II. F. ONDERWATER Co., OVERHEMDEN-FABRIEK. 7sHEH TO a EK BOSCH. Magazijn van JAARMARKT te Waalwijk. Garnitures voor Sianlels en Gosluiiies, Klip, Mus, Spist-k Kankn, Galons, Franje enz. Handel in Manufacturen, Vooijaars-, Zomer- en Regenmantels, LAKENS EN BUKSKINS 12 ur-(l BLANUS EN COHEN, n ,U1JL PIANINO'S, FABRIEKANTEN QUAY-VAN DEN UERGH, B. 29 PENSMARKT, op den 2den Vrijdag 11a Pasclien, 21 April 1882. STOFFEN VOOR COSTUMES, Bedden, Matrassen, Voeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Japonstoffen met de nieuwste Garneering. GE miis- tal fllioip, stuks REPRÖDUCT1EN naar alle Abonnementen op dit blad worden dagelijks aangenomen. Nederlandsch Comité ter Ondersteuning der hulp behoevende Israëlieten in Rusland. Standplaats op de Y i s c h 111 a 1* k t te Heusden. DINSDAG 18 APRIL 1882. Til I IAI1RPII Kerkstraat A 118, nabij de Markt, van het liuis Alexandre, père et fits te Par ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsclie fabrikanten. Houttuinen, A 241, Dordrecht. Ontvangen voor het aanstaande Zomerseizoen: de nieuwste modellen C. DE LEEUW Hz., Sehapenmarkt 's-Bosch. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langentlijk,Gorinchem. 2 Mei 1882 Samuel Hekscher Senr. PORTRETTEN. voor 50 Cents. PORTRETTEN, voor f 2. Dordrecht. WARBURG Co. openings-uren BLANUS COHEN. AU. U. limiWMlj 's- HERTOGENBOSCH. VAN ZAL M ORDEN GEHOUDEN Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. PAR IJZER SYSTEEM. Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen 8 Millioen 940,275 Mark Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. Bewogen met het lot der Israëlieten in Rusland, die de slachtoffers zijn eener wreede volksbeweging, hebben ondergeteekeHden zich tot eene Commissie vereeuigd tot het inzamelen van giften ten behoeve dier ongelukkigen, in overeenstemming met de beginselen vervat in de oproeping welke uitgegaan is van het Utrechtsch Comité. Nederland, de bakermat der gewetensvrijheid, vraagt niet uaar godsdienstige of staatkundige richtiug, als het de roepstem van het lijden hoort; en nooit heeft die te vergeefs weerklonken in het gemoed onzer Landgenooten. Ook ditmaal zal de monschlievendheid haar weg kennen, en teu zegen worden van hen, die ze dankbaar zullen ondervinden. Bovenstaande advertentie lezen wij in de Nieuwe Rott. Courant. Ondergeteekenden hebben zich alhier tot een voorloopig Comité gevormd. Zij noodigen een ieder die meê wil werken uit, zich bij een hunner aan te melden om zoodoende even als in vele plaatsen van ons land zich in voldoend aantal bij het Utrechtsch Comité te kunnen aansluiten. P. L, HONCOOP, Burgemeester Heusden. M. A. BOLL, Burgemeester Heesbeen, c. a. M. DE JONOH, Heusden. D. SCHOLTEN Cirque of Paardenspel DIRECTIE: De Directie verwittigt aan het geëerde publiek van Heusden en Omstreken, dat zij alhier zijn gearriveerd met hun beroemd gezelschap rijders, rijderessen, gymnastiekers en clowns, bestaande uit 30 werkende leden en 18 gedresseerde paarden. Gedurende de Keriuis iederen avond ten 8 ure eene BUITENGEWONE VOORSTELLING, waarvan de eerste zal zijn op on vervolgens iederen avond ten TVO1 I/I"1 TI IE. De Voorstellingen zullen verder dagelijks door Programma's worden bekend gemaakt. PRIJZEN DER PLAATSEN le Rang 0.99. 2e Rang 0.75. 3e Rang 0.50. 4e Rang 0.30. Kinderen beneden de 10 jaar betalen op de eerste Rang half geld. H DONDERDAG 20 APRIL, 's namiddags ten twee ure, EXTRA VOORSTELLING voor de Buitenlieden, welke de avondvoorstelling niet kunuen bijwonen. BB Plaatskaarten zijn te verkrijgen op den dag der uitvoering aan de tent, van 's morgens 10 tot de3 namiddags 4 uur, Magazijn van Galanteriën, Parfumeriën, Byouteriën, Pendules, Groepen on Kandelabres, Leerwerk, Porcelein en Kristal. G.D B eeren-Artikelea H. B. van Andel JzM Heusden. DAMESMANTELS, Alles a contant en ongekend lage prijzen. berichten den ontvangst eeuer rijke sorteeriug alsmede eene ruime keuze V001 Hceren een nieuwe collectie en hetgeen verder tot het vak behoort. Hoofdwinst ev. 400,000 Mark. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Yerloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-interij, welke volgeus plan slechts 93,500 loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark Premie van 250,000 Mark 1 winst a 150,000 Mark 1 winst a 100,000 Mark 1 winst a 60,000 Mark 1 winst a 50,000 Mark 2 winsten a 40,000 Mark 3 winsten a 30,000 Mark 4 winsten a 25,000 Mark 2 winsten a 20,000 Mark 2 winsten a 15,000 Mark 1 winst a 12,000 Mark 24 winsten a 10,000 Mark 3 winsten ii 8,000 Mark 3 winsten a 6,000 Mark is 5 t 5 108 264 10 3 530 1073 101 25 85 100 27069 etc.etc winsten a 5000 Mark winsten a 4000 Mark winsten a 3000 Mark winsten a 2000 Mark winsten a 1500 Mark winsten a 1200 Mark winsten a 1000 Mark winsten a 500 Mark winsten it winsten a winsten a winsten a, winsten it 300 Mark 250 Mark 200 Mark 150 Mark 145 Mark totaal 47600 winsten en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelin- gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ambtshalve vastgesteld, en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts f 3.60, of 6 Rijksmark. het halve origineel lot slechts 1.80, of 3 Rijksmark. het kwart origineel lot slechts 0.90, of l'/s Rijksmark. welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn origineel lot ook het met het staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieele trekkingslijst. Da uitbetaling en veriendiag der gewonnen Gel den volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie. Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zich daaroin met bestellingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen aan Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. naar Photografiën in alle groftte, hoe oud ook, op ALBUMFORMAAT, De Photografiën zijn alle uitstekend gelijkend en keurig net afgewerkt. Alle Boekhandelaren nemen hierop bestellingen aan. Bij toezending van het bedrag per postwissel of in postzegels metr het Portret, dat men franco terug ontvangt, worden alle bestellingen door ons binnen enkele dagen uitgevoerd eu franco toego- zouden. Proeven van Reproductien zijn voor- handen in den Boekhandel van L. VEERMAN te Heusden. Voorloopige Zomerdienst, aangevangen 11 April 1882. Van Heusden: 's morg. 5 ure en 's inorg. 9.30 ure. Van 's B o s c h's morg. 7.30 en 's nam. 2 ure. W inter dienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30. Over. werkdagen 6 u. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.30. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 7Sl/2, 9 12, nam. 2772 u- Telegraafkantoor. Voorin. 9 12, nam. 2772 u- Zou- en Feestdagen. 7—9, nam. 272—6 u. PostkantoorVoorm. van Telegraafkantoor. Voorm. 8—9, nam. 3—6 u. Voor Postwissels eu Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9 12, nam. 2-5 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4