LOKAAL „DE KOIENBEÜR Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. Bekendmaking. BS IS een Arreslede, een Schroefstoombootje, i van amm KERMIS JllLlili Terwerij en Drukkerij MS te Openbare Verkooping li ut; ut: mi goed. Notaris DE GIER, GRINTKAR, Centrifugaalpomp J Entrée 49 cent in vertering. publiek VERKOOPEN: genaamd „de Zalm", AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. RECLA M E. Belangrijk N. A. FrankOppenheimer, C. Keijzer. (lat eene Vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap zal wor den gehouden op Woensdag den 26 April 1882, des voor middags ten 10 ure, ter her- berge van H. Mourik te Heusden. Tilbury Paardentuig GEYOGEL T E, Planken, Vlotdeelen, Petro- leumtonnen, Kruiwagens en Ilichters, groot 12 ton met ketel van 8 en machine van 4 paar denkracht, liggende in de Maas te Wijk, in goeden staat en zeer geschikt voor pleizierjacht. Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Heus den. op de vraag van de heeren Maas en Ver nee ant woordden beiden tot driemaal toe, met hoofd het naar den wand gekeerd, met „Ma". De kwestie was opgelost, Maximo en Bartola waren opgewon den van blijdschap en reisden kort daarna met „Ma" af onder geleide van een politie-agent. In de afgeloopen week zijn 71 personen waar onder 3 vrouwen, wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. 18(2 8 Gorinckeni, 17 April. Bij een aanvoer van ongeveer 300 stuks vee, was de handel heden vooral in kalf koeien en melkvee vrij levendig. C. A. BOOMER, Sz. CD op Donderdag 20 April 1882, SPECIALITEIT VAN Schapen markt B 319 's-BOSCH. De DIJKGRAAF van het Waterschap „de „Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heus- „den, vereenigd met den Oudheusdenschen, Doe- „verenschen en Drongelenschen Zeedijk," DOET TE WETEN: Te behandelen onderwerp: Wijziging van Hoofdstak III, art. 1 der be- grooting voor het dienstjaar 1881, naar aanlei ding van het Kon. Besluit dd. 22 Maart 1882 No. 11, in zake de hectaren gewijze heffing der omslagen. te Heusden, zal op Woensdag 19 April 1882, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van den Curator in het failissement van den Heer T. SMITS te Wijk, ten huize van den failliet en aan het Hoofd te Wijk: EEN van 7 cM. middellijn, Te bezichtigen het Stoombootje dagelijks en de overige goederen Dinsdag 18 April a.s., 's morgens 1012 en 's middags 14 ure. Aanvang 's avonds 7 Vaure* Tot onderwijzers te Geldermalsen zijn benoemd de heer Benders vau Zoel mond en de heer Vorst van Purmerend, waardoor het persoueel aldaar met één persoon vermeerderd wordt. Een vacature be stond er door het vertrek van den heer Kuipers. De koren- en grasvelden die aanvankelijk zoo veel beloofden, beginnen to lijden door het aan houdende schrale weer. Ook vreest men dat de nachtvorsten schade zullen doen aan de vrucht- boomen, waarvan sommige reeds in vollen bloei staan. Door Gedep. Staten van Gelderland is tot lid der hoofdcommissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen benoemd de heer F. H. Umbgrove, te Zutphen en tot plaatsvervanger de heer E. J. Vitringa, te Ermelo. Woensdagmiddag ongeveer half een kwamen er rookwolken door de kap der pastorie te Rumpt, welke spoedig dikker werden en alle teekeuen van brand gaven. Dit bevestigde zich spoedig, daar de vlam weldra uit de kap sloeg en deze in een oogenblik verteerde. Door de flinke houding der ingezetenen is de inboedel voor 't meerendeel ge red. De belendende perceelen hebben door brand schade niets geleden en door het krachtig optreden van de spuit met die van Beest en Gellicum was de brand spoedig geblnscht. Te Nijmegen trekt de algemeene aandacht het vonnis der rechtbank, waarbij een graanhandelaar, die algemeen vertrouwen genoot, in staat van fail lissement is verklaard. Men verneemt als aanleiding, dat de gefailleerde, door een kassiersfirma tot af rekening werd opgeroepen, daartoe bereid was, daar hij 16,000 te goed meende te hebben, maar verrast werd met een tegenvordering van 190,000. Wel wei'd hierop dadelijk na ontkentenis ƒ80,000 geminderd, maar de eisch voor het overschot bleef gehandhaafd en daarop heeft de beweerde schul denaar zelf faillietverklaring gevraagd. Men is nu zeer benieuwd naar den afloop dezer zaak; te meer daar beide firma's denzelfden boekhouder hebben 10 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. De uitvoering van graaf- en baggerwerk op het bovendeel der Nieuwe Merwede gedeeltelijk door middel van Rijksstoombaggervaartuiger met de bediening en het onderhoud dier vaartuigen tot en met 31 Maart 1884. Raming 319000. Aanw. 3 en 4 Mei. 11 Mei 27s ure. Prov. bestuur te Haarlem. Het verdiepen van cenige gedeelten van het Noordhol- landsch kanaal. Raming 34,800. 17 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van verdedigingswerken aan den rechteroever van het Mallegat, tusschen de kilometerraaijen 123 en 124, onder de gemeente Dubbeldam, behoorende tot de Dordsche waterwe gen in de provincie Zuid-Holland. Raming f 18,800. Aanw. 10 Mgi. 24 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van vijf dwarskribben onder de gemeente Bergambacht aan den regteroever der Lek, tusschen de kilometerraaijen nos. 113 en 114. Raming 23,700. Aanw. 17 Mei. 26 Mei 10V2 ure. Prov. bestuur te 's Bosch. Het voortzetten der verbetering van het kanaal do Dieze. Raming 22500. Aanw. 20 Mei. 31 Mei 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. De uitvoering van herstellingen, ver nieuwingen en onderhoud van werkeu aan den Hoek van Holland van 1 Mei 1882 tot en met 30 April 1883. Raming 116700. Aanw. 24 Mei. 19 Mei 12 ure. Prov. bestuur te Bergen. (Belgie.) Den aanleg van de 1ste sectie van het kanaal »du Centre,strekkende ter verbinding van het kanaal Bergen-Condé met den zijtak van het kanaal Char- leroi-Brussel. Raming fr. 5062000. Aan het lokaal van het prov. bestuur te 's Hage werd gisteren aanbesteed: het bezinkon en bestorten van den Oudelandschen zeedijk op Goedereede, be hoorende tot de zeewerken in de prov. Zuidholland. Minste inschrijver de heer H. Hage te Middelburg, voor 83,400. Bij de aanbesteding voor het dempen van een gedeelte der Nieuwe Haven te Gouda is ingeschreven door J. en W. de Jong te Gouda voor 13,765, J. Vermeer, Hekendorp voor 8967, N. Konings Hz, Gouda 7500, L. Brouwer, id. 7250, H. J. Nederhorst, id. 6240. Voor het dempen van een gedeelte der Turfmarkt te Gonda is ingeschreven door L. Brouwer, Gouda, 11,500, H. J. Nederhorst, Gouda 10.124. Voor het dempen van beide genoemde perceelen te zamen is ingeschreven door C. J. C. Hogendijk, Gouda voor 25,200, A. de Borst, Papendrecht 19,848, L. Brouwer, Gouda f 18,863, G. Vlot, Hardinxveld f 18,689, C. P. W. Dessing, Gouda 18,500, P. van Rooijen, Waddinxveen f 18,000 en H. J. Nederhorst, Gonda 16,200. Te 's-Hertogenbosch is aan het gebouw van het gewestelijk bestuur aanbesteedHet maken van een ijzeren brug met steenen landhoofden, over de rivier de Aa in de prov. weg van Veghel naar Gemert te Erp. Er waren 9 gegadigden. De hoogste inschrijver was L. van de Laar te Veghel, voor 17.129. De laagste H. Gloudemane te Berlicum, voor ƒ14.430. De begrooting was 15,575. De Keizer van Rusland heeft een prachtige hof houding en de samenstelling van zijn militaire huis geeft daarvan reeds het meest overtuigend blijk. Dezer dagen is door een regeeringsorgaan de samenstelling van het militaire huis des Keiiers openbaar gemaakt, vergezeld van geschiedkundige mededeelingen ten opzichte van 'r geen vroeger ten deze gebruikelijk was. Daaruit blijkt o. a. dat Czaar Peter de Groote de betrekking van adjudant- generaal in het leven heeft geroepen; in hot eer ste jaar zijner regeering voegde Keizer Nikolaas I aan zijn militaire huis toe generaals »der Keizer lijke suite.* Adjudanten werden het allereerst be noemd door Keizerin Cutharina II, in het jaar 1775. Gedurende de regeering v in Peter den Giooteziju 6 officieren tot adjudaul-generaal, door Keizerin Anna 3, door Keizerin Elisabeth 2, door Peter III 4, door Caiharina li 17 en door Keizer Paul I 15 benoemd. Vau nu af vermeerderde het aantal leden van het Keizerlijk huis zeer aanmerkelijk, ia voege als blijkt uit de volgende tabel: adj.gener. gen. «der suite. EUi|U 19 31 49 57 79 146 totaal. 27 66 102 174 213 404 1825 35 1826 53 1855 79 38 1856 91 43 1881 137 121 Met dit cijfer heeft het militaire huis des keizers zijn hoogste punt bereikt, want reeds op 1 Januari was het aantal adjudanten-generaal gedaald tot op 130, dat der generaals »de suiteop 98het aan tal adjudanten was vermeerderd met. 5, zoodat het totaal tot op 379 was gedaald. In Januari had op nieuw een vermindering plaats en mot 5 adj.-gen. 3 gen. »de suite« en 1 adj., zoodat het totaal is 370. Met het Paaschfeest heeft gewoonlijk een groote bevordering plaats bij het leger en daardoor zal het militaire huis des keizers aanmerkelijk worden ingekrompen, want de regeerende keizer heeft de gewooute niet, om do opengevallen plaatsen onder zijn snit.» door verplaatsing naar het leger, weder aan te vullen. Convictie. Patroon. Gij zijt nu reeds drie maanden op reis en ge hebt de reiskosten nog niet verdiend zóó kan ik niet bestaau. Reiziger. Geloof me mijnheer van Epseheuten, 't is niet mijne schuld, overal wijst inen mij kort af de deur. Patroon. Gekheid, je hebt geen slag van zaken doen, je weet je niet comme il fuut voor te stellen. Ik zal u dat e.ns leeren. Veronderstellen we dat ik de reiziger ben en gij de winkelier. Let nu op »heb ik het genoegen den heer van Peuteren te spreken Reiziger-. Die ben ik. Patroon. Zeer aangenaam keunis te maken Ik reis voor het huis van Epseheuten en Co., in Reiziger. Zoo, reis je voor die gemeene kerels, maak dan maar dat je een, twee, drie uit den weg komt of ik trap je de deur uit. Ook een reden. De moeder: »Ik verwonder me zeer over u, Klaartje. Bevalt u die vervelende dikke Muller dan zóo, die ons zoo dikwijls komt bezoeken? Je moedigt hem bepaald aau!« De dochter: »Neen, mama: maar ik wil de bloemen die ik van de herfst verzameld heb, gaarne goed geperst hebben, en daarom leg ik het boek altijd op zijn stoel. Een moderne Salomo. In een dorp in den omtrek van Baltimore werden onlangs uit een stal een aan tal ganzen gestolen. De eigenaar verklaarde aan den vrederechter dat zijn buurman do dief was, en toen men den stal van den verdachte onderzocht, werden de ganzen daar dan ook gevonden, in ge zelschap van een menigte anderen, die den dief werkelijk toebehoorden. Hoewel alle omstandighe den dus tegen hem getuigden, bleef do schelm hardnekkig zijn onschuld volhouden, en beweren dat al de dieren zijn wettig eigendom waren. En daar was weinig tegen te zeggen want, al de gan zen geleken sprekeud op elkander. In groote ver legenheid fronste de rechter bet voorhoofd. Maar, daar krijgt hij plotseling een inval, een heerlijken inval Hij laat al de ganzen naar buiten jagen en beveelt dat de staldeur van den bestolene opon gelaten moet worden. Dit geschiedt, en ziedaar Een gedeelte van het ganzen heir zet zich terstond in beweging en marcheert, door de achtbare Jury gevolgd, rechtstreeks naar de deur der lang ont beerde woning, met luid gesnater de oude huisgo- deu begroetend. Nu hielp den dief geen ontkennen meerzijn schuld was zonneklaar bewezen. f Heusdcn, 15 April. De prijs der hooiboter 0.68 a 0.70. Grasboter 0.75 a 0.80 per st. van 6 ons. Eieren 3ll%4 cent. Prijzen: enkele zware kalfkoeieu 270 a ƒ330; mindere qual. 150 a 250; dito vaarzen ƒ140 a 220 melkkoeien 140 a 250vare koeien 125 a 160; guiste vaarzen 70 a 125 graskalveren a pinken a nuchtere kalveren 5.00 a 9.00. Varkens, eenigzins zware op levering-50 a 54 ct. per KG. minder zware 48 a 50 ct. per KG.fokvar- kens van 6 a 8 weken 11 a 14 per stuk. De prijs der goêboter was 11.0 a 12.0; der grasboter ƒ1.30 a 1.44 per K.G. Kipeieren golden 0.85 a 0.95 de 26 stuks. Eendeneieren a de 100 stuks. Rotterdam, 17 April. Tarwe. Nieuwe Zeenwsche, VI. en Overm. 10.25 a 11.70puike a goede f 8.25 a 10; geringe 5.50 a 8. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Br. puike 7.75 a 8.20 mindere 7.25 a 7.70. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 5.60 a 7.25 Zomer- 5.25 a 6.20. Haver. Nieuwe Zws. en Polder 2.25 a 4.75. Voeder f a 83/84 "Sinl. dito a 80/81 dito dito per 100 ko, BoeJ.nceit. Nieuwe N.-Brab. a 195. a dito Fransche v. a. b. per 2100 k°. Paardenboonen. Puike 6.80 a 7.20, goede en mindere 5.00 a 6.70. Duivenboonen. Zws. en Polder 7.25 a 8.25. Witte Boonen. Puike N. Zws. en Walchersche 10.75 a 12.50. Mindere 7.— a 10.50. Bruine Boonen. Puike Zws. VI. enW.Z 9.25 a 10.50, mindere 5.50 a 8.50. Erwten. BI. Puike Nieuwe Zws. en VI. op de kook ƒ8.a 8.50, goede en mindere 7.50 a 7.90, Mesting 7.25 a 7.50. Witte Voeder 7.75 a 8.00. Maïs. Araerik. Mixed 8.40, 8.50, Odessa 8.35, 8.40. 8.50, Foxania 8.20, dito 8.30, 8.40 v. a. b. Kanariezaad 8.50 a 10.75 per 100 k is de geluksaankundiging van SAMUEL HEKSCHER Senr, in Hamburg, welke zich in het nommer van heden onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen ecne zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, in den ouderdom van 68 jaren en 9 maanden, mijn geliefde echtgenoote HENDRIENA VAN DER BEEK. Heusden, 16 April 1882. Eenige kennisgeving. IN ALLE KLEUREN. Breestraat, HEUSDEN. De goederen ter verwerij of wasscherij bezorgd, zijn binnen 8 dagen terug te bekomen; be lovende een prompte en civiele bediening. 00 ff™ Groot Bal. Heusden, 12 April 1882. Be Dijkgraaf, HONCOOP. VAN ALSMEDE De eerste trekking* van de eerste klasse der 309de ST.-t ATS-L0TERIJ vangt aan 24 April 1882. Gedelegeerde 2e klasse. O IN HET HOTEL worden gegeven: Muziek van de Kapel van den Heer STIPS. T^Mt/rPP ZLQ ppwi mpv rnp/rsnnw

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3