BINNENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. GORIXCHEM, 1 April. Op de paardenmarkt alhier, heden gehouden, waren ruim 500 stuks aangevoerd. Hoewel de handel in het begin slap was, werd deze later levendiger en werden vooral voor fokpaarden goede prijzen besteed. Fransche en Duitsche kooplieden waren aanwezig, die tot willige prijzen opkochten. Sedert Woensdag 29 tot en met Vrijdag 31 Maart zijn aan de vischmarkt alhier afgeslagen 29 zalmen, van 4 tot 27 halve kilo's, prijs per 1/s kilo 0,43 tot 1,25benevens 416 elften, prijs 0.65 tot 1,76 per stuk. SCHOONHOVEN', 1 April. Van 27 Maart tot 1 April zijn te Ammerstol aan den afslag geweest 178 zalmen, wegende van 9 tot 41 halve kilo, prijs vau 1.05 tot 1.25 per a/2 kilo 17 elften, prijs 1.50 tot 2.00 per stuk. t DE WERKEN c. a., 3 April. Uit de finaal gesloten kiezerslijst dezer gemeente blijkt dat het aantal kiezers voor leden van den gemeente raad is 139; voor leden van de 2e Kamer 77 en voor leden van de provinciale Staten ook 77. t WERKENDAM, 31 Maart. Aan het examen voor de voorbereidingsklasse der Rijksnormaalles sen, waartoe zich 16 leerlingen hadden aange meld, werd door 15 deelgenomen. Van deze wer den 12 toegelaten en de overige 3 slechts voor waardelijk. Burgemeester en Wethouders dezer gemeente betuigden hunne belangstelling door hunne tegen woordigheid gedurende het examen. t DUBBELDAM, 30 Maart. Na onderzoek moet hier zijn bevonden, dat het gebouw der openbare school, no. 1, benevens de onderwijzerswoning op kerkegrond staan, in der tijd zooals men wil weten, in leen daartoe uitgegeven. Naar men verneemt, is het gemeentebestuur in onderhandeling getreden met den eigenaar van een stuk land, om dit als bouwterrein voor eene nieuwe school en onder wijzerswoning aan te koopen. Dezer dagen had bij den apotheker J te 's Bosch een ongeluk plaats, dat betreurenswaar dige gevolgen had. De knecht werd belast om in het pakhuis gas oline te halen, daarbij was de winkelbediende tegen woordig, die de onvoorzichtigheid had een sigaar aan te steken en de lucifer weg te werpen, die terecht kwam in eenige droppels dier vloeistof, welke ontvlamde, met het gevolg dat beiden zwaar ver wond werden en per rijtuig naar het gasthuis zijn vervoerd. In het lokaal zelf heeft de vlam weinig schade teweeggebracht, doch de ramp was niet te over zien geweest, indien men niet er in geslaagd was spoedig het vuur te blusschen, want in het pak huis waren vele brandbare stoffen aanwezig. Zooals reeds vroeger gemeld is, zijn er op dit oogenblik plannen in bewerking voor een kortere directe spoorwegverbinding van Rotterdam met Amsterdam. Naar wij vernemen, zal die lijn van hier uit loopen langs Hillegersberg, Rleiswijk, Hazerswonde, Koudekerk door Haarlemmermeer en langs Sloten, met een zijtak van Roelof-Arends veen over Leiden en Leidschendam naar 's Graven- hage en van Koudekerk langs Gouda over de Lek bij Streefkerk, aansluitende aan den spoorweg van Dordrecht naar Eist bij Baanhoek. (N. R. Ct.) Iemand, die een ekster zou schieten te Schoter uiterdijken, heeft een vrouw in de borst getroffen, De justitie te Heerenveen heeft de zaak onderzocht. Door de politie te Nijmegen werd een boeren zoon in bewaring genomen, die ten nadeele zijner moeder, eene weduwe, eene koe heimelijk van stal had gehaald en voor ruim 100 verkocht aan een persoon van slecht allooi, terwijl een dergelijk sujet hem daarin behulpzaam was ge weest. Reeds was hij bezig voor het aldus ver kregen geld goede sier te maken, toen hij door de politie werd aangehouden. Gelukkig voor zijne moeder, werd nog een groot gedeelte van het geld bij hem gevonden. woude voor vast nu (1 Aprilvertrekkende, wensch ik met vrouw en kinderen jelui, Driezutner be- wouers en daarom heen, allemaal het beste, haast niet wetende, waarvoor het meeste dankbaar te moeten wezen: voor het leed, dat wij onder jelui of voor het genoegen, dat wij door jelui ge smaakt hebben. In de nagelaten papieren van den tooneelspeler Stoete, dezer dagen te Groningen overleden, is het volgende schrijven gevonden, aan de redactie van het Al gem. Handehbl. gericht 11. H. Op zeventig jaar, en die dat geluk heeft ge had te beleven, deukt men wel eens aan de toekomst. Ronduit: Ik heb gedurende mijn geheele leven veel gewerkt en gezwoegd, maar altijd even als een hobbelpaard op en onder; ik heb met al mijn eerlijkheid geen schulden, maar ook geen geld voor mijne weduwe kunnen nalaten. Welnu ik sterf in de gerustheid, dat heeren directeuren van schouwburgen, waarin ik werk zaam ben geweest, en rederijkerskamers, wel voor den oudsten tooneelspeler en directeur van Neder land wel eene benefice ten voordeele van de weduwe zal gegeven worden. Ik sterf gerust in het vertrouwen, dat, wan neer er mogelijkheid bestaat, directeuren, rederij kerskamers en publiek dit beroep op medewer king niet zullen beschamen, opdat de weduwe tot haar einde een eerlijk stuk brood moge genieten. Hij geve u allen dien zegen, die ik zoo vele jaren van God heb mogen genieten. Heeren Redacteuren verzoek ik vriendelijk dit ter plaatsing over te nemen. Met achting, Uw afgestorvene vriend I. J. STOETE. De vrouw, die in de Czaar Peterstraat te Am sterdam op 10 Maart jl. door haar man in den hals werd gesneden, neemt langzamerhand in beterschap toe. Sinds dien tijd is zij in 't gasthuis verpleegd en kunstmatig door een buisje in de keel gevoed. Sedert een paar dagen heeft zij weder op de natuurlijke wijze eenig vloeibaar voedsel kunnen gebruiken, dank zij de goede genezing van de keelwond, die vrij groot was, doch thans zoo goed als gesloten is. Ook haar natuurlijk kraambed is goed afgeloopen en het kindje is gezond. Haar moeder heeft nog voortdurend ver gunning bij haar te zijn. (A. Ct.) De rechtbank te Assen hield zich dezer dagen bezig met de toepassing der drankwet en wel met art. 17, al. 2 dier wet (met gevangenzetting van 121 dagen of geldboete van 50 cent tot ƒ100 wordt gestraft de verkooper of zijn vervanger die bij gelegenheid van eene openbare verkooping den kooper om niet sterken drank toedient.) De landbouwers H. H. en W. II. te Eent stonden terecht ter zake dat zij op den 14eu Februari 1.1. bij gelegenheid van een door hen of hunne lastgevers gezamenlijk gehoudene verkooping ten huize van H. M. te B., gemeente Borger, aan de koopers en wel meer bepaaldelijk aan twee met name gemelde personen, die ieder een stuk bouwland kochten, voor hunne gezamenlijke reke ning sterken drank om niet en dus zonder dat deswege van de koopers betaling geëischt of ont vangen werd, hebben doen toekomen. Ter terechtzitting ontkenden de beklaagden niet den kastelein tot het schenken van eenige borrels last te hebben gegeven bij gelegenheid van die verkooping, maar zij voegden er bij dat het publiek die borrels dringend eischte, en wanneer men brak met dat aloude gebruik, van de verkooping niets zou komen, en men niet zou willen bieden. Het openbaar ministerie eischte tegenover hen ieder eene geldboete van 50. De verdediger der beklaagden concludeerde tot ontslag van rechts vervolging, op grond dat het bewuste art. 17, alinea 2 der drankwet alleen straf bedreigde tegen hen, die zelve het feit van toedienen pleegden, wat niet ten laste gelegd was, niet tegen hen die tot toedienen den last gaven, en het den rechter niet geoorloofd is de wet uit te breiden buiten de grenzen der wet zelve, en daar dus het doen toedienen en niet het toedienen was ten laste gelegd, ontslag van rechtsvervolging moest volgen. De uitspraak is bepaald op a. s. Woensdag. HEUSDEN, 3 April. tHet toelatingsexamen voor de voorbereidings klasse en de overige klassen der Rijksnormaal lessen alhier had heden plaats. De uitslag is ge weest als volgt Voorber. klasse 14 aangegeven en 14 toegelaten. Noor de le klasse 1 aangegeven en 1 toegela ten. Voor de 2e klasse 2 aangegeven en 1 toe laten, de andere werd toegelaten voor de le klasse. Voor de 3e klasse 1 aangegeven en 1 toege laten. Voor de 4e klasse 1 aangegeven en 1 toegelaten. De normaallessen worden nu bezocht door 29 en de voorbereidende klasse door 14 leerlingen. t De Minister van Oorlog heeft bericht dat het maken van een hoogen weg langs de bin nenzijde van den steenen beer beoosten Heusden, met het oog op de belangen der verdediging, niet kan worden toegelaten. t Bij Kon. besluit is benoemd tot kapitein bij het wapen der infanterie, de le luitenant G. H. Veerman, van het instructie-bataillon. t NEDERHEMERT. De nieuwe pastorie waar van 24 Sept. van het vorige jaar de eerste steen gelegd is, is betrokken geworden door onzen ge- achten predikant de WelEerw. Zeer Gel. Heer Berkelbach van der Sprenkel. Zij munt uit door sier lijkheid en doelmatigheid, en doet zoowel den ar chitect (de heer Leemhuis te Zalt-Bommel,) als den aannemer (de heer Hobo alhier) alle eer aan. BABILONIENBROEK, 30 Maart. Het besluit van Stemgerechtigde Ingelanden van het Water schap //den Hoogen Maasdijk" waarbij met ter zijde stelling van de van ouds bestaande quota's bepaald was, dat de omslagen voortaan bunders- gewijs geheven zouden worden, is bij Koninklijk besluit vernietigd. BAARDWIJK, 30 Maart. Ter vergadering der vereeniging tot bevordering van de belangen der schoenmakerij werden Dinsdag-avond behandeld de volgende punten a. Bespreking der in den loop der maand gecir culeerd hebbende mode- en de patroonplaten en der aangekochte nieuwe gereedschappen; b. de keuze en het gebruik van materiaal; c. het hoekstelsel tot het maken patronen; d. het leerlingschap. Op verzoek zal punt c in de volgende ver gadering nogmaals behandeld worden en dan ook toegepast worden op laarzen met hakken. MAAS en WAAL, 2 April. Van kwel- of regen water hebben onze polders dezen winter volstrekt geen overlast gehad; een groot verschil met het vorige jaar, toen om dezen tijd zelfs de meeste veld- en binnenwegen nog diep onder stonden. Men is bezig met het gereed maken en bezaaien der tabakskasteu. Hier en daar loopt reeds eenig vee in de weiden, maar het gras heeft behoefte aan meer warmte. Over het geheel zien de kampen er echter niet kwaad uit. EETIIEN en DRONGELEN. Beroepen bij onze Ned. Herv. gemeente dr. G. van Goor te Oud- Beierland. MEEUWEN. De vergadering van het onderw. gezelschap in het arrondissement Heusden zal al hier gehouden worden, op Donderdag 6 April e.k., voorin, ten 10 ure. 1. Behandeling van huishoudelijke zaken. 2. Behandeling der volgende punten a. De wet op het lager onderwijs, in te leiden door den heer J. Dammers; b. Proeve van historie-studie, in te leiden door den heer A. Verheul; c. De natuurkennis op de lagere school, in te leiden door den heer C. de Moor; en d. De bibliotheek in het arr. Heusden, in te leiden door den heer A. Blok. VUREN, 30 Maart. In het gehucht Leuven brandde gisteren-namiddag een landbouwerswoning af, toebehoorende aan Van Dusseldorp. Voorals nog is de oorzaak onbekend. t DALEM, 2 April De door den raad der ge meente Vuren vastgestelde en door II.H. Ged. Staten goedgekeurde kohieren van den hoofdei, omslag en der hondenbelasting, dienst 1882 be dragen respectievelijk 1420.75 en 104. Zekere H. P. S., te Amsterdam, van beroep smidsknecht, doch door eene verzwering aan den duim buiten verdienste geraakt, scheen op meer gemakkelijke wijze zijn brood te willen verdie nen Te dien einde reisde hij naar Dordrecht, waar hij bij denzelfden schoenmaker eerst twee paar heerenpantoffels en later een paar damespantof- fels van de uitstalling wegnam en aan een uit drager verkocht. Nog dienzelfden dag echter werd hij door de politie, die van het feit in kennis was gesteld, gearresteerd en hoewel hij ontkende den diefstal begaan te hebben, naar het huis van arrest ge transporteerd. De gewone jaarlijksche land verpachting der Ilerv. Kerk te Leerdam heeft 10 minder opgebracht dan in 1881. De gepensionneerde hoofdonderwijzer H. G. v. d. Veen van Driesum (Friesland) heeft in de volgende bewoordingen, per advertentie, afscheid van zijne dorpsgenooten genomen 1847—1882. z/Fen Driezum nei Moarmwald for fêst nou (le Apr.) forfarrende, winksje ik mei wüf en bern jimme, Driezumer-lju en derom hinne! allegjerre it beste, hast net witende, hwer- for it measte tankber wêze to mattenfor it lee d, dat wy under jimme as for de wille, dy wv troch jimme smakke hawwe Hetwelk beteekentvan Driezum naar Murmer- Uit Zuidland meldt men, dat ook daar de prijs van aardappelen thans zoo laag is, dat goede soorten tegen een gulden vijftig cents per hecto liter verkocht moeten worden, terwijl nog in het najaar ruim 3 geboden werd. De bevolking der provincie Zuid-IIolland op 31 December jl. bedroeg 835,112. Dat moet maar gezegd wordende Nederland- sche fiscus is een heksenmeester in 't classificce- ren. We zouden hem de tours de force, die hij dagelijks op dat gebied vertoont, niet gaarne nadoen. Als pendant van de beruchte molenaars- quaestie kan dienen dat de heer D. Buijs, direc teur van het algemeen schoolmuseum te Rotter dam, in 't bezit is van een ontvangbewijs te zijnen name voor het recht van patent wegens een mooi ding als ge 't raadt lezer. We zullen het u maar zeggen wegens „het geven van spe len of vermakelijkheden." 't Is bepaald klassiek. Zou men niet meenen dat de ontvanger het schoolmuseum tot nog toe voor een café chantaut of een paardenspel heeft aangezien R. N. Het Politieblad bevat een lijst van 142 ver wijderde vreemdelingen. Opmerkelijk zeker mag het signalement van een dezer heeten, eene Duitsche 26jarige gehuwde vrouw. Na de op gaaf van de gewone kenteekenen omtrent oogeu, neus, mond en kin volgt heel lakoniek „baard en knevel rossig." Bier als vviïsdranl:. In het Tijdschrift xle Econo mist* van Maart 1.1. komt een stuk voor getiteld »Bier als volksdrank,* waarop wij, zoowol om het onderwerp zelve als om den indnstriëel die daarin bijzonder besproken wordt, gaarne de aandacht onzer lezer3 vestigen en hieruit het een en ander mededeelen. De Koning van België heeft 600 loten geno men in de loterij van de Nederlandsche Welda digheidstentoonstelling de prijzen, die daarop vallen zullen ten bate van de Vereeniging komen. De gemeente-gasfabriek te Tiel heeft over 1881 circa 7000 wi"st opgebracht. Een nieuwe bron van inkomsten in 't verschiet X vestigt in de Land. Ct. de aandacht op het feit dat een kalkoen te Parijs met 100 francs betaald wordt en vraagt of de Nederlanders zich ook niet op het fokken en vetmesten van gevogelte kunnen toeleggen. Wij willeu aannemen dat een kalkoen in Frank rijks hoofdstad nu 100 francs geldt en dat er niet gedoeld is op den tijd van het laatste beleg van Parijs, en dan verdient het feit wel de aandacht. Ook andere streken van Frankrijk niet alleen maar ook van andere landen zullen gemest gevogelte goed betalen en menige Nederlander kon zich op die nieuwe „cultuur" toeleggen, zon der dat daarvoor zoo groote middelen vereischt worden, 't Was te beproeven. In de afgeloopen week zijn 142 personen waar onder 11 vrouwen wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. geöezen bonden worden, maar ontkende, dat men ongeneeslijke kwalen met hunne hulp kon herstel len. De Synode eischte van Becker schuldbekentenis en herroeping van hetgeen bij had geschreven en toen hij dit weigerde, werd hij als predikant afgezet. De Amsterdamsche kerkeraad ontzeide hem daarop het Avondmaal. Dit gebeurde ongeveer twee honderd jaar geleden en tegenwoordig zal geen ontwikkeld mensch het meer wagen het geloof aan heksen en spoken te verdedi gen, maar hoevelen kunnen zich met recht rekenen tot de ontwikkelden. Wanneer wij hooren, datfoer eene halve gemeente zich attroepeert om een zooge noemd spookhuis, dat daar in vollen ernst het kus sen wordt opengesneden om te onderzoeken of het zieke kind, dat er op rusten moet, betooverd is, hoe men elders een oudje beschuldigd van het booze oog of de kwade hand, dan moeten wij zeggen, dat het er nog treurig uitziet, en dat er nog heel wat water naar de zee zal moeten stroomen, eer allen het zoover gebracht hebben, dat zij het Cats vol mondig kunnen nazeggen, dat al dat gepraat maar >schraele wint is, die zich in het ijdel oplost. Na vooraf te hebben aangetoond in hoeverre het misbruik van sterken drank reeds in de laatste jaren is toegenomen, zoozeer zelfs, dat de verbruikte waarde ruim het dubbele bedraagt van de rund- vleeschconsumptie, meent de schrijver, dat. alge- heele afschaffing niet heilzaam zou kunnen werken, (gesteld dat dit zou kunnen worden verkregen maar dat naarmate het verbruik van sterken drank zal afnemen men andere volksdranken daarvoor in plaats dient te stellen. Inzonderheid vestigt hij de aandacht op de bier- fabrikaten. Kan men de schrijvers der oudheid gelooven, zegt de S., dan is Egypte het vaderland van het bier en zijn beroemde Koning Osiris de eerste bier brouwer. Dat het bier bij de Grieken en Romeinen der oudheid reeds hoog in eere stond is bekend en de sagen der oude Saxers gingen zelfs zooyer om het bierdrinken als een der bekoorlijkheden van Walhalla te schetsen. In de middeleeuwen was bet bier een der belang rijkste nitvoer-artikelen. De 30-jarige oorlog doodde nevens zooveel andere takken van Volkswelvaart ook deze industrie. Het bier bleef, wat zijne kwali teit betrof, op hetzelfde lage peil als de algemeene welstand, waardoor met zijne voortreffelijkheid ook de vraag naar export verviel. Brandewijn en genever namen vooral in Noord-Europa zijne plaats allengs- kens in en zoo bkef het tot de 19e eeuw. Na afloop der Napoleontische oorlogen verkreeg men bij verbeterden socialen toestand ook weer beter bier en wat de fabrikaten in ons land betreft wijst de toeneming van den accijns binnen de 10 jaren (18611877) met ruim 30 pCt. op een ver hoogden bloei. Bekend is het, dat tegenwoordig ook hier te lande op groote schaal aangelegdeBeijersch-bier brouwerijen door associaten van kapitalen in het leven geroepen zijn, waarvan sommige het praedicaat Koninklijke mo gen voeren, dat zij ook met eere haudhaven; maar minder bekend is het, hoe een particulier, met geringe hulpmiddelen begonnen, eene ouderwetsche dorpsbrouwerij in eene belangrijke fabriek van En- gelsche bieren heeft weten te herscheppen, die een product aflevert dat de vergelijking met de beste Engelsche en Schotsche bieren kan doorstaan, en dat wel tegen l/s lager prijzen dan de Engelsche, en zelfs lager dan de prijzen die voor Beijersch worden bedongen. De enorgie van dien onderne mer, den heer J. A. Corman te Vlijmen, zou op zich zelve reeds waardeering verdienen, doch van ons standpunt is het meer het economisch ver schijnsel van het zich ontwikkelen eener op kleine schaal begonnen industrie ten platten lande, dat do aandacht voi'dert. De vraag is te behandelen, naar de oorzaken van minder productie-kosten, welke van zelf aanmerkelijk lager marktprijzen toelaten voor een in gehalte concurreerend product en eene uitbreiding van debouohé van ongekenden omvang doen verwachten. Bedriegen we ons niet geheel, dan zijn »Cormans pale ale* en extra stoute, biersoorten waaraan nu reeds bij het verbruik, boven de Engelsche en Schotsche soorten een voorkeur wordt gegeven, gelet op de aan merkelijk lagere prijzen, bestemd om de plaats van genever als volksdrank voor een goed deel in te nemen. Reeds nu is de aflevering zoo aanzienlijk, dat de ondernemer genoopt is zijne brouwerij uit te breiden en stoomkracht te gaan aanwenden, om bij elk brouwsel 80 a 100 tonnen van 1,5 hecto liter te kunnen fabriceeren, wat een accijnsprovenu van ieder brouwsel van 40.a 50.zal op leveren. Hoe kwam de man, zal men wellicht vragen, achter het fabrieksgeheim? Ons dunkt, we hooren deu ondernemer, die als eenvoudig werkman, na tuurlijk met een helder hoofd en open oog, zijn vak in voorname Duitsche en Belgische brouwe rijen aanleerde en nu onlangs zijne ervaring aan vulde door eigen waarneming in Engelsche en Schotsche fabrieken, antwoorden: »hel grootste en beste fabrieksgeheim is: er niets bij doen. Eenvoudig gerst (mout) hoppe en zuiver water, dat zijn do grondstoffen waarvan ik mij bedien, maar in juiste evenredigheden, met nauw lettende opvolging van chemische wetten als hoofd zaak.* Goedkooper kan ontegenzeggelijk in deze stre ken worden gefabriceerd dan in groote steden. Het werkvolk heeft hier niet die behoeften, terwijl fris- scher water ook gemakkelijker verkregen wordt. Wanneer spoedig de spoorbaan Zwaluw©'s Bosch zal worden gebouwd, zal dit niet weinig mede werken om het transport van genoemd bier te vergemakkelijken en wij hopen dat deze onderne ming, qua nijverheid en als middel om indirect het jenever-verbruik te bestrijden, zich in voortdu- renden bloei zal blijven verheugen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2