met IIIV HEUSDEN. verkoopen: 12 stuks HOORNYEE. DORSCHMACHINE. verpachten: Militaire GRONDEN VISSCHERIJEN, 1. SCHUMAKE Petroleumhandel. Bij CL van Boekelen, KANTOOR-, SCHRIJF- en TEEKENBEHÖFFTEN, Stooinbool „Stad Heusden" ZATURDAG 1 APRIL Openbare Verkooping India Rubber Stempels 's morgens HALF ZES. üliffl van verschil- 1 AAuÜÜR h'iitlcn leeftijd. Karren, Ploegen, Eegden. PAARDENTUIGEN, eene Tilbury en eene Aardkar op veeren. in den omtrek van HEUSDEN, op de Rade te Werkendam, Kerkboeken en Bijbels. Afloop van Aanbestedingen. MAKKTB E RICHTEN. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. Notaris Jiskoot te Teen, 2 Boerenwagens, Ploeg- of Zaaiwagen, Ploeg- en Ivop- peleegden, Spijkereegd, Kaf- of Windmolen, Kruiwagens, Tafels, Stoelen, Spiegels, Kasten, Klok, Glas- en Aar dewerk, Boeken, enz. enz. Een vierjarig bruin Merrie- paard, een tweejarig bruin Buinpaard, Tilbury, Tuigen, Ruim 100 koopen zware SPARREN, eene partij MASTHOUT, Landbouwgereedschappen. 7 Persen, Ketel met toe- beliooren, Balken enz., fl voor den tijd van ZES JAAB, ingaande 1 April 1882. onder de Gemeenten Dron- gelen, Oud-Heusden, He- dikhuizen en Heusden, in 14 perceelen. Photographie Artistique Tabak,Sigaren,Koffie enThee, Kijst en Bijstemeel, Eau d'Anvers. M. I. Hooij akkers, Wijksche Poort te Heusden itiamtaMciPaWc iGORIMCHEmSCHE MARKT) zal de Stoomboot van Heusden afvaren Overige vertrekuren blijven onveranderd. 's GRAVENHAGE, 29 Maart. Aan het depar tement van Waterstaat enz. is heden aanbesteed de uitvoering van werken tot verbetering der ri vier de Boven-Maas onder de gemeente Herpen, prov. N.-Brabant, tusschen de kilometerraaijen CLXXXII en CLXXXIII. Minste inschrijver was de heer J. van Hoften te Dreumel, voor f 6985. WERKENDAM, 25 Maart. Het verbouwen van een woonhuis tot onderwijzerswoning is bij inschrijving aanbesteed. 4 biljetten waren inge komen, als vanH. v. d. Zanden, te Rotterdam f 4,413; A. K. Bakker ƒ4,250; P. Bagger man f 3,645 J. Dijkstra f 3,445 de 3 laat- sten te Werkendam. Aan den laagsteu inschrij ver is het werk gegund. De Heer en Mevrouw VAN LAWICKPape betuigen hunnen dank voor de ondervonden blijken van belangstelling, bij de geboorte hun ner Dochter. Notaris DE GIER te Hemelen, zal ten verzoeke van Mejuffrouw De Pineda, in het openbaar Een hecht en sterk, IÜ& weldoortimmerdHee- renhuis met Tuin, staande aan het Oud- heusdensch Eind te H e u s d e nsectie A Nos. 428 en 430, ter grootte van 4 aren 39 centiaren. Bevattende benedenvoorkamer, groote keu ken, kelder, kelderkamer, tuinkamer en portaal met pomp, en bovenvier kamers, waarvan twee van stookplaatsen zijn voorzien, droogzol der en vliering. fuuffv Benevens een apart staan Huisje, ge- schikt voor koetshuis en schuurtje. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Het perceel is te bezichtigen V Maandags en Vrijdags van elke week, van 10 tot 12 uur V mor gens, mits daartoe aanvraag doende bij den Heer Middelkoop, bewoner van het perceel. De VERKOOPING heeft plaats te Heusclen, provisioneel op Vrijdag 31 Maart 1882 en finaal op Vrijdag 14 April 1882, beide dagen ten 7 ure des avonds, in het //Wapen van Amsterdam." zal publiek om contant geld 1°. Dinsdag 4 April 1882, 's voormiddags ten tien Ure, te Genderen, ten verzoeke van de Weduwe Willem van "Wijlen en Jan van Marsbergen Antz., Voorts en hetgeen verder ten verkoop zal worden aange boden. Woensdag 5 April, geschikt voor opleggers, heinen, enz. b. 's namiddags ten drie ure, nabij het Veerhuis van Jan Vos Gz. te Veen, geschikt voor alle gerief. 3°. Op Dinsdag 11 April 1882, 's voormiddags ten tien ure, te Heesbeen en meerdere DU! en eene Partij Voorts afkomstig van de Siroopfabriek. Eindelijk nog: Een en ander dagelijks te bezichtigen op bewijs, af te geven door den Eigenaar of voornoemden Notaris. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN a. i. te Werkendam, zal op DillS- dag den 4 April 1882, des voormiddags 11 uur, in het Koffiehuis /7de Koornbeurs" te Hem den, publiek EN Breeder bij biljetten omschreven. De ondergeteekende geeft het geacht publiek te kennen, dat door zijne bemiddeling alle Levensverzekeringen, Lijfrenten, onverschillig van welken aard, gesloten kunnen worden voor de Nationale Levens-Ver ze- keringbank te Rotterdam. Beveelt zich mede aan tot het verzekeren tegen brandschade van benevens het verzekeren van Ook belast hij zich met alles wat tot de be trekking van Zaakwaarnemer behoort. M. J. VAiN HANSWIJCK. BLOEMKWEEKER TUINIER, BURCHTPLEIN, HEUSDEN, heeft voorhanden eene groote partij Potbloemen (in bloei) in ruime keuze, waaronder Sinacalia's en anderen, benevens alle soorten van Bloemzaden. 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. VOER- EN KOOKERWTEN, KRUIDENIERSWAREN, Slijterij van GEDISTELEERD en LIKEUREN, Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij 11)1-Airy's Natuurgeneeswijze. voor wien reeds een nummerverwisselaar in dienst was, ook persoonlijk moest worden ingelijfd. Bij vonnis van het kantongerecht te Breda, van 6 April 1881, is beslist dat het dienstplichtig worden van het hooge nnmtner de overeenkomst van nnmmerverwisseling geenszins doet te niet gaan, zoodat hij, die voor het lager nummer in dienst trad, steeds zijne aanspraak op de geheele uitkeering blijft behouden. Een eigenaardige industrie blijft Gouda nog steeds een goeden naam bezorgen wij bedoelen de fabriek matige bereiding van Goudsche pijpen. Omtrent dien tak van nijverheid deelt, de commissie over de pijpeu- fabrieken en den pijpenhandel in het verslag der Kamer van Koophandel het volgende mede: «Evenals in het vorige jaar ontviugeu wij, zoo wel uit het binnen- als uit het buitenland, meer aanvraag om lange en korte pijpen. De buiten- landsche orders konden niet dan met moeite uit gevoerd worden, daar de arbeidsloonen te hoog zijn om op den duur tegen Duitschland te concurreeren, hetgeen op den handel niet voordeelig werkt. Wij meenen echter met grond te mogen aannemen, dat de nog alom beroemde Goudsche pijpen, en wel in het bjjzonder de lange, zoowel om het aangename als om het meer gezonde rookeu, evenals vroeger weer in algemeen gebruik zullen komen. Over 't geheel werkten, blijkens hetzelfde ver slag, de pottenbakkerijen en aardewerkfabrieken te Gouda in 't voorgaande jaar ongunstiger. Over productie, moeielijke verzending en hooge vracht prijzen zijn vermoedelijk als zoovele oorzaken van dat resultaat aan te merken. De toestand der bier brouwerijen is gunstig, die der leerlooierijen min der. De stearine-kaarsenfabriek verwerkte in 't afgeloopen jaar meer grondstoffen dan vroeger. De sigarenfabrieken zijn er vooruitgaande. Concurren tie van 't buitenland voornamelijk van Duitsch land werkte den houthandel, maar vooral de houtzagerijen tegen. examen zich de vraag gesteld: »Hoe ver is de aarde van de zon verwijderd* Dat weet ik niet precies te zeggen,* antwoordde hij flink weg; «maar in elk geval ver genoeg om mij nooit in botsing te brengen met mijn plicht.* Dit antwoord schonk hem het baantje. Omtrent een onlangs vermeld bericht van een 88-jarige vrouw, die weder begonnen is tanden te krijgen, schrijft een tandarts te Amsterdam, dat daarbij geen sprake kan zijn van «nieuwe tand- wisseling*, maar alleen van tanden, die omstreeks 80 jaar te laat tot doorbraak komen. Hetzelfde kwam 10 jaar geleden voor bij een 40-jarige, die aldus door de natuur werd in staat gesteld afscheid te nemen van een kunsttand, die langen tijd do open plek had aangevuld. Te Aulo, bij Assen, heefc men een beerenjaebt gehouden. De torenklok riep jong en oud te zameu om het beest, dat door een tolgaarder «gezienwas, onschadelijk te maken. Met geweren, hooivorken en stokken toog men uit, de moedigsten voorop, de minder moedigen achteraan. Menig moeder hield bezorgd de kiudei'en, die mee wilden, achter slot en grendel. Eindelijk vond men het vreeselijke dier en 't bleek te zijn een arm onschuldig zwart schaap, dat verdwaald was. Daarop werden de kir.- deren weer vrijgelaten en de hooivorken weggezet. f DUSSEN. Geboren: Elisabeth, d. v. F. van Dortmont en A. Verbunt; Jacobus Malhijs, z. v. H. van don Oort en J. Wijnen; Adriana Johanna, d. v. J. Verhagen. O v e r 1 e d e nM. A. Gasten, 2 ra.P.van Sprang, 83 j. laatst wedr. van A. Musters; A. van Erp, 14 m.H. G. Donkersloot, 21 m.; A. H. Rou- bos, 5 m. Gevat. Bedelaar. Een aalmoes alsjeblieft. Dienstmaagd. Mevrouw geeft niet aan de deur. Bedelaar. Nou, vraagt dan aan je mevrouw of ik binnen mag komen. Veelbelovend. Ei, ei, mannetjeje sleept een groote schooltasch meê. In welke klasse zit je dan toch wel In de eerste van onderen. Zoo, zoo. En wat voer je dan al zoo den heelen voormiddag uit? Ik wacht tot de school uit is. Uit de kinderkamer. Mama heeft haar lieve ling, die wat bang in 't donker is, naar bed ge bracht en gaat heen met het licht. Maar nauwe lijks is de deur dicht of zij hoort hem erbarmelijk schreien. «Stil zijn Karei! Zoet slapen hoor!« «Maar mama! Karei kan niet zien te slapen!* Op I examen. Een sollicitant voor een baan tje, waar zich doorgaans een paar honderd lief hebbers voor aanmelden, zag op een vergelijkend f Waalwijk, 30 Maart. Paardenmarkt aanvoer 115 stuks, Vee 550 stuks, handel vlug. Boter1250 KG. 1.29 a 1.46 per KG. t Zalt-Bommel, 28 Maart. Boter 70 a 80 et. de 5 ons. Eieren 0.85 a 0.90 de 26 stuks. f Bussen, 30 Maart. Prijzen der boter1.42 a 1.50 per kilo. Dordrecht, 30 Maart. Graanhandel noteerde Tarwe. Jarige puike Zw., VI. en Overm. 12. a ƒ13.Ov. goede en mind, 11.a 11.80. N. puike Zws. VI. en Overm. 10.20 a 11.80, goede 8.50 a 9.50, mindere en blauwe 6.a 7.50. N. Zomer-Tarw 7.50 a 8.50. N. Kanada 7.50 a 8.50. Zws. Witte per 100 a Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.a 8.40. Overm. 7.80 a 8. Gerst. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.40 a 7.20 dito gestort 7.30 a 7.60 dito Overm. en Fl. zakm. 5.40 a 6.60. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.00 a 6.50 gestort 6.90. Overm. en Fl. zakm. 5.20 a 5.80. Spelt, f 3.a 4.50. Haver. Voeder- 3.20 a 4.50. Dito dikke 4.— a 5.50. Paardenbooncn. f 6.50 a 7.50. Duivenboonen. f 7.50 a 8.50. Bruine Boonen.,/ 6.00 a 10. Witte Boonen. f 7.a 13.00. Blauwe Kook-Erivten. Nieuwe 8.a 9.00. Voeder dito 7.a 8. Boekweit. N.-Br. en Frausche p. 2100 k. Maïs. f per 100 kilo. Kanariezaad. f 9.50 a 10.50. Koolzaad. Zeeuwsch en Ov. 63per April per Oct. 355. Lijnzaad. Ill it Petersb. 290, 115 it Kertch j 295. Raapolie. Vliegend 33.33.25 p°. Mei 32.75 Najaar 32,621/a Lijnolie, vl. 28.50 a 28.75, p°. April 28.37, p°. Mei 28.60. Zomermaanden 28.871/2- Najaar 28.—. Petroleum. Loco 8,75, Maart Najaar 9.75 Eutr. Charlois. Raapkoeken. Harde 100 a 105 de 1040 stuks. Lijnkoeken. Harde 9.50 a 10. Zachte 13 a 14. de 104 stuks. Heusden, 30 Maart 1882. van een Heerenhnis te VERKOOPEN: oo a. 's voormiddags ten tien ure, nabij het Veerhuis van Gijsbert Versfelt te Wijk, 1 uiiiiLi') L Ui B BB Vee, Gebouwen, Meubilair en alle roerende goe deren den Landbouw betreffende, Vee tegen sterfte, ongelukken en brand, voor eene zeer lage vaste premie, voor de Neder- landsche Onderlinge Vee-Assurantie- Maatschappij te Leijden. üsr- Alle tarieven en inlichtingen zijn op franko aanvrage gratis verkrijgbaar. H e u s d e n. MÊmBMBm en VAN VERVAARDIGING VAN: Salon-, Kabinet- eu Visitekaart-Portretten, Email- lés- en Stereoseoop-Portretten, Instantané's, Groepen, Photographiën voor Bidprentjes, Reproducties.naar Schilderyen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle genres. ONVERANDERLIJKE LICHTDRUK. concurreert met het Eugelsche fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder allo soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij »het Hert «van J. A. CORMAN te Vlijmen. zijn op bestelling verkrijgbaar uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERG te Hasselt (België). alsmede DUIZENDEN DANKBETUIGINGEN leveren het BEWIJS, dat allen, die aan ASTHMA, TERING, MAAGPIJN, KOORTS, LEVERKWALEN, ZWAKTE, RHEUMATIEK enz. lijden, zekere Hulp vinden door: GEEN ZIEKE verzuinie dit gcïUustreerde Bock zich I aan te schaffen. Prijs fl.voorhanden in alle Boek- winkels. Een „UITTREKSEL" van dit werk wordt j op verzoek GRATIS en FRANCO gezonden door Hichter's Boekhandel te Hotterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3