Wed. W. A. VAN illll TEN ZONEN, Vughter straat, 's-Hertogenbosch, NOUVEAUTÉS, Mantels, Zijde, Stoffen enz. Th. J. JANSEN IS PIANINOS, OVERHEMDEN-FABRIEK. Tz HEB.TOSEIIBOSCIL Magazijn van fransTiëene, G. B. Yersteegh, Handel in Manufacturen, MONTIJN, Directeur. ONZE OUDE VRIEND, 25 12 H. VAN HEMERT, Y oorjaarsstoïïen HEUSDEN. Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. lemisci BILLARTFABRIEK. OUAY-VAN DEN EEGH, B. 29 PENSMARKT, eene groote fijne collectie Meubelen, Bedden, Matrassen, Voeren. Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. IE1 Ph, de JONGH, Sigaren-Fabrikant n Verwerij en Drukkerij I. SCHUMAKER Abonnementen op dit blad worden dagelijks aangenomen. PORTRETTEN, Dordrecht. WARBURG Co. EXPOSITIE ssnsr bijzonder groots sn fijns keuzo voor het aanstaande Zomerseizoen. Kerkstraat A 118, nabij de Markt, van het hnis Alexandre, père et hls te P a r ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsche fabrikanten. Zijden Heeren-Hoeden en Fantaisie-Hoeden, Petten, Gemaakte kleederen enz., van: Yughterstraat H. 19 's-bosch, gedeeltelijke en geheele Ameublementen GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. voor post 80. f 4post 4o. f 6gr. folio f 9. met inkt en gebruiksaanwijzing, franko naaste spoorwegstation, De Auto grafische Drukin richting, fabriek bij Kampen, den Boekbandelaar L. YEERMAN te Heusden, Gebeele en gedeel ten van Loten zijn voorbanden bij L. Yeerman te Heus den. NIEUWAAL. PORTRETTEN. voor 50 Cents. Heusden, voor f 2. C. Keijzer. N. A. FrankOppenbeimer, Photographie Artistique Wed. W. L. Kuijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. openings-uren 's-HERTOGENBOSCÏÏ. TT Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. bezit de goede eigenschappen van de beste liectografen doch mist de inconveniënten. Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (schrift of teekening). Zij laat het negatief bij afwassching met gewoon water zeer gemakkelijk los. Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. DE PRIJZEN ZIJN: en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eenige verkooper voor Nederland N.B. De firma MONTIJN heeft tot haren AGENT voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzelfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te bezichtigen is. SPECIALITEIT VAN Schapenmarkt B 319 's-BOSCH. 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. hebben de eer hunne geachte Clientèle te berichten, zij hunne Zaak hebben OVERGEPLAATST naar de overzijde G, 9, Magazijn van Galanteriën, Parfumeriên, Ryouteriën, Pendules, Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Porcelein en Kristal. fi lil v - v G.D B Heer en - Artikelen. Hebben bij deze de eer hunne geachte begunstigers te berigten, dat zij wederom geheel nieuw ONTVANGEN hebben een prachtige kecze in Hooge Zijden Heeren-Hoeden, Fantaisie-Hoeden en Fransche Zijden Petten. Alsmede Jongens Fantaisie-Hoedjes en Petten, zeer geschikt voor de eerste H. Communie. Ook bevelen wij ons aan tot het leveren van gemaakte COMMUNIE-PAKJES, een geheel Costuum, als: Jas, Broek en Vest voor de prijs van 13 en hooger. Demi-Saisons van af ƒ9, Brabantsche Kielen in soorten, enz. Kleedingstnkken dp maat genomen is zonder prijsverhooging. Bestellingen eu reparatiën, zeer billijk, worden ten spoedigste uitgevoerd. H.ltvanAsa(]i1Jz.auen. bericht dat hij in zijn Magazijn steeds voorbanden heeft waarvoor hij, wat soliditait aangaat, gaarne wil instaan. Door eigen ondervindingzoowel in het buiten- als binnenlandis hij in staat gesteld in iedere kwaliteit en in iedere style, alles onder zijn toezicht bewerkt, in den besten staat af te leveren. Hoewel hij voor het hier ingevoerd buitenlandsch fabrikaat, waarbij niet zelden de deugdelijkheid veel te wenschcn overlaat, niet kan instaan, is hij echter steeds bereid het tegen veel verminderde prijzen te leveren. V.A./\0,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,Vy,<\0,A,A,A A,A A.A A,A; - - - De Edison Autograaf Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet mochten voldoen, wordt bij franko terugzending binnen 3 dagen na ontvangst onmiddelijk per postwissel gerembourseerd. CHRISTELIJK TIJDSCHRIFT VOOR HET JONGE VOLKJE IN NEDERLAND onder den welbekenden titel van door E. GERDES. Dit TIJDSCHRIFT bezorgt der Nederlaudsche jengd twee keeren per maand eene aflevering met boeiende verhalen en aangename bezighedenals Verhalen uit den Bijbeluit den vroegsten tijd der Kerkgeschiedenis in ons Vaderland; uit de Kinderwereld; uit de Heidenwercld uit het Rijk der NatuurLiederen Raadsels en Prijsraadsels VersjesKlokketonen Sterren beelden Diamantrozetten, enz. enz. Bij aflevering 12 of 18 zal een prachtige in verschillende kleuren gedrukte PLAAT als Titelplaat gratis worden gegeven. Prijs per jaargang van 24 afleveringen, ieder groot 10 pag. 4° druks slechts 2.waarover in twee halfjaarlijksehe termijnen van 1.zal worden beschikt, namelijk na de verschijning van aflevering 12 en aflevering 24. Schiedam. NV. VAN NOORTWIJK Cz., Uitgever. De eerste trekking van de eerste klasse der 309de STAATS-LOTERIJ vangt aan 24 April 1882. Gedelegeerde 2e klasse. naar Photografiën in alle grojtte, maakt bij deze bekend, dat hij wederom eene partij nieuwe heeft ONTVANGEN voor Dames en Hoeren. Ook eene assortiment Wolle-, Ripse-, Flanellen- en Linnen TAFELKLEEDEN, en Zijde Flnweelen VESTEN, die tegen spotprijzen worden OPGERUIMD. hoe oud ook, op ALBUMFORMAAT, De Pkotografiën zijn alle uitstekend gelijkend en keurig net afgewerkt. Alle Boekhandelaren nemen hierop bestellingen aan. Bij toezending van bet bedrag per postwissel of in postzegels met het Portret, dat men franco terug ontvangt, worden alle bestellingen door ons binnen enkele dagen uitgevoerd en franco toege zonden. Proeven van Reproductien zijn voor- handen in den Boekhandel van L. VEERMAN te Heusden. .,L lu IN ALLE KLEUREN Breestrnat, HEUSDEN. De goederen ter verwerij of wasscherij bezorgd, zijn binnen 8 dagen terug te bekomen; be lovende een prompte en civiele bediening. van Voorloopige Zomerdienst, aangevangen 11 April 1882. s morg. 5 ure en 's morg. 9.30 ure s morg. 7.30 Van Heusden: Van 's B o s c li en s nam. ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 6 u. Van RotterdamAlle werkdagen 's nam. 12.30. VERVAARDIGING VAN: Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- I lés-enStereoscoop-Portretten, Instantané s, Groepen, Photographiën voor Bidprentjes, Reproducties naar Schilderijen, Gravures enz. en Vergrootiugen in alle genres. ONVERANDERLIJKE LICHTDRUK. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78y2, 912, nam. 27y2 u- Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27y2 n. Zou- en Feestdagen. 79, nam. 2y26 u. 89, nam. 36 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 n. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4