PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. INGEZONDEN. AANBESTEDINGEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. gebreken op kleiner schaal bij onze eigene magazijnhouders met valkenoogen bespied, worden bij vreemden over het hoofd gezien, niettegenstaande alles, het gekochte is goed, zij heeft het gekocht, en zij zal zich niet laten foppen. Hierin ligt voornamelijk de oorzaak. Ik heb mijne lezeressen volstrekt geene onaan genaamheden willen zeggen, maar ik moet ernstig opkomen tegen dat voortdurend be gunstigen van buitenlandsche huizen, die slechter werk leveren, dan onze inlandsche magazijnen, maar die door hunne leveranciën oorzaak zijn, dat dikwijls soliede huizen, die op zware lasten zitten en wel in de gelijkheid van fabrikaat, maar niet in goed koopheid van prijs kunnen concurreeren, genoodzaakt worden, vreemden bluf na te volgen, in de eerste plaats tot schade van hen, maar in de tweede plaats ook zeker tot schade van ons zei ven. t TIELERWAARD, 11 April. Nog duizenden mudden aardappelen, die hier gekuild zijn, wachten op koopers, zoodat men niet weet wat er mede te moeten beginnen. Eveneens is er nog vrij wat onverkocht hooi van het gewas van '81. Een en ander maakt de pachters voorzichtiger en bewerkt daling in de pachten. GORINCHEM, 8 April. Heden morgen had alhier een treurig ongeval plaats. Een zandaak, die aan de losplaats van den spoorweg zijne lading had gelost,keerde ledig naar de baggermachine terug. Op het kanaal had een 24-jarig jongman, die den aak voortduwde, het ongeluk dat zijn boom uitgleed, zoodat hij voorover stortte en jammerlijk verdronk. Men kan zich moeielijk den radeloozen toestand voorstellen van den vader, die zijn zoon verzocht had heden zijn plaats op den zandaak waar te nemen; het lijk is een half uur later opgevischt. Aangenomen het beroep naar Amsterdam door Ds. A. J. Westhoff, pred. alhier. Sedert Woensdag 5 tot en met Vrijdag 7 April zijn aan de vischmarkt alhier afgeslagen 31 zalmen, van 10 tot 26 halve kilo's, prijs per 1/2 kilo f 0,48 tot f 1,49; benevens 5200 elften, prijs f 0.47 tot 1.19 per stuk. LEERDAM, 8 April. De prijzen van verschil lende ter markt aangevoerde artikelen zijn als volgt Boter 55 a 65 ct. per 1/2 kilo. Eieren f 0.90 a f 1,15 de 26 stuks. Aardappelen 2.00 a f 3.00 per Heet. Appelen f 6.a f 7.per HL. Vaarkoeien f 115 a f 160 Melkkoeien a f 120 f 200. Overloopers f 20 a f 30. Biggen f i0.a f 15.-. Schapen f a f Kippen f 0.90 f 1.30 per stuk. Duiven f Ö./40 a f 1.00 het paar. Jarige ristarwe f 10.00 a ƒ13.50. Id. Roode ristarwe 8.50 a 10.50. Gerst 5.05 a ƒ6.05 Haver ƒ3.05 a ƒ4.75. Duivenboonen 7.a 9.Elft/0.80 a f 1. Zeer veel boter, veel vraag naar vee. AMMERSTOL, 7 April. Op de navolgende dagen zijn alhier aan de markt verkocht Zaterdag 1 April 11 zalmen, prijs 1.20 Maandag 3 April 12 zalmen, prijs 1.40. Dinsdag 4 April 6 zalmen, prijs 1.55. Woensdag 5 April 12 zalmen, prijs 1.30. Donderdag 6 April 49 zalmen, prijs 1.20. Vrijdag 7 April 19 zalmen, prijs 1.20, alles per halve Kilogram. Totaal 342 elften prijs per stuk van 0.95 tot 1.75. GOUDRIA AN, 6 April. De gewone jaarlijk- sche grasverpachting van de kade en een kamp- laud heeft de somma van 390 opgebracht. Het twee-jarig zoontje van den landbouwer A. V. geraakte te water en verdronk. Men klaagt hier zeer over de ratten, die zeer talrijk schijnen te zijn, daar zij erwten uit de tuinen en aardappelen van de akkers rooven. GROOT-AMMERS, 6 April. Tot gemeente-ont vanger is, in plaats van wijlen den heer C. Zwart, benoemd de heer Verlek alhier. Sch. Crt. RIDDERKERK, 11 April. In deze gemeente komen reeds sedert Mei des vorigeu jaars geval len voor van typhus sedert de laatste dagen is dat getal echter toenemende, en werd dientengevolge in den loop der vorige week de gemeente bezocht door den heer Adjfinct-Inspecteur van liet genees kundig Staatstoezicht. Sterfgevallen zijn gelukkig tot heden niet voorgekomen. Burgemeester en Wethouders hebben de ingezetenen bij publicatie herinnerd aan en gewezen op de voorschriften der wet en de middelen ter desinfectie en bevordering der reinheid. De meeste gevallen komen voor op het dorp of in den naasten omtrek. DORDRECHT, 11 April. Vrijdag namiddag is een oppassend en ijverig werkman in de metaal- warenfabriek der heeren v. d. G. Co. met zijn linkerhand onder den stamper gekomen, met het noodlottig gevolg dat hem van de drie vingers dier hand twee leden werden afgeslagen. In de afgeloopen week zijn 36 personen vreuï.?- onder 3 vrouwen wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd, In het bedstroo van een dezer dagen te E%- woutsdijk overleden weduwe vond men eene som van 1990 aan papieren geld, f 700 aan gouden tientjes en eenige effecten. Bij Hillesluis zijn Zondag middag twee goederen treinen bij het rangeeren tegen elkander gereden, de een van het terrein der maatschappij Feyenoord voor-, en de ander van de Rotterdamsche Handels vereniging achterwaarts. De stoot was geweldig. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaats, doch de beschadiging der voorwaartsgaande locomotief, alsmede die van den achterwaarts gaanden goederen wagen, was nog al aanmerkelijk. De stremming in den dienst was spoedig hersteld. Bij Muiderberg is gisteren een man van een waggon van den in gaDg zijnden Gooischen stoom tram gesprongen. Hij was terstond een lijk. Een paar uur later viel op dezelfde lijn een conduc teur tusschen de waggons; zijn beide beenen werden verbrijzeld. Bijna elke plaats heeft onder zijne bewoners den een of ander, die b-kend is wegens zijn eigenaardigheden. Zoo ook Purmerende. Wie hier en in den geheelen omtrek, groot of klein, vraagt naar Jan Kapel, zal terstond antwoord krijgen. Jan Kapel is een zonderling man. Als hij des Dinsdags op de markt achter zijn tafel met tuin zaden staat, dan weet hij zijn waren zeer goed aan den man te brengen en men bespeurt niets vreemds aan hemhij is werkzaam en vlijtig. Eerst des Zondags komen de eigenaardigheden van Jan Kapel aan het licht. Bij de eerste gods dienstoefening in de Hervormde kerk te Purmer ende is hij op zijn post. In armoedige kleeding, een koetouw met ijzeren ring om de heupen ge bonden (het Nieuwe Testament schrijft dit voor, zegt Jan), met grijzen baard en knevel, trekt hij spoedig de aandacht. Is de kerk uit, dan gaat hij bijna geregeld elke week loopen naar Amster dam, om ook daar eenige bedehuizen te bezoe ken, onverschillig van welke gezindte en des avonds laat maakt hij den marsch van drie uren naar hier terug. Een enkele maal maakt hij ook gebruik van de stoomboot. Onlangs deelde hij daar aan alle passagiers sigaren uit en reikte er ook mij een over, zeggende//Neem er een, mijn heer! rijken en armen ontmoeten elkaar, de Heer heeft ze beiden gemaakt.Natuurlijk nam ik het geschenk aan, want anders zou Jan boos zijn ge worden. Laatstleden Zondag bezocht hij de Roomsch- Katholieke kerk op een naburig dorp; toen de godsdienstoefening geëindigd was, ging hij naar de verschillende broodbakkers, bestelde bij elk een hoeveelheid brood, betaalde het gekochte en verzocht het brood aan de armen te geven. Meer malen heeft hij ook hier dergelijke uitdeelingen gehouden. Eenige jaren geleden leefde hij geruimen tijd in een kuil in den grond, en zóó legt hij zich meerdere ontberingen op. In de kerk is hij eerbiedig en devoot; slechts een enkele maal, bij het afscheid van een pre dikant alhier, ging hij bij het eindigen der gods dienstoefening overluid spreken, doch anders is hij altijd stil en bedaard. Heeft hij geld uitgedeeld, dan spaart hij ge woonlijk eenigen tijd, om straks opnieuw anderen te kunnen verblijden. De bediende van den manufacturier B. te Mont- foort heeft zich verwijderd naar men zegt, heeft het jonge mensch daarbij zich meester gemaakt van gelden aan zijn patroon toekomende. De politie doet onderzoek. Door den langdurigen Oostenwind is hetZwolsche Diep thans bijna droog, zoodat de scheepvaart er geheel gestremd is. Te Zwartsluis en Genemuiden liggen reeds meer dan 300 geladen vaartuigen aan wal. De officier van justitie te Haarlem vestigt de aandacht op de praktijken van twee personen, colporteurs eener Amsterdamsche firma, die in meer dan eene gemeente geëmailleerde plaatjes, waarop het woord //vergunning" staat, aan tappers en herbergiers verkocht hebben, door den schijn aan te nemen alsof zij landsambtenaren waren en de tappers uit kracht der wet verplicht waren het hun aangeboden plaatje te koopen. Op de bedoelde plaatsen lieten zij zich door den veldwachter rond leiden, waardoor het publiek te eerder geloofde dat zij met eenige kwaliteit bekleed waren. Daarbij gaven zij op dat zij kwamen van den burgemeester, hetgeen in letterlijken zin met de waarheid strookte, want zij hadden hun eerste bezoek aan den bur gemeester gebracht, maar de lieden deed gelooven dat zij kwamen van ivege den burgemeester. Een nachtwaker aan het station te Leeuwarden die in het begin van dit jaar des nachts in de wachtkamer 3e klasse met een sleutel de lade in het buffet opende en uit een daarin staand geld- bakje 24 centen nam, is Zaterdag door het Ge rechtshof aldaar, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis inet behulp van een valschen sleutel, veroordeeld tot 6 maanden celstraf. De uiterst geringe waarde van het gestolene werd als ver zachtende omstandigheid aangenomen. Op de eerstvolgende vergadering der Vereeniging Het Ned. Rundveesfamboek, Maandag 24 dezer in Artis te Amsterdam te houden, zullen o. a. de volgende voorstellen behandeld worden In de Roomsch-Katholieke kerk te Velden is de offerbus opengebroken cn geledigd. De dader is onbekend. De burgemeester van Franeker waarschuwt tegen de handelingen van J. van den Berg of J. van den Berg en Co., aldaar sedert eenigen tijd gevestigd, die onder den naam van De onderlinge Waarborg maatschappij te Franeker," in verschillende nieuws bladen aankondigt, dat door haar huwelijken ge- sloteu, betrekkingen verstrekt, sigaren met bons geleverd en speelwerken tegen afbetaling in ter mijnen verkocht worden. Ook is door J. van den Berg eene maatschappij tot uitkeering bij ziekte en overlijden opgericht, en roept hij fabrikanten en handelaren in Nederland op, die door agenten, correspondenten of verkoopers weumhen vertegen woordigd te worden. Eene eerste voorwaarde echter, om van eene dier instellingen met goed gevolg gebruik te kunnen maken, is toezending van 5 of 10, voor inleggeld en voorloopige onkosten of bemoeiingen. Het is gebleken, dat na toezending van ge melde bedragen J. van den Berg of in het ge heel niet meer antwoordt, of zich op de eene of andere wijze van de zaak afmaakt, zonder iets te verstrekken of te leveren. In het jaar 1882 kunnen vijftien surnumerairs der dir. bel., invoerrechten en acc. worden aange steld. Tegen het einde van dat jaar, op nader te bepalen plaats en tijd, zal het vergelijkend examen daartoe worden afgenomen, en tevens gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van het examen voor de betrekking van adspirant-verificateur. er- zoekschriften, om tot die examens te worden toe gelaten, moeten vóór of uiterlijk op 1 Oct. a.s. bij het dep. van finantiën zijn ingekomen, verge zeld van de noodige stukken. Een boer aan den jaagweg nabij Broek in Wa terland zou voor eenige dagen met hulp van zijn zoon een paal in den grond slaan. Toen de zoon daartoe de slei ophief, vloog de hamer van den steel af en trof den ouden man aan het hoofd. De man is na eenige dagen overleden. Zondag ochtend sprong in de Dijkstraat te Kralingen een man, 'die sedert eenigen tijd aan verstandsverbijstering lijdende is, van het dak zijner woning, ongeveer 15 M. hoog. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en bij geneeskundig onderzoek bleek, dat zijn lichaam op verschillende plaatsen zwaar was ge broken. Hij werd daarna overgebracht naar het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam, en is daar spoedig aan de gevolgen overleden. a. Toe te treden tot het lidmaatschap der xklgemeene Stamboek vereeniging voor Duitsehland en naburige rijken. b. Het stamboek der Vereeniging uit te geven in d.e Engelsche, Duitsche en Fransche taal. c. Mede te werken om de voorgenomen land bouwtentoonstelling in 1883 te doen slagen en daarvoor eene geldelijke bijdrage te verleenen. KANTONGERECHT HEUSDEN. Zitting in strafzaken d.d. 7 April 1882. E. van D. te Dusseu ƒ2, subs. 2 d.L. W. to Giessen ƒ3, subs. 3 d.J. van M. te Giessen ƒ3, subs. 3 d.J. van P. te Gorinchem ƒ12, subs. 6 d.Ch. K, te Dusseu f 2, subs. 2 d.; P. van R. te idem 2 X ƒ12 subs. 2 X 6 d.P. H. te De Wer ken j 5, subs. 3d.; A. V. te Ahnkerk 2 maal 12, subs 2 maal 6 d. P. H. te De Werken 5, subs. 3 d. A. van der L. te Wijk 11, subs. 6 d,M. van V. te Veen ƒ3, subs. 3 d. M. K. te Vlijmen 3, subsidiair 3 dagen; A. van B. te Vlijmen 2, subs. 2 d.M. van den IC. te Hensden ƒ3, subs. 3 d.M. D. te Oud-Heu3- deu f 3, subs. 3 d.G. B. te Heusden 3, subs. 3 d.A. H. te idem ƒ11, subs. 6 d.J. H. te id. ƒ3, subs. 3 d.; J. C. B. te id. ƒ3, subs. 3 d.; M. G. te Oud-Heusden ƒ3, subs. 3 d.; A. van B. te Heusden ƒ5, subs. 3 d.M. H. te idem ƒ5, subs. 3 d.A. van O. te id. ƒ5, subs. 3 d,; K. A. H. te id. 11, subs. 6 d.J. B. te id. ƒ3, subs. 3d.; E. V. te id. ƒ11, subs. 6 d., allen wegens open bare dronkenschap. J. van B. te Hedikkuizen, openb. dronkenschap, vrijgesproken. J. de B., D. B., Th. R. en A. J. K., allen te Gorinchem, visch- delict, ieder ƒ3, subs. 2 d., met verbeurdverklaring van visch, of te betalen ƒ1, subs. 1 dag. Mijnheer de Redacteur! U zult mij wel het genoegen willen doen onder staande regelen in uw veel gelezen Nieuwsblad te plaatsen Het is reeds een geruimen tijd geleden, dat ik in uw geacht blad een artikeltje las, betreffende de Nederlandsche Ouderliuge Vee - assurantie-Maat schappij, gevestigd te Leiden, overgenomen uit het Leidsche Dagblad. Ik was aLtoen agent dier maat schappij voor Heusden en omstreken en sloeg aan dit geschrijf geen geloof, doch heb nu de overtuiging bekomen, dat er wel degelijk veel moeite moet ge daan worden om van genoemde maatschappij gelden te ontvangen. Geld ontvangen schijnt bij haar op den voorgrond te staan doch geld uit te betalen daarop schijut zij minder belust. Den 16 Januari 1882 stierf het paard van A. van den Biesheuvel te Genderen en tot bedeu heeft de man het bedrag zijner schade nog niet ontvangen. Den 3 Februari 1.1. is van do directie de begrooting- staat toegezonden tot een bedrag van 113, welke staat door v. d. B. geteekend aan de directie is terug gezonden. Van een en ander geeft de onder- geteekende gaarne aan een ieder inlichting. Naar aanleiding van art. 32 van het reglement was het de plicht der Maatschappij reeds den 22 Febr. 1.1. de bepaliug te doen plaats hebbendoch neen, genoemde Heeren dachten daar anders over en beantwoordden noch mijne brieven, noch die van den belanghebbende, tot dat eindelijk den 20 Maart 1.1. do heuchelijke tijding kwam dat. v. d. B. 5% van het bedrag zijner schade koude bekomen maar ook die 5% laten zich nog wachten. Ik heb daarom gemeend niet langer voor zulk eene Maatschappij werkzaam te moeten gijn en heb als Agent bedankt. De deelhebbers in mijn ressort zullen nu zelf moeten oordeelen hoe te handelen, of blijven betalen en bij onverhoopte schade na maanden waektens met slechts enkele percenten te worden afgescheept, of met Mei a.s. de kwitantie te weigeren en de Directie voor die eer te bedaukeu. Ik heb de eer de redactie mijnen dank te betuigen voor de plaatsing van het bovenstaande. Heusden7 April 1882. M. J. VAN HANSWIJCK. Hoewel het onze stelregel is geen artikelen op te nemen die een persoonlijk karakter dragen, hebben wij toch gemeend bovenstaand geteekend stuk te moeten plaatsen wijl het hier bepaald een alge meen belang betreft. Wij zullen echter ook gaarne ruimte beschikbaar stellou voor de daarin genoemde Maatschappij, indien zij zich hieromtrent zou willen verdedigen. De Redactie. 26 April 12 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het voltooijen van den bovenbouw en het maken van eenige andere werken voor het gedeelte MaasheesBleriek van den spoorweg Nij megenVenlo. Bedrag der begrooting ƒ121,000. Aanw. 17 en 19 April, 12 ure, aanvangende te Bleriek. 4 Mei 2x/2 ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het voortzetten der verbetering van de haven op het eiland Terschelling, behoorende tot de havenwer ken in Noord-Holland. Raming ƒ13,250. Aanw. 27 April. 10 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. Het maken van zuilenbazalt-steenglooi- ing tegen het buitenbeloop van de bedijking langs den linkeroever der Nieuwe Merwede onder de gemeenten Zwaluwe en Made en Drimmelen, behoo rende tot de werken der Merwede en Killen in Noordbrabant. Raming 36,000. Aanw. 3 Mei. 11 Mei 21/i ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het verdiepen van eenige gedeelten van het Noordhol- landsch kanaal. Raming 34,800. 17 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. Het verrigten van baggerwerk in den Amer en het. herstellen en onderhouden van de wer ken op het bovendeel dezer rivier aan de monden van het Oude Maasje en de Donge, van 1 Juli 1881 tot en met 30 Juni 1883. Raming 10,000. Aanw. 10 Mei. 17 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van verdedigingswerken aan den rechteroever van het Mallegat, tusschen de kilometerraaijen 123 en 124, onder de gemeente Dubbeldam, behoorende tot de Dordsche waterwe- geu in do provincie Zuid-Holland. Raming 18,800. Aanw. 10 Mei. 17 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. De uitvoering van herstellingen en ver nieuwingen aan de Rijks rivierwerken op de Maas met het onderhoud dier werken van 1 Julij 1882 tot en met 30 Junij 1883, in 5 pere., geraamd op ƒ14,450, ƒ11,950, ƒ7700, ƒ15,700 en ƒ23,600. Aanw. 10 Mei. 19 Mei 101/2 ure- Prov. bestuur te 's Bosch. De voorziening van de kanaalboorden der Zuidwillems vaart in de provincie Noord-Brabant. Raming ƒ10,000. Aanw. 13 Mei. 24 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. Het maken van vijf dwarskribben onder de gemeente Bergambacht aan den regteroever dei- Lek, tusschen de kilometerraaijen nos. 113 en 114. Raming 23,700. Aanw. 17 Mei. Vier oorvijgen. In het werk van den franschen reiziger door Rusland, d' Arlincourt, vindt men het onderstaande aardig verhaal Een koerier van het russische gouvernement, Yegor genaamd, kwam met gewichtige depêches aan een overvaartplaats van den Don. Hij was vergezeld van zijn schoon en verstandig vrouwtje, de dochter van een beroemd advokaat te Tarjok. Zij scheen bijzonder in den smaak te vallen van den geueraal-pachter en eigenaar van de veerboot, die zich juist aan deze zijde van het water be vond; en toen het echtpaar bij de twee roeiers en den stuurman in het vaartuig wilden stappon wei gerde hij zijn toestemming tot den overtocht of de jonge vrouw moest hem een kus geven. Ycgor, over deze verregaande onbeschaamdheid veront waardigd, gaf hem zonder zich te bedenken een klinkende oorvijg en dreigde hem daarenboven met een aanklacht bij de bevoegde macht, indien hij hem nog langer ophield. De pachter durfde zich toen niet langer verzet ten, maar door de ontvangen tuchtiging zoowel in zijn atntenaarswaardigheid als in zijn persoon belee- digd, riep hij den vertrekkende na, dat hij eene schit terende satisfactie zou eischen maar voor het gerecht. «Ik neem u tot getuigen," had hij tot den stuur man en de roeiers gezegd, »de kerel zal mij die oorvijg duur betalen. Ik zal hem wol weten te vinden. Brengt hem maar gerust naar den over kant." Wel dra was de boot midden op het water. »Yegor", sprak nu de jonge vrouw zacht tot haar man, «geef nu gaauw den stuurman en de roeiers ook ieder een klap." «Waarom?" vroeg haar echtgenoot verwonderd. «Gauw, gauw!... De koerier gehoorzaamde. Woedend over die onverdiende mishandeling wilden die drie mannen zich op dien pasagier wer pen, maar deze greep zijn pistolen, zoodat zij hem niet durfden naderen. Lachend sprak nu de jonge vrouw tot hen«Houdt u bedaard, mannen, die oorvijgen waren onvermij delijk noodig en later zult gij er schadeloosstelling voor ontvangen, Ik ben een advokatendochter en versta mij op de wetten. De pachter kan miju man nu geen kwaad meer doen, want de getuigen ont breken. «Hoe zoo?« «De wet zegt dat niemand in een rechtzaak als getuige mag optreden, indien hij zelf partij is. Dus ook niet als hij tot de aanklagers behoort. De eer ste oorvijg zou mijn man ontwijfelbaar ongelukkig gemaakt hebben, maar die drie laatsten hebben het gevaar volkomen afgewend. Ten huize van de echtelieden Konraad Niekamp en Martha Lindemulder, te Winschoten, heeft de politie Donderdag de moeder van laatstgenoemde, eone ruim 90-jarige vrouw, voor wier onderhoud en yerpleging ook door een zopa en kleinzoon wordt bijgedragen, in (Jen pieest yerwaarjoosdep en deernisvyaardigen staat gevonden. Toen de polR tie de woning van Niekamp binnentrad, waren ouders en kinderen in het woonvertrek aan den maaltijd; in de schuur, wier kap niet van stroo- dokken of een andere sluiting is voorzien, lag de moeder in den turfhoek in een bak, door wat oude fragmenten van allerlei bedekt, met een gelaat dat medelijden, maar ook afschuw wekte. De verzor-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2