De Notaris M DER ELST, te Werkendam, u De Notaris I. J. van der Eist, te Werkendam, BEEIOHTvan INZET. Finale Verkooping Wed. W. A. VAN HOUTEN ZONEN. NOUVEAUTÉS. Mantels, Zijde, Stoffen enz. Yerwerij en Drukkerij Openbare Verkooping Vughterstraat, 's-Hertogenbosch, Vrijdag 14 April a.s., AANBESTEDINGEN. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. COPJtESP()NI)ENTrE7 MARKTBERICHTEN. ivasuttiMoeTirSK1' n IT iu ïfflf JfJJl w Uilii N. A. ErankOppenlieimer, Een Herberg, of Loge ment met Koffiehuis en Stalhouderij, met Koets huis, Stallen of Schuren, Erven en Tuin, I I 0111 over dit saizoen te wor den geweid. YEEN en WIJK. Notaris DE GIEK te mm^rlleitsden bericht, dat de stand der perceelen, waarvan de inzet heeft plaats gehad op Yrijdag 31 Maart j.l., is als volgt: EXPOSITIE csner bijzonder groote en fijne keuze voor het aanstaande Zomerseizoen. Men schrijft uit Yrijhoeven-Capelle d.d. 31 Maart: Gisteren-avond had alhier in het polderhuis bij H. Oerlemans de gewone jaarlijksche verpachting plaats van de hooilanden, behoorende aan ver schillende polders, welke dit jaar f 121 minder opbracht dan verledeu jaar. Op de paardenmarkt te Zalt-Bommel van j.l. Donderdag stond één paard aan de lijnDrie paarden verschenen nog wel ter elfder ure op de markt, maar bij het zien van dat ééne paard maakten de geleiders met hen rechtsomkeert, zoo dat van de vier paardenstaarten, die een oogen- blik op de markt wapperden, drie onmiddellijk aan den horizon verdwenen, en het aan de lijn staande paard ook den zijne spoedig naar zijn eigen stal terugdroeg. B. C. Naar wij vernemen bestaat bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen het voorne men om, behoudens goedkeuring der Regeering, binnen kort tot eene verlaging der prijzen voor abonnementskaarten voor handelsreizigers en an dere personen over te gaan. Vooral voor groote afstanden zullen de verlagingen zeer aanzienlijk zijn en tevens zullen abonnementskaarten, geldig voor het geheele Noorder- of Zuidernet der Staats spoorwegen, of voor beide netten, zoowel voor handelsreizigers als voor andere personen, voor eerstgenoemden tegen zeer lage prijzen, verkrijg baar worden gesteld. CL Amerika is nog maar altijd, ook voor vele Ne derlanders, een land van beloften. Schier dage lijks hoort men van gansche huisgezinnen die daarheen vertrekken, alsof het geld er voor 't opscheppen was. Uit het kleine Niekerk in Gro ningen hebben nu weer 8 personen de reis naar de Nieuwe Wereld aanvaard, te Ulrum voegden zich nog ettelijke andere landverhuizers bij hen. Per Duitsche stoomboot kwamen te Arnhem weder 250 landverhuizers voor Amerika aan, die van uit Arasterdam ons land zullen verlaten. Ook vele Flakkeeërs vertrekken van tijd tot tijd. Zoo zullen weer 19 inwoners van Ouddorp de groote reis ondernemen. Ook een gezin te Ellewoutsdijk maakt zich tot vertrekken gereed, bestaande uit man, vrouw en drie kinderen. 26 April 11 ure. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Hot herstellen en voorzien der strekdammen no. 5, 10 en 28, gelegen in de Boven-Merwede onder de gemeente Vuren, prov. Gelderland en de Werken en Sleeuwijk, prov. Noord brabant. Raming ƒ17,870. Aanw. 18 April. 10 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. De uitvoering van graaf- en baggerwerk op het bovendeel der Nieuwe Merwede, gedeeltelijk door middel van Rijksstoombaggervaartuigen, met de bediening en het onderhoud dier vaartuigen tot en met 31 Maart 1884. Raming 319,000. Aanw. 3 en 4 Mei. 10 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. Het maken van zuilenbazalt-steenglooi- ing tegen het bnitenbeloop van de bedijking langs den linkeroever der Nieuwe Merwede onder de gemeente Zwaluwe en Made en Drimmelen, behoo rende tot de werken der Merwede en Killen in Noordbrabant. Raming 36,000. AaDw. 3 Mei. 11 Mei 2V2 ure- Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het verdiepen van eenige gedeelten van het Noordhollandsch kanaal. Raming 34,800. Aanw. 4 Mei. t HEUSDEN. Van 27 Maart3 April. Getrouwd: W. Talmon, wedr. 51 j. en J. P. van Wijk, wed. 42 j.J. Smit, jm. 23 j. en J. F. van der Wees, jd. 22 j. Geboren: Bernardus, z. van L. Kramer en J. C. WillekesCatharina Elizabeth Maria, d. van J. Rethans en M. E, BoomaarsBartha, d. van E. Goutier. Overleden: K. Immens, geh. 62 j. f DEWERKEN en SLEEUWIJK. Van 1631 Maart. Ondertrouwd: A. Kamermans jm. met M. Rijken jd. Getrouwd: A. Theunissen jm. met C. L. Rit meester jd. Geboren: Marigje, d. v. H. Bras en G. Baks Maaike, d. v. S. v. Beek en W. v. d. Boom; Jen- neke, d. v. H. v. Drunen en N. v. Wijk; Hendri ks, d. v. W. v. Bnrgel en M. v. d. Giessen; Hen drik, z. v. G. d. Kruijk en E. M. v. d. HamJan Hendrik, z. v. C. G. Noorloos en J Biesheuvel. Overleden: S. v. d. Mooren, oud 10 j. jd.; T. Verschoor, oud 2 m. jm. t MEEUWEN. Van 1 Maart.1 April. Geboren: Hendrika Jacomina, d. van H. N. van Buuren en J. P. PruissersMaria Cornelia, d. van J. v. d. Beek en A. J. BranderhorstJndik, d. van M. van Mersbergen en J. M. SmitsJen- neke, d. van J. de Waal en G. Pieterse. t BAARDWIJK. Van 1 Maart1 April. Geboren: Wilhelmus Adrianus, z. v. B. Baijens en A. va Drunnen; Henricus Cornells, z. v. J. C. van der Pennen en S. van der SandenCornelns Johannns, z. v. C. J. van Herpt en M. van Eijck; Bernardus Petrus Josephns, z. v. J. A. v. Schijndel en H. P. de Bont; Martina Maria, d. v. C. de Nijs, wed. van M. KrolJohannns, z. v. J. van Woensel en H. van Heesbeen. Overleden: C. van Gelder, 2 j.A. van Iersel, 66 j. ongeh.; A. Bergmans, 35 j. ongeh.P. Kogels, 4 m.; W. C. van Iersel, 4 w. f WAALWIJK. Bevallen: H. Kleissen, geb. van Delft, d. H. Verwiel, geb. van Mierop, z.J. Frimbach. geb. van Schijndel, z.M. Nienwenhnisen, geb. Lavigne, d.M. van Ertrijck, geb. Hoofs. z.M. Schambergen, geb. Frimbach, z.J. van den Broek, geb. Provenièrs, z.M. van Bokhoven, geb, van Brengel, d.J. A. Ie Blanc, wed. van A. J. vau Dongen, z. A. Kapteijn, geb, van Balkom, d. C. van Loon, geb. Giegtraans, z.A. J. Homber gen, geb. van Ree, z.W. van Wauroij, geb. Maas. d. Overleden: levenl. vr. d. van W. Alessie en P. O. Overzier; M. van der Geld, 6 w. jm. J. van Wijck, c htg. van C. van Bijnen, wed. van C. Dingemans, 53 j.; L. Meijers, 5 m.T. M. van de Goor echtge. van A. Verwiel, 75 j.; J. Brands wedr. van E. van Zeist, 80 j.; H. Gevel- hoff ongeh. 72 j.R. Hakkert, 21 m.E. van Unm ongeh. 58 j.M. J. Trommels ongeh. 12 j.jd.; G. van Loon echtg, van A. F. van Dijck, 66 j. W. A. J. Jansen, 5 w. jm.G. Bosman, 3 m. jd. f GIESSEN. Van 130 Maart. Geboren: Johannis, z. van G. van Herwijnen en W. van Drunen. Overleden: levenl. manl. kind van C. Ver hagen en L. Elshout. f BRAKEL. Van 131 Maart. Geboren: Leendert Leonardn3, z. van W. van Dalen en L. van Hemert; Adriana, d. van A. van Dalen en A. Verzijl; Hermen Steven, z. van G. van der Linden en Joh. van Wijgerden. Overleden: A. van Dalen, 1 d. jd. A. H. de Kloe, 71 j. wede. van H. van Mourik. t POUDEROIJEN. Van 1 Maart.1 April. Geboren: Bastiaan, z. van G. van de Laai en E. van der Vliet; Hendrika, d. van G. van Ballegooijen en M. Vernooij; Sara Johanna Wille- mina, d. van W. W. van Ballegooijen en S. J. H. Ruger. Overleden: A. van den Anker, 20 m. jd. Een student, die, gelijk het veel studenten gaat, geldgebrek had, en voor het laatste wat hij bezat, van een boer hout gekocht had, verzon een list om het geld te kunnen behouden. Hij electriseerde het en wachtte toen den boer af, die het wilde komen halen. Toen de boer het opstrijken wilde kreeg hij een electrischen schok. «Mijnheer, wat is dat?« vroeg hij verschrikt. «Strijk toch uw geld op!* riep de student, die zich nauweljjks van lachen kon houden. Maar zoodra do boer beproefde het geld op te nemen, trok het hem weór door alle leden, zoodat hij ontsteld terug trad. «Mijnheer, dat is duivels geld!* riep hij en liep, tot groote vreugde van den student, schielijk weg. De groote uitbreiding die de fabricatie van kunst boter ondergaat, heeft als van zelf het denkbeeld doen ontstaan om ook kunstkaas te maken. De eerste pogingen om door het toevoegen van goed koop vet vau afgeroomde melk kaas te maken, dag- teekenen van ongeveer twee jaren her. De uit komsten waren volgens een mededeeling door de Zw. Ct. aan een Duitsch blad ontleend, zoo gunstig, dat er terstond octrooi op genomen werd en er thans in de Vereenigde Staten 50 kaasfabrieken bestaan, die van tijd tot tijd deze wijze van behandeling volgen. De zoo goed mogelijk afgeroomde, maar toch altijd zoete melk wordt tot. 31 a 32 graden C. ver warmd en met 10 pCt. zure karnemelk vermengd. Daarop worden er twee extracten bijgevoegd die men anti-hussing en anti-mottling-extract noemt. Deze moeten dienen om vooreerst aan de melk de zout- deelen weder te geven, die er bij afroomen aan ontnomen werden, ten tweede om bet kaasgehalte te vergrooten en ten derde om gisting te voorko men. Deze bijvoegingen moeten onschadelijk zijn en de fabrikanten verontschuldigen het gebruik er van, met de bewering, dat men ook wel soda, sal peter, salicylzuur enz. bij alle mogelijke voedings middelen gebruikt zonder dat iemand er zich aan ergert. Terwijl de vermenging van die extracten in de melk plaats heeft, wordt in een ander toestel het benoodigde vet (oleomagerine en varkensreuzel) met afgeroomde melk verwerkt in een karnmachine, die 3500 a 4000 omwentelingen per minuut maakt. Daardoor verkrijgt men eene soort van kunstroom, die nu met het vorige mengsel vereenigd in de kaaskuip wordt gebracht. Na toevoeging van strem sel en keukenzout volgt dan het gewone proces bij een temperatuur van 35 a 40 graden. Na het uit persen der wei of hui komen de kazen in het tot 20 a 25 graden verwarmde kaashok en na 4 weken kunnen zij ter markt worden gebracht. Den voornaamsten afzet vindt de kunstkaas voor scheeps-proviandeering, daar zij goedkooper is dan andere kaas; in smaak moet zij van de gewone Amerikaansche kaas niet veel verschillen. Eindelijk gewroken. De ondervinding leort dat hel .menigeen moeilijk valt om kleine beleedigingen te vergeven en te vergeten. Napoleon I hield bijzonder veel van de jus van gebraden lamsbout. Eens toen hij nog heel jong en artilleriekapitein was, gebruikte hij het middagmaal met zijn vriend en landgenoot Pozzo di Borgo en maakte zich bij die gelegenheid meester van al de jus, bij den schapenbout behoorende. De twee Corsikanen kregen ruzie over de zaak en scheidden om elkander nooit weer te zien. Ieder ging zijn eigen weg; Napoleon werd Keizer en Koning, terwijl zijn vriend in Rus- sischen dienst trad en een beroemd diplomaat werd. Toen in 1815 het te Weenen verzamelde congres de tijding ontving, dat de overwonneling van Water loo zich had overgegeven aan kapitein Maitland en aan boord van de Northumberland gevankelijk naar Sint-Helena gevoerd was, kon Pozzo di Borgo, die tot de Russische gevolmachtigden behoorde, niet nalaten om zich verheugd in de handen te wrijven, en met een glimlach van zelfvoldoening te zeggen: «Ziezoo, uu zal hij van de jus af moeten blijven.* Hij had dien schapenbout nooit vergeten. Heeren correspondenten worden verzocht hunne nota's, met bijvoeging der verschoten frankeergel- den, voor 15 April a.s. in te zenden aan DEN UITGEVER. f Ileusdcn, 1 April. De prijs der boter 0.89 a 0.93 per stuk van 6 ons. Eieren 34 cent. Den 3 April was de prijs der boter te 's Bosch 1.44 a 1.60. Gorinchem, 3 April. Bij een aanvoer van ongeveer 240 stuks vee, was de handel heden we der tamelijk vlug. Prijzen: enkele zware kalfkoeien 250 a ƒ340; mindere qual. 160 a 250dito vaarzen, 140 a 225melkkoeien 140 a 250vare koeien 120 a 175; guiste vaarzen 75 a 125; graskalveren a pinken a nuchtere kalveren 5.00 a 9.00. Varkens, eenigzins zware op levering 54 a 58 ct. per KG. minder zware 48 a 50 ct. per KG.fokvar- kens van 6 a 8 weken 8 a 12 per stuk. De prijs der goêboter was 1.30 a 1.50; der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 1.00 a 1.10 de 26 stuks. Eendeneieren ƒ4.30 a ƒ4.60 de 100 stuks. Rotterdam, 3 April. Tance. Nieuwe Zeeuwsche, VI. en Overm. 10.a 11.50puike a goede ƒ8.a 9.70 geringe 5.a 7.75. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 7.70 a 8.10 mindere 7.a 7.50. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 5.50 a 7.20Zomer- 5.a 6.10. Haver. Nieuwe Zws. en Polder 2.a 4.60. Voeder fa 83/84 it inl. dito a 80/81 ft dito dito per 100 ko. Boekweit. Nieuwe N.-Brab. a a dito Fransche v. a. b. per 2100 k°. Paardenboonen. Puike 6.80 a 7.10, goede en mindere 4.50 a 6.70. Duivenboonen. Zws. en Polder 7.25 a 8.25. Witte Boonen. Puike N. Zws. en Walchersche 10.75 a 12.50. Mindere 7.a 10.50. Bruine Boonen. Puike Zws. VI. enW9.25 a 10.50, mindere 5.50 a 8.50. Erwten. 131. Puike Nieuwe Zws. en VI. op de kook 8.a 8.50, goede en mindere 7.50 a 7.90, Mesting 7.a 7.50. Witte Voeder 7.75 a 7.90. Mais. Mixed 8.15, 8.20 a dito 8.25 v. a. b. Odessa 8.05 a 8.10 per 100 k°. Kanariezaad 8.50 a 10.75 per 100 k°. 11 1 BLOEMKWEEKER TUINIER, BUI1CHTPLEIN, HEUSDEN, heeft voorhandeneene groote partij Potbloemen (in bloei) in ruime keuze, waaronder Sinacalia's en anderen, benevens alle soorten van Bloemzaden. ft 1 111 11 iE [Bi si' ■t IN ALLE KLEUREN. Breestraat, HEUSDEN. De goederen ter verwerij of wasscherij bezorgd, zijn binnen 8 dagen terug te bekomen; be lovende een prompte en civiele bediening. -Wry is voornemens op Donderdag den 13 April 1882, PROVI SIONEEL, en op Donderdag den 20 April daaraanvolgende, EINAAL, telkens des namiddags ten 1 ure, in nagemelde herberg, krachtens het beding bedoeld bij art. 1223 B. W., publiek te zeer gunstig staande en liggende aan het Veer te SLEEUWI-JK, tegenover de stad Gorinchem, en ook zeer geschikt voor eene BOERDERIJ of HOEPMAKERIJ, kadastraal bekend sectie B, nummers 670 Stalling, groot 08 Aren 45 Cent. 907 Tuin, 16 00 909 Huis, Schuur en Erf, 10 50 Samen groot 34 Aren 95 Cent. In gebruik bij den eigenaar P. H. VAN DER WAAL te Sleeuwijk. Inlichtingen zijn te bekomen ten Kantoren van Notaris Van Roosendaal te Gorinchem en Nota ris Van der Elst voornoemd. is voornemens op Zaturdag den 8 April 1882, des avonds om 6 uur, in de herberg van Wif.rcx, te Woudri- chem, publiek te Voor den Heer Z. J. D. W. GULDEN a. 65 aren 30 centiaren WEILAND, onder Rijs- wijk, het westelijk gedeelte, in huur geweest bij J. van Dijk. b. 65 aren 30 centiaren dito, aldaar, het oostelijk gedeelte, in huur geweest bij J. van der Stelt. c. 1 hectare 08 aren dito, aldaar, in de Rgs- wijksche steeg, in huur geweest bij J. van Dijk. d. 1 hectare 59 aren dito, aldaar, in de Donkere steeg, in huur geweest bij A. Schriek. e. 1 hectare 10 aren dito, onder Uitwijk, genaamd «de 8 hont,« in huur geweest bij A. van Tilburg. f. 1 hectare 40 aren dito, aldaar, genaamd «de 10 hont,« in huur geweest bij Z. van Herwijnen. g. 1 hectare 86 aren 40 centiaren dito, onder Giessen, in het Endeveld, in huur geweest bij A. Nieuwenhuizen. En voor den Heer Mr. A. HANEDOES. a. 1 hectare 54 aren WEILAND, onder Woudri- chem, in den Ouden ban aan het Windaspad, kadaster sectie B. no. 228. b. 91 aren 10 centiaren dito, aldaar, achter het vorig perceel, kadaster sectie B, no. 227. c. 1 hectare 42 aren dito, aldaar, naast het le perceel en achter de griend, kadaster sectie B, no. 226. Inlichtingen zijn te bekomen bij de Heeren ver huurders en ten kantore van genoemden Notaris VAN DER ELST. le Koop. Ingezet op500. 2e Koop. Ingezet op3000. Gehoogd met 500. 8500.— 3e Koop. Ingezet op2100. Gehoogd met 200. 2300.— 4e Koop. Ingezet op2000. Gehoogd met 100. 2100.— 5e Koop. Ingezet op1450. Gehoogd met 150. 1600.— 6e Koop. HUIS te Heusden. Ingezet op1600. 's avonds te 6 ure, in het «Wapen van Amsterdam* te Heusden. hebben de eer hunne geachte Clientèle te berichten, zij hnnne Zaak hebben OVERGEPLAATST naar de o v e r z ij d c G, 9. I ml. I en Vcrkoopen: van onder

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3