BUITENLAND. Bekendmaking. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. bare snelheid aan de hersenen mededeelen. Al 't geen we zien, hooren, enz. wordt door de zenuwen van 't oog, 't oor enz., onmid- delijk aan de hersenen, het hoofdkantoor, meegedeelddit zijn de zintuigzenuwen. De gevoelszenuwen brengen de andere ge waarwordingen van 't gevoel over, terwijl de bewegingszenuwen door onze spieren loopen en naar onzen wü deze in beweging brengen. Behalve deze zijn er nog een tal andere, die zich verspreidende door de Ion gen, het hart, de maag en de ingewanden en deze tot werkzaamheid aansporen. Aan gezien de laatste rubriek niet onmiddelijk met de hersenen in verbinding staat, ge schiedt dan ook het werk dezer organen geheel buiten ons toedoen. Derhalve brengen de zenuwen in ons lichaam teweeg wat we noemen het leven; zonder haar zou de mensch een gevoellooze klomp vleesch zijn, niet meer dan eqn pop De dieren bezitten ook zenuwen, maar bij geen hunner is het zenuwstelsel zoo vol maakt als bij den mensch. Zich zonder ze nuwen te wenschen, heeft dus volstrekt geen zin. De mensch zou zijn hoogen rang in de schepping terstond verliezen, wanneer zijn zenuwleven minder sterk ontwikkeld was. Dit wetende kunnen we nu in een vol gend artikel nog 't een en ander te berde brengen over de verwaarloozing onzer ze nuwen. (IB US DEN, 20 April. t Tot kornmandant van de brigade maréchaus see alhier is met ingang van £5 April benoemd de wachtmeester Verheij. tUit den staat opgemaakt ingevolge art. 81 der Wet van 17 Aug. 1878 (St.bl. no. 127) blijkt, dat op 1 Jan. jl. 233 kindereu boven de 6 en beneden de 12 jaren in deze gemeente ver blijf hieldenhiervan bezochten 82 de openbare en 123 de bijzondere scholen, zoodat door 28 kinderen geen schoolonderwijs werd genoten. t's-HERTOGENBOSCH, 18 April. Maandag en Dinsdagavond heeft alhier eene algemeene repetitie en eene uitvoering der dames-zangver- eenigiug plaats gehad; bij beiden waren wij tegen woordig, en hoewel niet als authoriteit in de muziek willende optreden, kunnen wij toch zeggen dat de nummers van liet programma goed werden uit gevoerd. Het eerste deel, de Caciliën Ode van Handel, dat het glanspunt van den avond uitmaakte, werd zeer goed weergegeven, dank de goede directie van den directeur den heer Herman van Bree. De solisten mej. C. Schotel, sopraan, en den heer Dr. Gfunz, tenor, lieten zich in dit gedeelte reeds naar waarde schatten. Het accompagnement der solo's en der chooren had plaats met Harmonium, Piano en Strijkinstrumenten. Het geheel deed ons liefelijk aan en de afwisseling der solo's en der chooren kwam zoo onverwacht, dat wij er door getroffen werden. Voornamelijk wanneer de zang begeleid werd door het orgel was het alsof wij hemelsche geluiden vernamen. Hierdoor is wederom het treffendst bewijs geleverd dat van alle accom- pagnementen die van het orgel de voorkeur heeft nu liefelijk, dan trotsch, dan wegslepend alle geluiden in zich vereenigd, werd het dan ook meesterlijk bespeeld door den heer M. B.... In liet 2de deel van 't programma bewonderden wij na de chooren, het prachtige timbre der stemmen van de solisten hunne sporen zijn reeds verdiend. Dat zij immer met denzeltden roem het pad der kunst mogen bewandelen. t Een vreemde verschijning heeft zich hier opgedaan. Bij van der Pas, koperslager alhier, geeft volgens zijne verklaring zijne pomp „bron olie" op. "Vooral heeft dit des Zaterdags plaats. Na het uitpompen van groote hoeveelheden waters voor huishoudelijk gebruik, vertoont zich dan de petro leum, die zich zeer goed in de lamp laat branden. Dewijl hij tevens pompenmaker is, wilde hij de pomp laten afloopen om zoodoende van het minder smakelijke gedeelte verlost te worden; doch het water vermengd met aard-olie borrelde met kracht naar boven. De stadsautorieteiten zijn gewaarschuwd geworden. Op het oogenbiik is het water weder helder en goed van smaak. Met betrekking tot het bovens'aande deelt men ons nog het navolgende mede: De welput verschaft water aan drie pompen, hoewel het verschijnsel zich slecht? bij bovenge noemde pomp voordoet. De buis dezer pomp ligt het ondiepst ouder den waterspiegel, zoodat wan neer er grootere hoeveel lieden water worden ge pompt dan de wel kan verschaffen, de monding dier buis lucht zuigt of slechts even ouder de oppervlakte van de waterspiegel staat; nu schijnt er eene aard-olie-ader onder de ader van water te liggen, waardoor de olie, daar deze soortelijk lich ter is dan water, naar de oppervlakte stijgt. AVan- neer nu de monding der buis slechts even de oppervlakte raakt, zuigt hij natuurlijk het zich daar bevindende vocht op. Opmerkelijk is dat de stadspoinp, welke zich 50 meters van de boven vermelde pomp bevindt, sedert 1 of 2 jaar geen drinkbaar water meer geeft, terwijl het vroeger bekend stond als het beste drinkwater in den omtrek. t DOEVEREN. Dr. J. A. Binneweg, pred. te Buurmalsein heeft voor het beroep naar hier en Genderen bedankt. t DALEM. De heer E. W. van 't Voort, hoofd der school te Vuren, zal zich hoogst waarschijnlijk wegens voortdurende ongesteldheid en hoogen leeftijd, genoodzaakt zien, eervol ontslag uit genoemde betrekking aan te vragen. t Volgens het register van verleende ver gunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, samengesteld door de gemeente Vuren, z;jn 13 tappers aangeslagen voor het volle bedrag, zijnde f 25, en 3 voor het s/4 gedeelte daarvan. De opbrengst zal dus in dit jaar voor de gemeente zijn f 381.25. Men meldt ons het volgende van 15 April Gister had in liet gewone locaal de vergadering plaats van de Geërfden van den üorpspohler Bruchem. Dezelve was belegd ter opmaking van een voordracht van 3 candidaten als Poldermeester, ter voorziening in de vacature van wijlen den heer Mauritz Ferdinand Brouwers, die tot zijnen dood met den meesten ijver en nauwgezetheid de belangen dezes Polders, circa eene halve eeuw behartigde. Een aantal kiezers met volmachten waren dit maal ter vergadering aanwezig: het gold ook eene keuze van 4 personen die zich als zoodanig caii- didaat gesteld hadden. Nadat men de volmachten nauwkeurig en stipt had nagezien en na eenige discussie, had de stem ming plaats, die ten slotte den heer H. Blom als lsten candidaat had aangewezen. Hoe wettig men meende te handelen, schijnt men toch nog iets vergeten te hebben. Heeft men niet in strijd ge handeld mét de bepalingen, vervat in Art. 152 van het algemeen Polderreglement? In dit geval zouden volgens de wet de Geërfden tot eene nieuwe vergadering bijeen moeten komen. „Het beste paard struikelt echter wel eens/' volgens liet spreekwoordT. Ct. De gemeenteraad van Capelle a/d Langstraat beeft op een verzoek van den rijksontvanger te Kaatsheuvel, om na 1 Mei a.s. in een lokaal van bet gemeentehuis eenmaal per maand zitting te mogen houden, afwijzend beschikt. De ontvanger houdt thans zijne zitdagen in een herberg. ALMKERK. In de raadsvergadering van heden is benoemd tot onderwijzer aan de openb. school aan de Voorsteeg, de heer E. P. Glaser, van Nijmegen. In diezelfde vergadering is het kohier van den hoofdelijken omslag over 1882 vastgesteld op een bedrag van f 4195.31 en dat der belasting op de honden over hetzelfde dienstjaar op f 285.50. Het was voorzeker een flinke maatregel, indertijd door 't bestuur genomen, n.l. de bepaling dat kinderen beneden den leeftijd van 12 jaar niet voor den veldarbeid mogen gebruikt worden, want waar ouders of voogden de belangen hunner kinderen niet begrijpen, is 't plichtmatig, dat de overh. id hiervoor wake. Dat dit volkomen ernst was, bewees dezer dagen eene bekeuring te Uitwijk gedaan aan iemand, die voor 't hoeden van koeien een kind gebruikte, dat binnen die termen viel. Zooals 't echter met alle wetten gaat, ontduikingen blijven niet achter wege en zoolang niet een voorbeeld tot handhaving gesteld is, schijnen wetten en reglementen weinig indruk te maken, ten minste bij velen. Niet min der waar is 't tevens, dat wanneer genomen be sluiten of verordeningen niet krachtig gehandhaafd worden, ze spoedig van alle kracht ontbloot zullen zijn en slechts op eene eerlijke begrafenis wachten, die hun dikwijls nog niet eens te beurt mag vallen. Het ware beter, dat hun bet aanzijn niet geschonken ware; want alsdan: geen wet, geene overtreding. WOUDRICHEM. De elftvangst blijft steeds eene mildvloeiende bron. Dagelijks worden er pl. m. 3000 stuks gevangen. De prijs is nog 14 a 15 stuivers. ANDEL, 18 April. Onze gemeente wordt meer en meer muzikaal. Voor een jaar kreeg men een orgel in de kerk en voor drie jaren een jongeliugs- vereeniging. De zondagsschool voor tien jaren be gonnen telt reeds honderd kinderende jongelings- vereeniging reeds dertig leden. Nu is er mede een knapen-vereeniging ontstaan, die drie-en-twintig leden telt en allen bij de tooneu van het orgel, worden geoefend. P. Heijstek Wz. eerst leerling en later kwee- keliug op de school van J. de Pijter Jr. alhier, heeft den 14 dezer met goed gevolg zijn examen afgelegd als hulponderwijzer. N. Gor. Cl. Sedert Zaterdag 15 tot en met Dinsdag 18 April zijn aim de vischmarkt te Gorinchem afge slagen: 12 zalmen, van 7 tot 28 halve kilo's, prijs per y2 kilo f 0,57 tot f 1,47benevens 8738 elften, prijs f 0.35 tot f 0.72 per stuk. Het Xederlandscliekoninkl. stoomschip „Surrey", is den 17den April van New-York, na buiten gewoon korte vaart, te Arasterdam aangekomen. Volgens het llarulehhlad van Antioerpen weet de politie niets van een arrestatie van van der Dries uit 's Hertogenbosch die volgens verschil lende bladen aldaar zou zijn aangehouden. Terwijl men op het stationsterrein te Zwolle bezig was veewagens te rangeeren, wilden de drie gebroeders van Dijk, veedrijvers, tusschen een paar voortgeduwde wagens doorloopen, waarbij de ach terste hunner, de 18-jarige G. van Dijk, beklemd raakte, zoodat hij denzelfden nacht aan de gevolgen van bloedstorting overleed. Volgens een Haagschen berichtgever van de Zutph. Ct. zijn de paleizen van prins Prederik in den Haag toegewezen aan de prinses von Wied, en beeft de prinses haar voornemen te kennen gegeven ora bij voortduring eenige maanden van het jaar met haar gezin in den Haag door te brengen. Daarom zal ook het paviljoen te Scheve- ningen niet te gelde worden gemaakt. De harddraverij-vereeniging is als rechtspersoon erkend, met den zetel te Amsterdam. De wed rennen te Bussum zullen dit jaar plaats hebben op 3 en 5 Augustus. In Juni e. k. zullen ver moedelijk door de vereeniging wedrennen worden uitgeschreven te Nijmegen. Bij een Zondagavond te Leeuwarden ontstanen twist tusschen een schippersgezel en een ander persoon over het omverwerpen van een paar glaas jes jenever, trachtte een der overige bezoekers de twistenden te scheiden. Het bekwam hem slecht. De schippersgezel wierp zich nu in hevige drift op hem, beet hem een stuk vleesch boven het rechteroog af, zoodat de geheele wenkbrauw er door verdween en een diep gapende wonde, ter grootte van een rijksdaalder, is ontstaan. De prins v^n Oranje heeft den predikant Ber- sier een bijdrage van duizend gulden toegezon den voor de oprichting van het standbeeld, dat te Parijs zal worden gewijd aan de nagedachtenis van den admiraal de Coligny. In geen jaren waren de kersenboomen op Oud- Beierland zoo prachtig met bloesem bezet als thans. Er kan dus een rijke oogst van krieken verwacht worden. De Haagsche dames klagen volgens den berichtgever der „Prov. Gron. Ct." vreeselijk over de schade die de sporen der officieren aan hare baltoiletten toebrengen. Hoe gaarne zij ook met de mannen van liet zwaard rondfladderen, wordt het toch op den duur te kostbaar voor haar als een enkele wals of polka met een officier op een nieuwe baljapon te staan komt. De dames in de residentie hebben dus met dansstaking bedreigd, indien de officieren gelaarsd en gespoord op de bals blijven komen. Maar hoe tegen het koninklijk bevel te handelen? De eenige weg zou wezen, den koning te ver zoeken, dat zij op bals en partijen de sporen van hunne laarzen mogen schroeven, ten einde in het vervolg het kleed der danseressen niet te bederven. Men verwacht echter weinig van zulk een adres, want de koning is te zeer gesteld op het krijgs haftig voorkomen zijner officieren. Deze zijn wezen lijk te beklagen. Nog dezer dagen vond ik, zegt de schrijver, een officier der administratie met een paar laarzen van f 32 voor zijn lessenaar, klagende over de duurte en de warmte van het schoeisel. Allen klagen en morren, behalve schoenmakers. Dinsdagnamiddag heeft een treurig ongeluk plaats gehad in de nabijheid van het oude stations gebouw der Staatsspoorwegen nabij den tunnel te Utrecht. De 69-jarige spoorwegarbeider S., die, om een korteren weg van liet Sterrenbosch naar het station te nemen, de rails overstak, werd door den naar 's Bosch stoomenden trein gegrepen en over reden, zoodat zijn deerlijk vermiukt lijk op korten afstand werd gevonden. De man scheen den trein niet opgemerkt te hebben, niettegenstaande de ma chinist de stoomfluit liet hooren. Omtrent den diefstal van eene menigte aauge- teekende brieven aan het postkantoor te Parijs meldt de Temps Een kast in het postkantoor op do Place du Caroussel, waarin de aangeteekende brieven geborgen waren, die Zondag niet afgegeven konden worden, is in den nacht van Zondag op Maandag met geweld geopend. Het hangslot en de zegels van den brieven zak zijn verbrijzeld, en van de 230 brieven, die de zak bevatte, zijn er 189 gestolen. Men weet nog niet hoeveel waarde die brieven bevatten, er moet eerst aan de kantoren van afzending gevraagd worden hoe hoog de aangifte der brieven was, en dan nog is de aangegevcne waarde dikwijls beneden de werkelijke. Het schijnt zeker, dat het cijfer der aangegeven waarde vele honderdduizend franks bedraagt, deels in bankbiljetten, deels in papier aan toonder of op naam. De meeste brieven waren geadresseerd aan beurs- en andere makelaars. De diefstal is des ochtends te uur, bij het her vatten van deu dienst ontdekt. De ingebroken kast is van eikenhout met geblindeerde ijzeren deuren, voorzien van twee veiligheidssloten, die met twee verschillende sleutels geopend worden. Die sleutels bevinden zich in handen van twee beambten, wier tegenwoordigheid vereischt wordt om de kast te openen. De inbraak is gepleegd door middel vaubreekijzors. De verbrijzelde ijzeren deur en sloten zijn op den grond gevonden. De heer lvuehn, commissaris van politie, die dadelijk na hot ontdekken van den dief stal gewaarschuwd was, is op het postkantoor gekomen, waar hij een onderzoek heeft ingesteld. Men weet, dat de gebouwen omringd zijn van eeu vrij hoog houten omheining en dat er bij de deuren 's nachts en 's daags twee militaire wachtposten geplaatst zijn. De soldaten hebben verklaard niets bijzonders opgemerkt te hebben. Indien de dieven de omhei ning waren overgeklommen, zouden zij waarschijn lijk door de soldaten gezien zijn. Men beweert dan ook, dat de diefstal gepleegd is door lieden, die met den dienst bekend waren en die den vorigeu avond te acht uur, bij het sluiten der bureaux, zich verborgen hebben in de gebouwen, waar een menigte afgesloten ruimten zijn, en dat zij na de nachtroudte zich begeven hebben naar het kantoor, waar de kast met aangeteekende brioven was. Het huwelijk van Prins Leopold, langen tijd on zeker wegens den toestand zijner gezondheid, is thans definitief bepaald op 27 dezer. De Prins kwam dezer dagen terug van Mentone en schijnt nog niet gelieel hersteld, althans hij moest nog van krukken gebruik maken. De Koning en de Koningin der Ne derlanden zullen, naar verwacht wordt, op Woens dag 26 dezer in Engeland aankomen eu direct naar Windsor doorreizen, waar Z. M. nog dienzelfden dag plechtig tot ridder van den Kouseband zal warden benoemd. Het huwelijk zal vermoedelijk te één ure van den volgenden dag plaats hebben. Ons Vorstenpaar komt dan waarschijnlijk op Vrijdag 28 dezer uaar Londen, waar het dien dag bij den Prins van Wales zal dineren. Voor Zaturdag is Z. M. uiigeuoodigd aan den feestmaaltijd van de Royal Academy. Ook i3 Zijne Majesteit uitgonoo- digd door den lord-mayor eu nog voor verschillende andere plechtigheden. Bovendien is het aantal bij- zondere personen, die gaarne een bezoek van Z. M. zouden ontvangen, legio, vooral eenige groote ma gazijnen, waar Z. M. wel eens iukoopeu liot doen. Sarah Bernhardt is de geheele wereld eu Lon den zeker niet hot minst komen verrassen met haar onverwacht huwelijk met een Grieksch oud-legatie secretaris, thans acteur. Zoo snel heeft het huwe lijk plaats gehad, dat velen weigeren er geloof aan te slaan, 't Is echter waar. Van welke zijde men de zaak ook beschouwt, zeker is dit huwelijk eene der grootste excentriciteiten van de excentrieke Sarah. Men zegt, dat zij smoorlijk verliefd was op den Griek d'Amala of Damala, een man van een zeer knap uiterlijk. Zoo noodig, zal de geldigheid van het huwelijk later zeker op verschillende pun ten kunnen betwist worden. Sarah is van Israëlie- tLelie afkomst, van Hollandschen oorsprong en tegenwoordig waarschijnlijk Fransch; zij heeft min of meer roomsch-katholieke denkbeelden. Haar Grieksche gemaal belijdt de godsdienst zijner natie. Die beiden trouwen volgens de ceremoniën der Anglicaansche Kerk, zoodoende de mogelijkheid open latende van kerkelijke of wettelijke bezwaren tegen de geldigheid. Maar al is het paar ook zon der huwelijks-afkondigingen met een license ge trouwd, hier is Sarah Bernhardt reeds overal Mme. Damala geworden, en als zij binnen kort weder hier komt optreden, zal de toeloop wegens het ge beurde er zeker niet minder door worden, want het verlangen om de beroemde Sarah te zien is zoo groot, dat Eugelscben, die geen wo jrd Fransch verstaan, haar gaan zien. Blijkens eene statistiek der lagere scholen in Pruissen waren er in 1871 onder de kinderen, die dat jaar voor het eerst de school bezochten, 410,380, die geen Duitsch verstonden. Het grootste getal dezer kinderen, 360,528, verstonden alleen Poolsch 21,245 alleen Deensch; 10.075 alleen Lithausch 8239 alleen Moravisch; 6690 alleen Wendisch; 1430 alleen Waalsch; 1130 alleen Boheemsch cn 7 alleen Nederlandsch. Of er in deze 10 jaren in dien toe stand verandering gekomen is, wordt niet gemeld. De Weener Presse deelt een berigt uit St. Peters burg mede, volgens hetwelk graaf Loris Melikoff per telegraaf naar die hoofdstad is ontboden, om te adviseren welke voorzorgsmaatregelen, met het oog op de krooningsfestiviteiten te Moskou, behooreu genomen te worden. De predikant van het dorp Imbach, bij Krems (Beneden-Oostenrijk) is op Goeden Vrijdag op den kansel overleden. Hij had dien morgen voor de gemeente gepredikt eu viel, na de slotwoorden »wij allen moeten stervenplotseling door eene beroerte getroffen, levenloos neder. Voor eenigeu tijd ontsnapten, bij een brand in een klein Hongaarsch plaatsje, twee hyena's uit een rondreizende menagerie. Alle pogingen van den eigenaar en de overheid om ze weder machtig te worden bleven vruchteloos, de dieren waren ver dwenen. Thans wordt uit Stanislaus, in Gallicië, belicht, dat de beide wilde dieren in die streek gezien zijn. De bewoners van een dorp in den omtrek dier stad bemerkten onlangs dat verscheidene graven op het kerkhof opcngewoeld waren eu afgeknaagde beenderen over den grond verspreid lagen. Het verschijnsel herhaalde zich een paar nachten ach tereen, tot ontzetting van de bijgeloovige dorpe lingen, die er allerlei bovennatuurlijke verklaringen aan gaven, maar hot niet durfden onderzoeken. Eindelijk besloten eenige mannen in de kapel op het kerkhof te overnachten en zij zagen om- streekt 11 uren do hyena's het kerkhof binnen sluipen. Ongelukkig joeg een te vroeg gelost schot de dieren op de vlucht. Door de geheele provincie tracht nu de gendarmerie de roofdieren op te sporen. De Burgemeester van HEUSDElf brengt ter keunis van belanghebbenden, dat van af Maandag 21 April a.s., des voormiddags van 10 tot 12 ure, ter gemeente-secretarie gelegen heid zal bestaan tot het bekomen van aanvragen voor jacht- en vischakten en kostelooze vergunningen voor het dienstjaar 1882/83. De Burgemeester voornoemd HONCOOP. Ileusden, 20 April 1882. O c t HEUSDEN. Van 1320 April. Ondertrouwd: J. T. Blans, jm. 21 j. en S. Smits. jd. 19 j.; J. T. van den Berg, jm. 43 j. en A. van Diossen, jd. 49 j.; J. Schermers, jm. 44 j. en M. Bouwman, jd. 22 j. Getrouwd: M. Kramer, jm. 24 j. en H. J. P. de Hoogh, jd. 31 j. Geboren: Christina Sina Dirkje, d. v. J. A. Leseman en D. Morre. Overledon: H. van der Beek, echtgen. v. C. A. Roomer, 68 j. f BUSSEN. Getrouwd: W. J. Hessels en A. M. van Iersel. Geboren: Anna Ardina, d. v. A. van der Plu ij m en T. Lens velt, f ALMKERK. Van 29 Maart18 April. Ondertrouwd: J. van der Heijden, jm. 25 j. en A. van der Steil, jd. 33 j.L. de Geus, jm. 58 j. en A. van Andel wede. C. van Turnhout, 60 j. Gehuwd: D. G. de Graaff, jm. 26 j. en H. J.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2