PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. voor de meekrapverwen. Doch niet alleen deze kleuren, maar nog menige andere ver schaft ons de aniline. Het prachtigste blauw naast het helderste groen, alle nuances van geel, bruin, brons, zwart enz. heeft men er reeds uit bereid en in al deze tinten over treft de aniline-kleurstof in schitterenden glans alle andere tot hiertoe gebezigde stof fen. In den beginne heeft men menige te leurstelling ondervonden in 't praktisch ge bruik der nieuwe kleuren, daar ze zich zeer gewillig aan stoffen van dierlijken oorsprong lieten hechten, maar aan linnen en katoen vijandig waren. Doch ook hier heeft de we tenschap getriomfeerd en thans kan men zeker zijn in de winkels alleen aniline-kleu- ren aan te treffen. De schoone kleuren waarin onze dames schitteren hebben we even goed aan de koolteer te danken als de heerlijke tinten, waarmee de drukker de kunstproducten onzer schilders weergeeft. De fabrikant behoeft om geen enkele kleur verlegen te staanhij kan ze alle in de nuance, waarin hij ze verlangt, krijgen. De koolteer heeft een algeheele omkeering in 't vak van kleuren en drukken teweegge bracht en is thans gestegen tot een zeer gezocht artikel, waarmee men niet meer verlegen behoeft te zitten. Zulke wonderen werkt de wetenschap, met name de scheikunde. Voor diegene, welke aan 't nut van dien tak als vak van onderwijs mocht twijfelen, zou de geschie denis van wat er met de koolteer geschiedt reeds voldoende zijn om hem van 't hooge belang der scheikunde voor onze aanko mende technici te doordringen. t VEEN, 23 Maart. Heden werd door den burgemeester de eerste steen gelegd aan de nieuwe onderwijzerswoning alhier. t NEDERHEMERT, 23 Maart. De heer W. A. Kalkman, onderwijzer aan de o. 1. school alhier, heeft voor de benoeming als onderwijzer aan de openbare school voor rn. u. 1. o. te den Burg op Texel, op een jaarwedde van f 800, bedankt. t DONGEN, 25 Maart. Men moet maar ge lukkig zijn. De boerendochter D. P. aan de Vaart alhier, verloor gepasseerden zomer bij }t rogge binden den gouden ring, dien zij van haar vrijer gekreden had en op wiens verlangen zij dien nooit aflegde. Ettelijke dagen geleden op hetzelfde per ceel land behulpzaam zijnde met 't aardappelen poten, vond zij haar dierbaar kleinood ongeschonden terug. t 's GREVELDUIN CAPELLE, 24 Maart. Gister ochtend vond men 't lijk van M. de B., een zeventigjarig grijsaard, aan een balk in de schuur hangen. De ongelukkige, die meermalen aan gods dienstwaanzin leed, had door zelfmoord een einde aan zijn leven gemaakt. t VRIJHOEVEN-CAPPEL, 24 Maart. Ten behoeve van de aan te leggen stoomtramlijn Kaats heuvelCapelle is een tipje gronds van pl. m. 1/2 Are, toebehoorende aan mejuft'r. de weduwe Snijders alhier onteigend, naar men zegt voor f 750, d. i. tegen den prijs van f 150,000 de II. A. Met betrekking tot den brand te De Werken, waarvan wij in ons vorig nummer reeds beknopt kennis gaven, ontvingen wij van onzen corresp. nog het navolgende t DEWERKEN, 23 Maart. Heden morgen om 4 uur ontstond er brand in de woning van A. G. van der Schuit, griendhakker alhier, welke ter stond in hevigheid zoo toenam, dat hij met moeite zijne vrouw en zes kinderen, welke nog ter ruste lagen, aan de vlammen heeft kunnen onttrekken; hoewel de brandweer van De Werken met kaar spuit weldra op het terrein des onheils aanwezig was, mocht zij er niet in slagen de vlammen meester te worden en werd het huis met den geheel en inboedel in asch gelegd. Alles was voor een betrekkelijk geringe som verzekerd in de O. B. W. maatschappij van de Jong Co. t Uit Herwijnen wordt geschreven, dat aldaar twist ontstond tusschen twee personen die des avonds eene herberg verlieten, waarvan het gevolg was dat de een den ander een gedeelte van het oor afbeet. Ook werden hem eenige schrammen over het aangezicht toegebracht, die bij onderzoek zijn gebleken niet door een mes te zijn veroorzaakt. t HERPT, 27 Maart. Door den heer Alph. van Aken, veehandelaar te Mechelen werd de vorige week een zwartbonte kalfkoe aangekocht van den heer Th. Jac. Bui-js alhier, die aan een schoenen lichaamsbouw eene buitengewone zwaarte paart. De lieer Buijs behaalde met hetzelfde beest op de premieraarkt te 's B >sch, op 16 September 1879, eene premie van f 25. Na dien tijd heeft ze echter veel in zwaarte gewonnen en zal voor het doel waarvoor ze werd aangekocht (u.l. om op de eerstvolgende premiemarkt te Mechelen te prijken) zeker een goed figuur maken. Hoewel de verkooper niet voor de verkoopsom wil uitkomen, vernemen wij toch van anderen, dat ze tusschen de f 500 en f 600 heeft opgebracht. t M'OUDRICHEM, 27 Maart. Bij de plaats gehad hebbende verpachting van het weiland der herv. diaconie alhier, was de pachtsom ruim 19 °/Q lager dan in 't vorig jaar. t GAMEREN, 27 Maart. Dezer dagen zijn uit deze gemeente drie personen vader, zoon en dochter vertrokken naar Noord-Amerika. t DALEM, 26 Maart. Volgens de op 15 dezer opgemaakte kiezerslijsten der gemeente Vuren, zijn aldaar 36 kiezers voor leden der 2e kamer en der Provinciale Staten, en 62 voor den ge meenteraad. t Tot zetters der directe belastingen zijn te uren herkozen de heeren H. V. de Bruijn, T. Roza, A. v. d. Giessen Pz. en S. Smits. t Door den dijkstoel van het Polder-district Tielerwaard, zal op Dinsdag 4 April a.s. nam. 2 ure, ten huize van den heer W. Strijland te Gel- dermalsen publiek worden aanbesteedhet maken van bazalt-glooiingen op den buitenloop des dijks onder Dalem en Tiel. Aanwijzing op Maandag 3 April, te beginnen 's morgens 10 ure te Tiel, en namiddag 4 ure te Dalem. t LUTTELHERPT(gem. Hedikhuizen) 27 Maart. Door den heer Jac. Luijben alhier is een drie-en-halfjarigen roodbonten os aangefokt, die zoowel door zijn schoonen vorm als buitengewone zwaarte uitmunt, en tal van bezoekers, zoo van hier als uit de omstreken, gelokt heeft om het schoone dier te komen bezichtigen. Ook de opmerkzaamheid der bekende veehan delaren is hij niet ontgaan en is, naar wij vernemen door den heer Van Straten te Rotterdam aaime- kocht voor ruim f 500. Tegelijkertijd merkten wij ook op den stal van den heer L. een achttal mei vaarzen op, die even eens zoowel door fraaien bouw als bijzondere zwaarte uitmuntten. Liefhebbers van prachtig vee kunnen wij dus ten zeerste aanbevelen een bezoek aan genoemde stal te brengen. t WELL (Bommelerwaard), 27 Maart. Gisteren avond ontstond brand bij den landbouwer E. van Gooi alhier. Het huis en de schuur werden een prooi der vlammen. Persoonlijke ongelukken had den niet plaats. Oorzaak onbekend. GORINCHEM, 25 Maart. De heer A. J. G. Huijsmans, inspecteur van politie alhier, is als zoo danig benoemd te 's llertogenbosch. Sedert Woensdag 22 tot en met Vrijdag 24 Maart zijn aan de vischmarkt alhier afgeslagen 39 zalmen, van 2 tot 45 halve kilo's, prijs per 1/2 kilo f 0,66 tot f 1,81benevens 480 elften, prijs f 0,90 tot 1,73 per stuk. BREDA, 22 Maart. Door de heeren Rappard en Van Weel, die met zoo gunstig gevolg de hier bestaande melkinrichting in 't leven hebben geroe pen, is gisteren de eerste roomboter aan Z. M. den Koning gezonden geworden. 's HERTOGEN BOSCH, 22 Maart. Sedert ge- ruimen tijd werden in het krankzinnigengesticht alhier goederen vermist, zonder dat men den dader kon opsporen. Eindelijk bleek het dat de, in het gesticht werkende, machinist de schuldige was en dat. de ontvreemde goederen door zijn vrouw in de bank van leening verpand werden. Bij een huiszoeking vond men eenige goederen, uit het gesticht afkomstig, benevens eenige belee- ningbriefjeshet grootste gedeelte dier briefjes werd echter eerst later, in een zakje gebonden, uit het water opgevischt. De man heeft zijne schuld reeds bekend en is met zijne vrouw naar het tuchthuis overgebracht. TIELERWAARD. De verpachtingen van gras gewas zijn in deze streken begonnen. Om te weiden zijn de prijzen iets lager dan in 1881. Men schrijft dit toe aan schaarschte van vee bij de landbouwers. Om te hooien worden hooge prijzen voor de lan derijen besteed. BAARDWIJK, 23 Maart. De schoenmakerij gaat thans merkelijk vlugger, de meeste schoenma- kersbazeu hebben druk werk. In de afgeloopen week zijn 251 personen waar onder 23vr.,7 kind. wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. De heer P. R., lid van den gemeenteraad te Bergen, Vrijdag avond van de tentoonstelling te Alkmaar terugkeerende, heeft, waarschijnlijk door het schrikken van zijn paard, in de onmiddellijke nabijheid zijnei woning een ongeluk gekregen, met het treurige gevolg, dat hij eenige oogenblikken daarna is overleden. Zaterdag werd door de rechtbank te Middelburg een scheldpartij behandeld, waarbij de aanklager er waarschijnlijk het slechtst zal afkomen. Iemand uit Zeeuwsch-Vlaanderen had een zijner buren uitgescholden voor „brandstichter'', hetgeen deze aanleiding gaf eene klacht in te dienen. Ter terecht zitting erkende de beklaagde het scheldwoord ge bezigd te hebben, doch voegde er bij dat hij die beschuldiging waar kon maken. Van deze ver klaring werd akte genomen en eene instructie tegen den gescholdene aangevangen. Tengevolge daarvan is „de in zijn eer gekrenkte persoon" in arrest genomen. Zijn „gevoeligheid" kan hem mogelijk duur te staan komen. Zondagavond verdronken te Krimpen aan den IJsel drie jongelieden, die met een boot zonder riemen over het onstuimige water wilden varen; waarschijnlijk is de boot door den wind omge slagen. Hun lijken zijn alle opgevischt. De zalmvisscherij „Licht Tevreden," te Jaars veld, is sedert eenige dagen verplaatst naar Lex- mond. Zooals uit Groningen aan de Haarl. Ct. se- meld wordt, moet de landverhuizing naar Noord- Ami-rika aldaar in zoo sterke mate toenemen, dat den 18den 800 landverhuizers daarheen togen, terwijl alle plaatsen voor den lsten, den 8sten en den 19den April, ten getale van 3100, reeds besproken zijn. Een schipper had te Sinilde zijn vaartuig op de werf van den heer O. laten repareeren, maar daar men het over de betaling oneens werd, wei gerde deze het schip van stapel te laten loopen. De schipper riep de hulp der justitie in, en ten gevolge daarvan kwam gisteren de officier van justitie uit Assen te Smilde met 13 werklieden en eene afdeeling soldaten van 36 man, onder een kapitein en twee luitenants en eenige rijks veldwachters uit Assen, om het schip te water te brengen. Nadat het terrein door de militairen was afgezet, begon men met het wegruimen van de zaken, die het afloopen verhinderden; ook werd eene stelling aangebracht, en na een paar uur werken gleed het schip statig te water. De eigenaar verwijderde er zich onmiddellijk mede. Eene massa toeschouwers was van dit voorval getuige. Te Roelofarendsveen doet zich, blijkens het L. J)., het merkwaardig geval voor, dat een oude vrouw, die aanstaanden Zaterdag haar 88ste levens jaar intreedt en die sedert lang wegens volslagen gemis aan tanden geen korstjes meer at, voor eenigen tijd opnieuw is begonnen met tanden krijgen; ten minste zij mag zich op 't oogenblik reeds weer verheugen in het bezit van haar eer- steu snijtand. Wel jammer, dat die niet door een dichter bezongen is gewordenHet goede mensch beweert, dat de kuur nog al pijnlijk is, en dat zij nu ten volle beseft waarom kleine kinderen bij het tanden krijgen zooveel last kunnen ver oorzaken De daghuurder W. Van Velzen te Heerde had dezer dagen de onvoorzichtigheid om een projec tiel (vermoedelijk in het kamp bij Oldebroek ge vonden of ontvreemd) met een bijl stuk te wil len slaan. Toen dit niet gelukte, beproefde hij het met een gloeiende tang, met het ongelukkig ge volg, dat de granaat uiteensloeg en hein de beide beenen verbrijzelde, terwijl hij bovendien aan het linkeroog erg verwond werd. De Commissie van beheer van den veekring Waalwijk heeft de aandacht van het gewestelijk bestuur gevestigd op het groot belang dat voor den veestapel in de Langstraat verbonden is aan de vestiging van een veearts in den veekring en heeft daarvoor een provinciaal subsidie van f 300, dat ook elders wordt verleend, aangevraagd. Ten huize eener weduwe op Hulsdonk onder Roozendaal zijn verscheidene gouden voorwerpen uit een kast ontvreemd. De daders zijn nog niet ontdekt, doch men vermoedt dat eenige rondven- ters niet vreemd aan den diefstal zijn. Te Sprang zijn twee jongens van 11 jaar op heeterdaad betrapt, terwijl zij heimelijk op de kousen in een winkel waren geslopen en geld uit een bakje ontvreemdden. Uit het door de politie ingestelde onderzoek is gebleken, dat deze jeugdige dieven zich reeds meermalen aan dief stal in denzelfden winkel en ook ten nadeele hunner ouders hebben schuldig gemaakt. Men schrijft uit Rossum van 23 Maart, aan de Arnh. Ct. Nadat de heer Enslie zijn eervol ontslag als burgemeester van onze gemeente en Hurwenen gevraagd en verkregen had, heeft de wethouder v. d. Poll met eenige zijner mede-raadsleden en een belangrijk aantal ingezetenen zich tot Z. M. den Koning, diens Commissaris in onze provincie en den Minister van Binnenlandsche Zaken ge wend, om de benoeming te bevorderen van den heer G. G. van der Kaay, alhier. Omtrent zijne bekwaamheid en geschiktheid is men het, ook buiten de gemeente, bijna algemeen eens, onder hen, die met den heer v. d. Kaay in verschil lende collegien, polder-, dijk- of gemeente-belan gen behartigen. Zoowel de heeren Ged. Staten als de Commissaris des Konings zijn, nog kort geleden, in de gelegenheid geweest, zich hiervan, op de meest afdoende wijze, te overtuigen. Een gemeente-veldwachter in een der dorpen van de provincie Gelderland bracht in de herbergen dier plaats netjes opgeplakte drankwetten rond, om in de lokalen op te hangen; of hij bij ieder plakkaat een klaartje ter inzegening naar binnen wipte weten wij niet, doch zooveel is zeker, dat hij met de laatste „drankwet" in de hand op het hobbelige veld van dronkenschap sneuvelde en door een rijksveldwachter in kennelijken staat werd aangetroffen en door dezen bekeurd werd. De Zeeuwsche ambachtsheerlijkheid Brigdamme, is dezer dagen met alle daartoe behoorende rech ten, waaronder: het jachtrecht op 570 hectare, het vischrecht, de beplantingen op het dorp, enz. voor f 4250 publiek verkocht, zal den eigenaar ongeveer f 200 's jaars opbrengen, zoodat, rekent men een interest van 5 pCt.., het recht om zich te schrijven en te noemen „ambachtsheer van Brig damme" den kooper op f 12.50 's jaars zal komen te staan. Toen de heer Meng Zondag vóór acht dagen te Rotterdam in de zaal van Verscheidenheid en Overeenstemming een lezing hield over „het doel des leveus" (zijn tweede lezing sedert de bekende tooneelen der vorige maand) deelde hij mede, dat hij in antwoord op vele tot hem gerichte vragen wenschte te berichten, dat hij niet van plan is zijn voordrachten te staken. Ten slotte deelde ge noemde heer mede, dat een vijftigtal personen waren toegetreden tot een kortelings opgerichte vereeniging, genaamd „Het Vrije Woord." Volgens de statuten is het doel dier Vereeniging de „be vordering der vrije gedachte" en zal naar dit doel worden gestreefd o. a. door „het houden van we tenschappelijke en wijsgeerige voordrachten." De statuten worden tot het bekomen der Koninklijke goedkeuring opgezonden aan den Minister van Justitie. De heer Meng is tot voorzitter van deze Vereeniging gekozen. Bij den veehouder Van Vliet, in den Nieuw- koopschen polder te Nieuwkoop, kwam deze week een kalf ter wereld met kop, ooren en pooten als die van een paard, geheel onbehaarde huid en staart als van een gewoon kalf. Toen het geslacht werd, kwam de kleur van het vleesch geheel over een met die van paardeuvleesch. Er bestaat dus minstens evenveel reden om te zeggen dat er een veulen met een koeienromp als dat er een kalf met een paardenkop geboren is. 't Zou nog 'een twistvraag voor dierkundigen kunnen worden wat hier het beste is. De vrouw te Dordrecht, die onlangs door haren man met een scheermes in den hals verwond werd, is hersteld uit het ziekenhuis ontslagen. Nog nooit is uit Harlingen zooveel vee naar Engeland gevoerd als tegenwoordig. Bijna dagelijks gaan de Engelsche veekoopers met vee uit Har lingen en de uitvoer bedroeg in Februari meer dan in het gebeele afgeloopen jaar. Uit Den Haag schrijft menT Moet al ha gelen of sneeuwen, anders kan men er zeker van zijn dagelijks, ondanks weer en wind, de kleine prinses met haar „hofstoet" uit rijden te zien gaan. De hofstoet bestaat uit een kindermeid, eenvoudig in een paarsoh gestreept katoentje gekleed met mantel en hoed, die 't kinderwagentje duwt, waarin de jeugdige vorstentelg ligt. Daarnaast loopt de gouvernante en op eenigen afstand volgt een lakei, wieu de verveling op 't gelaat te lezen is 't beste trouwens wat een lakeiengelaat nog kan uitdruk ken; als er geen verveling op ligt, ziet men er opgeblazenheid en aanmatiging op. 't Prinsesje wordt niet verwend, dat is zeker't blijkt uit alles dat z:j volgens Duitsch régime wordt opgevoed, d. i. gehard wordt tegen koude, 't Is te hopen dat ons klimaat zich daarvoor aan het kind niet wreekt toen 't mij gisteren voorbijreed, kuchtte en niesde het, een bewijs dat het evenals een burgermans kind ook vatbaar voor verkoudheid is. 't Ziet er overigens blozend en gezond uit't is bepaald wat men noemt een voordeelig kind voor haar leeftijd. Men klaagt in Amsterdam steen en been over de dienstboden. Maar voor zoover dat waar is, verdient haar doen en laten wellicht eenige ver schooning, wanneer men dit toeschrijft aan over erfelijke kwalen. We zouden menig staaltje uit de oude doos kunnen aanhalen, om te bewijzen, dat de Ainsterdamsche dienstmeisjes steeds reden tot beklag gavenwe zullen ze evenwel achterwege laten, omdat de oorzaak tot dat beklag vrij wel overeenkomt met al wat men er in onze dagen van hoort. Eén geval echter willen we meêdeelen. niet alleen om het vermakelijke karakter, maar tevens om de onaangename gevolgen, die het had. Men leest toch in het Justitieboek van 6 Jan. 1678 tot 24 Jan. 1680, dat zekere Trijntje Abrams van Amsterdam, oud 16 jaren, als dienstmeisje op den Haarlemmerdijk dienende, gevangen geno men werd op 21 Jan. 1680, omdat ze de stout heid had gehad, om haar meester en vrouw te doen gelooven, dat het in huis spookte. Te dien einde ging zij op zekeren nacht dc gordijnen van haar „vrouws en meesters bedt" heen en weer slingeren op een anderen tijd haalde zij een rekje met aardewerk van de muur en liet alles aan stukken vallenook gooide ze het brood en vleesch, 't welk zij uit het eteuskastje gehaald had, over den grond, maar, en dat was het lee- lijkste nam ze ook tweemalen geld uit den zak harer vrouw weg. De heeren van den gerechte namen die spokerij en dieverij alles behalve malsch op. Trijntje Abrams werd veroordeeld, om 14 dagen op water en brood te zitten en vervolgens de Yisclunarkt te wordeu rondgeleid. G.P.N. De heer J. G. Tobi Ezn., onderwijzer te Zwart sluis, schrijft aau het N. v. cl. D. O A?3a c In het N. v. d. D. van den 20sten dezer las ik eene waar schuwing betreffende de firma Doesburg en Co, Het schijnt dat deze firma alles behalve solide is, niet alleeu wat het loeuen van gelden betreft, maar ook in de hoedanig heid van „bezorgers van betrekkingen Een maand geleden liet ik voor een vriend van mij eene advertentie in uw blad plaatsen, waarin eene betrekking gevraagd werd. Hierop kreeg ik den dag na plaatsing een brief van boven genoemde firma, waarin zij mij meldde, dat haar kantoor de beste gelegenheid aanbood, om de door mij verlangde betpekkipg te yerkrijgen, mits ik aan de vojgeride yoorwaaydeji voldeed 1. Toezending van f 1.10 voor voorloopige kosten en be moeiingen, porto enz. 2. Opgave van naam, woonplaats, ouderdom, beroep, gods dienst, wat door U wordt verlangd, alsmede waar en tegen wanneer U het liefst wilt geplaatst zijn. 3. Bij plaatsing betaling van f 2.40. Twee dagen later zond ik een postwissel van 1.10, bege leid door een brief ter beantwoording yen sub. 2, doch kreeg na eenigen tijd zelfs geen bericht yan ontvangst, Daar een postwissel na eene maand niet vergoed wordt, schreef ik aan de firma, mij te melden of zij den postwissel ontvangen had en haar tevens nog uitgebreider gebied gevende, om de verlangde betrekking te bezorgen. Geen syllabe antwoord! Na weer een 14 dagen gewacht te hebben, stuurde ik een briefkaart, waarop is verzocht mij de gelden te restitueeren, de kosten van overmaking er kunnende afhouden. En nu na weer eene goede week wachtens, wat denkt gij, M. d. E.dat ik ontving Niets Noch bericht, noch geld. Ik meen derhalve het publiek geen ondienst te doen, met deze zaak bekend te maken, opdat men zich voor zulke han delingen kunne vrijwaren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2