K.G. *ALMKERK. Voor de keuring van H/g jarige dekheugsten en stieren in Sept.. a.s. te houden van wege onze afdeeling der Noord-Brab. land- bouw-maatschappij zijn premiën uitgeloofd tot een bedrag van f 200. WERKENDAM, 23 Maart. Gisteren is op den polder „de Kievitswaard" een kind van 21/2 jaar van G. Vos verdronken. Aan de oogen der moeder ontsnapt, was het in het water geraakt. DEWERKEN, 23 Maart. Hedenmorgen onge veer ten 4 ure is het huisje met bijkans al het zich daarin bevindende van A. v. d. Schuit ver brand. Met moeite werd het talrijk gezin gered twee belendende perceelen zijn door de spuiten behouden. LEERDAM, 23 Maart. Op Woensdag 5 April e. k. zal alhier ten huize vau den heer J. J. de Jong, de verkiezing plaats hebben van een hoofdingeland-plaatsvervanger in het 3e district van het hoogheemraadschap „de Vijf-Heerenlan- den." Deze verkiezing geschiedt ter vervanging van den heer B. Kooij Az., die ten vorigen jare tot hoofd-ingelanden verkozen werd. HOOG-BLOKLAND, 23 Maart. Ook na de verhooging van het tractement van den te be noemen hulp-onderwijzer, heeft zich op de ver nieuwde aanvraag van het gemeentebestuur geen enkele sollicitant aangemeld. De leerlingen, ten getale van ongeveer 120, gaan thans beurtelings voor de helft om den anderen dag ter school. P. van Hoorne, aan den Groenenweg alhier, heeft 1.1. Maandag aan den poelier J. van 't Hooft, te Gorinchem, reeds 53 kippekuikens verkocht voor de som van f 76.85. Van alle kanten wordt belangstelling getoond in de voorgenomen groote landbouwtentoonstelling in 1883. Tot leden der commissie van vertegen woordiging der maatschappijen zijn nog benoemd de heeren Mr. J. H. Schober te Utrecht, A. A. Cramer te Rotterdam en Mr. S. C. J. W. van Musschenbroek te Leiden, door de Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid, en de heeren J. Janssens Kanters te Tilburg, J. E. P. M. Scholten van Aschat te Rosendaal, en M. A. Boll te Eethen, door de Noord-Brabantsche maatschappij van landbouw. Yoor den militieraad te 's Graveuhage heeft zich het zeker niet alledaagsche geval voorgedaan, dat een jongeling uit Delft, die bij de loting bleek de vereischte lengte niet te hebben, later door het opvullen van zijne kousen met stukken van een ouden pantalon den raad trachtte te verschalken. Door dit hulpmiddel bereikte hij werkelijk de bij de wet voorgeschreven lengte, doch de kolonel militie-commissaris ontdekte het bedrog dadelijk, en de knaap werd naar huis gezonden. Klein, maar dapper! Volgens het Rott. Nbld. is de bekende acteur de heer J. Haspels zoo ernstig ongesteld, dat ge vaar voor zijn leven bestaat. Een huzaar te Leeuwarden, die op den avond van 's Konings verjaardag zijn kameraad met een mes verwondde, is door den krijgsraad aldaar, we gens moedwillige verwonding, veroordeeld tot 3 maanden celstraf. Uit Emmerik werd dezer dagen gemeld, dat de politie te Lobith met overdreven gestrengheid wtó te werk gegaan tegenover een meisje, afkomstig uit Emmerik, dat zich naar Rotterdam wilde be geven, omdat zij daar eene betrekking in een manufactuurzaak had gekregen. Betreffende deze zaak wordt nader medegedeeld, dat het bedoelde meisje in diezelfde week tweemaal over de grenzen is teruggebracht, op grond dat zij zonder middel van bestaan was en niet kon aanwijzen dat zij in staat was in haar onderhoud te voorzien. Zij had geen betrekking als winkeljuffrouw bekomen, maar wilde zich als publieke vrouw te Rotterdam ves tigen. C. v. d. Berg te Scheveningen, die in de vorige week twee kinderen aan een onbekende ziekte plotseling verloor, kwam Dinsdag avond wederom de hulp inroepen van dr. Anema het derde en nu eenige kind was ongesteld. Het kind lag op den vloer op een kussen, het gelaat was lood en met een licht zweet bedekt, pols onregelmatig, ademhaling traag, doch onbelemmerd, de oogappels waren niet vernauwd, doch onge voelig voor licht. Zoodra de knaap te bed gebracht was, werd de ziektetoestand erger. Twee uren lang bleef de toestand onveranderd, toen het herstel even plotseling als volkomen was. 't Kind bracht den nacht zeer rustig door en was den volgenden morgen zeer wel. Volgens verklaring van den heer Anema waren de verschijnselen, die door hem werden waar genomen, dezelfde als de vorige week bij de twee kinderen, die bezweken. (Vad.J In een ingezonden stuk der Delftsche Ct., komt eene beschrijving voor van een eenvoudige en ge makkelijke manier om gecondenseerde melk te verkrijgen, iets dat voor veehouders niet onbe langrijk is wanneer zij hun melk naar Engeland willen verzenden. De koemelk wordt geheel versch door een zeef gegoten, dan in een ondiepen ver glaasden, ijzeren pot op een kolenvuur gezet, en bestendig, van den beginne af, zacht geroerd met een houten lepel, totdat het een dunne, breiach- tige massa is geworden; met die bewerking ver loopt een tijd van ongeveer drie uur. Er wordt niets bij de melk gevoegd dan alleen wat zuivere witte suiker, die men in kleine hoeveelheden er eerst dan begint in te roereu, als de melk al eenigszins dik begint te worden. De dikke melk wordt vervolgens warm in de flesschen gedaan, die gestopt en luchtdicht gesloten worden. Men schrijft uit Amsterdam aan de „Leeuw. Ct." Jannetje Struik, de bekende millioenenjuffrouw, laat weder iets van zich hooren. Zij heeft zich nl. uitgelaten, als zou ze bereid zijn den heer Van der Gant te betalen. Zij heeft aangeboden, om de helft, der vordering direct eu de andere helft op een later tijdstip te voldoen, indien de heer v. d. G. bereid is haar zijne verontschuldigingen aan te bieden er> van verdere démarches tegen haar afziet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2