PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. HEUS DEN, 17 April. t De kermis neemt heden een aanvang. Hoe wel het getal tenten niet zoo groot is als andere jaren, ziet het geheel er toch vrolijk uit. Onze wandeling aanvangende bij het Stadhuis en gaande over de Botermarkt, ontmoetten wij I eerst eene galanteriekraam, die vrij goed gesor teerd is, om vervolgens een oogenblik te verwij len voor de koekkramen met hare monsterkoe ken, die reeds de belangstelling opwekken van de jeugd, die 's avonds het geluk daarnaar wenscht te beproeven. De sierlijke tent van het Nieuw Parijsch The atre mechaniek (Panorama) geeft hieraan weder afwisseling. Onder de groote verscheidenheid die daar te aanschouwen is munt, volgens het pro gramma, bijzonder uit de oorlog in de Transvaal en den aanslag op het leven van den Keizer van Rusland. We zagen ook een tentje, waarop met groote letteren: „Minerva." Vermoedelijk zetelt daar, volgens den ondernemer, de godin der wijsheid, die u van haren troon de toekomst kan voor spellen. De caroussel trekt onder dat alles de eerste aandacht van het jonge volkje, 't Is of de on dernemer geen kosten ontziet om haar van jaar tot jaar in sierlijkheid te doen toenemen. De Yischmarkt vindt men voor het grootste gedeelte bezet met de tent van het paardenspel van de heeren Blanus en Cohen, waarin op Dins dagavond 18 April de eerste voorstelling zal ge geven worden. Naar we vernemen is genoemd gezelschap sints haar laatste bezoek aan deze plaats sterk uitge breid, en heeft het de vorige week op de Paasch- weide te Arnhem het meeste succes ingeoogst. Neemt verder de muziek-uitvoeringen die de koffijhuizen in deze dagen aanbieden, zie achter staande advertentiën, en we gelooven dat het niet aan verscheidenheid ontbreekt. t De heer G. J. Kok, wachtmeester-kom - mandant der Kon. maréchaussee alhier, wordt ingevolge zijn verzoek op 25 April a.s. naar 's Hertogeubosch overgeplaatst, om daar in eene meer administratieve betrekking werkzaam te zijn. Wij moeten ons verheugen in deze overplaat sing, daar zij met de belangen van den heer K. verbonden is; maar van eene andere zijde zien wij noode vertrekken den man, die met den mees ten ernst en de stiptste eerlijkheid zijne betrek king alhier gedurende een veertiental jaren, tot genoegen zijner superieuren en onder achting van de burgerij, zoowel hier als in de omstreken, wist waar te nemen. Ook tijdens den jongsten watersnood was hij bij dag en nacht in het belang der noodlijdenden werkzaam en wist hij zijne manschappen met tact aan te voeren en vaak met hen hoogst gevaarlijke punten te bereiken, getuige het redden van de oude lieden Bruurmiju te Nienwkuyk, hetgeen reeds van andere zijde, doch steeds vergeefsch was beproefd. Wij roepen den heer Kok bij zijn vertrek een hartelijk vaarwel toe en twijfelen niet of ook in zijne nieuwe standplaats zal men zijne goede diensten eveneens naar waarde weten te schatten. t Met genoegen vernemen wij, dat onze stadgenoot, de heer Alphonse van der Heijden, verleden Donderdag met gunstig gevolg zijn exa men heeft afgelegd voor de betrekking van sur numerair bij de Staatsspoorwegen. t Bij de in de afgeloopen week plaats ge had hebbende schatting der 31 localiteiten waar aan vergunning is verleend om sterkendrank in 't klein te verknopen, zijn 2 daarvan geschat boven de 200, 8 boven de 100 en.de overige be neden de 100 huurwaarde. Het totaal van het aan de gemeente te betalen vergunningsrecht be draagt dus 860. tUitgaande van de Arnh. Ct. doet in ver schillende bladen een bericht de rondte, waarin de steller mededeelt op welke wijze in Noordbra bant het verbreken van trouwbelofte wordt gestraft. Zeer vermakelijk wordt daarin het „uittafelen" beschreven, bestaande in een optocht met ketel muziek, waarbij door een strooien pop de ontrou we minnaar wordt voorgesteld, voor wiens woning men eene bruiloft nabootst. Hoewel het mogelijk is dat de daarin beschre ven demonstratie op een enkel punt in deze pro vincie plaats heeft, hetgeen ons echter niet bekend is, toch zou men zich verkeerde voorstellingen maken door te meenen dat dit in Noordbrabant algemeen is, want in deze streek is zoowel het feit als het woord uittafelen" totaal onbekend. t 's HERTOGENBOSCH. De korporaal N. van het reg. infanterie alhier die zich op den vasten avond-Maandag heeft schuldig gemaakt aan man slag op een burger is deswege door den krijgs raad veroordeeld tot, twee jaar cellulaire gevan genisstraf en degradatie tot soldaat. t Onze correspondent uit 's Bosch meldt ons De nieuwe overeenkomst met de directie der gasfabriek is met 10 tegen 6 steramen in de raad onzer gemeente aangenomen. De overeenkomst beslaat in 't kort hierin De tegenwoordige con- ce-si maris, de firma de wed. J. B. de Brouwere te Brugge behoudt het monopolie tot leveren der gas voor deze gemeente gedurende de vijf eerste jaren en verder telkens gedurende 5 jaren na het eindigen van het tegenwoordig contract, hetwelk eindigt 1 Juli 1881. De prijs wordt verminderd van af 8 Mei e. k. met 3 cent per M3. zoodat de M3. dan zal kosten 12 cent, met de belofte dat na 21 April 1881 de prijs zal kunnen ge- biacht worden op 9 cent de M3. voor particulier gebruik tevens heeft de gemeente nog het recht als zij 2 jaren voor het ten einde loopen van het contract de concessie intrekt, de buizen te koopen voor een bedrag van 50.000. (Te laat ontvangen voor ons vorig ml miner.) t HERPT, 16 April. Als voorteeken van den naderenden zomer hoort men hier reeds den kwartel slaan en zijn ook terugkeerende zwaluwen opgemerkt. t ZALT-BOMMEL. De gemeenteraad al hier heeft besloten, ter voorziening in de kosten van het bouwen eener school, eene geldleening aan te gaan groot 25,500 tegen -H/a t ENGELEN, 16 April. In de 1.1. gehouden vergadering van den gemeenteraad is tot ontvanger dezer gemeente benoemd de heer A. Kempenaars, gemeente-secretaris van Engelen en Bokhoven. 17 April. Met genoegen kunnen wij berich ten, dat den heer M. M. Nass, hoofd der openb. school alhier, wiens leerlingen reeds meermalen met goed gevolg examen voor kweek- en normaal scholen hebben afgelegd, thans de eer heeft, dat een zijner leerlingen J. H. Van den Bogaard alhier, een flink examen als hulponderwijzer heeft afgelegd. t BRAKEL, 15 April. De elftvisscherij bleef hier schraal deze weekdoch de laatste dag er van vergoedde veel. Er werden toch heden ruim 2200 stuks met de zegen opgehaald. Ook met de drijfnetten had men den laatsten nacht betere vangst. t TILBURG, 15 April. Ook alhier heeft zich heden eene commissie gevormd tot het inzamelen van giften voor de vervolgde Israëlieten in Rus land, bestaande uit de heeren Janssen, Burge meester, Voorzitter, benevens de heeren Brouwers, Catz, Deen, Eras, Aan Ham, Van Spaendonck en Stenfert, Kroese, predikant. t HEDEL. Onze predikant Ds. J. v. d. Aleulen heeft bedankt voor het ontvangen beroep naar Leerbroek en Middelkoop. t HERWIJNEN. Zeer waarschijnlijk is door onvoorzichtigheid een kind van drie jaren in een pot kokend water gevallen, waardoor het onder deel van het lichaam deerlijk gebrand is. Niet tegenstaande spoedig geneeskundige hulp is verleend, vreest men toch voor het leven van het kind. t DRONGELËN. In plaats van den heer Ph. Uythoven, die tengevolge der drankwet zijn ont slag had verzocht, werd tot wethouder gekozen de heer J. Oerlemans, tot lid van 't algemeen armbestuur de heer P. van der Schans en tot ambtenaar van den burgerlijken stand de heer II. Loetf. In de zelfde zitting van den gemeenteraad werd nog besloten subsidie te verleenen voor het leggen van een grintweg te Gansoyen. t HAARSTEEG, 14 April. Den 10 dezer had alhier de opening van de handboogschutterij ge naamd //Claudius Civilus" plaats; bij die gele genheid werden er twee prijzen in vier overgan gen verschoten. Negen gezelschappen namen hieraan deel. De eerste prijs werd behaald met 20 punten door „Zoinerlust" te Drunen en de tweede door z/De Jonge Batavieren'' te Vlijmen met 83 pun ten welke met eene gepaste aanspraak door den president zijn uitgereikt. De harmonie //Cicilia" alhier luisterde dit feest met hare schoone muziek op en een en ander liep in de beste orde af. (Te laat ontvangen voor het vorig nummer.) TIEL, 14 April. Gisteren werd hier ouder poli- tiegeleide binnengebracht de wed. B. van Wamel, wier woning in den afgeloopen nacht is afgebrand en op wie het vermoeden rust, dat zij aan dit ongeval niet vreemd is. t BESOIJEN. Eene nieuwe vereeniging bij het publiek in te leiden is geene gemakkelijke en dikwijls eene zeer ondankbare taak. Van de Zang- vereeniging //Vooruitgang zij ons doel," van Waal wijk, mag dat niet gezegd worden, want zij heeft de verwachting van het publiek bij hare uitvoering van Woensdag 12 April overtroffen. En of er nu geene aanmerkingen te maken zijn? Natuurlijk, maar de gemaakte feilen zijn van dien aard, dat zij bij eene volgende gelegenheid wel vermeden zullen worden. De honoraire leden zijn dan ook voldaan huiswaarts gekeerd. Niet weinig bracht daartoe ook bij de prettige stemming, die er in het lokaal heerschte. Wij hopen daarom, dat we spoedig het genoegen zullen hebben de Zangver- eeniging //Vooruitgang zij ons doel" weer in het publiek te zien optreden. t DE WERKEN, c. a. 17 April 1882. Uit de opgemaakte lijsten volgens 'art 80 en 81 der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. no. 127) blijkt dat in deze gemeente (de Werken en Sleeuwijk) be staande uit ruim 2400 inwoners, zijn 371 kinde ren van boven de 6 en beneden de 12 jaren, van welke 256 de openbare scholen der gemeente, 30 elders een openbare en 36 elders een bijzondere school bezoekenalzoo 49 welke op 1 Januari 1882 geen onderwijs genoten en daardoor op den ter secretarie ter inzage gelegen staat zijn ge bracht als de zoodanige wier ouders of verzorgers uit dien hoofde geen onderstand (geneeskundige hulp uitgezonderd) van de gemeente zullen genie ten, tenzij zij aantooneu dat hunne kinderen ten onrechte daarop zijn gebracht. t DRUNEN, 13 April. Naar men verneemt is het verzoekschrift door belanghebbenden ingediend ter verkrijging van een onderweg aan den overlaat, gewezen van de hand. t ZUILICIIEM, 17 April. Met de landver- pachtingen loopt 't hier haast op een einde. Even als altijd was er geen gebrek aan liefhebbers, niet tegenstaande de handel in hooi zeer flauw is, zijn de pachtprijzeu hoog te noemen. Enkele perceelen gingen iets minder dan 't vorige jaar, doch van de massa kan dit niet gezeed worden. t HERWIJNEN, 17 April. Eindelijk toch zal 't hoofd der school in onze gemeente eenige ver lichting worden aangebracht. Door de benoeming van den heer Verhagen van Raamsdonksveer als 2e onderwijzer, zal de arbeid onder ongeveer 300 kinderen, in plaats van door twee, nu door drie onderwijzers verdeeld kunnen worden. t WAALWIJK, 13 April. De uitslag der gis teren gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad in de plaats van het overleden lid llubbens, is, dat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de hh. Th. Hofmans op wien 111 st. en G. van Loon op wien 39 st. zijn uitgebracht. t17 April. Het Cirque Cinnctt gaf Zater dag j 1. eene voorstelling alhier. Aan de hooge verwachting, die het publiek kreeg door den prach- tigen optocht, werd door het Cirque niet voldaan. ALM KERK. In de spaarbank der Vereeniging tot bevordering van spaarzaamheid, is over 1881 ingebracht 1478.80 en terugbetaald 704.475. Het aan de inzenders verschuldigde kapitaal be droeg bij het einde van 1881 7887.40, terwijl het reservefonds nog 1286.45 bedroeg. WOUDRICHEM. Ds. Oorthuis heeft eene be roeping ontvangen naar Harderwijk. OOSTERWIJK, 15 April. Deze week had de jaarlijksche verpachting van de aan kerk en armen behoorende landerijen plaats. Ook hier be dragen de pachtsommen aanmerkelijk minder dan sedert jaren het geval is geweest. ASPEREN, 15 April. Dezer dagen is bij den heer II. van Brunswijk, door één paar dui ven, vier jongen te gelijk uitgebroed. Ook eenige weken te voren vond men in het nest van het zelfde paar vier eieren, die echter werden wegge nomen, orndat men meende, dat twee daarvan door eene andere duif gelegd waren. Nu echter weet men zeker, dat de vier jonggeborenen zijn van één paar. GORINCHEM, 15 April. Woensdagnamiddag arriveerde alhier Z.Exc. den Minister van Water staat, Handel en Nijverheid, jhr. Klerck, verge zeld van den directeur voor de spoorwegen, de heer Michaëlis en den hoofdinspecteur der groote rivieren de heer Rose. Nadat zij Woensdag den spoorweg van Sliedrecht tot deze gemeente had den in oogenschouw genomen, zijn zij Donderdag morgen per spoor van hier vertrokken, ten einde de lijn tot Geldermalsen en Kesteren op te ne men. Mede was, naar men verneemt, dit bezoek ook in verband met de richting van de Keulsche Vaart langs deze gemeente. Sedert Woensdag 12 tot en met Vrijdag 14 April zijn aan de vischmarkt alhier afgeslagen 7 zalmen, van 7 tot 24 halve kilo's, prijs per 1/2 kilo 0,52 tot 1,45 benevens 5566 elften, prijs 0.38 tot 0.75 per stuk. KRALINGEN, 14 April. Van 8 tot 14 April werden aan het Kralingsche Veer ter markt aan gevoerd 771 zalmen en 36,292 elftenzalm gold 1.20 a 1.65 per 5 ons en elft 0.65 a ƒ0.70 per stuk. AMMERSTOL, 14 April. Van 8 tot 14 April zijn aan den afslag alhier verkocht93 nieuwe of winterzalmen, wegende 11 it 36 halve kilogr., prijs per half kilogr. 1.17a/2 a ƒ1.40; 1061 elften, prijs per stuk ƒ0.70 a 1.05. De vangst was deze week matig en in de laatste dagen sterk afnemende; de prijzen zijn gerezen. SCHOONHOVEN, 15 April. Van 10 tot en met 15 dezer zijn te Ammerstol aan den afslag geweest: 91 zalmen, wegende van 936 halve 'kilo; prijs van ƒ1.10 tot ƒ1.60 per a/2 kilo; 1265 elften, prijs 0.65 tot 0.90 per stuk. In de vorige week werden 113 zalmen afge slagen. In de Woensdag gehouden openbare vergade ring vnm den raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, is o. a. ingekomen het vol gende Kon. besluit: in zake het adres van het bestuur van het waterschap het Oud- en Nieuw- land van Babylonienbroek, in zake een resolutie van Ged. Staten van Noord-Brabant, omtrent de toepassing van art. 81 van het algemeen reglement voor de waterschappen in die provincie van 9 Nov. 1861 op dat waterschap. Met vernietiging van het besluit van Gedep. Staten wordt vernietigd en buiten effect gesteld het aangevallen besluit, door de stemgerechtigde ingelanden in hun vergadering van 1 Juni 1881 genomen. Het gecombineerd college van Bommelerwaard boven den Meidijk heeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin het aandringt op aanneming van het wetsontwerp tot opening van een nieuwen Maasmond, welk werk in het districts-waterstaats- en dijksbelang van de Bommelerwaard zeer wordt aanbevolen. Donderdag heeft het Gerechtshof te 's Herto genbosch uitspraak gedaan in zake tegen A. F. de B...., oud 28 jaren, wonende te Made c. a., beschuldigd van moord, door vergiftiging, op zijn vrouw. Het Hof, overwegende, dat de aanvan kelijke bekentenis van beklaagde die ze echter zoowel voor den rechter van instructie als ter terechtzitting heeft ingetrokken een feit is, dat slechts eeu aanwijzing van schuld bevat, die door geene andere bewijzen wordt gestaafd, en mitsdien het b;j dagvaarding ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, heefl beklaagde vrijgesproken en zijn onmiddelijke in- vrijheidsstelling gelast. Ter kennis van belanghebbenden wordt ge bracht, dat een aanvang is gemaakt met de wer ken tot afdamming van de rivier de Krabbe (Zuid-Holland), zoodat deze rivier niet meer als vaarwater tusschen de Oude Maas en de Dordt- sche Kil kan worden gebruikt. Wij vestigen de aandacht van heeren aannemers hier te lande op de tegen 19 Mei aan het pro vinciaal bestuur te Bergen (Belgie) uitgeschreven aanbesteding van den aanleg der 1ste sectie van het kanaal „du Centre," strekkende ter verbinding van het kanaal Bergen-Condé met den zijtak van het kanaal Charleroi-Brussel. De raming bedraagt 5.062.000 francs. Het te ontbieden bestek is bekend onder no. 37 en de inschrijvingen moeten uiterlijk voor 16 Mei per aangeteekendeu brief zijn verzonden. (Stoomp.) Omtrent de werkzaamheden «ran den spoorweg Dordrecht-Elst, gedeelte Gorinchem-Geldermalsem, wordt het volgende medegedeeld AardebaanVan Schelluinen tot Gorinchem op de hoogte gebracht, behalve het gedeelte vóór de brug (piket 229), dat is verzakt en waarvan de slootbodem tot boven den waterspiegel is opgeperst de verzakkingen op het stations-emplacement Go rinchem zijn hersteld en het terrein nagenoeg op de hoogte gebrachtvan daar tot het Zederikkanaal (piket 280) gereed; van daar tot piket 283 nog circa 1 x/2 meter te laag; van daar tot het em placement Leerdam (piket 347353) gereed, dit emplacement zelf wordt verder opgehoogd; van daar tot den Diefdijk (piket 368), alwaar eene groote verzakking heeft plaats gehad, worden ter versterking ter wederzijde van de baan bermen aangebracht; van den Diefdijk tot de Hagg van piket 375 wordt voortgewerktvan daar tot piket 401 gereed, op enkele vakken na, welke worden op de hoogte gebrachtvan daar tot Geldermalsem (piket 481) gereed, de taluds worden afgewerkt. BruggenDeze zijn allen gereed, alleen die over de Schelluinsche Vliet te Gorinchem, welke in het vorig jaar is weggezakt, verkeert nog in denzelfden toestand en het laatste der te maken landhoofden aan den Diefdijk is bijna afgeheid. Spoor Van Schelluinen tot Gorinchem is werk spoor, van daar tot Leerdam definitief spoor, van daar tot den Diefdijk werkspoor, van daar tot piket 4Ü1 is nog geen spoor gelegd, van daar tot Gelder malsen definitief spoor. Op laatstgenoemd gedeelte is over ruim de halve lengte de ballastbedding aangebracht. StationsTe Gorinchem, Leerdam en Beest van buiten nagenoeg afgewerkt. Met de binnen- betimmering is begonnen. Van de wachterswonin gen zijn 2/3 gedeelten gereed, met de binnenbe- timinering is men bezig, aan de overige wordt met kracht voortgewerkt. De burgemeester van den Haag heeft, als hoofd van de gemeente-politie, den hoofden der openbare en bijzondere scholen aldaar, bij circulaire verzocht hunnen zedelijken invloed te gebruiken, opdat de bij hen schoolgaande jongens zich van onbehoor lijke gedragingen en ergelijke vechtpartijen op de openbare straat onthouden. Naar men mededeelt, had Zaterdag ochtend jl. aan boord der stoomboot „Merwede II" een zeld zaam voorval plaats. Tusschen de stations Bolnes en Kralingen werd aan het personeel der boot keunis gegeven, dat een onbekend passagier zich reeds meer dan drie kwartier op het privaat bevond, zoodat vrees bestond dat hij misschien onwel ge worden was. Daar op het kloppen op de deur, die aan de binnenzijde gesloten was, niet geant woord werd, werd deze met geweld geopend, doch wie beschrijft de verbazing toen men het vertrek ledig vond en bemerkte dat het raampje geopend was. Vermoedelijk heeft bedoelde persoon zich daaruit in de rivier gestort met het doel een eind aan zijn leven te maken. Tot heden heeft men echter hieromtrent niet de minste zekerheid, evenmin als bekend is wie de passagier was, en waar hij aan boord is gekomen. Het Aztekenpaar, dat in verschillende plaatsen, o. a. te Dordrecht en dezer dagen te Scheveningen tentoongesteld werd en nog aldaar vertoefde, is Vrijdagavond eensklaps afgereisd, na van zijn zoogenaamden directeur J. Morris ontslagen te zijn. Donderdag verscheen een Engelsche dame, miss Wreith, aan het commissariaat van politie te Scheveningen, deelde den commissaris mede, dat de beide Azteken haar ontstolen, waren en verzocht op het paar beslag te leggen. Het bleek nu uit het omstandig verhaal, dat de Engelsche deed, dat zij bij Morris Sr, als huishoudster had gediend, dat de xAzteken door haar en Morris Sr. waren op gevoed en vertoond en dat op den dag van de be grafenis van den heer Morris Sr. Morris Jr. met de Azteken stillekens was afgereisd. Na menige vergeefsche reis was het miss Wreith eindelijk gelukt ze te Scheveningen te ontdekken. De heer Vernée, commissaris van politie, was hier voor een moeilijk vraagstuk gesteld, daar de jonge Morris zijn „middel van bestaan" niet wilde prijsgeven. Na in aanmerking genomen te hebben, dat de Az teken, hoewel idioten, toch menschen zijn en er van geen directie spraken zijn kan, dat beide, Ma ximo en Bartola, meederjarig zijn en geen der beide partijen het bewijs kon leveren, curator te zijn, werd door den heer Vernée in overleg met den heer A. E. Maas, consulair agent van Enge land, besloten de beide Azteken zelf uitspraak te laten doen, onder wiens hoede zij zich voortaan wilden stellen. Gisteren avond waren beide partijen op het politiebureel tegenwoordig. Maximo en Bar tola werden achtereenvolgens binnengebracht en O O C

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2