AUGUST illll, Magazijnen ter Meubileering. G. J SCHEEFHALS, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. C.YAMDER MEÜLEN ZOMEN. Horlogerie. UIAGAZIJN ¥11 HUIS VAN VEjBÏROUWEN. L. van Geffcn van der Weegen li J/», Heusden. ASSURANTIE-KANTOOR Levering binnen 24 uren. INDIA RUBBER STEMPELS, Stoom ververij en PIANOMUZIEK. Maurits W esterborg. GAREN en RAND. DAMES- en HINDERHOEDEN, 's-BOSCH.Kerkstraat,66. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers in alle stijlen* De Katholieke Illustratie Oebr. Palthe, te Almelo. Bloemen, Satijnen Linten, Veeren, Kanten SPECIALITEIT T10SSB(J S0IIIT3(T 110 U9J00JJ Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bijbehoorende artikelen. BehangerijStoffeerderijBeddenfabriek Volledige Meubileering van Gebouwen. KerkstraatA. TO 's-BOSCH. Kerkstraat AT 0 's-BOSCH. Specialiteit in Bemontoirs. M. J. EB EL ING. Horlogiemaker. L. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. MA UIIITS BEIS, Schapenmarkt 's-Bosch, J St. Jorisstraat G 150, 's-HERTOGENBOSCH, opgericht ix 1839. Wed. P. SLAGER, uit de Stempelfabriek vde Brakke Grond'1 te Amsterdam De afzending geschiedt binnen 24 uren na bestelling. Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Heus den. Chemische Wasscherij Rotterdam. Voor f 2.50 in plaats f 7.95. Thisms's Bosk- sn Muziekhandel, van 19, Steiger 19 openings-uren ENGSTRAAT. HELSDEX. ENGSTRAAT. Ontvangen eene ruime keuze van Meubelen in alle houtsoorten, lapijien. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. P r ij s o p g a v e 11, T e e k e n i 11 g e 11 ea Stalen op aanvrage. Reparatiën in alles wat het vak betrelt worden spoedig en soliede uitgevoerd. van VERBETERD Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. GOEDKOOPSTE a Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. e li wat verder tot het vak beh oort. S SS^BEOBBmB^SSBSBBSSSBSSS^ Als: Amerikaanschc Waltham (Mass) en Zwitserscke Remontoir horlogiën voor Damos en Heeren tn Gouden-, Z i 1 v e r e n-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Ancres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. '«v. V V ƒ.1 -. V t e.---Aiyvii*. -v «a* v 8. -v - - Volledige Ameublementen, Plannen eu uitvoerige teckeuingcn op aanvrage verkrijgbaar. linger system Naaimachinen Bekroond op de Teutoons! ellingeu London 1851. Muiicken 1854. Kaiserslautern 1860. Metz 1861. London 1862. Kaiserslautern 1872. Weeneu 1873. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trap naai machine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Aiiicrikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zeifgarenwinder enz. De levering dezer Macbinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. NATIONALE MILITIE Bovenstaand Kantoor heeft de eer Ouders en Voogden te berichtendat van heden af wederom Contracten gesloten worden voor de lichting 1882, ten einde PLAATSVERVANGERS of NOMMER VKR WIS SELAARS bij de Militie te stellen, met waarborg der vrijstelling voor den opvolgenden Broeder of Broeders volgens Art. 49 en 50 der Militieicet. Ouders en Voogden worden wel opmerkzaam gemaakt, dat ten onzen kantore hoegenaamd geen gelden worden vooruit gevraagd en de betaling kan geschieden na vol brachten vijfjarigen diensttijd van den Plaatsvervanger, verder de vervanging in dier voege geschiedt dat de belanghebbende of de Loteling met zijn PUiatsvervanger of Nommerverwisselaar nooit in aanraking komt. Voor de verschenen lichting 1881 zijn door ons Kantoor meer dun negentig Lotelingen zonder eenige moeite voor belanghebbenden alleen in deze provincie door vervanging van den dienst der Nationale Militie gevrijwaard. N.B. Als Agent voor bovenstaand Kantoor is aangesteld de Heer II. J. BERNARD, Haagdijk C 356, te Breda, bij ivien ook van heden af Contracten voor de Loting 1882 kunnen gesloten worden. Door drukken toeloop van flinke personen kan er met ons op zeer voordeeligs voorwaarden gecontracteerd worden, betiding naar verkiezing India Rubber Datum Stempels zijn verkrijgbaar in verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs 16. Zelf Inktnemende Snelsteinpeis, in 2 verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs ƒ12. en ƒ16. India Rubber Zaksteiupels (zelf inktnemende) gemonteerd op nickel zilver, in 5 verschillende form. Prijs 5. 6.75 (met doos en inkt.) 5.75 (met doos eu inkt.) 6.75 (met doos en inkt.) Zie verder de uitgebreide prospectusseu welke op aanvrage verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. heeft haren vijftienden jaargang geopend, met eeue boeiende historische Novelle getiteld: »Het be- tooverde kasteel,opgeluisterd met tal van prachtige gravuren. Verder zullen onder »de Kijkjes in Nederland,door prachtige gravuren worden voorgesteld: de Twee Haagsche Panorama's, Het Delftsehe Aardewerk, zijne fabricatie en geschiedenis, afgewis seld door do be.-ehrijviug van een bezoek aan de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland, enz. enz. enz. Voorts worden flinke prijzen beschikbaar gesteld voor de oplossing der rebussen enz. Prijs per 3 maanden 90 Cent, franco per post 1.in wckelijksche of maandelijksche afleverin gen te ontvangen. gÉSST" Alle Boekhandelaren nemen bestelling hierop aan. De Maatschappij ,,de Katholieke Illustratie" te 's Hertogenbosch. De eerste trekking van de eerste klasse der 309de STAATS-LOTERI.J vangt aan 24 April 1882. Gedelegeerde 2e klasse. van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giesseu. 10 stukken keurig gedrukt. Braungardt, Waldesrauschen ƒ1. Strauss, Egyptischcr Marsch 0.65 Neeke, Champagner Walzer 1. Micliaëlis, Türkische Schaarwache 0.50 Rcseh, Heimliche Liebe0.65 Stransz, Douau Walzer1. Mendelssohn, Hochzeitsmarsch 0.50 Strausz, Wiener Blut1. Faust, MSrchen aus schoner Zeit 1. Suppé, Fatinitza Marsch 0.65 7.95 Bovenstaande gezochte nummers PIANOMUZIEK, waarvan de gewone handelswaarde j 7.95 bedraagt, leveren wij te zamen ieder stuk van een net omslag voorzien voor den geringen prijs van 2.50. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestel lingen aan. ZUTPHEN. Winterdienst. Van Heusden: 's morgens 5.30 en 10 ure. 's morg. Van 's Bosch: 8.30 en 's nam. 2.15 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 6 u. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.30. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78Y2, 912, nam. 271/2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 271/s u. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 21/i6 u. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4