JAARMARKT te Waalwijk. Garnitures voor iiaiilols eu CosUnnes, taf til, Safe, Spastic lata, Mis, HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Geffcn van der Weeeen, 's Hertogenbosch, Verder vele Artikelen Vooqaars-, Zomer- en Begenmantels, Pendules, Statuetten, Buires, J. J: Sonderegger, Mr. 'Tailleur, Hieuwste Stoffen voor het Seiscen. toom- V* a sell- en Badinrichting DOXJAY Co. Noordwal s-Bosch Horlogerie. MAGAZIJN VAN Magazijnen ter Meubileering. G. J.SCHEEFHALS, Naar Amerika! op den 2den Yrijdag na Pasclien, 21 April 1882. lll'IISllcil. STOFFEN VOOR COSTUMES, '■mmwww Harkt over kt ?)EIJ|5)^LIE;S:, -*g en Cuivre Poli, van af f 14 tot f 350. in alle Japonstoffen met de nieuwste Garneering. LAEEII EI BUKSEINS Horlogiën,Regulateurs, Pendules, Klokken,Wekkersm. s-BOSCHKerkstraat65 en 66. Abonnementen op dit blad worden aangenomen. SPECIALITEIT Stalen der goederen worden op aanvrage franco toegezonden. Ontvangen voor het aanstaande Zomerseizoen: he nieuwste modellen C. DE LEEUW Hz., Schapenmarkt 's-Bosch. 1 x, oua-a Ontvangen eene buitengewoon groote sorteering De Pendules worden op 4 jaar waarborg verkocht. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. DE 's-HERTOGENBOSSCHE geschikt voor huiselijk gebruik en Cadeau. w. m. thönüsT Eind Waterpoort, - hoklogiemaker, Gorinchem, No. 451. Schapenmarkt, 's-Hertogenbosch. No. 451. Speciale Inrichting tot het wasschen van Wollen Dekens. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCIL. Specialiteit in Remontoirs. J. E BEL ING. Horlogiemaker. ZAL WORDEN GEHOUDEN ft Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. Reparation in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. Meubelen in alle houtsoorten. tapijtenMeubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Geene logieskosten te Amsterdam IJ Prins Zwanenburg van i Ph. JONGH, Heusden in alle soorten MANUFACTUREN, MANTELS, MODE-STOFFEN, TAPIJTEN, KARPETTEN, LINKEN en DAMAST, VEE REN- en KAPOK-BEDDEN. IIEEREN KKLEDINGSTUKKEN worden naar verkiezing op maat geleverd. O DAMESMANTELS, f ^□nnmmnDnnaDmnnnommcranmnnnnnnDnDunmEnnDnütjntinmmL-jmatjDriDtE 5:nrirrrTnrir!r^r^rirï«r:r'vrvvVVvarv"v V/y i-y Ty vV tv (Y vV A' >V - vV vVyV vV iV/v /y A. Meyring, gs -VArCvG 'ö"1D mmii Tevens nieuwe elegante Tafelserviezen, compleet voor 12 personen, met Dessertservies, van af ƒ12.50, ƒ24, ƒ30, 50, 70, ƒ100 tot ƒ250. Alle Tafelserviezen worden afzonderlijk verkocht en kunnen zelfs ua jaren nog gecompleteerd worden. Nienwe dessins in Verlakte Goederen. Argent Christofle Thee- en Koffieserviezen on Bouilloirs, alsook in Briltaunia Metaal. Petroleum-Kronen, Hanglampen, Tafellampen, Goudvischstandaards, Bloemvazen, Beelden, Groepen, Candelabres, Theeservie zen, Déjeuners, Lampetstellen, Bloernstandaards, Karaffen, Wijn-, Madera- en Likeur-Glazen, Olie- en Azijnstellen, Kaasstolpen, Botervlootjes, Zunrstellen, Bierstellen, Compottes, Milieu de Table, Tafelmessen, Dessertmessen, Trancheermessen, Lepels en Vorken, Kurkentrekkers, Toilettafels, Reisnécessaires, Reiskof fers, Reistasschen, Rooktafels, WandelstokkenRegenjassen, Spoormandjes, Werkmandjes, Sigarenkasten, Tuinstoelen, Tuinklompen, Parfumeriën, enz. enz. VAN Volledige Ameublementen, Plannen en uitvoerige toekcningcii op aanvrage verkrijgbaar. s B 'ATA fAT/tr ATA A ^□□□□□□□□□nGciDnanDnananonanacjnnnnannnDnncinnannnDnaLiananDanüQpnnot^; p., r-, r r- »-■ri r-! r"> r-» r r-m -J^r-sr-ir^r^r -*—• r v r~« r-> Mt-iri r-ir-i r-—t r»-- r—r«*r rvr-^r*» •iCinr-' cir-» r-vr-v uu uiu Liiuiu<u!ü:uiuou uiu y i y i y y - y l yj y i y y I yyy kj *-a <-> kj kj wiu-uiu uiuoiuuai -~t w >.j \j <j sj i \j i sj i ss w v v» y -Ar. rw v vivi^ VA^i yy vj VAVJ w viy VJV, rvr-^r" jyjytt HLMANN C°. berichten den ontvangst ceuer rijke sorteering alsmede eene ruime keuze Voor Heereu een nieuwe collectie en hetgeen verder tot het vak behoort. CANDELABRES, Gouden en Zilveren Dames en Heeren IIORLGGIEN, waaronder de accuraat loopeude van de «Internationale Watch Company.® Regulateurs, Fransche Cadres, Wekkers, Amerikaausche, Duitsche en Friessehe Klokken, enz. R E PA R A TIEN worden ten spoedigste en met do bekende nauwkeurigheid afgewerkt. heeft de eer zijne geachte begunstigers de ONTVANGST te berichten der Het Qonfectie-Magazijn ia zeer ruim voorzien van Hoeren-, Jongelicercn- en Kinderkloedingstukkcn, waarbij nitmnnten geheele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superfijne Demi-Saisons van 14.— en booger; al deze stoffen ziju van zuiver Wol en krimpvrij, waarvoor wordt ingestaan, de Kleedingstukkeu worden op zicht gezonden en bij verkiezing Ie on,bieden met een schoon a«.-or.imeiit Stalen, om de maat te nemen zonder pvijsverhooging. belast zich met het Wasschen, Bleeken en geheel opmaken van LINNEN G 0 E1) voor Hotels, Pensionaten en Familie», onder waarborg van onschadelijke behandeling en aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. N.Ii. Tengevolge van onvoorziene omstandigheden konden wij op 1 April do gelegenheid tot hot nemen van BADEN nog niet openstellen. De definitive opening dezer afdeeling zal nader worden aangekondigd. AlsAinerikaansche Waithain (Mass) en Zwitsersche Remontoir horlogicn voor Dames en Heeren ui G o u d e n-, Zilveren-, N i e 1 1 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. U VVV, Brecte VY^V Per speciaal voor passagiersvervoer ingerichte snelvar.ndo It Klasse Stoomschepen Jason, kapt. Ilinlopen, 19 April, Castor, kapt. Visser, 29 April, Pollux, kapt. Mnliinckrodt, 10 Mei, Surreij, kapt. 20 Mei, Stella, kapt. Harmsscn, 31 Mei. Laagste Passageprljzen!! Nadere informaties adres; te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Harlingen, Hamburg of hunne bekende Agenten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4