BUITENLAND PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. pend hartzijn hoogste vreugde stellende in de liefde voor zijn twee kleinkinderen, als om de wereld te toonen, dat de mensch strevende naar het hoogste, ten slotte tot de kinderkens gaan moet. Deze Koning van 't lied mocht 't op zijn ouden dag beleven, dat de Keizer aller Russen aan zijn machtig woord gehoor ver leende. Midden tusscken de doodvonnissen ontving de Keizer de smeekbede van den dichter voor 't behoud van enkele ter dood veroordeelden en wat slechts zelden ge zien is, de Heerscher hoorde naar den Den ker, 't Gezag boog voor de Vrijheid, de Czaar aller Russen luisterde naar de stern der menschelijkheid, wier welsprekende tolk Victor Hugo is. Ons komt 't voor alsof deze triumf den edelen oude meer waarachtig genoegen schenken zal dan het schitterend succes aan zijn beste werk ten deel gevallen, 't Is toch een bewijs dat zelfs de verhardste poli tiek nog een zachte plaats vertoont waar de humaniteit slechts aan te vatten heeft om veroveringen te maken, 't Ware voor Rusland en zijn beheerscher te wenschen dat Victor Hugo ook nog den dag zag aanlichten, waarop de Keizer langs een anderen weg dan geweld en kneveling tot de oorzaak van lluslands rampen tracht te komen, ofschoon, we erkennen het, die hoop weinig vasten grond heeft, want.... Victor Hugo staat kort bij de groeve en het despotisme heeft langer werk om in een gematigd bestuur over te gaan dan een grijsaard behoeft om naar zijn graf te wandelen. HEUSDEN, 13 April. De heer Nic. Bouman, leerling van de Nor maalschool alhier en Kweekeling aan de Openbare school te Wijk, heeft heden met gunstig gevolg examen afgelegd als onderwijzer en daarbij nummer 2 behaald. t EETHEN, 13 April. Bedankt voor het beroep naar Eethen en Drongelen (cl. Heusden) door Dr. Gr. van Goor J.Lz. predikant te Oud-Beierland. t NIEUWAAL (Gameren.) De rijksveldwachter 3e kl. C. D. P. Weijers is benoemd tot brigadier der rijksveldwacht en wordt 15 dezer overgeplaatst naar Tiel. t VEEN. De rijksveldwachter D. van Zuilekom alhier wordt op 6 Mei a,s. overgeplaatst naar Wamel. t LANGSTRAAT, 11 April. Voor de bewonde raars van het oude is het hier iu vele opzichten nog het land van belofte, zeer langzaam dringen de vruchten der moderne beschaving tot deze oorden door. Ossen- en hondenkarren zijn hier nog zeer gezochte middelen van vervoer, en de gele kasten van Van Gend Loos herinneren aan den tijd toen spoor- en tramwegen nog niet bestonden. Zonderling waarlijk, dat het zoo is, want juist het drukke vervoer met die paardenverslindende diligences moest zou men zeggen reeds lang de overtuiging hebben gevestigd hoe bijzonder geschikt deze streek, voor tramwegen is. Voorzeker zal de spoorweglijn Zwaluw©'s Bosch voor een gedeelte in de behoeften voorzien, maar volstrekt niet geheel, want juist het kleine verkeer en de zeer levendige kleinhandel zouden veel meer van een tramweg profiteeren dan van een spoorweg. Eer het echter zoover gekomen is, dat we ons verheugen in al de zegeningen die elders worden genoten zal nog wel heel wat tijd moeten ver- loopen, want wie ook tot de uitverkorenen behooren, wij niet, getuige nu weder hoe het met de post- pakketdienst gaat, die hier nog niet wordt inge voerd, hoewel er misschien weinig streken zijn waar de behoefte er sterker aan is. Doch voor alsnog zijn we slachtoffers van allerlei boden, vrachtliedon, bestellers enz. Van Gend Loos komt ons wel ter hulp, maar hij heeft nog tus- schenpersonen noodig voor de bezorging, die het stelsel van afzetten ook al hebben geleerd, 't Ware daarom te wenschen, dat de hooge regeering eens een geuadigen blik wierp op haar Langstraatsche onderdanen. (N. li. Ct.) t DALEM. Tot tegenschatters der personele belasting over het dienstjaar 188283, ziju te Vuren benoemd Jan Bijl cn Sander van Willigen. tDe tweede zitting van den militieraad, zal te Tiel gehouden worden op Donderdag 20 April a.s., ten 91/2 ure in den voormiddag. t— Met de elft vangst gaat liet tot heden op de rivier de Waal niet zeer voordeelig. De koude, gure oostenwind maakt, dat de yisschers minder vangen dan de schoone Maartdagen voorspelden. t Van de opbrengst van de visoh, geyaogeo in de Merwede, en bij afslag verkocht, zal de gemeente Gorinchem voortaan heffen 12 in plaats van 10 zooals tot. dusver het geval was. t ENGELEN, 15 April. Van hier moeten wij berichten dat de heer N. Murray, tengevolge der drankwet, tegen 1 Mei a. s. zijn ontslag als ge meente-ontvanger heeft ingediend. Sinds meer dan een kwart eeuw heeft de heer N. Murray ge noemde betrekking bekleed, en wel op zulk een wijze, dat hij zieh daardoor de achting en vriend schap van allen in dpze gemeente heeft verworven. Het is dan ook tot ons adpr IpecRvezen, dat hij in 'i vervolg als ambteloos burger zal gaan jpypU- 'sHERTOGENBOSCH, 10 April, Men zegt en die ,/ineii" is ditmaal duizendtongig dat de ex-bankier v. d. Dries, die zich voor eenige jaren uit deze stad vverwijderde", te Antwerpen aan gehouden is, oin ter beschikking van de Neder- landsche justitie gesteld te worden. Zijn arrestatie zou een gevolg 3»jn van de onderzoekingen, dooi de Belgische politie gedaan ter zake vau den moord, gepleegd op advocaat Bernays, (Amst. Ct.) WAALWIJK, 12 April. In de gisterenavond gehouden openbare vergadering van den gemeen teraad is o.a. besloten 1. Eene leening te sluiten van f 35,000 tot betaling van gekocht land aan de haven, school- bouw, verbetering der haven en leggen van trot toirs 2. over te gaan tot verbetering der haven vol gens bestek en tcekening opgemaakt door den heer Van den Heuvel, te Werkendam, gewljzigt door den ingenieur Groe leveMde haven za gedurende 25 werkdagen gesloten ziju en he geheele werk uiterlijk 15 Augustus moeten ziji geëindigd. 3. De keiweg van af den Provincialen weg tol aan den Winterdijk in de Putsteeg zal med( worden aanbesteed. v. h. Z.) GORINCHEM, 12 April. Eene koe, die gister morgen hier per Heusdensche boot werd aange bracht, was in een geheel verkeerd humeur; bij het aanleggen der boot sprong zij met woeste vaart, in de rivier en gelukte het met veel moeite haar aan wal te krijgen. Toen zij evenwel voet aan wal zette, moest ieder vluchten wat hij kon, daar eerst een jongetje het moest ontgelden, het welk zij op den grond wierp en vervolgens een veekoopman, die geheel werd omgeworpen en een gal in het achterhoofd bekwam. Hierop ijlde het woeste dier weer naar de rivier en sprong er in, waarna het een uur later met veel moeite met touwen aan den wal werd getrokken, doch nu machteloos was, zoodat het dadelijk is verkocht en naar N.-Brabant vervoerd. De verpachting van de landerijen, toebe- hooreude aan het Oude Vrouwenhuis alhier, heeft Dinsdag 1.1. f 1311 opgebracht, zijnde f 1371 minder dan in 1881. Van de landerijen, toebe- hoorende aan liet ziekengasthuis alhier, was de opbrengst f 1221, tegen f 14-82 in 1881. ELSHOUT, 11 April. Als nog een bewijs voor het buitengewone zachte weder kan dienen, dat 1.1. Zaterdag alhier reeds een musschennest gevon den is met drie jongen, welke zeer zorgvuldig in de veeren gewikkeld lagen. Zeker konden de oude lui nog niet genoeg eten voor hunne kleintjes vinden, althans van morgen hadden zij een dei- kostgangers over boord geworpen. DORDRECHT, 12 April. Naar wij vernemen zijn door wijlen mevr. de wed. dr. P. A. v. d. BerghAreïit, alhier overleden den 1 Febr. 1.1., o. a. de volgende legaten vermaaktAan de Ned. Flerv. diaconie te Dordrecht f 6000, onder den last van vruchtgebruikaan de Utrechtsche Zen dingvereniging f 200 en aan liet Bijbelgenoot schap f 200. En door wijlen mej. E. J. C. v. d. Bergh, alhier overleden den 6 Eebr. 1.1., o. a. de volgende legaten: Aan de Ned. Geref. diaconiescholen te Rotterdam eene som van f 4500; aan het Ned. Herv. Bestedelingenhuis te Dordrecht f 1000 aan de Utrechtsche Zendingvereniging f 3000 aan de Vereniging voor Christelijk Nat. School onderwijs te Amsterdam f 5000 aan de Vereni ging bedoelende do opleiding van jongelingen tot predikant, gevestigd te Doetinchem, f 4000; aan de Vereniging tot opvoeding en verzorging van weezen, onder bestuur van den heer Joh. van 't Lindenhout te Neerbosch f 5000 aan zeker vereniging tot Bijbelverspreiding, ter keuze van executeuren-testamentair, f 1000 aan het Zen dingsgenootschap der Broedergemeente te Zeist f 1000 aan de Inrichting voor Ilavelooze Kin deren, gevestigd te Rotterdam, f 3000 aan liet Asyl Steenbeek f 500 aan de diaconie der Ned. Herv. gemeente te Dordrecht f 3000aan de Vereniging tot opbeuring van boetvaardige ge vallen vrouwen te Rotterdam f 500 aan de Vereniging Dorcas te Dordrecht 400. (Ü.C.) In de Dinsdag alhier gehouden gemeente raadsvergadering werd medegedeeld dat de verpach ting van hooi- en weilanden 9962.70 opgebracht had tegen f 9904.05 in het vorige jaar. Het voorstel van B. en W. om den inspecteur en den boekhouder der gasfabriek in diezelfde betrekkingen bij de hoogdrukwaterleiding aan te stellen werd aangenomen. En bij de gasfabriek en bij de hoog druk waterleiding zal een volontair worden aange steld op een salaris van 300. Eenige bepalingen van B. en W. met betrekking tot de waterleiding werden gewijzigd goedgekeurd, enkele aangehouden. De heeren Vet.h cn Hordijk die als leden van de commissie der gemeentelijke gasfabriek aan de beurt van aftreding waren, werden met 12 tegen 1 stem herbenoemd. De gewone plaatsing der kramen voornamelijk op de Voorstraat gaf, als een belangrijke belemmering iu het verkeer, aan leiding tot een levendige discussie. B. en W. wezen er op dat daar niet yeel aan tc yeranderen was en del het bypngen yan dp kernps meer buiten de stad zelfs bij de winkeliers tegenstand vond, Het ligt in het plan de kermis elk jaar meer in haar alouden luister te doen afnemen om haar eindelijk //haar eigen dood te doen sterven." De rijkspolitie te Breda heeft in de afgeloopen drie eerste maanden dezes jaars niet minder dan 196 vreemdelingen, als rondzwervende zonder mid del van bestaan, over de zuidelijke en oostelijke grpns yan ons land gebracht. Men ziet ze hier yap allpplej sqofff, menigmaal zelfs begeleid dooi de Marechaussees, daipefjes ii) baltoilet of jn het kostuum waarin Z'j iu een café chantapt optreden. Een bokkingkoopman ging eergisterenavond met een volgeladen kar van Harderwijk, met het doel zijn waar te Nijmegen aan de markt 'e brengen. Onderweg werd door hem hier en daar ecu //pruufke geuomen met dit gevolg dat, toen hij in den nacht te Arnhem aankwam, wellicht alleen daar dgoj* bet instinct van zijn paard aangeland, de man geep llQorp van epn huis meer kon onderscheiden. Misschien dat 4p alcoholische uityaserrjing van den geleider ook invloed op dcu Fossi'imit h:l4 uitgeoefend, want aan een hellende straat aange komen, stapte de knol het trottoir op, waardoor het rad van de kar brak, het paard op den rug viel, en de boer te midden van een hoop van 67 manden bokking, die door den val grooten- de.-ls waren losgesprongen, lag te spartelen, 't Zal den vischboer stellis lang heugen, want de gevolgen hiervan wareneen kapot en bebloed gezicht, een nacht uitslapen op de planken, een bekeuring wegens overtreding der drankwet, een paard niet twee gebroken pooten, het wiel vau de kar en de kar kapot, betaling van het gerequireerde werk volk om den boel op te ruimen en ten slotte afkeuring en vernietiging van de visch. De beide voordrachten voor de met 1 Mei a.s. vaceerende betrekking van hoogheemraad van de Krimpenerwaard bestaan uit de heeren A. Hoogen- dijk Cz., te Ouderkerd a/d IJ., M. Veedoold Cz. te Stolwijk, en A. Rijkaart, te Ouderkerk a/d IJ., R. Van 't Hoff Stolk, te Ouderkerk a/d IJ., G. Voute Jz., te Ouderkerk a/d IJ., en L. Koor te Krimpen a/d IJ. Eenige heeren hebben een vennootschap ge vormd met een kapitaal, groot f 600,000, om daarvoor in ons land op te richten een twaalftal roomboterfabrieken, te beginnen te Sneek eri Bols- ward. De heer J. Th. M aller, van Anna Paulowna is met de hoofddirectie belast. Het Panorama te Rotterdam werd de beide Paaschdagen bezocht door 3289 personen. Op den tweeden Paaschdag was de toevloed zóó groot, dat zich 800 personen tegelijk er in bevonden en de deuren van ruim 10 tot bijna 12 uren gesloten gehouden moesten worden. De Gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft besloten zijn plan tot het bouwen eener eigen gasfabriek te laten varen en niet directeuren der bestaande fabriek, de heeren J. B. de Brouwer en Co. te Brugge, een contract te sluiten, volgens hetwelk de prijs van het aan de gemeente voor straatverlichting te leveren gas 1/2 cent per uur en per brander zal kosten en de prijs voor stads en voor particulier verbruik niet hooger zal zijn dan 7 ets. per M3. Verder heeft de raad besloten, in den linker dijk der rivier de Dieze eene doorgraving te doen maken tot het verkrijgen eener verbeterde afwate ring van de Dommel en tot wegneming van ge varen, waaraan bij stormweder de scheepvaart op de Dieze, in de nabijheid der thans tot lossing der Dommel in voormelden dijk gelegen sluis, is blootgesteld. Te Arnhem viel een 2-jarig meisje, dat voor een oogenblik alleen tehuis was gelaten, in een kuip met water, waarin het kind verdronk. De voorloopig in hechtenis genomen winkelier S. te Wildervank, verdacht van kindermoord, is wegens onvoldoende bewijzen op vrije voeten gesteld. Bij Joure is een conducteur onder een waggon van den stoomtram geraakt. Zijn linkerbeen werd gebroken. De onlangs te Ootmarsum gevan gengenomen dienstmeid, die beschuldigd werd van kindermoord, doch later in vrijheid werd gesteld, is wederom in hechtenis genomen. Te Smilde is een tweejarig kind verdronken. Twee vrou- wen kregen in het Vrouwenkamp te Leiden ruzie. De eene bracht de andere daarbij met een knip mes een flinke snede over het gezicht toe. Bij het lossen van ijzererts te Rotterdam is een stuk daarvan gevallen op het hoofd van een werkman, waardoor hij zwaar gekwetst werd. Een diligence, waarin zich twaalf personen be* vonden, is op reis van Pieterburen naar Gronin gen te water geraakt door het schrikken der paar den Gelukkig kwamen de reizigers er zonder letsel af. Een winkelier te Akkrilm, die een incasseerder van gelden, die met een wissel bij hem kwam, aangreep en de deur uitduwde, is in hooger be roep door het gerechtshof te Leeuwarden veroor deeld tot f 40 boete. Op 1 Januari 1882 werden in het geneeskun dig gesticht voor krankzinnigen te 's Hertogenbosch O O O verpleegd 299 mannen en 314 vrouwen, tegen 277 mannen en 307 vrouwen op 1 Januari 1881 in dat op het landgoed Coudewater, onder Ros malen, 242 m. en 292 vr., tegen 220 m. en 270 vr. in 1881, terwijl in de bewaarplaats voor krankzinnige mannen ten huize Padua, onder de gemeente Boekei, 68 mannen werden verpleegd, tegen §7 in 1881. Zoodat op 1 Jan. 1882 in het geheel in de provincie Noord-Brabant We?(}pn Verpleegd 600 pi- pil 606 yv., tegen 564 OU en 577 vr. op 1 Jan 1881. Het getal lijders ver meerderde derhalve in 1881 met 74, zijnde 45 m. en 29 vr. Twee vrouwen in een Hofje in de Munneken- muurstraat te Leeuwarden, 81 en 83 jaar oud, hebben ruzie gekregen, 't geen de eene zich zoo aantrok, dat zij zich heeft opgehangen. Toen de andere dit vernam, werd zij krankzinnig en moest naar het gesticht te Eraneker gebracht worden. Alweder is iemand ten gevolge van onvoorzich tigheid een groot ongeluk op den stoomtram over komen. Een timmej-man, wonencje even buiten geiden, sprong namelijk }pj S<i§spnl]piin uit dpp tjeip, terwijl dpze iu 'volle'yaart wa§- HÖ en werd door den aphtersteu wagen derwijze aan gereden, dat hij zijn rechter been op twee plaat* sen heeft gebroken en bovendien andere ernstige wonden bekwam. Na door dr. Metzlar te Sassen- lieiin verbonden te zijn, werd hij naar het Acade misch Ziekenhuis te Leiden vervoerd. Men schrijft d.d. 11 April aan de Leiihche Ct April beeft zich ingesteld met Noordoostenwind, dite lang verwacht werd, zonneschijn, maar schraal l X V'- 1» .tóf J til:, f' C il l.lt weer en, zooajs jn t|p teelde Jaatstp nachten, met vorst, die ijs iu de slooten maakte, De uitban* digheid over zooveel heerlijks, alsof er reeds aard beziën te plukken vielen, is hierdoor bekoeld. De Paaschdagen waren betrekkelijk veel kouder dau Bij de ergerlijke mishandelingen, waaraan de Israëlieten in Rusland zijn blootgesteld, doet het 't harte goed te lezen, wat de rabbijn Raphael Meijer Fanizel te Jeruzalem aan sir Mozos Munte- fiore seint: Hunne Koninklijke Hoogheden, de prinsen Albert Victor en George van Wales en hun gevolg hebben mij vereerd met hunne tegen woordigheid te mijnen huize gedurende de viering vau den eersten avond vau het Paaschfcest. Zij smaakten groot genoegen in do plechtigheid en hoorden mot belangstelling een gezang aan, dat voor deze gelegenheid opzettelijk was gecomponeerd door een chachum Elyashar. Hij sprak den zegen uit over de Koningin, den Prins en de Prinses van Wales en onze vorstelijke gasten. Zij waren zeer voldaan over de ontvangst. Van den anderen kant meldt do officieuso Mon- tagsrevue, dat de Oostenrijksche Minister-President, graaf Taaffe, per circulaire strenge bevelen gezonden heeft aan de provinciale en plaatselijke besturen om allo openbare samenkomsten, die kennelijk een anti-semitisch karakter dragen, onvoorwaardelijk te verbieden, terwijl de politie-ambtenaren verplicht zijn elke vergadering, waarin dergelijk streven zich mocht openbaren, oumiddelijk in naam der wet te doen uiteengaan. De Keizerlijke Regeering, zegt graaf Taaffe o. a. in zijne circulaire, rekent het zich ten plicht, de rechten van alle burgers van den Staat te beschermen, onverschillig welke gods dienstige of staatkundige meeniugen zij mogen toe gedaan zijn. Onlangs is melding gemaakt vau de arrestatie van Koboseff, den man, die verleden jaar kort vóór den moord van Czaar Alexander II in de Kleine Tuinstraat een melk- en kaaswinkel gehuurd had om daar eeue mijn te graven. Volgens een Peters burger berichtgever der Neue Freie Fresse had hij kort vóór zijne arrestatie een dergelijk plan te Mos kou voorbereid, tegen de dagen der krooniug van den tegenwoordigen Czaar, in den a.s. zomer. Hij zou namelijk vlak bij het Kremlin een bloemen winkel gehuurd of gekocht hebben, van waar hij reeds begonnen zou zijn eene mijn te graven. De uitgegraven aarde werd in den bloemenwinkel verkocht. Volgens de (oude) Weeuer Presse wilde Koboseff eerst niet voor zijn naam uitkomen, toen de politie hem in hechtenis genomen had, maar hij werd hor kend door den concierge van een huis in de Tuin straat. Ook toen echter bleef hij nog ontkennen, maar men haalde daarop zijne reeds veel vroeger in hechtenis genomen vrouw uit do gevangenis. Deze onstolde hevig, toen zij plotseling haren untu zag, maar hield zich goed en beweerde deu gevan gene nooit gezien te hebbeu. Doch toen zij werd weggeleid, riep hij uit: »Ik wist wel, Anna, dat gj mij- niet verraden zoudt, maar ik wil niet, dat men u nog verder met verhooren pijnigt,* en toen bekende hij Koboseff uit den melkwinkel der Tuin straat te ziju. Doch verdere mededeelingen, niet eens omtrent zijne verleden jaar opgehangen vrien den, waren van hem niet te verkrijgen. Generaal Skoboleff bevindt zich thans te Moskou cn moet daar, volgens bijzondere berichten, in de panslavislischo kringen met geestdrift ontvangen ziju. Hij heeft nu en dan weder het woord gevoerd en doet zich voor als het slachtoffer van de zieke lijke inschikkelijkheid, waarmede men nog te Pe tersburg tegenover Europa te werk gaat. De Mos- koaer bladen hebben zich overigens tot dusver onthouden, van zijn doeu en laten verslag te geven. Bij Maagdenburg is den Ssteu dezer de stoom ketel van eeue boot, behoorende tot, de oostenrijk sche stoomvaart-maatschappij, gesprongen. De boot was op het punt met twee vaartuigen op sleeptouw naar Hamburg te ver trekken toen hot ongel uk ge beurde, maar is nu middendoor gebroken. Vier per sonen zijn daarbij oin het leven gekomen, vijf bleven ongedeerd. De stukken ijzer van het schip werden in en over de huizen geslingerd, die nabjj de plaats van het ongeluk gelegen zjjn. Een van die stukken vernielde twee stoelen, waarop enkele seconden te voren de heer des huizes met zijne vrouw gezetep waren; ten gevolge van den knal der ontploffing waren zij verschrikt opgesprongen en dat redde hun leven. 16 paarden en 2 olifanten trokken Jumbo in ziju wageu door de straten van New-York hij is thans in Barnums .menagerie gelogeerd en schijnt zich daar reeds thuis te gevoelen. Jumbo heeft op reis ook nog al whisky gedron ken, hem door de matrozen aan boord gegeven. Barnum is echter een afschaffer en de whisky-periode zal dus nu wel weer voorbij zijn. Overigens is men voornemens Jumbo niet gelijk in Engeland met koek en beschuit te verwenuen, maar hem krachtig voedsel te geven, epdat zijn gewicht zoo mogelijk nog met een ton toeneemt. Dat is het Jnmbo- ideaal der Yankees. i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2