De Notaris IF, J, van der Eist, te II' )ii ser te feiten BISCUITS, en oaia. Openbare Verkooping Vrijdag 14 April 1882, publiek te verpachten: WEISCHAREN AANSTEKELIJKE ZIEKTEN ROEREND (iOED. JAARMARKT te Waalwijk. Notaris SE GIER, op den 2den Vrijdag 11a Pasclien, April 1882. Originele Singer Naaimachines, PU I El HOED een Arreslede, GRINTKAR, iu STOFFEN VOOR COSTUMES, Garnitures voor Mantels en Costumes, Centrifugaalpomp, i, m,ïpnso een Schroefstoombootje, Singer systeem Naaimachinen den-Iagazijn, Maurits Westerborg. iegemantels, Vooijaars-, Zouter- en Japonstoffen met de nieuwste Garneering. LM11S EI BUKSKINS WEISCHAREN J.i publiek VERKOOPEN: genaamd „de Zalm", VERPACHTING MARKTBERICHTEN. Een Herberg, of Loge ment met Koffiehuis en Stalhouderij, met Koets huis, Stallen of Schuren, Erven en Tuin, Heusden.J. A. SENS. Ontvangen voor het aanstaande Zomerseizoen: de nieuwste modellen ff Tilbury Paardentuig GEYOGELT E, Planken, Ylotdeelen, Petro- lenmtonnen, Kruiwagens en Richters, C. DE LEEUW Hz., Schapenmarkt 's-Bosch. groot 12 ton met ketel van 8 en machine van 4 paar denkracht, liggende in de Maas te Wijk, in goeden staat en zeer geschikt voor pleizierjacht. Rotterdam. SfilSE MA TJRITSREIS, Schapenmarkt 's-Bosch, van 19, Steiger 19.|| nmuuuui) vitavuu, zeer gunstig staande en liggende aan het Veer te SIEEUWIJK, tegenover de stad Gorinchem, en ook zeer geschikt voor eene BOERDERIJ of HOEPMAKERIJ, kadastraal bekend sectie B, nummers 670 Stalling, groot 08 Aren 45 Cent. 907 Tuin, 16 00 909 Huis, Schuur en Erf, 10 50 Samen groot 34 Aren 95 Cent. In gebruik bij den eigenaar P. H. VAN DER WAAL te Sleeuwijk. Inlichtingen zijn te bekomen ten Kantoren van Notaris Vak Roosekdaal te Gorinchem en Nota ris Vak der Eest voornoemd. ZAL WORDEN GEHOUDEN te Heusden, zal op Woensdag 19 April 1882, des W morgeus ten 10 ure, J ten verzoeke van den Curator in het failissement van den Heer T. SMITS te Wijk, ten huize van den failliet en aan het Hoofd te Wijk EEN van 7 cM. middellijn, Te bezichtigen het Stoombootje dagelijks en de overige goederen Dinsdag 18 April a.s., 's morgens 1012 en 's middags 11 ure. VE1LYERBETERDE Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. asp- Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. is voornemens op Donderdag den 13 April 1882, PROYI- jjjj if j!f A SIGN EEL, en_ op Donderdag iji-gl jjjUuj den 20 April daaraanvolgende, -SsF0, FINAAL, telkens des namiddags ten 1 ure, in nagemelde herberg, krachtens het beding bedoeld bij art. 1223 B. W., publiek te gers beweerden, dat ze den gewonen rmddagkost niet gebruikte, maar toen een stukje wittebrood aan de beklagenswaardige werd voorgehouden, was ze in haar pogen om het te bemachtigen dierlijk. Maatregelen worden genomen om aan dien onna- tuurlijken staat van zaken een einde te maker. De politie maakte proces-verbaal op. Tweeërlei kussen. In een roman van eene begin nende Amerikaansche schrijfster leest men >Toen zij den eersten kus ontving, gevoelde zij zich al3 een schaal vol rozen, die in honig en eau de cologne zwemmen; het was haar alsof er iets op diamanten voeten door hare zenuwen liep, begeleid door Minnegoodjes in een wagen, die door engelen getrokken werd, in de schaduw va:i ver- geet-mij-nietjes en bet geh.-el overwelfd met smeltende regenbogen.* 't Is ten minste smakelijker dan de bekende definitie, die eeu landgenoot en collega dezer dame van een kus gaf, welks eigenaardigen klank hij omschreef als: »een geluid, als wanneer des avonds eene koe haar poot uit eeu drassig wei land terugtrekt.* Een treffende plechtigheid heeft eeuige dagen geleden op het eiland Sainte-Marguérite, tegenover Cannes in de Middellandsche Zee gelegen, plaats gehad. Daar zijn nl. de Arabieren, die in den Afri- kaanschen oorlog gevangen zijn genomen, opgeslo ten en hoewel deze lieden nu juist niet tot de aan genaamste verschijningen behooren, zoo zijn het toch ook menschen, die hun land, hun familie, hun vrijheid en hun moskeeën betreuren. De vereeniging der Fransche vrouwen heeft zich het lot der arme gevangenen aangetrokken en o. a. aan elk der tien priesters (Maraboets,) die zich bij hen bevinden, een exemplaar van den koran aangeboden, daar geen van hen er een bezat.. Dit geschenk werd door de Arabieren met teekonen van groote vreugde en dankbaarheid begroet. Aan den oever der tintelende blauwe zee hadden do 360 gevangenen zich Vrijdag in drie breede rijen geschaard met de Maraboets in het midden. De president las hun bij het overreiken een kort woord voor, dat door een tolk dadelijk in het Ara bisch werd overgebracht. Hij sprak van de edel moedigheid der Fransche natie, van haar rechtsge voel, van haar eerbied voor het geloof der Ara bieren en van haar oprechten wensch om met de inboorlingen in vrede te leven. »Evenals gij,« be sloot hij, »gelooven wij in een God en in het leven hier namaals. Herinnert u, wanneer gij in uw land teruggekeerd zult zijn, dat men in Frankrijk goed voor u geweest is, en wanneer gij later een Fransch reiziger in uw woestijn mocht tegonkomen, denkt er dan aan, dat wij u als broeders behandeld hebben en schenkt hem gastvrijheid. Iedereen, die van deze plechtigheid getuige was, was diep bewogen over de verhevenheid van dit eenvoudige tooneel. De volgende, zeker niet alledaagsche mededeeling wordt ons gedaan: »Den 11 A$ril a. s. denkt J. C. Wienken te Schagen te herdenken den Dag wo hy vor 50, be gonnen is het Oudste cn Kostelykste Ambacht, na me! eik Manne tot Heere te maaken.« Ra, ra, wat is dat? Het oudste ambacht schijut dat van kleerenmaker te zijn, maar maakt de klee- renmaker »manne« tot »heere?« Dit is in den let terlijken strijd met het spreekwoord, dat zegt: »kleeren maken den man.« Er is dus blijkbaar sprake van een zeer buitengewoon, ons nog onbe kend ambacht dat 50 (jaren?) lang in het dorp Schagen in alle stilte uitgeoefmd kon worden trots alle post- en telegraafwezen! N.v.d.D. Dorst-oorzaak. »U schijnt dorst te hebben,* zegt iu een bierhuis een stamgast tot Professor X, die voor de toonbank twee glazen bier achter elkaar uitdrinkt. Dorstis het antwoord. Krijg eens geen dorst, als op je collegie de studenten als harin gen op elkaar zitten gepakt Er is een koningstroon te koop voor hem die het meest er voor geven wil. Het is die van Arau- canië, in Zuid-Amerika, Geruimen tijd geleden liet een Franschman, de Tonnens, een gewezen advocaat van Périgueux, zich tot Koning van Araucanië uit roepen, onder den naam van Orelius I. Na een zeer korte regeering echter werd die avontuur- koning weggejaagd. Koning Orelius is nu, na een lange reeks van wederwaardigheden en ongelukken, overleden, maar te Parijs moot eeu maatschappij opgericht zijn, met het doel, zijn gebied te herwinneu. Die maatschappij welke onder leiding staat van een Belg, de heer Meulemaan, gewezen consul van Equador te Brus sel, is in het bezit van al de stukken welke de rechten van Orelius I op de kroon van Araucanië bewijzen, en is bereid die kroon af te staan voor een billijke som gelds. 't Is echter de vraag, of er wel liefhebbers gevonden zullen worden, die veel voor de rechten op dien troon willen geven. De Fransche bladen, die dit bericht mededeelen, verzekeren er uitdrukkelijk bij, dat het geen late »poisson d'Avril* is. Aanvankelijk zou ieder gedacht hebben dat van de zijde der herbergiers het grootste verzet tegen de drankwot komen zou, die hun een werkelijk niet geringe belemmering in de uitoefening van hun be drijf veroorzaakt. Toch is niets minder waar, althans te Arnhem heeft eene bijeenkomst plaats gehad van kasteleins, die een vereeniging wilden stichten tot handhaving en bevordering der drankwet. Dinsdag a. s. zullen ze opnieuw vergaderen. Ten bewijze, nogmaals, van het noodzakelijke om eieren bij het gewicht te verkoopen, geeft de Lanclb. Ct. een lijstje van 8 kippensoorten met opgave van het getal harer eieren per ponddit wisselt af van 8 tot 16, terwijl het getal eieren, per jaar door die kippen gelegd, varieert van 160 tot 90. De beste soorten zijn Livorno, Hamburg, lichte Brahma en zwarte Spaansche, van welke iedere kip gemiddeld jaarlijks 177/g, 155/9 en 1674 pond eipren 's jaars legt. Bantammers geven slechts 55/g pond, Het vooruitzicht bestaat dat dit jaar voor den landman in deze streek een gezegend jaar zal zijn. De winter-rogge staat veelbelovend. Het zaaien van zomer-koren en het poten van aardappelen is overal in vollen gang, terwijl men nergens last van het water heeft. De teelt van bessen en frambozen laat zich gunstig aanzien, terwijl daarin de handel en uitvoer jaarlijks iu uitgebreidheid toeneemt. (Pr. Xbr. Landb.-Ct.) vak Een Engelsch geestelijke. J. G. Wood, zal eerlang een werk uiigeveu over »het paard en de locomo tief,* waarin hij opkomt tegen de wijze waarop van oudsher de paarden behandeld worden, en vooral tegen het beslaan, dat hij voor rijpaarden en trek paarden die slechts lichte lasten te vervoeren heb ben, een marteling noemt, in plaats van een be scherming. En als het beslaan noodzakelijk is, dringt hjj er op aan, dit niets van den fijnbewerk- ten hoef zal worden afgesneden. t Heusden, 7 April. De prijs der boter 0.88 a 0.92 per stuk van 6 ons. Eieren 31/»444/s cent. VIWOÜ S|li Vt bericht de ONTVANGST van de navolgende soorten Per ons 13 Cts., per V* KR. 30 ets. (Met een of meer blikken voor Heeren Weder- verkoopers met de bekende korting.) vak verkoopen? te De Notaris L A N D R E te Vlijmen, is voor nemens op des voormiddags 9 uren, ten huize van Arnold Klerx te Vlijmen voor het Gemeentebestuur van Vlijmen de toebehoorende aan do Gemeente Vlijmen, en voor verschillende eigenaren in het Vlijmensche veld of Meerlant. De Inspuiting van het Rode Kruis van A. Bouvier, apo theker to Parij-, geneest in weinige dagen zonder eonige andere hohauuoinnr.pas ontstane of verouderde vloeingen. willen vloed enz. De uit:-tekende resultaten van ditmlddel en de duizenden genezingen sedert'25 jaren,zijner den best en waarborg voor. kien vuige nauwkeurig het voorschrift. DKPOT IN ALLE GOF-DE APOTHEKEN verkrijgbaar tegen vaste fabrieksprijzen, bij den Agent voor Heusden en Omstreken alsmede Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. Miinchen 1854. Kaiscrslautern I860. Metz 1861. London 1862. Kaiserslautern 1872. Wcenen 1873. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijdcr, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. CS v O berichten den ontvangst eeuer rijke sorteering alsmede eene ruime keuze Voor Heeren een nieuwe collectie en hetgeen verder tot het vak bebtc>cyL T

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3