Hold „Concordia,'' GROOT BAL!!! Café CASINO. Eiiltée Vrij! n van oe Stoom ververij en ROEREND GOED. 1 i 1 1 een Arreslede, üentrifugaalpomp, een Schroefstoombootje, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. 0.VAN DHR HEULEN ZONEN. Wapen van Amsterdam", IDS to Gebr.Paltlie, te Almelo. Openbare Verkooping DL GRINTKAR, SSMMiaSEiSü Donderdag 20 April, Waterpoort - IIECJSDEV Notaris DE GIER, publiek VERKOOPEN: genaamd „de Zalm", MANTELS. JA P ONS TOPPEN. Hoogstraat Hoogstraat. BUKSKINS. MARKTBERICHTEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. HE USD EN. Orchost van ds familie NIET. Bij gelegenheid der tijdens de KERMIS, Entreé 49 cent in vertering. Chemische Wasscherij, Bij C. VAN BOEKELEN, op de Kade te Werkendam, India Rubber Stempels Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, iy Til buk y Paardentuig GEYOGELT E, Planken, Ylotdeelen, Petro- leumtonnen, Kruiwagens en Richters, groot 12 ton met ketel van 8 en machine van 4 paar denkracht, liggende in de Maas te Wijk, in goeden staat en zeer geschikt voor pleizierjacht. Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bijbehoorende artikelen. Behangerij, Stoffeerderij, Beddenfabriek. Volledige Meubileering van Gebouwen. CrORINCIIE M. Kerstmis geweest is. De melkkoeijen, die in de weiden waren gedaan, hebben nu het gras opge geten, dat in Maart gegroeid was, en eerlang ver neemt men van kaal, rood weiland. Maart was grasmaand dit jaar; April heeft tot dusver allen groei doen ophouden niet straffe droogte. Zooals het doorgaans gaat volgt in het midden der lente, als de bloesems der rruchtboomeu geopend zijn en doperwten bij het rijs staan, op al dien schitterenden voorspoed schade. Dan zet het slechts weinig vrucht tengevolge van scherpe koude en het andere verkwijnt. Niet dan eeu maische regen kan nu den dorren grond vruchtbaar maken. Sedert veel meer dan zes maanden heeft het niet van belang geregend; daarbij komt nu nog, dat het buitenwater geruimen tijd veel te huig is. Geen wonder als men spoedig verneemt, dat er putten zijn uitgedroogd. Bloemisten zijn reeds druk in de weer om planten in de broeibakken te begieten. Conducteur, Van de koeien, heerschap. Ja, er is echter niets bizonders aan; dan heb ik vau me leven grootere gezien. Dordrecht, 13 April Graanhandel noteerde Entree voor een Heer en Dame 0.49, elke Dame meer 25 Cent. Biilllli Aanvang's avonds 7 Ys ure. Op DINSDAG, DONDERDAG en ZA TERDAG 18, 20 en 22 APRIL zal, worden gegeven door de Kapel van de familie VAN VELTHOVEN, met gelegen heid tot D A N S E N. zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERG te Hasselt (België.) te Ileusden, zal op Woensdag 19 a[ April 1882, des morgens ten 10 ure, 3H ten verzoeke van den Curator in het failissement van den Heer T. SMITS te Wijk, ten huize van den failliet en aan het Hoofd te Wijk: EEN van 7 cM. middellijn, Te bezichtigen liet Stoombootje dagelijks en de overige goederen Dinsdag 18 April a.s., 's morgens 1012 en 's middags 14 ure. Prijsopgaven, Te eken in gen en Stalen op aanvrage. Berichten dat alle voor het VOORJAAR- en ZOMERSAIZOEN, in do int est uitgebreide keuze bij hun ontvangen zijn. Uit, Maastricht wordt aan de Ar. R. Ct. geschre ven: Maandag namiddag bad er in het naburige dorp Scharn weder een hanengevecht plaats; om de politie te verschalken, was een stal als kamp plaats ingericht. Zes hanenkorven, in ieder waar van zich een gevederde strijder bevond, stonden naast het strijdperk, eeue cirkelvormige kleine ruimte van circa 4 a 5 meter oppervlakte, door wilgen teenen afgesloten, waarin de banen om beurten koppelsgewijze wordou geplaatst. De stal was vol belangstellenden, zoowel uit de Belgische grensdorpen als uit Maastricht. Er hadden onder heu vele weddenschappen plaats. Het gevecht tus- schen de twee eerste koppels viel ten voordeele van uit België aangevoerde hanen uit, terwijl bij het derde koppel de strijd onbeslist bleef* daar de beide strijders van vermoeidheid en door de be komen wonden zóó af waren, dat zij zich niet Meer roeren konden. Het verwekt walging, de dieren na afloop van den strijd te zieu, daar hun soms één of wel beide oogon uit den kop hangen,de kammen stuk gebeten en verscheurd zijn, tal vau wonden bloeden, de sporen kapot of afgeslagen en een groot gedeelte van de vederen geroofd, zoodat zij een allerdeerniswaardigst schouwspel opleveren. Tot het houden dezer gevechten worden de hanen geruimen tijd vooruit afgericht en door verhittend voedsel worden zij strijdlustig gemaakt. weimg. Bij het maken eener vereeuigde beweging door het 3e regiment infanterie en de aanwezige batte rijen veldartillerie van hot 3e regiment te Bergen- op-Zoom in garnizoen, had eeu vrij ernstig onheil plaats. Toen een gedeelte der artillerie den veronder stelden vijand ontdekte, werd het commando vuren gegeven, dat door de manschappen zoo spoedig werd uitgevoerd, dat er in een oogenblik eene voor hot gezicht ondoordringbare wolk kruitdamp het schieten onzeker maakte en tengevolge had dat de gehuwde adjudant-onderofficier L. H. van de veldar tillerie door een schot werd getroffen en hem zeer ernstig heeft toegetakeld, vooral aan het hoofd en aan den rechter schouder. De spoedig erlangde geneeskundige hulp, alsmede het leggen vau het eerste verband door den aldaar aanwezigen officier Van gezondheid was het behoud van den lijder, die thans in het hospitaal is opgenomen. Zijn toe stand is intusschcn nog zeer bedenkeljjk, Ceremonious. De echtgenoote van een kolonel en die van een kapitein, beiden uiterst beleefd en vol plichtplegingen, ontmoetten elkander in een gezel schap. «Stel u voor mijn waarde,sprak de eerst genoemde tot de andere, «ik heb heden nacht van u gedroomd.«O, welk eeu eer antwoordde deze,« »'t was eigenlijk mijne plicht geweest vau u te droomen.ï Goede raad. Turenne zeide tot een officier, die een groot zwetser was: «vriend, ik zal u een goe den raad gevendoor dien op te volgen zult ge u in uw volgend leven voor veel onaangenaams kun nen bewaren, zwijg namelijk, telkens \yanpeer p fie lqst tot redeneeren bpln'flipt-« Be oopie. ïjen landman klaagde eeu ander wegens schuld aan en overhandigde den rechter de schuld bekentenis. Toen de rechter het papier toevallig omkeerde, vond hij op den achterkant een afschrift van de schuldbekentenis. «Waartoe dient dit vroeg hij den boer. «Ik vreesde het oorspronkelijke stuk te verliezen,* was hot antwoord. Een ontevredene. Sir X. maakt dagelijks eene waudeling naar het kerkhof Montmartre. Op een namiddag komt hij met een verdrietig gezicht naar huis. Zijne vrouw, die dit niet van hem gewoon was, vroeg of hem de wandeling niet bevallen was. «Spreek er niet van,« was het antwoord, «mijn geheelo wandeling was vergeefs, er werd vandaag niemand begraven en dat maakt mij verdrietig. er (fyklelyL Reiziger. Hg, conducteurwpar komen q] die' kophqideq vqu daan De (gestoten oogen. De klerk van eeu ambtenaar der belastiug verzoekt eene aanstelling als kommies. «Deze betrekking levert weinig op, ge doet beter als go bij me blijft,zeide de ambtenaar. «Onmo gelijk,* hervatte de klerk, «wanneer ik als kommies slechts éénmaal per dag mijn oogen sluit, verdien ik meer dan wanneer ik ze eeu geheele week op uw kantoor open houd. GfQndye opposite. Hpbt ge de twee dwergen ge- gien die op de kermis vertoond vyordeu? f W aalwijk, 14 April. Vee aanvoer Dragend duur. Boter: 1209 KG. ƒ1.00 a 1.09 per KG. Den 12 April was de prijs der boter te 's Bosch 1.40 a 1.56. Tarwe. Jarige puike Zw., VI. en Overm. 12. a 13.Ov. goede en mind, 11.a 11.80. N. puike Zws. VI. en Overm. 10.50 a 11.80, goede 8.50 a 9.50, mindere en blauwe 6.a 7.50. N. Zomer-Tarw 7.50 a 8.50. N. Kanada 7.50 a 8.50. Zws. Witte per 100 ft a Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.a 8.40. Overm. 7.80 a 8. Gerst. Winler, Z»vs. eu VI. zakm. 6.40 a 7.2ü dito gestort, 7.30 a 7.6U dito Overm. en Fl. zakm. 5.4U a 6.60. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.00 a 6.50 gestort 6.90. Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.00. Spelt, f 3.— a 4.50. Haver. Voeder- 3.20 a 4.50. Dito dikke 4.— a 5.50. Paardenboonen. 6.50 a 7.50. Duivenbooncn. 7.50 a 8.50. Bruine Boonen. 6.00 a 10. Witte Boonen. f 7.a 13.00. Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 8.a 9.00. Voeder dito 7.a 8. Boekiceit. N.-Br. en Frausche p. 2100 k. Maas. per 100 kilo. Kanariezaad. f 9.a 10.50. Koolzaad. Zeeuvvsch en Ov. V 60 a 63per April per Oct. 354. Lijnzaad. 110 Petersb. 280, 105 ft Memel 220, 108 ft Pernau 250, 115 ft Kertch ƒ290, alles per 2040 kilo. Raapolie. Vliegend 32.75, 32.50 p°. Mei 32.25 Najaar 32.50 Lijnolie, vl. 28.75 a 29.p°. April p°. Mei 28.87Y2- Zomerm. 28.87Yg. Najaar 27.871/2. Petroleum. Loco 8,75, Maart Najaar 9.75 Eutr. Charlois. Raapkoeken. Harde f 96 a 104 de 1040 stuks. Lijnkoeken. Harde f 9.50 a 11.25. Zachte 13 a ƒ14 de 104 stuks. Gedurende de aanst. KERMIS alhier, zal op op de bovenzaal „Concordia," worden gegeven Op Vrijdag en Zaterdag daaraan vol- gendo, zuilen UITVOERINGEN gegeven worden, die in het eerstvolgend nummer vau dit blad nader zullen worden aangekondigd. llci'wll i:! il' is ?al op Donderdag 20 April a.s., IN HET HOTEL worden gegeven: Muziek vau do Kapel vau den Heer STIPS. Entree 49 cent per persoon. concurreert piet het EugeLche fabrikaat, voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder all Nonrdhr. en Belgisoho BIEREN levert brouwerij «het Hert-van J. A. CORMAN te geschikt o soorten de Bier- Vlijmen. STEEDS CONCERT op Donderdag 20 April 1882, («rooi Hal, van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giessen. alsmede van ALSMEDE A A. A E HIJMANS NOUVEAUTÉS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3